ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Avancerad säkerhet, LNC185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-02-28 - 2013-03-10
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»10 55%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.88

- mycket obligatoriskt» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»17 94%

Genomsnitt: 4.94

- allt har ju varit obl» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 44%

Genomsnitt: 3.05

- Särskilt för vissa lärare som inte tar upp det som ska läras ut. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs...

Matrisfråga

- Safetydelen är ett stort svart hål pga läraren. Övr. delar mycket bra.»

...kan ingripa och genomföra grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord
18 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»10 55%
Ja, med god marginal»8 44%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.44

...har kunskap om vilka rutiner som gäller i händelse av brand ombord och själv kunna leda bekämpningen av denna,
18 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 5%
Ja, det kan jag»14 77%
Ja, med god marginal»3 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.11

...har förståelse och kunskap om de hot som fartyget och fartygets omgivning kan utsättas för.
18 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»11 61%
Ja, med god marginal»7 38%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.38

...har förståelse och kunskap om underhåll av säkerhets system ombord.
18 svarande

Nej»3 16%
Delvis»5 27%
Ja, det kan jag»7 38%
Ja, med god marginal»3 16%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.55

...känner till vilka krav och koder som gäller för säkerhets system ombord, registrering, inspektioner och underhåll av säkerhetsutrustning, beskriva hur en ombordförlagd övning kan genomföras.
18 svarande

Nej»2 11%
Delvis»7 38%
Ja, det kan jag»7 38%
Ja, med god marginal»2 11%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.5

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 50%
Ja, i hög grad»3 16%
Vet ej/har inte examinerats än»6 33%

Genomsnitt: 2.83

- Egentligen kan man klara denna kursen enbart genom närvaro. Huruvida man besitter tillräcklig kunskap testas inte. En tenta eller motsvarande kanske inte vore fel för att bygga på kunskaperna ytterligare.» (I viss utsträckning)
- Brand-bra, ISPS-bra, SSO-haltande» (I viss utsträckning)
- Kursen har inga direkta examinationsmoment, varför frågan inte är helt relevant. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.16

- Vissa lärare har stora brister vad gäller pedagogiken» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»6 33%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Svårt o veta vad man ska läsa på» (Ganska liten)
- Har inte funnits mycket av den varan. VÄLDIGT tråkigt, jag hade velat ha något om brand (den boken som aldrig kom), något om safety (som berättade om de olika safetymaterielen ombord) men mindre om ISPS eftersom vi gick igenom den delen på ett tillfredsställande sätt. » (Ganska liten)
- I SSO-delen var kursmaterialet viktigt, men inte i de andra momenten.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»3 16%

Genomsnitt: 3

- Material kom ut sent, i vissa fall inte alls (föreläsningarna för ISPS ligger fortfarande inte uppe trots avslutad kurs)» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att få Severin att lägga ut dokument som han lovat skulle dyka upp på pingpong. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.88

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»7 38%
Lagom»9 50%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 38%
Hög»9 50%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.72


