ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik, TIF255, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»5 27%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»4 22%
Minst 35 timmar»3 16%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»8 44%
100%»9 50%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 50%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 16%

Genomsnitt: 2.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»3 25%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 3.08


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»8 44%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.61

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»12 66%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.77

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»8 44%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.55


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»2 11%
Ganska dåliga»5 27%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»3 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 22%
Hög»13 72%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.83

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 33%
Hög»10 55%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.77


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»4 22%
Godkänt»6 33%
Gott»6 33%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.88

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppgifterna»
- Uppdelningen mellan ellära-delen och mekanik-delen»
- Mekanik delen var bra. Föreläsningarna var bra man förstod formlerna, bra med exempel.»
- Mekanikdelen undervisningen var bra.»
- att ni har haft lite repitition i början av varje föreläsning»
- Räknestugorna»
- Föreläsningsanteckningarna»
- Mycket bra lärare. »
- Att ha lektioner där man kan få hjälp med uppgifter. Mycket demonstrationer»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- elläran måste administreras på ett bättre sätt! »
- Föreläsningarna inom vågfysiken borde innehålla exempelberäkningar. Som det är nu sitter man som ett frågetecken när man försöker räkna någon uppgift hemma i och med att det mest har gåtts igenom härledningar under föreläsningstimmarna och inte några konkreta exempel på hur man använder formlerna.»
- Hur lärarna bemöter en när man ställer frågor. Ställer man en fråga så är det för att man inte förstår. Då är det inte så motiverande att vå svaret att man redan borde veta detta och att det är illa att man inte vet. Det är bättre att få en förklaring så man kanske förstår.»
- Vågdelen, borde vara mindre härledningar och utvikningar och mer exempel för att förstå hur formlerna ska användas»
- Vågläraren pratade, pratade, pratade, pratade, härledde, pratade, pratade, pratade... oförståligt, pratade, pratade, pratade, totalt värdelöst. Det ni måste ändra till nästa år är att ALLA lärare måste RÄKNA EXEMPEL PÅ TAVLAN, räkna, räkna. Visa sådant på tavlan som faktiskt är av intresse för att 1) klara tentan 2) som vi som kemiingenjörer faktiskt behöver i framtida kurser och yrkesliv.»
- lägga övningsuppgifter på mer samma nivå som vi kommer tentas på, annars är det ingen idé att räkna övningarna. Förändra eldelen!!! Den har varit jättedålig! Dålig information, sen information och hur kan ni lägga in en till dugga utan att tala om det i början??? Och labben som vi gjorde var alldeles för svår med tanke på hur lite el vi har läst, och dålig genomgång på hur man skulle koppla ihop sakerna på labben.»
- Elläran bör planeras lite bättre...»
- Hemsidorna där det sades finnas genomgående facit bör göras om, för tillfället fanns facit för uppgifter som tillhörde en annan upplaga, samt att de övningstentor som fanns tillgängliga var i väldigt dåligt skikt där man i vissa fall inte ens kunde se texten.»
- Föreläsarnas attityd. Inte nedvärdera och förlöjliga när frågor ställs. Inte heller säga till studenter att de kommer misslyckas med tentamen om dessa ber om hjälp under räknestugor. Bättre information om elläramomentet, och bättre framförhållning när examination äger rum. »
- Lägga ut det riktiga kurspmet i tid är ju en bra början!!!! Informera om elläran mer, vad det handlar om etc. Bytta ut föreläsarna, de verkar vara väldigt trötta på att ha denna kursen och de är inte speciellt trevliga mot eleverna. »
- Hemsidan, den är anskrämlig och svårorienterad. En sammanfattning av för kursen relevanta uppgifter, just nu ligger allt utspritt på minst en 7-8 dokument. Sortera, alla uppgifter och information om dom ligger huller om buller och det är inte alltid så lätt att veta hur läraren tänkt. Det är tydligt att dokumenten delvis har uppdaterats under åren men det hade kanske varit dags för en allmän uppdatering av allt? Nu är hälften lite halvt uppdaterat och hälften är inte det och det är svårt att se vilka uppgifter som är relevanta för vilken bok. Om det nu finns några kompendium med föreläsningsanteckningar som vi skall ha, varför inte bara skriva ut och dela ut? Mera uppgifter till elläran! Eller mera information om vad som är relevant för duggan, det är ett ganska stort ämne.»
- Att man ser igenom övningsuppgifterna så att de stämmer med rätt upplaga. De övningsuppgifterna som stått att man ska göra på hemsidan har ibland inte hjälpt då de inte finns med i vissa upplagor och man har på vissa ställen på hemsidan balndat ihop uppgifter från olika upplagor av fysikboken»
- Vi på Kemiteknik läste en delkurs som hette ellära. Denna var i min mening undermåttlig i den högre graden när det kommer till kurslitteratur, undervisning och övningsmaterial. Se gärna nogrannare på upplägget av denna.»
- borde använda kursbokens övningar istället för andra/egna uppgifter. bygga upp kursen från boken istället för att boken kommer i andra hand. blit lättare att plugga ikapp om man har missat något»
- Det vore bra att ha någon vanlig lektion i veckan utöver räknestugan. »
- Att lärarna inte dumförklarar studenter när de ställer frågor i lektionssalen. Att de är mer hjälpsamma vi frågor!! »

