ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och organisation H11, LMT967

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»4 57%
Cirka 30 timmar»2 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.14

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 71%

Genomsnitt: 3.71

- Det framgick inte särskilt tydligt vad som förväntades av det egna projektet och det kändes som att lärarna inte gav några tydliga svar när man frågade. Det var många som blev negativt överraskade när i princip alla fick kritik vid redovisningen som istället kunde ha kommit fram redan vid handledningen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Klara mål i hur grupparbetet skulle utföras saknades och kom först upp vid redovisning.» (I viss utsträckning)
- Tentan var bra utformad, men lite konstigt att man kunde få minuspoäng på en av flervalsuppgifterna och inte på den andra.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Väldigt bra undervisning.» (Mycket stor)
- Bra undervisning!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»2 28%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.42

- Ekonomiboken utelämnade vissa saker som togs upp på undervisningen så det var svårt att fördjupa sig i innebörden av begreppen och förstå verktygen när man skulle göra det egna projektet.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Med undantag från strul på portalen vilket inte hade med kursen att göra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Handledningstillfällen innan man satt igång med uppgifter, svårt att förstå allt då.» (Ganska bra)
- Bra möjlighet att få hjälp utanför föreläsningstid.» (Mycket bra)
- Uppskattas att lärarna var tillgängliga eller nåbara på telefon samt tog sig tid att svara på frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Ojämn arbetsfördelning i grupparbetet.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 42%
Hög»4 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Projektet tog väldigt mycket tid» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»2 28%
För hög»4 57%

Genomsnitt: 4.42

- Tre kurser (varav en var, numera, obl. för garantiplats på master) med grupparbeten i samtliga var långt ifrån optimalt. Inget jag skulle spontant rekommendera till någon.» (För hög)
- (Men läste 3 kurser).» (För hög)
- Eftersom vi läste tre kurser samtidigt, men det var ett eget val.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Godkänt»2 28%
Gott»2 28%
Mycket gott»2 28%

Genomsnitt: 3.71

- Bra och trevliga lärare men grupparbetet kändes som ett onödigt moment då jag inte lärde mig nämnvärt på det och metoderna kändes som de användes på fel sätt.» (Dåligt)
- Väldigt bra, engagerade och engagerande lärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gruppövningarna»
- Lärarna. De är alltid mycket hjälpsamma.»
- Lärarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan tycka att man kan förtydliga vad som ska ingå i projektet och på vilken nivå det ska läggas. Väldigt många nya saker som man inte har något aning om och där boken ger lite vägledning gjorde att man fastnade många gånger. Dessa kanske är enkla när det handlar om "maskin A" och "maskin B" men som blir betydligt mer invecklat och luddigt när det kommer till ett hitte-på-företag. Med det sagt tycker jag fortfarande det är viktigt att ha ett projekt på det här sättet så att man får en inblick i att det faktiskt inte är så lätt som det kan verka med redan uppspaltade kostnader etc som i boken.»
- Skippa grupparbetet alternativ omarbeta det så det har tydligare riktlinjer.»
- Ekonomidelen var svår att förstå. Fler exempel på olika typer av bolag, samt enklare exempel måste finnas med. Även att räkna själv under lektionstid med en lärare i närheten hade varit till stor hjälp!»
- Projektarbetet kändes lite förvirrande och det mesta av tiden gick åt till att söka efter vad saker kostade, vilket inte gav särskilt mycket. Kanske kan bytas ut mot räkneuppgifter istället eller omformas på annat sätt.»

16. Övriga kommentarer

- Olika grupper fick olika information om hur projektet skulle genomföras - vissa fick höra att kostnaderna för företaget skulle uppskattas som klumpsummor medan andra grupper fick informationen att alla kostnader skulle kollas upp var för sig, pennor, stolar, bord etc. »
- Aningen bred kurs, mycket teori och ekonomin och organisationen känns lite som två separata kurser. Vilket inte behöver vara negativt egentligen. Men annars allt bra! I övrigt har lärarnas ärlighet och rakhet uppskattats! Har fått mycket bra konstruktiv kritik jag lärt mig av till skillnad från andra kurser där man sällan får någon feedback. Som sagt, mycket bra lärare!»


Kursutvärderingssystem från