ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik och strömningslära, LMT834

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»7 18%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»6 15%
Cirka 30 timmar»10 26%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 2.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»2 5%
75%»12 31%
100%»23 60%

Genomsnitt: 4.47

- Missade många övningstillfällen. pga buller i salen och att deet inte heller gick bra med problem lössning hemma» (50%)
- Missade några övningar i början.» (75%)
- Missat 2 förläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 7%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 52%

Genomsnitt: 3.31

- Läser aldrig målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tycker målen är orimliga. Att sätta upp så många krav på kapitlen är bara pinsamt, varför är det så svårt att förstå att man inte lär sig något av att trycka in så mycket info i huvet som det bara går?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 71%
Nej, målen är för högt ställda»9 28%

Genomsnitt: 2.28

- inte den blekaste aning... det har varit aldeles för svårt att fatta vad vi har hållit på med» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»4 10%
Ja, i hög grad»15 40%
Vet ej/har inte examinerats än»16 43%

Genomsnitt: 3.21

- Vi fick 2 tentor (á 13 uppgifter) tilldelade. Vi gick igenom 2-3 uppgifter på varje tentamen och det fanns inga lösnigsar utlagda på nätet. Är det meningen att i ska hitta på egna lösningar?» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»18 47%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.71

- Som jag nämnde innan, det är inte möjligt att lära sig allt som står på kunskapsmålen. Eller jo det går, om man jobbat med det i 30 år. Nu har vi 3 månader på oss. Kan då säga att vi skulle behöva ytterligare 357 månader. Så lång tid finns inte på schemat, titta själva, jag tror ni missat lite där.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»16 45%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.25

- Svårt att förstå frågorna i kurslitteraturen. Endast facit till rekommenderade uppgifter.» (Ganska liten)
- Fler tentor och duggor att öva på. » (Ganska liten)
- Jag personligen tycker kursliteraturen har vart dålig, övningsupgifternas svar har inte stämt helt överens med de svar man har räknat ut. Sedan har det funnits för lite lösta uppgifter uppe.» (Ganska liten)
- Läst ytterst lite i boken eftersom den är väldigt omfattande. Övningarna i boken är däremot bra.» (Ganska liten)
- Boken är alldeles för stor och tungläst och så alla dessa fel med uppgifter som bytt nr och svar som lagts ut som är halvdana och inte stämmer. Ta efter Meck Sune och lägg ut fullständiga lösningar till alla uppgifter!» (Ganska stor)
- Litteraturen var var på engelska, men den var givande.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»13 34%

Genomsnitt: 2.94

- varför används inte pdf ist för doc, på de utdelade dokumenten? det kan finnas dem som inte har pc.» (Ganska dåligt)
- Felaktiga numreringar på rekommenderade uppgifter. För få lösta uppgifter.» (Ganska dåligt)
- mycket olika små dockument som lades ut i tid och otid på hemsidan, dålig ordning på detta.» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett fler utlagda gamla tentor.» (Ganska bra)
- Tycker att det var krångligt med alla olika versioner av samma bok, genom att uppgifterna i boken inte alltid överstämde med utdelade facit...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»18 47%
Mycket bra»13 34%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.26

- Kursen handlade inte om att lära sig, ta del av eller på något sätt att fördjupa sig i. Det grundar jag på de fruktansärt många mål som är uppsatta, och på tentamen kommer ungeför 5 / 100 delar av det. Ser ni ert fel i tänket?» (Mycket dåliga)
- Läraren tar sig tid att förklara, mycket positivt. Tog också till sig av det kurs representanterna tog upp, perfekt agerande!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»23 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Trots allas depression och belastning av denna kurs, har vi kunnat jobba tillsammans.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 26%
Hög»19 50%
För hög»9 23%

Genomsnitt: 3.97

- mekankiken och denna kurs kom in på sammaa läsperiod» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 18%
Hög»20 52%
För hög»11 28%

Genomsnitt: 4.1

- Mekanik och Termo är tungt att köra parallellt, dock mycket intressant och givande!» (Hög)
- Jobbigaste hittills.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»3 7%
Godkänt»19 50%
Gott»9 23%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.21

- Det är för dåligt koll på övningstalen. Vissa facit stämmer inte med övningens resultat då vissa värden är tagen från olika ställen, som då ger ett annat slutresultat. Det är också fruktansvärt svårt att lösa uppgifter när man pluggar själv då det är för många antagenden som inte är självklara för den studerande...Att själv komma på lösningarna är otroligt svårt och tar aldeles för mycket tid när det är så ont om tid att lära sig kursens material på» (Mycket dåligt)
- rörigt» (Dåligt)
- Känns som en viktig kurs, men ofta rätt tråkig och svår.» (Gott)
- Mycket intressasnt kurs med bra lärarinna!» (Mycket gott)
- Klart intresant kurs, mycket tillämpbar i arbetslivet och verkligheten.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren besvarar frågor, lyssnar på elver och förklarar flera gånger om det behövs!»
- Karen, labben och föreläsningarna.»
- Stina på övningslektionerna. Hon är grymt bra på att förklara och få med alla.»
- Har inte tänkt på det»
- labben»
- Att läraren lägger ut material på kurshemsidan. »
- Stina är en jätte bra övningsledare»
- Labben. Hur bra som helst. Och givande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer exempel på föreläsning om det är möjligt!»
- Möjligen mer konsultationstid i förhållande till genomgångna exempel på övningstillfällena.»
- Mer utlagda tentor»
- Bättre ordlistor till engelska eller köra alla uttryck på föreläsningarna även på engelska. Mer lösta uppgifter på hemsidan med facit. Svårt att plugga ett svårt ämne utan stöd från facit. »
- det bör beställas fler böcker än antalet kursdeltagare, så det finns åt alla som behöver.»
- vill ha olika lärare på övning och föreläsning, fungerar mycket bättre då.»
- Förarbetet till övningstalen från Karens sida. Vara säker på att de rekommenderade uppgifter går att lösa med den info som finns i boken, och inte med värden som man måste få av läraren. Lösningsgångar till uppgifter vore en STOR hjälp.»
- Har inte tänkt på det»
- Övningsledare Stina verkar tycka det här med termo är rätt tråkigt. Sen gick de väldigt långsamt för henne att räkna på tavlan så de hanns inte med så mycke.»
- bätre antäckningar»
- Försöka lägga ut mer övningsuppgifter på svenska på kurshemsidan för texterna på boken är ibland helt obegripliga. »
- Hade varit bra om Karen kom ner till våran nivå .»
- inte lägga ihop denna kurs med mekanik»
- Man borde ha olika föreläsare på övningstillfällena och föreläsningarna. Då får man fler sätt att lösa problem etc.»

16. Övriga kommentarer

- Som sagt, mycket bra och intressant kurs som ger mycket om man hänger med.»
- Förutom att boken var på engelska och att det fanns många olika upplagor så tyckte jag inte att det förekom många andra hinder.»
- Kursen i sig var intressant, men möjlighet att ta del av kunskapen var 0.»
- Tycker det var en jätte svår kurs. Har fortfarande inte fattat vad termodynamik och strömningslära är.»
- Appendix för tentamen skiljde sig ifrån det appendix man hade arbetat med under kursens gång, vilket gjorde att man blev lite förvirrad under dugga och tentamen... Även att det hade underlättat för förståelsen om man drog paralleller mot verkligheten under föreläsningarna... »


Kursutvärderingssystem från