ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del C, TMV036, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-27
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

80 svarande

Högst 15 timmar»10 12%
Cirka 20 timmar»17 21%
Cirka 25 timmar»20 25%
Cirka 30 timmar»21 26%
Minst 35 timmar»12 15%

Genomsnitt: 3.1

- Blir såklart mer inför tentan» (Högst 15 timmar)
- Gått kursen förut så kunde en del sen innan.» (Högst 15 timmar)
- 64 h schemalagt + minst 20 h eget arbete» (Minst 35 timmar)
- Arbetade aktivt under och efter skoltid och såg alltid till att ligga i fas.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»1 1%
25%»3 3%
50%»5 6%
75%»19 23%
100%»52 65%

Genomsnitt: 4.47

- Pga krockar med andra kurser» (50%)
- jag har vart sjuk annars hade jag varit här 100%» (75%)
- Har varit sjuk» (75%)
- alla föreläsningar dock ej alla räkneövningar» (75%)
- Ungefär» (100%)
- saknade SI-matten» (100%)
- Missade dock någon föreläsning pga sjukdom.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 26%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 43%

Genomsnitt: 2.87

- Skulle ha uppskattat att få hela kurs PM på en gång, inte veckovis. Detta skulle förenkla planering av arbetsbörda.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket tydliga veckoplaer och totala mål för kursen gavs redan 1a veckan! Bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Detta syftar i första hand inte till de av ledningen utgivna målen, utan de som kursansvarige (Lyudmila Turowska) har delat ut varje vecka. De har varigt väldigt användbara och tydliga, men hur väl de faktiskt stämmer vet jag inte.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Oerhört tydligt! Vecko-PM varje vecka gör det väldigt enkelt att se vad man behöver kunna. Mycket bra!!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- bra med utskrivna mål i varje vecko-pm» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra lista som gavs ut i slutet av kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra och tydlig sammanfattning vi fick av föreläsaren. Hade gärna fått den i början av kursen, men den var mycket bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Veckoplaneringarna med en lista på alla mål man skulle kunna varje vecka var jättebra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»60 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 6%

Genomsnitt: 2.04

- Fast lite brist i förkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte läst dem men troligtvis är de rimliga annars skulle nog dem ändrats för längesedan! » (Ja, målen verkar rimliga)
- I början av kursen blev vi rekommenderade att "repetera" parametrisering, ellipsens- och hyperblens ekvation m.m. Detta var helt nytt för oss och borde ha gåtts igenom i någon av de tidigare kurserna!!!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 15%
Ja, i hög grad»34 46%
Vet ej/har inte examinerats än»28 38%

Genomsnitt: 3.23

- Linjär Algebra var i princip bara en uppgift. Det var inte bra. Det hade varit bättre om de var uppdelade i kanske 2-3 uppgifter» (I viss utsträckning)
- Mkt bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- Relativt svår tenta.» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket svårare än tidigare tentor, jag misstänker att konkurrensen om topplaceringen i kuggligan ökar. » (Ja, i hög grad)
- Det som har gåtts igenom på föreläsningar och de tal vi räknat på låg på samma svårighetsgrad som tentan, vilket är bra!» (Ja, i hög grad)
- Har däremot gjort gamla tentor och de verkar testa kursen bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»10 12%
Ganska stor»28 35%
Mycket stor»37 46%

