ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2 - Usability - metoder och verktyg, MMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-17 - 2010-02-02
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»4 23%
Cirka 30 timmar»8 47%
Minst 35 timmar»4 23%

Genomsnitt: 3.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 23%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.76


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 52%

Genomsnitt: 3.52

- Bättre definition av metoder om kursPM kommer att vara den enda ledning som finns i projektet. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var mest vilken nivå rapport samt presentation skulle rikta sig till som var otydligt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Även om formuleringen i pm är ok, så är ett stort problem att målen under kursens gång förändrades vid flera tillfällen och därför var det svårt att förstå vad som önskades i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- I målen i pm är rimliga, men för att klara kursen krävs det att man lägger ner mer tid än vad som är avsatt. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.86

- Te» (I viss utsträckning)
- Det testades praktiskt genom projektet, men duggan visade inte så mycket på metodkunskaper.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»12 70%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.76

- Det mesta är repetition från tidigare årskurser. » (Mycket liten)
- Ha föreläsningarna och duggan så tidigt som möjligt i kursen. Duggan bör förslagsvis vara i vecka fyra eller tidigare så att man har användning av allt man har lärt sig till projektet.» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar var bra, men andra var mer upprepningar av tidigare kurser.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.29

- Teorin vi använt oss av är sunt förnuft med engelska namn. Det är fånigt att lägga till "-ility" efter varenda engelskt ord som finns och hävda att det är teori. » (Mycket liten)
- Föreläsningsmaterial har varit till störst nytta » (Ganska stor)
- Mycket tas upp i förläsningspresentationer» (Ganska stor)
- Boken var ganska bra, men den var dyr, svårläst pga dålig layout och ganska mager.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»6 35%

Genomsnitt: 3.35

- Lite motstridig info ibland» (Ganska bra)
- Tycker det var lite löjligt att de slides som förekom under gästföreläsningarna inte lades ut. Var det något slags straff för att man missade föreläsningen?» (Ganska bra)
- Lite motsägelsefull information om vem presentationen skulle rikta sig mot» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Det krävdes verkligen att man frågade om man ville ha hjälp, men svaren varierade och samma fråga kunde få många svar.» (Ganska dåliga)
- Mer engagemang?» (Ganska bra)
- Jessika var en bra handledare!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Kunde varit bättre. Ibland tycker vissa att det är bekvämt att åka lite grann på en räkmacka genom projekt. Så var fallet med en person i gruppen. Det var även så att vissa lade ner lite mycket tid på saker som inte var så väsentliga för resultatet. » (Ganska bra)
- Medlemmar i spexet borde jobba i en grupp för sig, för de har alltid stor frånvaro vilket försvårar för övriga medlemmar i ett grupparbete.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 29%
Hög»7 41%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 4

- Något högre än lagom» (Lagom)
- Kunde underlättat belastningen i slutet genom att ha duggan tidigare i kursen» (Hög)
- Duggan i mitten av läsperioden istället för i slutet - hade minskat belastningne under sista veckorna. För mycket fokus låg på denna kurs. Svårt att hinna med den andra kursen i tillverkningsteknink (som går parallellt).» (Hög)
- Höga krav på td-studenter som vanligt. Projektet krävde mycket tid, så pass mycket tid att tillverkningstekniken blev lidande för i stort sett hela klassen.» (Hög)
- Minska projektomfattningen! De kapitel som står angivet ska vara med kan omöjligtvis bli så korta som rekommenderats!» (För hög)
- Mindre omfattande projekt» (För hög)
- Ribban läggs av studenterna själva. Kursen i sig kräver inte att man lägger kopiösa mängder tid, det är studenterna själva som kräver det av varandra.» (För hög)
- Med mer tydlig information skulle det också innebära att mindre onödigt arbete krävdes.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 17%
Hög»8 47%
För hög»6 35%

