ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Medicinska signaler och system med elektricitetslära, EEM065, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»8 32%
Cirka 20 timmar»7 28%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»4 16%
50%»2 8%
75%»8 32%
100%»11 44%

Genomsnitt: 4.04


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.24

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»6 28%
Vet ej/har inte examinerats än»7 33%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.76

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.32

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.32


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»7 28%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»14 56%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 70%
Hög»7 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 36%
Hög»11 44%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.84


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»10 40%
Gott»12 48%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.48

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken»
- Inlämningsuppgifterna varje vecka var bra»
- Stort plus för kursboken som är jättebra! »
- Inlämningsuppgifter på nätet»
- Det var intressant att ha flera olika föreläsare under kursen, då kunde varje person berätta om sitt eget intresseområde och man fick flera infallsvinklar. Det var också bra att examinatorn gick igenom kursens upplägg första dagen, och då verkligen underströk att man inte behövde lära sig allt i KM-häftena. Det hjälpte mig att fokusera på det viktiga.»
- inlämningsfrågorna- de var nyttiga för teorin.»
- Xuezhi (ber om ursäkt om jag stavar fel) var en mycket charmig föreläsare och jag hoppas hon kan bevaras.»
- Kursboken var jättebra. Xeuzhis föreläsningar var mycket bra.»
- Bildbehandlingsdelen var intressant. »
- Inlämningsuppgifterna gjorde att man låg i fas och läste kursmaterialet parallellt med föreläsningarna. Dessa måste dock korrigeras lite: se till så att de är aktuella utifrån föreläsningar och att frågorna inte är tvetydiga. I inlämning 6 eller 7 refererades till KM 25, som inte ingick i vårt material i år.»
- Gästföreläsningarna, Det var roligt att höra exempel från medicinska världen. Inlämningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byte av föreläsare, den vi haft nu har varit svår att förstå då hennes engelska är ganska dålig. Konstigt system med inlämningsuppgifterna, borde samla in en totalpoäng och sedan kolla hur många bonuspoäng man får och inte som det är nu.»
- Föreläsaren hade inbland svårt att uttala el-relaterade ord vilket gjorde att det kunde vara svårt att förstå sammanhanget»
- "KM"-materialet var mycket svårbegripligt. Kan dessa eventuellt ersättas med enklare och mer kursrelevanta texter? Teoridelen till tentan samt veckomässiga inlämningsuppgifterna upplevdes dock vara på lite väl hög nivå emellanåt samt svårtolkade. Frågorna refererade till KM-texterna, men något rimligt svar kunde inte hittas. Dessutom svårt att tolka när man inte förstår frågan. Inlämningsuppgifter bör kvarstå, eftersom man lär sig på det, men kanske färre och mer relevanta. Dessutom borde man inte behöva ett visst antal poäng på teoridelen samt räknedelen på tentan, då detta känns rätt onödigt, när nu teorifrågorna är på en så pass hög nivå och emellanåt orelevanta. Måste även slå ett slag för föreläsaren, som kan vara mycket svår att höra vad hon säger pga uttal. Föreläsningar ger mycket kunskap, men det är en fördel om man förstår vad som sägs.»
- Man förstod inte vad Xuezhi Zeng sa, inte ens när hon förklarade saker öga mot öga. Byt ut eller så får hon prata svenska istället! Skamligt. »
- kolla igenom wed frågorna vissa av dem år på martial vi inte har haft i kursen, ex tvåpoler, maskanalys och det de är också frågor på material som kom från km 25 tror jag som ni har tagigt bort helt och hållet. »
- Jag kan tycka att det känns konstigt när man knappt träffar examinatorn under kursen. Det hade varit bra om han hade hållit några fler föreläsningar. Det hade verkligen behövts fler tillfällen att ställa frågor på! Fler räknestugor och/eller frågestunder. Det är svårt att hinna ställa alla frågor i pauserna.»
- Fler räknestugor!»
- Kursboken var ingen höjdare, en bok med mer grundligt förklarade ekvationer och svårare (mer tentarelevanta) uppgifter hade vart toppen!»
- Formelsamlingarna är väldigt svåra att använda! Skaffa en mer relevand och lättläst formelsamling.»
- Inlämningsfrågorna var bra men var inte synkade med undervisningen. Det vore bättre om frågorna skulle lämmas in veckan efter relaterade föreläsningar. Nu hade vi ibland bara fredagen på oss om vi ville ha hört föreläsningen innan vi besvarade frågorna. Kompendierna kändes överflödiga i vissa fall. De skulle kunna skalas ner lite så att man slapp köpa massa papper i onödan.»
- Kursen startas upp alldeles för långsamt. Vi har läst Fysik B och vet därmed vad en laddning är och andra grundläggande begrepp. En snabb repetition av gymnasiets ellära är bra, men som det var nu var det för mycket. Bättre att lägga mer tid på svårare saker som växelspänning och impedans, som vi inte stött på i tidigare kurser.»
- Inlämningsuppgifterna sades skulle vara en vecka förskjutna i förhållande med undervisningen men så var inte fallet. Kompendierna om bildbehandling kändes röriga.»

16. Övriga kommentarer

- Ta bort de KM-häftena som inte används eller inte ens refereras till, och sänk priet!»
- Alla ändringar som görs i schemat bör anslås på kurshemsidan som i ett meddelande, i stälet för att ändringar görs i kurs-PM, det märks inte! Xuezhi var väldigt tillmötesgående gällande frågor och hon var tydlig, och jag tyckte det gick bra trots att det kan vara svårt att tolka hennes kinesiska brytning. »
- Väldigt duktiga föreläsare och Xueshi var väldigt duktig på övningarna också! »


Kursutvärderingssystem från