ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Byggnad och klimat VT13, ARK205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att utforska växelspel mellan byggnadsutformning, inomhusklimat och energihushållning vid gestaltning av en
markbostad. Hur väl tycker du att detta kursmål
uppnåtts?

13 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»0 0%
bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 5.61

- Har lärt mig jättemycket om att rita bostäder!» (Mycket bra)

2. lärandemål 2

Kursens huvudmål är att ge praktiskt användbar arkitektkunskap om bostadens funktioner och att träna arkitektonisk gestaltning av
bostäder med hänsyn till rumsgestaltning och rumssammanhang. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

13 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»1 7%
bra»1 7%
mycket bra»11 84%

Genomsnitt: 5.76

- Möjligtvis lite tydligare direktiv på vad som krävs av tillgänglighet i en bostad.» (mycket bra)

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna beskriva bostadens funktioner utifrån människans mått och behov och
arkitektoniskt gestalta en bostad utifrån funktion, rumsgestaltning och rumssamband Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

13 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»2 15%
bra»2 15%
mycket bra»9 69%

Genomsnitt: 5.53

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs genom samverkan med parallella kurser i byggfysik och materiallära skall kunna
förklara och använda begrepp inom inomhusmiljöns klimatklasser, tekniska systemlösningar samt byggnadens energihushållning (bl
a lågenergihus och passivhus). Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

13 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 4.53

5. Lärandemål 5

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs ska ha ökat din kunskap om att presentera ditt arbete i både fysiska och digitala former samt kunnat formulera kommentarer till andra studenters arbeten. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

13 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»4 30%
bra»5 38%
mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 5

- Fast fick väl inte egentligen hjälp med att utforma digital redovisning.» (mycket bra)
- Det var väl egentligen inte mycket som lärdes ut angående arbete i fysiska och digitala former, men jag känner ändå att jag - på något sätt - lärt mig väldigt mycket om det. » (mycket bra)

6. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

13 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»0 0%
bra»6 46%
mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 5.53

- Jag tycker Kajsa ställer för höga krav. När något känns ouppnåligt är det inte lika roligt att ta sig an. Vi borde nå så högt som hon vill men hon behöver tona ned det lite.» (bra)
- Kursen har legat på en mycket hög ambitionsnivå som har smittat av sig på studenterna. Jätteroligt!» (mycket bra)

7. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades genom Dagskiss 1,2 och 3?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dålig»0 0%
dåligt»0 0%
ok»4 30%
bra»5 38%
mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 5

- Dagskiss 1 och 2 var väldigt givande. Satte fart på idéer. » (mycket bra)

8. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

3 februari, Ola Nylander, Bostadens rum
17 februari, Thomas Landenberg, Äppelträdgården
21 mars, Laila Reppen, Så byggdes villan
19 april, Marie Skarrie, Byggnad och Klimat

13 svarande

vet ej»3 23%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
ok»3 23%
bra»3 23%
mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.92

- Ej aktuell fråga i år.» (vet ej)
- Vi hade väl ändå bara föreläningen med Ola, av de ovanstående? Vilken förvisso var bra. » (vet ej)
- Tror inte de där namnen stämmer, men de föreläsningar vi fått se har varit intressanta och bidragit till en klarare syn på energisnålt byggande och bostadsutformning i övrigt.» (bra)
- Roligt att få höra externa föreläsare!» (mycket bra)

9. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

13 svarande

Vet ej»1 7%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
ok»3 23%
bra»4 30%
mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 4.84

- Vissa texter gav, flera stycken gav inget direkt till kursen.» (ok)
- Intressant diskussion kring bostadsbyggande i stort. Landade ofta i någon form av stadsplanering, vilket också kändes intressant. » (ok)
- Kul diskussioner.» (bra)
- Seminariet var jätteviktigt för att man skulle börja få egna tankar kring bostadsbyggande.» (mycket bra)
- Jättebra inslag! Mer sådant!» (mycket bra)

10. Kursen innehöll en arkitekturuppgift - Energieffektiva radhus i Viskafors. Hur väl tycker du att den bidragit till att infria kursmålen?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Ok»0 0%
Bra»2 15%
Mycket bra»11 84%

Genomsnitt: 5.84

11. Kursen innehöll en dagsljusövning med Kiran Gerhardsson. Hur väl tycker du att den bidragit till att infria kursmålet?

13 svarande

Dåligt»2 15%
Bra»6 46%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 2.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningen kom alldeles försent i kursen. Fönsterplaceringar, mått m.m. var i stort sett redan bestämda då de använts i beräkningar i rapporten. En mycket bra och inspirerande föreläsning! Uppskattas» (Dåligt)
- Den kom lite i kläm. hade kunnat vara bättre planerad, och lite tydligare i allmänhet, från alla håll. Vi var ganska dåligt förberedda också. » (Dåligt)
- Jättebra, men skulle eventuellt kunna ligga tidigare i kursen även om jag förstått tanken med att ha den där den nu var. » (Bra)
- Möjligtvis skulle den kanske ha legat lite tidigare schemamässigt.» (Bra)
- Jätteintressant och allmänbildande om hur man kan analysera dagsljusinstrålning mm.!» (Mycket bra)
- Härligt med nya perspektiv.» (Mycket bra)

12. I kursen gjordes en studieresa i och omkring Göteborg. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Ok»4 30%
Bra»4 30%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 5.07

- Jättebra för inspiration och platsanalys!» (Mycket bra)
- Viskaforsdelen var mycket bra. Besöken i projekten kring göteborg gav lite mindre. » (Mycket bra)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Det var inte rimligt, men det fungerade ändå och det var otroligt lärorikt. » (Nej, målen är för högt ställda)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

