ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Tillämpad lasthantering, SJO325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»10 34%
Cirka 20 timmar»10 34%
Cirka 25 timmar»8 27%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- I princip endast gått på föreläsningar. Ägnade 3 dagar åt att räkna på övningar + önvningstenta. Ca 6 timmar/dag.» (Cirka 20 timmar)
- väldigt svårt att lägga ågon tid utöver undervisningstillfällena i böran utav kursen eftersom vi inte hade räknat något och det var väldigt svårt att böra sälv» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 6%
75%»10 34%
100%»17 58%

Genomsnitt: 4.51

- Missat en FL. » (75%)
- pga av sjukdomo har jag inte varit riktigt 100% men närmare det än 75%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 65%

Genomsnitt: 3.24

- tycker vi har uppfyllt de mål som var utsatta.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Undrar dock hur många som använder detta i sin yrkesroll, om det behöver vara en så ingående kurs i ämnet? » (Ja, målen verkar rimliga)
- känns som att det är väldigt liten arbetsmängd för 7,5 p om man jämför med t.ex. navigationen som är för mycket» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»20 71%
Vet ej/har inte examinerats än»7 25%

Genomsnitt: 3.21

- tantamen i kmbination med de obligatoriska tilllfälllena fick med det som sades i målen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»19 65%

Genomsnitt: 3.55

- För att veta hur formlernas ska ställas upp och räknas ut.» (Ganska stor)
- Man lär sig bäst genom att räkna själv, men för att få en förståelse för vad man räknar på gav föreläsningarna mycket nyttigt» (Ganska stor)
- Bra med räkningsuppgifter inför tentan.» (Mycket stor)
- utan räknetillfällena hade det varit svårt att klara tentan.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare som gav en förståelse som var relevant för oss sjöfart och logistikstudenter. Bra exempel och paraleller dragna till tidigare kurser och branchen. Engagerade föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»13 44%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.62

- Var inte någon litteratur inblandad.» (Ganska liten)
- Inget av den "rekommenderade" kurslitteraturen, dock formelsamlingar o.dyl. som finns på ping-pong har varit ovärdeliga för att klara kursen.» (Ganska stor)
- om materialet vi har räknat med räknas som kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Mycket information på kurshemsidan» (Ganska stor)
- Använt alla övningar som funnits tillgängligt» (Ganska stor)
- Framförallt övningsuppgifterna.» (Mycket stor)
- Hade inga böcker, vilket var bra! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»24 82%

Genomsnitt: 3.75

- Föreläsarna är engagerade och lägger upp allt vad vi behöver på kurshemsidan.Deras Feed back har varit konstruktiv och givande.» (Mycket dåligt)
- Finns inget att anmärka på» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»24 82%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.89

- Väldigt bra på räknetillfällen samt föreläsningar. Väldigt dåliga på laborationerna (för många studenter på en föreläsare, i tillägg till att datorprogrammen till tider var svåra att förstå. Vi fick en dålig förklaring på hur vi skulle gå tillväga, så i fick helt enkelt prova oss fram själva. Detta tog onödigt mycket tid, som vi istället kunde ha använt på att äka våra kunskaper och förståelse för lasthanteringen.» (Ganska bra)
- Under tank och gas simulatorn var det svårt att få hjälp, svårt att veta vad man skulle göra och många behövde hjälp så det tog lång tid.» (Ganska bra)
- fredrik har vvarit mycket hälpsam och alltid svarat på frågor och funnits tillhands.» (Mycket bra)
- Hallbjörner är tillmötesgående och finns till hands om man behöver fråga något.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»23 79%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 25%
Lagom»21 75%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Kunde ha börjat med räkneuppgifterna tidigare! Och simulatorövningarna hade inte behövt vara så omfattande och långa. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 51%
Hög»12 41%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.44

- handelsrätten har tagit väldigt mycket tid och lasthanteringen lagom mycket tid.» (Hög)
- Kursen materialdministration tog mycket tid i anspråk.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 27%
Gott»11 37%
Mycket gott»9 31%