Genomsnitt: 4.17

- Eftersom denna kursen krävde så mycket, blev den andra kursen lidande.» (Hög)
- Minska arbesbelastningen i Usability-kursen. Tyvärr har den gått ut över den andra kursen som lästes i perioden.» (För hög)
- Det är bra så tillvida att alla föreläsningar låg precis i början så man har tid att komma igång med projektet. Men det är fullt upp hela tiden. » (För hög)
- vi läste 150%, gick inte att prestera till max i någon kurs.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»9 52%
Mycket gott»3 17%

Genomsnitt: 3.88

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet! Det är otroligt lärorikt och intressant att göra användartester och utvärdera med hjälp av metoder. »
- Att föreläsningarna koncentreras till början av kursen så man kan lägga mer koncentrerad tid på projektet. Gästföreläsningen var intressant och gav tydlig verklighetskoppling.»
- Projektarbetet var väldigt givande. Fotouppgiften var kul men den gav inte så mycket. Jättebra gästföreläsning om kartläsning. »
- Projektet var bra»
- Oskar Rexfelt»
- Bra att duggan bara kräver godkänt och att det är arbetet som avgör betyget.»
- Projektet med att göra användartest, det var väldigt lärorikt och roligt.»
- Seriösa presentationer uppskattades, men informationen om vad som gäller angående dessa måste förbättras»
- Det praktiska arbetet med användartest.»
- Projektet är roligt och kursen i sig var väldigt rolig. »
- Fotouppgiften var bra då den fick en att tänka på olika usabilityproblem i vardagen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska projektomfattning!»
- Mer utbildning innan projektet börjar, så att man kan göra rätt från början. »
- Vissa föreläsningar kändes överflödiga om man läst resten av grundutbildningen. »
- Duggan kan ligga tidigare. Föreläsningarna av Marianne var till viss del svåra att följa när man relaterade till kurslitteraturen, det var annat upplägg och ibland ingen tydlig koppling. »
- Dugga mer direkt i anslutning till föreläsningarna i början av läsperioden. Marianns föreläsningar var lite svåra att följa, otydlig struktur i jämförelse till kurslitteraturen. Det hade också varit bra att premiera kurslitteraturn mer - den var faktiskt bra och föreläsningarna hade gett mer om man hade fått läsanvisningar och kunnat förbereda sig innan.»
- Tydlig information om hur presentationen ska genomföras. Nu kändes det som att vi fick ett speciellt uppdrag att sälja vår komptens. Dessvärre kom det dagen innan presentation fram att redovisningen i själva verket skulle genomföras likt de flesta andra kurser. Försök att formulera beskrivningar och tipp smartare och tydligare så att missförstånd inte uppstår. Tråkigt att ändring sker timmarna innan föreläsning när stort fokus skulle ligga på muntligt framförande.»
- Lars-Ola"s föreläsning om CW och PHEA samt HTA. Svårbegripligt tycker jag. »
- Tidpunkt för duggan. Bättre ramar för hur mycket tid man ska lägga på ett projekt som detta. Det är inte bra när den kurs som läses samtidigt blir lidande för att ett projekt tar alldeles för mycket tid. »
- Tydligare anvisningar angående de olika momentens vikt på betyget i kursen. Anvisningarna om hur redovisningen av projektet skulle ske ändrades under kursens gång, med en förtydling först dagen innan redovisningstillfället. Det var inte okej.»
- Det kunde finnas ett bättre samarbete på institutionen när testlab osv ska bokas, var en del strul med det.»
- Tydligare beskrivning på vad slutpresentationen ska innehålla.»
- Bestäm vad som gäller från början, var tydlig, dölj inte information och håll dig till det som var bestämt.»

16. Övriga kommentarer

- Allt som allt mycket intressant & lärorik kurs! Dock kanske snart dags att rusta upp usabilitylabbet. »
- Lite konstigt upplägg att alla i gruppen skulle få samma betyg även om inte alla hade pratat på redovisningen eller fått sämre resultat på duggan.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- nej»
- Nej»
- Kommer inte på något»
- nej»
- Vet ej»
- nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- Inte vad jag kommer på.»
- nej»
- Nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från