13 svarande

Vet ej»0 0%
För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»9 69%
För stort omfång i förhållande till poäng»4 30%

Genomsnitt: 3.3

- Fast för hög arbetsbelastning ändå.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Projekt blir alltid så himla stora.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.23


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket liten»3 23%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 3.15

- Litteraturseminarietexterna blandade och gav, vilket väl var tanken. En del mycket bra, andra ganska menlösa. Arkitektens handbok har varit till stor hjälp dock!» (Ganska stor)
- Har lusläst Olas bok!» (Mycket stor)

16. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Ok»5 38%
Bra»5 38%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 4.61

- Mycket som inte gått fram och gjort att man missat saker man velat ta del av.» (Dåligt)
- Det har varit bra! Det var lite otydligt nu på slutet om kritikens lokal och redovisningssätt. Hade kanske behövt ha ett skriftligt utskick om det också, kanske.» (Bra)
- Har känts mycket uppstyrt och bra. Ordning och reda. Kajsa C är förtroendeingivande! Lite kurs-pm-uppdateringsmissar i kommunikationen bara. » (Mycket bra)

17. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Ok»2 15%
Bra»3 23%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 5.46

- Givande med flera olika handledare. Därför extra bra med "vikarier" (ola istället för magnus någon gång osv). » (Bra)
- Bästa handledningarna hittills. Kajsa i synnerhet har varit en extremt inspirerande handledare.» (Mycket bra)
- Bra och kunniga handledare!» (Mycket bra)
- Bra med handledningar så ofta. » (Mycket bra)
- I synnerhet Kajsa. Alldeles fantastiskt bra. » (Mycket bra)
- I början tycker jag att det var för mycket handledningar, men den uppfattningen ändrades under kursens gång. Jag tror att det bra resultatet beror på antalet handledningstillsällen.» (Mycket bra)

18. Hur väl anser du att samordning mellan ARK205, VBF018 och Fackspråk fungerat?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»13 100%

Genomsnitt: 3

- Roligt att få kombinera kurserna, precis det här man vill göra till varje projekt!» (Bra)
- Första två kurserna som faktiskt fungerat parallellt, när det gäller arkitektur- och ingenjörskurser. Känns väldigt kul!» (Bra)
- Kul! » (Bra)


Arbetsklimat

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»5 38%

Genomsnitt: 4.38

- Det är svårt med grupparbeten. Men samtidigt kul. Kände mig nöjd med min grupp, men i efterhand kan jag önskat ganska mycket mer av en av dem. » (Ganska bra)

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 4.3

21. Kritiktillfällena, inklusive den integrerade delredovisningen inför slutredovisningen, är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

13 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 4.53

- Jättebra med extern kritiker!!!! Fortsätt med honom! Bättre än förväntat med digital redovisning också. » (Mycket bra)


Fackspråkligt inslag

22. Hur väl fungerade arbetet med text och bild - visionsplattform- som underlag för det fortsatta grupparbetet?

13 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 30%
ganska bra»6 46%
mycket bra»2 15%
vet ej»1 7%

Genomsnitt: 3

- Vi har inte använt den jättemycket. Men bra sätt att få oss att samtala på.» (ganska dåligt)
- Använde inte det så mycket.» (ganska dåligt)
- Mest som isbrytande aktivitet, bra start på grupparbete. Har inte jobbat i grupp tidigare så bra med lite "styrd" process och tips, svårt att veta hur man ska göra annars för att komma igång. » (ganska bra)
- Sammansvetsade gruppen, men användes inget senare.» (ganska bra)
- Bra tanke, även om vi fortfarande hade lite problem i kommunikationen efter det. Men helt klart ett bra sätt att göra något åt den över huvud taget. Den hjälpte oss ändå. » (mycket bra)

23. Hur användbara har kommentarer ifråga om språk och kommunikation varit för projektet?

13 svarande

Mycket»5 38%
Vet inte»4 30%
Lite»4 30%

Genomsnitt: 1.92

- Det finns alltid något att kommentera när det gäller språket och man har blivit mer medveten om det man skriver, men jag vet inte om det har påverkat projektet speciellt mycket.» (Vet inte)

24. Hur skulle inslaget med språk och kommunikation kunna förbättras i just ARK205?

- Har känts lite krystat ibland. Bra med sådana inslag (det behövs!) men skulle kanske kunna utvecklas lite. Vet dock inte hur.»
- Vet ej»


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Gott»6 46%
Mycket gott»7 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53

- Jättebra kurs överlag! Roligast och mest lärorika inslaget hittills. Grupparbete var både kul och givande. Integrationen med byggfys/ren fakta/räkning i projektt var också kanon. » (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samarbetet med Byggnadsfysik!»
- Litteraturseminariet!»
- Att ta in en extern kritiker till kritiken. Mikael var mycket bra! Även Kajsas sammanfattning i slutet av kritiken var bra för den gruppen som redovisade.»
- Kursövergripande samarbete»
- Samarbetet mellan kurserna.»
- Kajsa och hennes inspirerande energi! En mycket duktig lärare.»
- Kajsa!»
- ALLT!»

27. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Kanske försöka koppla Språk och kommunikation till planschtexterna på något sätt. Nu använde vi oss lite av det vi lärt oss när vi skrev texterna, men hade varit bra att få lite handledningar på texten så den inte bara blir något man slänger ihop sista dagen (vilket typ var fallet även nu).»
- Mer inledande information om relationer mellan former och energihushållning. »
- Viskafors...viskafors...viskafors...viskafors... vi kanske skall prata om ett bostadsområde i...viskafors»

28. Övriga kommentarer

- Bästa kursen jag läst.»
- Den roligaste A-kursen hittills! Bra jobbat Kajsa!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.23
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från