ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik fk V10, LMS586

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»6 50%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 8%
100%»11 91%

Genomsnitt: 4.91

- Hög klass på föreläsningarna, dock var det lite långt att bara ha 4 timmars pass.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 41%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»8 72%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»9 75%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- under plastdelen var undervisningen till stor hjälp, medans jag under ståldelen läst mig till det mesta själv» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.25

- mycket mycket liten hjälp. Dåligt med det elektroniska utbudet!» (Mycket liten)
- Använde mig inte av kursliteraturen i ståldelen,» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»4 36%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 2.63

- Att Mikael Rigdahl inte orkar åka ut till Lindholmen, så 25 pers får åka till Johanneberg istället, är dåligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»1 8%
Låg»3 25%
Lagom»7 58%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»4 36%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.36

- Håller på med examensarbete vilket tar mycket kraft och tid.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»3 25%
Gott»5 41%
Mycket gott»3 25%

Genomsnitt: 3.83

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- examinerings sättet, 2 duggor varav en muntlig samt ett projektraport+redovisning.»
- Muntliga duggan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Till föreläsningar skulle det vara bra om man fick ut powerpoint presentationen inför föreläsningar så man kan anteckna det som sägs, annars är det ganska svårt att förstå bilder efter föreläsningarna.»
- Det var många små moment, hade varit bättre färre och lite mer omfattande moment»
- kanske ha några föreläsningar på 2 timmar så att inte alla är fyra vilket blir lite jobbigt att sitta genom.»
- Svårare dugga i plastlära.»
- Tydligare genomgång på stål sidan»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och intressant kurs, gillade speciellt den muntliga duggan. Det ärr mycket lättare att visa att man förstått muntligt än i skrift. Dessutom är det första gången under mina 3 år på chalmers som jag haft en muntlig dugga och de är en omväxling som uppskattas.»


Kursutvärderingssystem från