ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-2 Sjörätt och fartygsadministration, SJO625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»6 60%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»1 10%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 1.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»1 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.1

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 2.9

- Vi fick inte reda på att det fanns en kurslitteraturbok i början som kan vara bra att läsa i. Läraren pratade aldrig om boken, rekomenderade den inte. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.3

- Dålig struktur på dokumeneten på pingping.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»1 10%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt hjälp»3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Läraren sa att vi skulle gå igenom övningstentan på en lektion men detta han vi inte. Bad då att han kunde lägga ut svaren på Pingpong så jag skulle få vet hur och på vilket sätt jag ska svara på den riktiga tentan sen. Han sa att de inte var några problem och skulle göra de så snart som möjligt. När det inte kommit upp något svar på övningstentan på en vecka mailade jag honom och bad honom igen, detta var hans svar: Är det någon speciell fråga som du funderar på? (Jag hade nämligen denna övningstenta som vi gick igenom under slutet av den förra kursen). Sedan skall du inte snegla allt för mycket på gamla tentor (då kursen har förändrats) utan lägg hellre tid på att gå igenom övningsfrågorna efter respektive kapitel i boken. Om kursen har förändrats så borde han kunna skriva om svaren så som han vill ha dom och skicka till mig. Eller inte säga att vi skulle gå igenom övningstentan på en lektion. Sedan nämner han boken som han aldrig pratat om tidigare. Lite sent och komma med den nu. Jag bad att få svaren på alla frågor och inte någon specifik. Jag fick aldrig något svar eller något facit utlagt på Ping pong. Han struntade helt i min önskan. » (Mycket dåliga)
- Robert var väldigt duktig på att svara på frågor och resonerar runt frågorna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 30%
Lagom»5 50%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»4 40%
Hög»5 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 10%
Godkänt»1 10%
Gott»6 60%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- powerpoint presentationer utmärkta!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningar som gås igenom på lektionen så eleverna får tänka själva och inte bara stå och prata hela tiden. »
- lite fler uppgifter. så man får praktisera det man lär sig på lektionerna. »
- Det hade varit bra om vi endast hade behövt skriva ut de delar ur sjölagen som vi verkligen behövde. Eftersom vi endast använde några få kapitel hade vi kunnat slippa skriva ut ett 50-tal sidor.»

16. Övriga kommentarer

- Robert var väldigt duktiga på att göra lektionerna intressanta och roliga.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från