ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik med biologiska exempel, FTF195, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»10 40%
Cirka 20 timmar»7 28%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»5 20%
75%»5 20%
100%»14 56%

Genomsnitt: 4.24


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 60%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 12%

Genomsnitt: 1.84

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»9 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 16%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»9 56%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.54

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.6

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.12


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»11 44%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 76%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»17 70%
Hög»4 16%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.16

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»17 68%
Hög»4 16%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.12


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»4 16%
Godkänt»10 40%
Gott»7 28%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.28

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteratur endast i form av utskriva häften»
- Själva undervisningen var mycket bra, tydliga och bra genomgångar och i min mening bra svar när man frågade om hjälp. Jätteskönt att nödvändigt material delades ut gratis»
- Den lilla korgen med frågor i som det ser ut som det skall hoppa en orm ur när man öppnar den. Och PP pressentationerna. »
- Att man inte behöver köpa en dyr bok, att det finns både storgruppsövningar och enskilda övningar där man kan få hjälp.»
- Bra att man slipper köpa böcker!»
- Eventuellt bättre kommunikation mellan elever och examinator under undervisning.»
- Att man har flertal dokument istället för dyr och dessutom onödig kurslitteratur.»
- Dokumenten som delas ut första lektionen samt planeringen var bra och tydlig»
- Det var bra med separat storgruppsövning och räkneövning.»
- Dina! Hon är mycket pedagogisk och vill verkligen att alla ska förstå. Även är föreläsningarna bra upplagda och intressanta.»
- de gröna sidorna på kompendierna»
- Kursmaterialet och upplägget av tentan»
- Att det är relativt mycket frågetid»
- Mycket tid för frågor/hjälp = bra!!»
- Kurslitteraturen, räknestuga tider ska absolut inte minskas»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag har haft svårt att se kursens relevans för programmet och därför haft mycket svårt att motivera mig till att plugga så mycket jag borde ha gjort. Om det framgår tydligare varför vi läser mekanik på bioteknik så kanske fler finner större intresse för kursen»
- Takten på pressentationerna var hög i början»
- De utdelade kompendierna med teori hänger inte ihop med övningsuppgifterna, man hade behövt fler typexempel i teorihäftena. De flesta övningarna i övningshäftet är betydligt svårare än uppgifterna på tentan, det skapar en onödig stress inför tentan.»
- Se ovanstående.»
- Läraren måste sluta med skrivstilen, lösningsförslagen blir till lite hjälp när man ibland inte ser vad som står.»
- Lite mer inspiration under föreläsningarna skulle vara tacksamt och det skulle kunna gå att ändra på. Nått experiment, eller praktiska exempel så att undervisningen inte blir så abstrakt och mer levande!»
- -Bättre kurslitteratur, inga dokument -Gärna att man har annan lärare vid räkneövningarna eller storgruppsövningarna »
- Övningsledare som är mer intresserad av studenterna och försöker förstå deras problem vid konsultation. Fler övningsuppgifter på svenska. Ibland är begreppen svåra att förstå på engelska.»
- Lägga mer fokus på de biologiska tillämpningar (, vilket jag inte alls tyckte gjordes under kursens gång)»
- Bok! Istället för massa uppkopierade kompendium, som visserligen är gratis men som är svåra att följa och jobbiga att hantera. Vore mycket enklare med en bra bok med tydliga kapitel - och tillhörande uppgifter (lite mer som i matteundervisningen?)»
- Det var inte alls strukturerat att ha de så kallade "Dokumenten" som kursmaterial. Det var bara röriga häften med urklipp, hejvilt blandat på engelska och svenska. Det hade känts mer seriöst att ha en riktig bok. Det gav mig inte alls mycket att läsa i häftena, så det blev att man hellre hoppade över allt kursmaterial och bara pluggade på gamla tentor. Så ska det inte riktigt vara tycker jag. Jag tyckte inte att föreläsaren hjälpte till med problemlösning, vilket var det enda som kom på tentan. Under föreläsningarna gick vi bara igenom härledningar av olika ekvationer, men knappt ett enda räkneexempel. På tentan kom det bara räkneuppgifter, och jag tyckte inte jag fick någon bra grund för att lösa dem. Hur man angriper problem vill jag ha med under föreläsningarna. En annan mycket viktig sak är att man borde ha en separat föreläsare och övningsledare. Jag försökte fråga föreläsaren om hjälp, men fick bara "en sorts förklaring". Det behövs oftast två olika infallsvinklar om man ska förstå någonting. Därför tycker jag det är mycket relevant att ha en helt annan person som övningsledare, så att det finns någon som passar alla typer av frågor.»
- Facit till övningar ska utdelas. (den facit som delades innehåll bara slut svaret)»

16. Övriga kommentarer

- Det är ganska komiskt att kursen heter "Mekanik med biologiska exempel" men att det inte fanns ett enda biologiskt exempel i uppgifterna på tentan. Annars var det bra biologiskt innehåll i kursen. »
- Examinatorn upplevs som opersonlig. Inleder aldrig föreläsningarna ens med så lite som ett "God morgon". Detta leder till viss del till ett ointresse av kursen hos studenterna. Examinatorn lyssnar inte riktigt på vad studenten frågar vid konsultation. När man vill ha ett förtydligande får man mest ett upprepande av det man redan hört. »
- I övrigt tyckte jag inte att kursen hade så mycket biologiska exempel, vet inte om man kan göra det mer relevant för vårt program. Annars tycker jag man bara kan kalla kursen för "Mekanik", eftersom namnet annars blir missvisande. Det är ju i princip bara mekanik man sysslar med i kursen. Hade också önskat mer engagemang hos föreläsaren. Fick ibland intrycket av att kursen bara gicks igenom "på rutin", eftersom föreläsaren hållt i kursen så pass länge. Om man hade en separat övningsledare så skulle denne personen kunna hålla i en del av föreläsningarna för att skapa mer variation. På så sätt kanske intresset hos studenterna skulle kunna bli högre.»


Kursutvärderingssystem från