ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-2 Högfrekvensteknik, EEM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-19
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»7 22%
Cirka 20 timmar»11 35%
Cirka 25 timmar»9 29%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»3 9%
75%»9 29%
100%»17 54%

Genomsnitt: 4.29


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

31 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»7 22%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»24 77%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.32

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»5 16%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 26%
Ja, i hög grad»17 56%

Genomsnitt: 3.23


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.74

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»11 35%

Genomsnitt: 3.16

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»18 60%

Genomsnitt: 3.56

8. Hur bra har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»21 70%

Genomsnitt: 3.6

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»15 50%

Genomsnitt: 3.5

- Föreläsningarna har varit toppen och övningarna mycket lätt följiga. PDF dokumenten från övningarna har varit mycket uppskattade samt så har Victor varit snabb med att lägga upp material som efterfrågades.» (Ganska bra)
- Webbsidan får dåligt betyg pga att Chalmers inte har alla kurser samlade under en plattform.» (Ganska bra)
- Väldigt duktiga handledare i samtliga labbar.» (Mycket bra)
- Bra att lägga upp lösningar på lösta uppgifter, det möjliggör "ikappläsning" för studenter som varit sjuka eller bortresta.» (Mycket bra)
- Bra engagemang av Vincent, men gärna mer strukturerade föreläsningar. Otroligt bra övningsledare!» (Mycket bra)

10. Instuderingsfrågorna var till stor nytta i mitt lärande.

Här avses instuderingsuppgifterna under innehåll i Ping Pong.

31 svarande

Vet ej»8 25%
Inte alls»9 29%
Bra»9 29%
Mycket Bra»5 16%

Genomsnitt: 2.35

11. Hur skulle instuderingsfrågorna kunna bli mer effektiva för min lärande?

- Har tyvärr inte genomfört dessa.»
- Fler och mer relevanta frågor, gärna korta förklaringar eller hänvisningar till svaren om man svarar fel»
- Hade nog varit bra om jag fortsatte med dom efter de första 3-4 veckorna.»
- Fler frågor vore bra.»
- Det hade varit bra med en förklaring till de rätta svaren så att man förstått varför det var rätt.»
- Inte bara sant eller falskt frågor.»
- Man borde kunna se rätt svar på frågorna.»
- ge förklaring till hur det fungerar om man har fel»
- Jag hade inte tid att göra dem»

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Tycker att Vincent skulle behöva förbereda sina föreläsningar mer. Det skadar inte att räkna igenom en härledning innan man visar den på tavlan eller åtminstone veta vilken ekvation man skall komma fram till. »
- Inget att klaga på, bra upplägg!»
- Mycket bra föreläsningar. Måste bara trycka på att Victor och Robert har varit fantastiska.»
- Pingpong fungerade väldigt bra. Manus-dokumenten är bra skrivna.»
- Bra att man fick mycket material.»
- Miska på power points föreläsningarna!»
- Mycket bra med manus och bra skrivet! Slides under föreläsning för "grötiga", svårt att ta till sig vad som var viktigt.»
-


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.7

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

31 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»2 6%
Förbli densamma»29 93%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.93

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

31 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»6 19%
Förbli densamma»25 80%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 13%
Gott»14 46%
Mycket gott»11 36%

Genomsnitt: 3.16

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert!»
- Samma tenta, nästa år... Igen»
- Forsätt som det har varit. Bra kursliteratur samt mycket bra kompendium.»
- Den tydliga uppdelningen mellan kursens fem områden.»
- Räkneövningarna»
- Robert som övningsledare. Han gjorde mycket gott jobb, välstrukturerade och bra demonstrationer.»
- Övningarna har fungerat utmärkt.»
- Nyqvist!! »
- manus, koppling till praktiken»
- Samma tenta?»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- TENTAN och DUGGAN!! Det är inte ok att använda samma tentamen och dugga som tidigare år.»
- Mer relavanta tentor och övningar och övningsuppgifter. Känns i många fall mycket godtyckligt ifall man läst in "rätt". När många avsnitt inte behandlas på övningarna och bara mycket kort utan exempel på föreläningarna»
- Tycker att det har funkat bra. Möjligtvis lite mer fullständiga lösningar till hemuppgifterna.»
- Hade gärna sett att det var fler steg i lösningarna på demoövningarna, nu blir det ibland väldigt kortfattat och ofullständigt. »
- Lite mer förståelse i föreläsningarna»
- Talen som kommer på tentor borde i större utsträckning spegla de tal vi har övat på, på övningar och hemma. »
- ett räkneexempel på varje föreläsning så man kan koppla det som sägs till något som dkall kunnas på tentan»
- Mer härledningar på tavlan.»
- Vissa av föreläsningarna var dåliga och ostrukturerade. Riktigt dåligt att varken skriva en ny dugga eller ny tenta sen förra året.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsaren i delan av transmissions, vågledare och antenn -delen. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

19. Övriga kommentarer

- Tror att en repetitionsföreläsning i början där man från Maxwells ekvationer härleder vågekvationen, hade varit väldigt nyttigt och se. Tog en stund innan man hände med i vad som hände. Tycker också att Vincent bör köra sitt eget stuk på föreläsningarna och inte nödvändigtvis följa Tündes upplägg. »
- God jul!»
- Robert gör ett otroligt bra jobb! Bra övningar, bra lösningar till rekommenderade uppgifter på hemsidan, otroligt hjälpsam när man kommer förbi hans kontor.»
- Tycker det är riktigt dåligt att det förekommit tal på tentor med förluster i dielektrikum hos vågledare, Då det enda vi räknat på vid övningarna är i Förlustfria fall. Hur ska vi kunna detta? Det räcker inte med att Vincent visat ett par formler på en Powerpoint-slide i 2 minuter på en föreläsning, är min åsikt. Sidhänvisningar till Cheng? Borde dessa formler finnas i vår formelsamling?»
- å man känner att man inte fått grunden till den typ av uppgifter. Säkert mycket bra uppgifter. Som sagt tycker att Vincent ska göra sina egna rekomendrade uppgifter. Hans Hjelmgrens del av kursen var mycket tydlig och väl strukturerad. Pontus del var intressanta men till nästa år lägg inte föreläsningarna efter varandra som ett fyra timmars pass, blir sjukt jobbigt att följa allt då. Till alla tre: minska på power points föreläsningarna. »
-
- Vissa av föreläsningarna har varit mycket röriga. Boken och allt annat material är så matematiskt upplagt vilket är motsatsen till vad Vincent säger att vi ska kunna. Om vincent ska ha kvar kursen så måste han skriva nya övningsuppgifter som speglar vad han vill att vi ska kunna. Som Hans Hjelmgrens del av kursen, visserligen är den betydligt mindre. Tünde Fülöps övningsuppgifter och gamla tentor är mycket annorlunda och svåra att göra då man känner att man inte fått grunden till den typ av uppgifter. Säkert mycket bra uppgifter. Som sagt tycker att Vincent ska göra sina egna rekomendrade uppgifter. Hans Hjelmgrens del av kursen var mycket tydlig och väl strukturerad. Pontus del var intressanta men till nästa år lägg inte föreläsningarna efter varandra som ett fyra timmars pass, blir sjukt jobbigt att följa allt då. Till alla tre: minska på power points föreläsningarna. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från