ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 08/09 Projektarbete husbyggnad, LBT242

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-03 - 2009-04-22
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förstå och beskriva problemområdet efter inledande föreläsningar och studiebesök.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»5 25%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»3 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.7

- fick fråga flera ggr för att förstå vad kursen gick ut på. inget intro. allt mkt rörigt» (Mycket dåligt)
- Lite bättre än förra kursen, dock fortfarande många frågetecken.» (Ganska dåligt)
- Luddighet är något av ett tema i kurser där Magnus Persson är inblandad.» (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: utreda, inventera och analysera projektets och problemområdets förutsättningar och sammanställa detta i en utredning.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»14 70%
Mycket bra»2 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.9

- efteråt förstod man hur man skulle lagt upp det hela. för dåliga svar när man bad om hjälp.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: föreslå utifrån ett byggnadsprogram en ur livscykelperspektiv hållbar helhetslösning (systemhandling) omfattande byggnadsutformning, byggnadsteknik, energieffektivitet, brand, akustik samt principiell samordning av vvs- och elinstallationer. Systemhandlingen omfattar poster, beskrivning av energieffektivitet och installationer samt ritningar från helhet till en tekniskt komplicerad detalj av betydelse för projektet.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

19 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»10 55%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.22

- enda föreläsningen handlade om betong. ovanstående har jag tillägnat mig på industribyggnaden» (Mycket dåligt)
- Inte alla de i alla fall» (Ganska dåligt)
- Vissa delar har ej varit med» (Ganska dåligt)
- Eftersom det endast var en handledning med någon ang installationer och liknande så känns det inte som att den biten kom med på ett bra sätt men i övrigt ok.» (Ganska dåligt)
- Kunskaperna för detta fick vi i industribyggnad, inte husbyggnad.» (Ganska dåligt)
- Mer fokus på detaljritning.» (Ganska bra)
- Projektering angående akustik och brand saknades helt i kursen.» (Ganska bra)
- Vi har ju aldrig ens pratat om akustik.» (Ganska bra)
- Det var ju inte så mycket fokus på just vvs, brand och liknande» (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: presentera förslaget i en utställning samt digital inlämning på Studieportalen eller på kursens projektpresentation på Internet. Poster skall vara på engelska.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»11 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

- Bra att vi fick lära oss begreppen på engelska.» (Ganska bra)
- Vi fick kompletterinar väldigt sent. Efter läsperiodens slut var vi tvungen att lägga ytterliggare en halv dag för ändra våra ritningar. Kan man inte säga det tidigare? Vi har ju konsultation varje vecka!» (Ganska bra)
- Presentationen var enkel men informationen väldigt bristfällig man fick gissa sig fram till vad som skulle vara med och inte. Det kunde klarare framgått att: tre detaljer skulle vara med och en viss layout. övrigt är helt fritt för studenten att själv välja dock skall minst 4 A1 plancher presenteras. välj en snygg layout. Med en sådan enkel information skulle trygghet skapatis stället för osäkerhet hos den studerande. Exempelvis tog det 3 veckor innan alla svarade samma på frågan om hur projektet skulle presenteras (antal A1 etc).» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva, argumentera, värdera och diskutera eget och andras förslag i en avslutande kritik tillsammans med kritiker och intressenter inom och utanför högskolan.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»7 31%

Genomsnitt: 3.13

- har inga argument för att bygga så som vi gjort. har inte tillgodogjort mig de tekniska försvaren för olika lösningar» (Mycket dåligt)
- Det kunde vi redan innan» (Ganska bra)
- Bra att vi fick öva på att opponera» (Ganska bra)
- Österrikare har en helt annan syn på vad som är rätt!» (Ganska bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 18%
Målen är svåra att förstå»6 27%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 4%

Genomsnitt: 2.4

- Läs PM:et. Det framgår inte vad kursen går ut på men borde vara enkelt åtgärdat.» (Målen är svåra att förstå)
- Kurs Pm-et vi fick säger ingenting..» (Målen är svåra att förstå)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 75%
Nej, målen är för högt ställda»4 20%

Genomsnitt: 2.15

- Kursens mål är mycket vaga och kan med svårhet skönjas i kurs-pm.» (?)
- om lärandemål 3 ej uppfylls gällande vvs/energi mm annars blir det lite väl omfattande» (Ja, målen verkar rimliga)
- VI har knappt ritat detaljer innan och förväntades kunna mycket mer än vad vi kan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Arbetsbelastningen gjorde att mycket tid togs från andra kurser dock var kursen som helhet intressant.» (Nej, målen är för högt ställda)
- I jämförelse med andra 7,5-poängskurser på BI-programmet så skulle jag säga att denna kurs innefattar från 2 till 10 gånger så mycket jobb. Har aldrig slitit så hårt för så lite, väldigt omotiverande!» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»10 45%
Ja, i hög grad»7 31%
Vet ej/har inte examinerats än»3 13%