Genomsnitt: 3.24

- Har haft svårt att tolka studieledarens skrivstil, vilket gör att jag inte hänger med på undervisningen. Ibland skriver hon för litet, så att de längre bak inte kan se. Tycker även att hon borde nyttja alla 9 tavlorna, istället för 2 eller 3. Om man råkar komma 5 min för sent har hon ibland redan hunnit sudda ut en tavla, vilket gör att man inte alltid kan förstå vad hon sedan gör. » (Ganska liten)
- Har mest kört för egna muggar. Samt att jag inte deltagit så mycket. Men de föreläsningar jag gick på har varit mycket bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningar på internet undervisade mig mycket bättre.» (Ganska liten)
- Stor pedagogisk kunskapsskillnad mellan övningslärare, gick två tredjedelar hos per och björn vilket bara ledde till förvirring medan nina och den andra som undervisade i samma klassrum var mycket bra!» (Ganska liten)
- » (Ganska stor)
- Lyudmila är en fantastisk föreläsare, hon ser till att alla förstår och är väldigt pedagogisk. Undervisningen brister när det gäller Matlab. Vi har inga genomgångar/föreläsningar men det förutsätts ändå att vi ska veta vad vi ska göra. Det enda som återstår då är att fråga läraren men 2 lärare på 50 elever gör det svårt att få den hjälp man behöver.» (Ganska stor)
- Bra förklaringar och genomgång av uppgifter.» (Mycket stor)
- Övningstillfällen har varit mer användbara än föreläsningarna» (Mycket stor)
- Speciellt övningstillfällena med Henrik!» (Mycket stor)
- Allt har känts väldigt genomtänkt och strukturerat! Föreläsningsanteckningar har varit mycket,mycket mer givande att läsa än kurslitterturen.» (Mycket stor)
- bra undervisning, gick igenom det viktigaste och inte en massa skräp» (Mycket stor)
- våran föreläsare var jätte bra. » (Mycket stor)
- bra föreläsningsanteckningar» (Mycket stor)
- Bra, pedagosiska föreläsningar. Lyudmila tog sig också tid att svara på frågor. Även bra räkneövningar.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare, lite tam, men mycket bra struktur.» (Mycket stor)
- Luydmilla har varit hittils bästa föreläsaren! Hon förklarar på ett mycket bra sätt samt vill att alla ska förstå.» (Mycket stor)
- Föreläsaren mkt uppskattad. övningsledaren aningen rörigt emellanåt, men ändå bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»8 10%
Ganska stor»39 49%
Mycket stor»30 37%

Genomsnitt: 3.22

- Calculus-boken är så gott som värdelös. Den talar emot sig själv på många ställen och allt som oftast förklarar den "enkla" saker och har sedan övningsuppgifter som kräver tekniker som inte gåtts igenom.» (Mycket liten)
- Jag anser att Calculus kan vara för utsvävande i texten i bland. Detta gör den svår att hänga med i.» (Ganska liten)
- Exemplen i Adams var till mycket lite hjälp för mig, tyckte inte de passade med uppgifterna som vi sedan skulle göra. Lay var däremot jättebra.» (Ganska liten)
- Lay var en mycket bra, med bra exempel att utgå ifrån. Calcalus var sämre. exemplen var inte till någon hjälp när man skulle göra uppgifterna.» (Ganska stor)
- Calculus är ganska dålig på att förklara och otydlig på många sätt. » (Ganska stor)
- Lay har varit superbra, Adams är för mig i sort sett meningslös att läsa för att förstå något.» (Ganska stor)
- calculus är dålig, dock.» (Ganska stor)
- Calculus funkar.» (Ganska stor)
- Enda undantaget är Matlab där läraren/uppgiften aldrig hänvisar till boken "Matlab for Engineers" men förutsätter fortfarande att man ska veta vad man ska göra, något som är svårt utan varken undervisning eller kurslitteratur.» (Mycket stor)
- Anser att lay är en mycket väl utformad bok, adams däremot är rent överjävlig. Tvingas ofta kompletera med mit"s onlineföreläsningar för att förstå.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»42 52%
Mycket bra»33 41%