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»5 27%
Gott»8 44%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gäller inte hela kursen, AFF och SSO/ISPS har fungerat bra, dock är delen för Safety Officer under all kritik.» (Dåligt)
- Safety officer kursen kändes ostrukturerad och gav ingen handfast undervisning i hur en övning ombord ska planeras och utföras. SSO delen kändes allmänt abstrakt men det är ju så det är med ISPS. Karholmen bra. » (Dåligt)
- Brandutb kunde varit mer avancerad. Kändes som om det var en repetition av basic safety» (Godkänt)
- Kursen fyller inte de kunskapsluckor jag hade i detta ämnet. » (Godkänt)
- De praktiska AFF-momenten var riktigt bra och Severins föreläsningar var lika bra som alltid. Safety Officer-delen var däremot väldigt luddig och det moment som skulle innehålla en övning blev istället teoretisk genomgång vilket var en besvikelse. » (Gott)
- Det är en bra kurs generellt. Den känns högst relevant och det är bra att den ligger i slutet.» (Gott)
- Advance fire fighting och SSO har varit mycket bra. Delen avancerad säkerhet har jag tyvärr inte lärt mig mycket alls i.» (Gott)
- Om safety hade varit bättre hade det blivit högsta betyg. » (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Brandföreläsningarna var mycket detaljerade och bra, dessutom fanns det gott om nyttigt material på hemsidan. SSO/ISPS tar inte mycket plats och känns inte heller som en del som behöver ta mycket plats.»
- Karholmen»
- De praktiska brandövningarna»
- De praktiska momenten.»
- Brandövningarna på karholmen är suveräna! Mycket bra föreläsning av polisen.»
- AFF och SSO har varit väldigt bra så de bör bevaras»
- Branddelen på Karholmen med Gunnar Malm. Han e Legend...-wait for it-...ARY!!! Severin leverar som vanligt och går igenom det som skas på ett roligt och lärorikt sätt. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt inom safety var inte tillfredsställande, bättre brand utb, isps var ok»
- Övningsmomentet i Safety Officer-delen. Ska vi lära oss att hålla i övningar, om det är vad som önskas av branschen, då bör vi få hålla i faktiska övningar, inte sitta och diskutera hur man gör vid ett kemikaliespill på en vägfärja med två besättningsmän ombord. Det kändes inte alls relevant och jag känner mig inte bättre på att hålla övningar efter den lektionen. »
- Gör om Safety Officer helt. I början av kursen fick jag intryck av att vi skulle lära oss hur man kunde bygga upp bra övningar samt få testa att hålla i egna övningar. Så blev det inte. Föreläsningarna gick till stor del ut på hur det funkar på kryssningsfartyg samt en massa onödigt mellanprat, t.ex. "Jamen vad står det i japanska regler, vem är brandansvarig då?" eller "Kan man skita i brandlarm om man tror att det rör sig om tjuvrökning på hytten?". Det kanske låter löjligt att påpeka, men stora delar av föreläsningar var just på den nivån. Öva på att hålla övningar skedde inte heller. Vi fick en dålig beskrivning på vad vi skulle tänka på under föreläsningen, en grupp fick i uppgift att diskutera en övning som skulle hållas på en vägfärja (två man ombord..). Varför inte utnyttja tiden på att göra seriösa övningar på fartyg av den typ vi förmodligen kommer att hamna på? Gregersson vill säkert väl, det tvivlar jag inte på, men här gäller bara: gör om, gör rätt. Ge oss fakta, riktiga uppgifter och seriösa tips. Det är en tuff läsperiod som Avancerad säkerhet ligger i, men jag är säker på att majoriteten inte hade klagat om den här kursen tog mer plats, bara materialet var relevant och kändes givande.»
- Safety officer kursen behöver struktureras. Gregersson är en god pedagog när det finns tydligt kursmaterial och en röd tråd i kursen. Exempelvis i MRM-kursen där man utifrån färdiga moduler kunde diskutera i grupp kring ämnen. Under Safety Officer kursen har strukturen saknats vilket medfört att den blivit otydlig och något flummig. »
- Säkerhetsdelen, den är lite spretig»
- Eventuellt tenta? Gärna praktiska övningar i att hålla övning. Detta var planerat men genomfördes aldrig.»
- Mer diskussioner än föreläsningar, det lär man sig mer på. Gärna uppgifter där man planerar och "genomför" (presenterar för övriga i klassen) ombordövningar. På engelska givetvis.»
- Safety officer biten. Mer teori/praktik kring övningar»
- SSO-delen. Undervisningen kändes oengagerad. Även om föreläsaren tycker att det är en illa utarbetad kod har den satt stort avtryck på hur man arbetar ombord, speciellt då i hamn. Så ett försök att inte raljera över denna jag uppskattat. Brand: Bra. kanske inte går att påverka hur brandmännen lägger upp denna undervisning, men större fokus på brandbekämpning på fartyg, och inte i höghus, hade ju förstås varit givande. Safety officer: ledsen, men inte lärt mig mkt här. Borde vara en enkel del att undervisa i. 1. lära sig att slå i solas. 2. 3 exempelövningar på varje nödsituation (då detta upplevs som en brist hos nyexad styrmän enl. föreläsaren själv). Lathund på övningar som kan tas med ombord. Borde inte vara svårt då föreläsaren har mkt erfarenhet till sjöss, föreläsaren måste dock komma ihåg att alla fartyg ej är kryssningsfartyg. »
- Delen avancerad säkerhet bör göras om så att det handlar om mer relevanta saker som vi kan ha användning för i kommande arbetsliv»
- Johan Gregersson! Han kan inte komma till skott. Han verkar osäker och är inte pedagogisk samt följer inte kursmålen. Man blir som student otålig och känner att tiden rinner iväg på trivialiteter. Johan är MYCKET trevlig och en mysig kväll som jag gärna skulle umgås med men jag är osäker på hans kapacitet som lärare. Om han är kunnig inom sitt område så kan han i alla fall inte visa det. Brandkillen Martin var väldifr rastlös och otålig. Han slutade gärna väldigt tidigt. Både på föreläsningar och på Karholmen, vi skulle kunnat ha hållit på längre där tycker jag. Hade »

17. Övriga kommentarer

- Någon måste få Severin att lägga upp power points på pingpong i tid. Hota med kölhalning runt Juttan, hon ligger nära och bra till.»
- Strukturera safety-delen bättre. De föreläsningar och övningar vi hade kändes ostrukturerade och ibland något irrelevanta.»
- Bra jobbat!»
- Bra med prov i ISPS! En rolig praktisk kurs! Skulle gärna ha haft en riktig safetyövning på ett fartyg och blivit instruerad av Gregersson, precis som av Gunnar på Karholmen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.66

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.66
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från