16. Övriga kommentarer

- Ellära-delen måste tänkas över!»
- När jag började på Chalmers så förväntade jag mig att lärarna skulle vara bättre. Bättre pedagogik. Räkna exempel på tavlan - sådant som faktiskt kommer på tentorna. Du som lärare, tänk igenom vad du faktiskt vill lära ut. Chalmers kommer aldrig att nå samma nivå som t.ex andra universitet i världen om inte lärarna är mer pedagogiska, mer engagerade och verkligen vill lära ut (t.ex lösa problem på tavlan). Man kan få uppfattningen att lärarna går bara till jobbet och gör minsta möjliga för lönen. Och knappt det.»
- ibland lite tråkig attityd från föreläsarna när man frågar om hjälp, jag vill inte bli dumförklarad och få höra att det jag frågar om är jättelätt när jag inte förstår det. Dela på elen och resten av fysiken poängmässigt, så man inte måste klara både tentan och elen för att få några högskolepoäng över huvud taget. Och kanske ge nått poäng för labben, som vi har haft det i kemin. »
- I övrigt behöver lärarna samarbeta bättre. T.ex i år fick vi reda på i mitten av läsperiod att vi skulle ha en ellära dugga vilket jag tycker man borde ha nämnt från första början.»
- Sämsta kursen hittills!»
- Har man undervisat samma kurs i 17 år är man kanske lite trött och känner att det är självklara saker som hanteras. Har man däremot en läsperiod på sig att lära vad vissa har lärt på 17 år kanske man inte känner att det är så "gott om tid" och himla enkelt som det framställs som. Att föreläsarna tror att man har tiden att lägga 2-3h timmar på varje uppgift, för att till fullo förstå den, är kanske en villfarelse som de bör tas ur... Föreläsningarna hade kunnat vara konkretare och mera exemplifierande. Det är inte ultimat att lägga 10 minuter på en beräkning och först efter 10 minuter säga att den är inkorrekt (utan att anmärka på tavlan hur eller varför). Visserligen är det viktigt med ett tänk men även om man lyssnar på en undervisning så är det anteckningarna man har att falla tillbaka på och då det mest är allmänna fall som presenteras på tavlan hade det varit en stor fördel om man hade kunnat visa mera konkret vad som var relevant för just den uppgiften. Allmänt tänkande är bra men det är inte allt, mycket går ju ut på att se och kunna formulera helheten inom fysik, inte bara "tänka rätt". Också det här att när det efterfrågas frågor av studenterna under föreläsningen, om ingen någonsin frågar något så kanske man inte skall anta att man själv har förklarat så ypperligt utan snarare att ingen förstår nåt av vad man försökt förklara. Att sedermera förringa frågor när de väl kommer eller säga att det är något man får kolla på själv är ju knappast uppmuntrande. Ha lite överseende med att alla inte har läst kursen i ett decennium och så får man kanske inse att man inte lyckats förmedla sitt meddelande så bra som man trodde. »
- Hemsidan är bra men det hade varit bra om det stod klart och tydligt vilken upplaga som hade vilka uppgifter. Det var svårt att orientera sig fram till rätt uppgifter för sin bok, lite mer struktur.»


Kursutvärderingssystem från