Genomsnitt: 3.35

- Overheads och utdelade papper på delar av varje föreläsning fungerar dåligt för mig som undervisningsform.» (Ganska dåligt)
- Rapporteringen på Pingpong kunde gått snabbare.» (Ganska bra)
- SKulle vilja ha sammanfattning på satser och bevis att kunna lite tidigare.» (Ganska bra)
- Skulle ha uppskattat att få hela kurs PM på en gång, inte veckovis. Detta skulle förenkla planering av arbetsbörda.» (Ganska bra)
- Vecko-pm borde läggas ut tidigare, så man har möjlighet att jobba före om man vill.» (Ganska bra)
- OH-bilderna kom ibland ut i sista stund, så att man inte hann skriva ut dem före lektionen.» (Ganska bra)
- Den är ganska krånglig att komma fram till från chalmers hemsida. » (Ganska bra)
- Utdelat matrial var väldigt bra, dock fick vi papper på föreläsningen av det vi skulle gå igenom nästa föreläsning vilkat var lite förvirrande ibland, det hade oxå varit bra att kunna vilka uppgifter som skulle räknas på lite längre fram än bara veckan man var på.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket utdelade papper, men detta kan även vara bra.» (Ganska bra)
- Jättebra att vi fick utdelade häften varje föreläsning. De var tydliga och relevanta. Mycket lättare att hänga med på föreläsningen när man inte behöver skriva av allt från tavlan hela tiden.» (Ganska bra)
- mycket strukturerat.» (Mycket bra)
- Hade dock varit kul om duggaresultaten hade kommit upp på kurshemsidan. » (Mycket bra)
- Mycket uppskattat att få utdelade papper på föreläsningarna som sammafattade just den delen vi höll på med.» (Mycket bra)
- Hade kursen hade innehållt fler bevis som vi skulle kunnat till tentan så borde en lista över dessa ha kommit ut tidigare. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»3 3%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»33 41%
Mycket bra»25 31%
Har ej sökt hjälp»13 16%

Genomsnitt: 3.5

- Våran övningsledare var ju, ursäkta mig, helt kass. Kunde inte svara på frågor eller förklara. Andra gruppens ledare var dock kanonbra, så gick dit i slutet istället.» (Mycket dåliga)
- Jag har bytt övningsledare nu, men den tidigare var mycket dålig och går inte att få hjälp av.» (Mycket dåliga)
- Ofta rörigt och pratigt på övningarna, svårt att koncentrera sig. Bra genomgångar dock!» (Ganska dåliga)
- Under studioövningarna är den normala vänttiden att få hjälp en timme. Fler lärare behövs eller genomgångar/föreläsningar i Matlab! Att få hjälp av föreläsaren eller lektionsledaren har inte varit något problem.» (Ganska dåliga)
- För stor klass på övningstillfällen. Vi var två grupper, men studenterna i den andra kom över till vår övning, pga övningsledaren.» (Ganska bra)
- Ont om tid på övningarna, pga många elever, en man ges ändå den tid som finns per elev.» (Ganska bra)
- övningstillfällerna var bra, men SI pass även för denna kurs skulle uppskattas enormt» (Ganska bra)
- Under Mathlab-lektionerna har det varit väldigt långa väntetider på hjälp, då det har under flera tillfällen funnits endast en lärare för hela Bt.» (Ganska bra)
- Ena övningsledaren var sämre på att förklara så de flesta valde att gå till den andra. Det gjorde att tiden för att få hjälp kunde vara ganska lång.» (Ganska bra)
- men det borde finnas fler tillfällen att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Lyudmila tar frågorna på allvar och tar gärna någon minut extra för att förklara saker som inte har varit helt klara.» (Mycket bra)
- Hjälpen var dock inte alltid bra.» (Mycket bra)
- Ingte utöver räkneövningarna.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»16 20%
Mycket bra»58 72%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.8

- Bra samarbete i Kf» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

79 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»35 44%
Hög»40 50%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.6

- Ibland var matlabschemat lite väl ambitiöst, speciellt på slutet.» (Lagom)
- Ta då i akt att jag kände igen allt så det var inget nytt för mig.» (Lagom)
- Det var mycket att läsa in även om det kanske inte var allt för svårt.» (Hög)
- Svårt med integraler.» (Hög)
- Belastningen var ganska lik den i föregående läsperioder om man bortser från MATLAB där svårighetsgraden ökade markant.» (Hög)
- Arbetsbelastningen för själva matematikkursen var lagom, men Matlab försvårade det hela otroligt mycket» (För hög)
- Att tentera av motsvarande 21 hp är alldeles för mycket, även det faktum att sluttentamen ger betyg på hela kursen är dåligt! Vet ingen som uppskattat upplägget. Bättre att tentera av det som tre kurser, då hade man även lagt mer tid på varje specifikt ämne istället för att strässa igenom 3 böcker!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 25%
Hög»50 64%
För hög»8 10%