Genomsnitt: 2.5

- Bara genom att läraren tittade på våra ritningar.» (I viss utsträckning)
- tydligen eftersom jag får betyg ?» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»5 22%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.5

- Trevliga och inspirerande studiebesök men de har på intet sätt byggt upp min detaljkunksap om hur konstruktionsdetaljer ska utformas...» (Mycket liten)
- de frågor som vi hade kunde lärarna inte besvara» (Mycket liten)
- Bra med konsulationer men en ökad planering skulle inte skada!» (Ganska liten)
- Man kunde få helt olika info om vad som var "rätt" beroende på vilken handledare man hade den veckan. Frustrerande!» (Ganska liten)
- Handledningen har varit givande, men man tycker ofta annorlunda mot vad föreläsaren gör. Ibland är det svårt att få sin vilja igenom ens när man har goda skäl.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 50%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.59

- Har fått använda helt annan litteratur än den rekomenderade» (Ganska liten)
- Helgjutet och Betongens yta var intressanta och gav viss "input" till projektet.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen utgjorde ett bra inslag i kursen och att den dessutom var gratis var bra. » (Ganska stor)
- säkert stod svaren nånstans..» (Ganska stor)
- Böckern vi sponsrades med var till stor nytta och informationen i dessa utgör kärnan av vad jagtar med mig från kursen.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 2.77

- dålig information om vad som krävdes och som skulle in.» (Mycket dåligt)
- Administrationen var rent av kass. Det finns ingent som heter planering hos Mikael och Magnus. De tror inte att vi har något annat att göra än skolan och där har vi bara deras kurs. De förväntas att vi skall kunna ställa upp med två dagars framföerhållning. Det funkar inte så. Läsvecka åtta är en tenta vecka och vi var många som hade omtentor då. Men då skulle vi vara med österrikarna. Schemat för den vecka kom på tisdag veckan innan och då var det mån och fre som var obligatoriska. På måndag inser vi att det gäller hela veckan!» (Mycket dåligt)
- informationen kommer i denna kurs på ett och samma ställe, vilket är bra men det känns fortfarande som om information på något sätt fattas hela tiden. Lite som att gå omkring med frågetecken hela tiden.» (Mycket dåligt)
- Det funkade mycket bättre när magnus skickade mail» (Ganska dåligt)
- Bättre än i industribyggnaden, bra att informationen bara kom upp på studieportalen. Dock var det väldigt mycket information att ta till sig.» (Ganska dåligt)
- röriga mappar, för ofta babbliga anslag, icke informativa» (Ganska dåligt)
- dock lite dålig planering, och information som kom sent (tillagt studiebesok och schema för v 11)» (Ganska bra)
- Mycket bättre än i industribyggnadskursen.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 18%
Hög»9 40%
För hög»9 40%

Genomsnitt: 4.22

- för hög om man inkluderar arbete under tentamensveckan samt jämför med de andra kurserna med samma poänginnehåll som gick samtidigt» (För hög)
- Det kändes som att lärarna förväntade sig att vi skulle lägga all vår tid på denna kurs och inte hade förståelse för att vi faktiskt läste två andra kurser samtidigt!» (För hög)
- Galet mycket mer jobb än de andra två kurserna, samt en i princip obligatorisk vecka under tentavecka vilket var för mycket » (För hög)
- Alldeles för många moment med avseende på kursens poäng. Den ligger i klass med arbetesbelastningen på Industribyggnad.» (För hög)
- Att vi inte hade några delinlämningar var bra, däremot var det väldigt mycket arbete. Mycket tid gick åt att försöka förstå vad som söktes.» (För hög)
- Väldigt hög! Hann inte med något annat alls.» (För hög)
- Detta baseras också på osäkerheten, om man inte vet vad som förväntas tar man extra mycket tid på den osäkra kursen för att försäkra sig om att man klarar den. Kanske är belastningen rimlig men oklar och då blir det för mycket helt enkelt.» (För hög)
- Se fråga 7» (För hög)
- ..i förhållande till poängen, jämfört med arb.insatsen på motsv. kurser väg och produktion 7.5 p» (För hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- många konsulttillfällen, men ofta ledde de snarare bakåt än framåt. Fick inte svar på det vi undrade» (Ganska dåliga)
- Tack vare handledningstillfällen. Dock pratade olika handledare emot varandra och fick oss att ändra saker fram och tillbaka.» (Ganska bra)
- Handledningen var klar och tydlig däremot har den allmänna informationen varit rätt otydlig fortfarande. Speciellt angående det formella och examination etc.» (Ganska bra)
- Under handledning mycket bra men svårt att få svar annars.» (Ganska bra)
- Mikael fanns ofta tillgänglig, bra!» (Ganska bra)
- bra med konsultationerna» (Mycket bra)
- Magnus i princip alltid tillgänglig» (Mycket bra)
- Handledningarna har varit väldigt bra.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Lite tjaffs blev det väl med de två andra ibland men inget onormalt. På det hela taget funkade det rätt bra. Bra att vi inte hade basgrupper.» (Ganska bra)
- Minuspoäng för dryga Österrikare vilka var ett helvete att jobba med. Totalt meningslös sista vecka på kursen tyvärr, för det är ju en trevlig idé.» (Ganska bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 18%
Hög»12 54%
För hög»6 27%