Genomsnitt: 3.96

- Det kändes inte som kursen startade förrän vi började räkna på saker och ting. Som det är nu kunde kursen bestått av tre föreläsningar och sedan tenta. » (Dåligt)
- Laborationerna sänker mitt totala intryck.» (Godkänt)
- Känns inte som den räcker till 7,5hp. Kanske kan man minska antalet poäng och läsa en annan mindre kurs samtidigt, tex en ytterligare engelska kurs. » (Godkänt)
- Tyckte jag fick lärt mig det jag skulle lära mig. Simulator övningarna var dock inte jätte bra, kunde haft en mer utförlig genomgång av simulatorövningarna men annars bra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna.»
- Övningstillfällena. Trots att jag inte var så aktiv i frågeställande så tycker jag att det var ett bra sett att förstå innebörden i vad det var vi skulle lära oss. Frederik är derrutom en bra pedagog, även om han själv inte är medveten om det alla gånger.»
- Simulatortillfällena»
- Nivån på kursen och kursmaterial.»
- Bra kurs.»
- De praktiska delarna i COS»
- allt»
- Hallbjörner!»
- övningstillfällena»
- timmarna man har i datorprogrammen»
- alla tillfällen som gavs för att räkna på alla räkneövningar»
- Allt»
- Lärarna och examinationen.»
- Föreläsarna!»
- Kursen bör bevaras som den är.»
- labbarna»
- Klart och tydligt vad som skall kunnas inför tentan»
- Labbar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationerna. Fler föreläsare under laborationerna + bättre introduktion för datorprogrammen.»
- Simulatorkörningarna borde vi ha en längre genomgång p åvad det är som krävs och vad ni vill få ut av oss, dvs tydligare mål i just den delen »
- Lite bättre genomgång inför tank och gas simulatorn. »
- inget»
- Inget»
- böra räkna tidigare och ändra upplägget i simulatorerna. värdelöst att man inte går igenom tillsammams utan att alla ska sitta och vänta på en föreläsare som ska gå runt till hela klassen och hälpa alla individuellt. känns som man kunde fått ut mycket mer av de tillfällena om det var bättre planerat och strukturerat.»
- kanske öka tiden än mer i datorprogrammen så man lär sig på en än djupare nivå»
- Simulator övningarna, som sagt mer genomgång»
- Vet inte om simulatorerna gav mig nåt. Men visst kul att testa på»
- Inget»
- Tentarelaterad undervisning kan gärna ske tidigare under kursen om möjlighet finns.»
- ny till tanken.»
- Skulle kunna bli lite mer avancerat.»
- Minska antalet poäng på kursen och lägg in en extra engelska kurs.»

16. Övriga kommentarer

- Trevliga och engagerade föreläsare.»
- Kanske inte ska börja med att säga att en kurs är jätteenkel och tentan lika så, motivationen för att plugga inför den eller ev. fördjupa sig i ämnet försvann helt. Tron om att den kommer att klaras trots noll studier nu med fem dagar kvar till tentan är inget kanske inte önskvärt, speciellt om tentan kuggas.»
- Läraren som hoppade in istället för Neptun på sista räknetillfället var väldigt bra.»
- men som sagt arbetsmängden inte så hög, men det är ju skönt om man läser en annan kurs med för hög arbetsbelastning. Mycket bra lärare båda två med mycket humor!»
- Jag har en önskan om att den som läser denna utvärdering personligen framför till herr Hallbjörner vilken otroligt duktig lärare/pedagog han är. Han ser till studenterna, sätter rimliga samt relevanta kunskapskrav och sammarbetar istället för att motarbeta studenterna. Denna man skall ha en eloge för sitt engagemang och sin omtanke gentemot oss stundenter. Kepp up the good work, du är mycket omtyckt av oss alla!»
- Fredrik Hallbjörner är en grym föreläsare. Han gör föreläsningarna mer roliga och genom detta lyssnar man mycket på det han har att säga. Jag är mycket nöjd med denna kurs. »
- Tycker Fredrik har varit en mycket bra lärare!»
- Bra grundläggande kurs för oss som läser SOL. Man kunde relatera kursen till verkligheten när vi använde simulatorerna vilket jag tycker är bra. Denna sjörelaterade kursen kändes betydligt mycket mer givande än exempelvis sjömanskap som i mina ögon var i princip meningslös.»


Kursutvärderingssystem från