Genomsnitt: 3.84

- Tempot skruvades upp väldigt de två sista veckorna.» (Lagom)
- Mer arbetsbelastning i slutet av kursen. Okej i början.» (Hög)
- För stor kurs att tentera på ett tillfälle!» (Hög)
- Mekaniken känns som den kunde anpassas bättre mot den här kursen. Nu går vi igenom masscentrum innan dubbelintegraler och konservativa krafter (i mekaniken) innan vektorfält i matten. Detta har gjort att dubbelt arbete krävs.» (För hög)
- (Matlab)» (För hög)
- Kemikursen bör delas upp i lite mindre delar (1 per läsperiod kanske) då gentemot den matte kursen ter sig som en lägre prioritering.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»18 22%
Gott»40 50%
Mycket gott»18 22%

Genomsnitt: 3.9

- Dela upp kursen i tre delar! Skaffa mer pedagogisk kunning personal!» (Dåligt)
- Väldigt mycket olika saker och moment/områden att lära sig på en och samma kurs. Mycket intensivare än de två tidigare matematikkurserna i jämförelse, trots en vecka extra i läsperioden.» (Godkänt)
- Kan vara rörigt att vi blandar linjär algebra med analys. även om det fungerat bättre än i A- och B-delen.» (Gott)
- Lyudmila har gjort det till ett nöje att gå på föreläsningarna! » (Gott)
- Kursens innehåll kändes spretig då vi hoppade som en gräshoppa mellan analys och linjär algebra. Den linjära algebran borde ha lästa i ETT sammanhang och inte två!» (Gott)
- Lyudmila är en mycket kompetent föreläsare som har många egenskaper en bra föreläsare ska ha. Jag kommer ihåg att efter första föreläsningen kom alla elever ut och utbrast, "Struktur, hon har verkligen struktur!". Men Lyudmila har också lyckats med konststycket att varken gå för snabbt eller långsamt fram, och jag har aldrig haft så stor hjälp av mina anteckningar som jag har haft i denna kurs. Jag har alltså bara bra saker att säga, och jag har bara hört alla tala väl om hennes undervisande.» (Mycket gott)
- Fantastiskt bra! Föreläsningarna har varit mycket bra och upplägget har gjort det enkelt att veta vad man behöver lära sig.» (Mycket gott)
- Kursen var mycket bra, tentan var svårare än tidigare varianter men jag antar att det inte har så mycket med själva kursen att göra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De utskrivna sammanfattande over head-bladen.»
- Föreläsaren»
- Duggorna»
- Lektionerna med exempeluppgifter»
- Lydmila»
- Examinatorn har varit helt fantastisk! Både mycket kunnig och insatt, har koll på alla uppgifter och har även varit trevlig. Något som gör att man lättare engagagerar sig i innehållet!»
- Föreläsaren!»
- Duggorna är jättebra studiemotivation under läsperioden.»
- Övningslektionerna!»
- Ludmila var jättebra som föreläsare, varken för slappt eller för svårt.»
- Duggorna»
- SI-matten och Lyudmila som föreläsare.»
- Det var mycket uppskattat att få en sammanställning av vad det var vi faktiskt skulle kunna så att det hela blev mer översiktligt och lättare att ta in och plugga på. Även stencilerna var bra. Duggorna är också så att man har en morot under tiden och bonuspoäng.»
- systemet med duggor och bonuspoäng»
- Ludmilla»
- Föreläsaren, duggorna och genomgången av uppgifter på lektionerna.»
- Föreläsaren Lyudmila»
- Lyudmilla»
- Vecko-PM och stencilerna som vi fick utskrivna inför varje föreläsning.»
- Duggor.»
- Föreläsaren!»
- duggorna»
- Duggorna»
- våran föreläsare, hon är jätte bra.»
- Vecko-PM och listan med vad man ska kunna»
- föreläsaren!»
- Samma föreläsningar.»
- Duggorna är en trevlig morot som får en att hålla sig i fas och kämpa på. Fortsätt med dem.»
- Lyudmila har varit en jättebra föreläsare. Väldigt pedagogisk, lagom tempo, bra upplägg på föreläsningarna med att varva skriva på tavlan och over-head-bilder. Relevant innehåll i kursen, bra utvalda övningsuppgifter. Jag gillar att vi har möjlighet till bonuspoäng i och med duggorna. De ger motivation till att plugga kontinuerligt under kursen.»
- duggor»
- veckoplaneringen som fanns att tillgå, samt duggorna»
- Föreläsaren, bäst hittills!»
- Föreläsningarnas goda struktur.»
- Lyudmila har vart otroligt duktig, bästa examinatorn än så länge. Väldigt bra utdelat material och tydligt vad man ska kunna efter varje vecka. Tydliga och strukturerade föreläsningar.»