Genomsnitt: 4.09

- Har varit värre men alldeles för hög jämfört med de andra kurserna » (Hög)
- Det har varit mycket. Husbyggnad var mycket. Även produktionen. Det som blev lidande var engelskan. Den rapporten vi lämnade in där skäms jag för.» (Hög)
- Väldigt mycket arbete och informationen från Magnus var inte jättetydlig. Att köra igång kursen med att säga att "vad är luddigt?" är kanske inte jättetaktiskt. Det är viktigt att som pedagog inte ta illa vid sig personligen. Om det är tydligheten i informationen som är problemet så är ju det lätt åtgärdat, det borde ju ligga i allas intresse att alla förstår uppgiften. Speciellt när det är en så bra kurs i övrigt. Det kändes fortfarande motigt att gå på konsultationen med Magnus men vi valde att ändå ha honom som handledare de flesta gångerna för att han är kompetent och har allsidig kunskap. Just för att han är så kunnig är det synd att informationen inte kan nå fram bättre och att maktmedel så aktivt utnyttjas som det görs nu. Jag kanske bör lägga till att den veckan vi hade när vi jobbade med röda sten var rätt lugn och det var bra att vi fick komma igång, tyvärr hade jag inte råd att hänga på till Österrike. Det hade nog annars kunnat vara ett skoj inslag i kursen. I efterhand när man pratade med folk som vart där var de väldigt positiva när de pratade om resan.» (För hög)
- Jobbig extrauppgift i produktionen som skapade viss onödig irritation på grund av konstant ändrade förutsättningar och luddig beskrivning av vad som skulle lämnas in.» (För hög)
- Se fråga 7» (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- studieresan!»
- studiebesök, konsultation med fackfolk»
- Utbyte med engelskan. Handledning.»
- *Handledningar med folk från näringslivet. *Att arbeta med ett verkligt projekt istället för ett påhittat. *Att ha ett tema (betong, stål, tegel) *Inget fokus på planlösningar»
- upplägget med österrikarna.»
- Att göra poster och A1 planscher är jätteskoj»
- Inga delinlämningar Friheten i uppgiften (men låt det framgå att friheten är stor och specificera på vilket sätt)»
- Det var roligt att se betong ur en annan synvinkel.»
- Graz Resan, möjligheten att få komma till andra länder och se hur de gör där är ovärdelig. I övrigt trevliga studiebesök och en väldigt vacker stad med många intressanta byggnadsverk. Bra upplägg och bra med stora grupper så man skaffade sig fler vänner. Sköntoch bra med en inlämning och konsultation istället för delinlämningar som på industribyggnad. Konsulterna som var inkallade kunde sina grejer och var duktiga.»
- Detalj ritningslärandet»
- Per var en mycket duktig handledare»
- engagemanget hos lärarna. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att vi nån gång får lära hur detaljer ser ut (På ett generellt plan) så man slipper att gissa hela tiden.»
- Mer exempel av detaljer, så man inte behöver gissa lika mycket. Även mer ritteknik... Och hur ritar man egentligen fönster/dörrar/väggar i olika skalor? Svaren verkar dock finnas i Arkitektens handbok.»
- att allt är schemalagt från första början (annars blir det svårt att koordinera med andra kurser där man samarbetar med andra studenter och deras scheman) samt v 11»
- Arbetsbelastningen och förväntningarna på oss studenter.»
- *Detaljfokusen. Eftersom ni kräver att vi gör fullt fungerande detaljer krävs det av er att ni ger flera föreläsningar innan vi börjar rita. Detaljer är något vi inte stött på tidigare i utbildningen och pga dess komplexitet krävs mer utbildning istället för trial and error. (rita-handledning-rita om-handledning-rita om osv) *Ta inte bara in folk från projektering till handledningar utan även människor som arbetar med produktion.»
- försöka börja på projektet direkt istället för att vänta 4 veckor in på perioden.»
- Samarbetet mellan kurserna måste förbättras. Schemat för ALLA veckor och ALLA lektioner borde vara klara innan kursen startar, de flesta måste kunna planera i förväg. Pga arbetsbelastningen planerade vi i stort sett varje lektionsfri timme och när det då dyker upp lektioner och studiebesök lite när som helst blir det väldigt stressande. »
- Tydligheten, bemötande från Magnus.»
- PLANERING!!!!!!!!! Nu fanns det ingen alls!»
- Rutiner för sponsringen, en resefond för just sådanna resor bör upprättas såsom finns för övriga studenter på väg och vattensektionen. ska det vara jämnställt ska vi ha likadana möjligheter som väg och vatten. Bättre planering och tydligare upplägg på kurspm och ett tydligt slutmål vad som förväntas av studenten vore önskvärt. »
- Tydligare instruktioner om vad som ska redovisas»
- Lägre arbetsbelastning! Lärarna förväntar sig att man skall behandla kursen som heltidsstudier...»
- rimlig omfattning på projektet, led projektet framåt, inte bakåt. Hjälp studenterna genom att godkänna/kritisera tidsplaneringen: det är nyttigt att planera själv, men ett "ja" skadar inte det arbetet. ge inte uppgifter som ni inte själva kan lösa. tydlig planering ända från kursens början, t ex tider för seminarie och redovisningar. Gör det möjligt att läsa andra kurser vid sidan, sätt inte obl närvaro hela tentaveckan, detta bör kunna kompletteras»
- Skippa samarbetet med Engelska kursen.»


