ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Elteknik 1, SSY031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»9 31%
Cirka 20 timmar»10 34%
Cirka 25 timmar»7 24%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»11 37%
100%»17 58%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 53%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

- På gränsen till för svår med tanke på att många aldrig varit i kontakt med ämnet ellära(ej antagningskrav)» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 17%
Ja, i hög grad»12 42%
Vet ej/har inte examinerats än»11 39%

Genomsnitt: 3.21

- Vi fick göra en dugga med 20 frågor.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»16 55%
Mycket stor»12 41%

Genomsnitt: 3.37

- Det har varit bra medteori varvatmed räkning och logiska resonemang under föreläsnigarna.» (Ganska stor)
- Undervisning kunde ske i ett långsammare tempo ofta haft svårt att hänga med.» (Ganska stor)
- En förusättning, och tack vare väldigt bra och tydliga lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»12 41%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.58

- Det måste finnas lösningar till uppgifterna i boken, om man fastnar i sitt räknande hemma hjälper det inte med endast rätt svar!!» (Mycket liten)
- Materialet har varit lite för akademiskt. Det förklarar på ett ganks kompliserat sätt. Det borde finnas hela lösningar/lösningsförslag till räkneuppgifterna. Antingen att de läggs in i ett facit i slutet av häftet eller att man kan köpa det separat. Det har ibland varit svårt att veta om det är avrundningsfel eller räknefel man gjort. Att först prova räkna ett tal och sedan kunna kontrollera uträkningen ger en hel del kunskaper. Har man gjort ett fel kan man med hjälp av lösningarna se vart man gjort fel. Kombinationen teori, försöka själv och sedan få bekräftat vad man gjort rätt eller fel, skapar en större förståelse än att bara se ett svar och inte veta hur man kommer fram till detta svaret.» (Ganska liten)
- Det är svårt att läsa sig till kunskap i enbart kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- En sak som vore bra, Ett facit med samtliga uppgifter genomräknade . Detta med tanke på alla timmar med självstudier man fastnar aldrig, kan alltid gå vidare.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»18 62%

Genomsnitt: 3.58

- Jag har inte direkt tittat mycket, men de gångerna som det behövdes, funkade det bra.» (Ganska bra)
- mycket bra med systemet med rutor som blir gröna för varje avklarat moment på pingpong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»23 79%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.82

- Mycket hjälpsamma och engagerande lärare.» (Mycket bra)
- Helt otroligt bra.» (Mycket bra)
- Lärarna var hjälpsamma och fanns alltid där.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 62%
Hög»9 31%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.34

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»17 58%
Hög»9 31%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.31

- Det blev lite jobbigt när vi fick ha dubbla antalet lektioner,de första två veckorna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 24%
Gott»10 34%
Mycket gott»12 41%

Genomsnitt: 4.17

- Det var förvirrande och komplicerat. Dock var det två riktigt bra och tydliga lärare.» (Gott)
- mkt bra kurs, inget att anmärka på.» (Mycket gott)
- Morgan är riktigt bra!» (Mycket gott)
- Gubbarna kan sina grejer.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna har vart kanon, jag har mest haft Morgan dock!»
- Föreläsarna.»
- Blandningen av teori, räkning och resonemang under föreläsningarna. Även bra med räkneövningar.»
- Tycker att upplägget fungerat bra, väldigt bra och trevligt bemötande under både lektioner och laborationer.»
- Alla ellabbar! MYCKET BRA! många AHAupplevelser, Skönt att läsa en kurs där två kursansvariga har varit med ett tag och vet vad de håller på med. MYCKET TREVLIGT!»
- Lärarna, och räknelektionerna.»
- Labbarna med tillhörande inlämningsuppgifter. Det som jag tycker är mycket bra är betoningen på resonemang och förståelse kring labborationerna. Man förstår mer om man skall redovisa ett resonemang och inte bara räkna en uppgift som man kan lära sig att räkna mekaniskt utan att egentligen förstå hur det fungerar.»
- övningarna är mycket viktiga och att man kan få individuell hjälp.»
- det två lärarna!»
- Vet ej.»
- Laborationerna»
- Väldigt positivt med att varva praktik (labb) med teori. Ger högre förståelse.»
- Lärarna, laborationer, dugga och kursmaterial. »
- duggan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- instuderings uppgifter på "elsäkerhet"»
- Tycker inte kursmaterialet är speciellt bra, känns som man lärt sig allt på föreläsningarna och Morgan har hjälpt mycket!»
- Kan man klämma in mer så mer elmotorer även praktiskt. »
- Sprida ut lektionerna lite mer jämt över läsperioden. Föreläsningarna har planerats in klumpvis under olika perioder. »
- Kurslitteraturen - otroligt tråkig, och jag finner den även lite opedagogisk. Måtte det inte finnas något mer uppdaterat?»
- Man bör stanna efter trefasen, för de som är nya i el är det mer än tillräckligt.»
- I undervisningen tycker jag att man skall "prata mer el", dvs använda ord i resonemangen och inte bara de beteckningar som används i formlerna. Det blir lätt att man fokuserar på var man skall placera in vilket värde i vilken formel utan att ha riktig koll på vad det egentligen heter. Detta gör det lite svårt att resonera kring de problem som kommer att uppstå i olika system. »
- man bör ha kortare föreläsningar så att det inte gås igenom lika mycket varje gång, istället kan man ha fler! Måste tillkomma lösningar till uppgifterna i boken!!!!!!»
- börja tidigare med kursen. de två första veckorna på läsperioden hade vi inga lektioner alls, medans vi på slutet hade varje dag»
- Vet ej.»
- Skulle vilja ha svar med lösningar till övningsboken. »
- få bättre inlärningsböcker, de som utdelades var väldig luddig och svåra att förstå.»
- mer lektionstillfälle för egenräkning med hjälp från läraren. »

16. Övriga kommentarer

- Grymm kurs .Bra lärare.»


Kursutvärderingssystem från