- Duggorna»
- Föreläsningarna och de flesta som höll i dem!»
- Luydmilla som föreläsare!»
- Kurs-PM varje vecka.»
- Vet ej»
- Duggorna! Bra möjlighet att få bonuspoäng samt träna på det man lärt sig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningsledare som kan svara på frågor på tillfredsställande sätt så att hela klassen inte är i samma klassrum.»
- Snabbare tillgång till duggaresultaten (förslagsvis att de läggs upp på kurshemsidan).»
- Fler matlabledare, de var för få vid vissa tillfällen. Planeringen för matlab borde stämma överens med schemat. Vecko-pm borde läggas ut tidigare. »
- Alla föreläsningar behöver inte ligga direkt på morgonen.»
- Ojämna grupper på Studio och de vanliga övningarna! »
- Fler lärare under Mathlab.»
- Matlab, Att man har fler genomgångar»
- Bättre komunikation mellan ALA B och ALA C, vissa moment saknades.»
- Det är dåligt att det inte finns några tentor som våran examinator har gjort..»
- Antalet lärare i Matlab. Det är inte ok att vänta i två timmar på att få hjälp.»
- Föreläsaren borde använda alla tavlorna så att man hinner skriva av innan det suddas ut!»
- Byt ut Calculus mot någon annan bok. Eventuellt dela uppa ALA i en analyskurs och en linjär algebra-kurs (gäller främst ALA-A och ALA-B) »
- Övningsledaren Anders. Han verkar vara väldigt trevlig och vara väldigt duktig på sin sak, men att kunna svara på mer basala frågor var han kanske inte lika duktig på, eller att faktiskt beskriva varför saker var på det sätt som de var. Jag tror att det kan handla om kunskapen att kunna lära ut mer än vad det handlar om att han faktiskt kan sin sak. »
- Lite bättre tidsplanering, studioövningarna (fler lärare/genomgång av uppgifterna) och mer exempeluppgifter på lektionerna.»
- kanske lite mycket matlabuppgifter vissa veckor»
- Kanske en separat lista på de bevis som ingick i tentan, istället för att behöva läsa på alla Vecko-PM.»
- Mer engagemang hos föreläsaren»
- Matlab!! Fler lärare under studiotillfällena, nu var kölistan så lång att man inte hann få hjälp under en hel lektion. Tydligare instruktioner i uppgifter, kanske lite genomgångar till och med? Så att man försåt och kan lära sig. »
- Kanske se till att matlabundervisningen är i fas med matteundervisningen, blir svårt att programmera om man inte matematiskt vet vad man ska göra. Vore kanske ockås bra med exempeluppgifter på föreläsningarna som liknar de första uppgifterna på aktuellt kapitel i boken, ibland kändes det som att man inte kunde lösa de lättaste uppgifterna, trots att man precis hade haft föreläsning om det. »
- Utförligare instruktioner i MATLAB. Själva teorin är är inte svårt att förstå, men att översätta den till programkod kan vara ett helvete rent utsagt. Det måste finnas utförligare exempel i handledningen som man kan studera. »
- En sak som inte alls har fungerat bra är studioövningarna. Tidigare har vi alltid haft 2 lärare på varje övning, men under en period på några veckor hade vi bara en lärare. Många hann inte få hjälp alls under en lektion, och om man körde fast i uppgiften kunde man inte göra mycket mer än att vänta. Många elever hamnade långt efter i planeringen bara för att det tog så lång tid att få hjälp. Det kunde ta upp till 2 timmar att få hjälp. Så fler lärare under matlabtimmarna! I övrigt har kursen varit jättebra!»
- mer tid bör läggas på de två sista kapitlen, fattade ingenting speciellt ytintegralen.»
- Mer omsorgsfullt valda övningsledare.»
- Fler matlab-handledare eller genomgång i början av varje lektion. Oftas hann man bara fråga en fråga per lektion. »
- Dela upp kursen i tre kurser!»
- Matlab-tillfällena fungerar dåligt då det bara fanns två(och ibland en) lärare som skulle hjälpa till samt se redovisningar. Ibland fick man vänta mer än timme och det är ohållbart. Dessutom tycker jag att man borde få lite mer undervisning innan. Som det är nu verkar det som att vi ska kunna allt fast vi aldrig har programmerat förr.»
- Linjär algebra borde läsas mer sammanhängande!»
- Enda som jag har att klaga på är att ibland så kunde man inte göra uppgifter i boken efter en föreläsning. Så lite mer exempel styrande mot dem i boken skulle vara att föredra.»
- Vet ej»