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- I någon kurs borde vi faktiskt lära oss hur ett hus byggs och konstrueras samt hur man ritar det. Hela utbildningen har undvikit denna ganska essentiella fråga. I övrigt en mycket trevlig kurs med bra lärare.»
- Överlag en mycket trevlig kurs, med glada studenter och trevliga lärare/konstruktörer. Vi har ju faktiskt inte lärt oss så mycket om hur hus byggs upp sedan tidigare, så kursen har känts viktig!»
- Obligatoriska moment lades in under kursens gång. Hela tentaveckan bokades vi upp för olika aktiviteter, detta fick vi reda på ett par veckor innan tentaveckan och mycket var obligatoriskt. Det kändes inte som att hänsyn togs till att vissa faktiskt hade omtentor eller tentor i andra ämnen. Betyger har fortfarande inte lagts in i ladok trots att det har gått 26 dagar sedan examinationer. De har skrivit på kurshemsidan att sista kompetteringen är 30 april! När vi fick reda på all komplettering vi borde göra lv1 lp4, trots att lärarna tittat igenom alla detaljer och "godkänt" dom innan presentation, sa läraren "det är väl bara bra att ni får något att göra nu när vi bara skriver examensarbete". Det är förkastligt att inte meddela betyg inom 21 dagar. Jag är väldigt missnöjd med denna kurs och den bryter mot kårens åsiktsprogram på flera punkter. Jag skulle inte rekommendera denna kurs för andra studenter då jag tycker att lärarna har visat mycket lite respekt mot oss elever och vår tid.»
- Det har varit en bra och intressant kurs. Skönt att slippa planlösningar för en gångs skull. Vissa moment såsom litteraturstudierna och utredningen kunde skippats, dessa lärde mig ingenting. Istället kunde denna tid lagts på detaljföreläsningar. »
- Tack för en rolig kurs!»
- Mikael är ingen lärare. Det märks väldigt tydligt. Han ger oss kritik på våra ritningar en till två gånger i veckan men blir sur och berter sig so ett barn när man ger honom kritik. Han kan haka upp sig på ent estetiska saker som han inte tycker om. Vad man tycker är snyggt beror från perswon till person. Det finns inget rätt och fel! Att gå in i diskussion med Mikael är som att diskutera med en trotsig tonåring! Magnus kan i alla fall erkänna att han har fel. Byt ut Mikael!»
- Främst brister det på kommunikationsfronten och tydligheten i vad som ska vara slutprodukten. Det finns alla möjligheteratt göra det enklare till nästa gång utan att tappa vad men får i behållning på kursen, Lycka till »
- Alexandra från Graz(lärarinnan) kanske kan vara en bättre kritiker vid redovisningarna.»


Kursutvärderingssystem från