ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 3, ht 09, FSP011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-12-31
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Magnus Gustafsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

0 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 10 timmar»0 0%
Cirka 5 timmar»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

0 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

0 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 0

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

0 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»0 0%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

0 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 0


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 0

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0


Integration med annan kurs

Kursen FSP011 integreras med separationsteknik 2 (KBT011).

9. Hur har du upplevt integrationen med projektet i KBT011?*

Ett projektarbete genomfördes i KBT011 och FSP011 var uteslutande inriktad på det projektet

0 svarande

Gav inte så mycket, tog mest tid.»0 0%
Fungerade inte så bra»0 0%
Fungerade väl - projektet blev bättre»0 0%
Mycket bra - jag lärde mig mycket i båda kurserna»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Hur fungerade administrationen av projektet?*

Kommentera gärna aspekter som inlämningstider och tidsplan för hela projektet, antal uppgifter, svårighetsgrad, gruppindelning, bedömningsförfarandet samt återkoppling


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 0

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 0

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

0 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

0 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 0


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 0

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

18. Övriga kommentarer


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från