16. Övriga kommentarer

- Duggorna är jättebra test på om man har lite koll på kursen efterhand!»
- Redovisningen av Matlab var schemalagd till läsvecka 8, så man räknade med det i planeringen. Detta kände matlabledarna inte till, men det ordnade sig till sist. Det som står i schemat borde vara det som gäller.»
- Matlab var svårt!!!»
- Är överlag nöjd.»
- Övrigt bra undervisning.»
- Lyudmila borde gå en kurs i hur man skriver på tavlan och avslutar meningar. Det är jättesvårt att hänga med när hon skriver på tavlan. Hon börjar mitt på tavlan, skriver ut till höger och hoppar till vänster. Eller så skriver hon bara i mitten av tavlan. Hon borde även lära sig att använda alla tavlor, inte bara 3 st som hon suddar hela tiden. Jag lovar att tiden räcker då. När hon bevisar saker (och vissa andra beräkningar) så är man aldrig säker på när hon är färdig, det bara rinner ut i sanden. »
- överlag väldigt bra föreläsningar men allt hanns inte gå igenom och av en del saker gick vi igenom väldigt lite. »
- Snälla gör något åt Matlab! Effektivisera studioövningarna, antingen genom fler lärare eller genomgångar. Att ägna största delen av övningen till att vänta på hjälp leder ingen vart.»
- Det var en annorlunda tenta jämfört till tidigare år. Men jag valde att fokusera på mina ordinarietentor och har egentligen bara mig själv att skylla att det gick dåligt på denna tentan. Ludmila är en duktig föreläsare och jag hoppas att detta systemet med duggor finns kvar. »
- Mycket bra! »
- Det blir lite spretigt när man blandar linjär algebra och analys, genom hela ALA.»
- Mycket bra föreläsare!!»
- Ibland svårt att se skillnad på bokstäver på tavlan. Varför använda tex u och v för att betäckna vektorer då de ser i stort sett precis likadana ut om de inte skrivs ut väldigt noga. Kedjeregeln är dessutom fruktansvärd på alla sätt och vis, för att inte tala om yt och flödesintegraler, det sistnämnda här är dock bara en övrig kommentar.»


Kursutvärderingssystem från