ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-2 Objektorienterad programvaruutveckling, fk, TDA550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-03
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 15 timmar»29 43%
Cirka 20 timmar»22 32%
Cirka 25 timmar»7 10%
Cirka 30 timmar»7 10%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 1.97

- Har programmerat i Java sedan mellanstadiet, så det var inte så mycket nytt.» (Högst 15 timmar)
- La ner alldeles för lite tid på den här kursen.» (Högst 15 timmar)
- Läste kursen som extrakurs och försökte lägga minimalt med tid.» (Högst 15 timmar)
- Mellan 15 och 20 timmar, den mesta av tiden gick åt till laborationer, både på och utanför schemalagd tid. Därutöver deltog jag på ett övningspass varje vecka, och läste föreläsningsanteckningar och annat material som berörde veckans tematik. Jag deltog på kanske 60% av alla föreläsningar.» (Cirka 20 timmar)
- Labbarna tog lång tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

67 svarande

0%»2 2%
25%»13 19%
50%»17 25%
75%»21 31%
100%»14 20%

Genomsnitt: 3.47

- Inte jättebra föreläsare, föreläsningarna gav inte särskilt mycket» (25%)
- Jag har bara gått på föreläsningar, och dessa var jag på minst 75% av. Jag har ingen uppfattning av hur stor del av undervisningen som utgjordes av övningar och handledda labbpass eftersom jag inte gick på något sådant.» (25%)
- På de lite klurigare, det andra kunde jag/kunde snabbt läsa igenom pdf:er.» (25%)
- Jag har omedvetet ner prioriterat kursen, då föreläsningarna varit mycket oinspirerade. » (25%)
- Insåg efter nån vecka att man lika gärna kunde läsa föreläsningen på internet» (25%)
- Laborationerna går jag inte på. Övningspassen har jag inte kunnat gå på. Har varit på alla föreläsningar» (50%)
- Föreläsningarna innebar i princip enbart långsam högläsning av PowerPointen, som låg på hemsidan och som det var mycket effektivare att gå igenom själv.» (50%)
- Alla föreläsningar, inte så många labbpass.» (50%)
- Alla föreläsningar» (50%)
- Laborationer, men ej föreläsningar där föreläsaren endast läser högt från sin powerpoint.» (50%)
- Jag tyckte inte föreläsningarna som Bror ledde gav särskilt mycket, så valde att hellre sitta hemma och läsa igenom materialet(som var väldigt bra)! Blev lite bättre när Christer kom tillbaka. Men som sagt föreläsningsmaterialet var väldigt bra! Jag ger ett plus till att det fanns både definitioner och exempel på det. » (75%)
- Jag gick på alla schemalagda laborationstillfällen, cirka 60 procent av alla föreläsningar och cirka 80 procent av alla övningstillfällen.» (75%)
- Vissa labbhandledningstilfällen skippade jag för att jag inte behövde handledning just då.» (75%)
- Inga övningar/laborationstillfällen, men samtliga föreläsningar. Hade deltagit i övningar/labbhjälp om jag satsat på högre betyg.» (75%)
- Missat två föreläsningar.» (75%)
- Nästan» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

67 svarande

Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 58%
Jag har inte sett/läst målen»38

Genomsnitt: 2.51

- Har sett målen, men inte använt dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mitt mål är tentan.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.08

- Som I-are är det inte helt självklart att hoppa in på den här nivån i programmering med Java. Vi har bara läst en kurs och det var många gånger svårt att koda med den självklarhet andra gjorde.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Industriell ekonomi har för dåliga förkunskaper jämfört med de andra programmen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 43%
Ja, i hög grad»23 56%
Vet ej/har inte examinerats än»10

Genomsnitt: 2.56

- En del av materialet i tentan hade inte tagits upp på föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Svårt att få med allt viktigt på en tentamen.» (I viss utsträckning)
- Vi fick instruktioner av Christer om vilka designmönster vi skulle kunna, och expert pattern nämndes aldrig. Däremot på examinationen dök en fråga upp där expert pattern var det rätta svaret.» (I viss utsträckning)
- Labbarna borde vägas in mer i slutbetyget. Vi lägger väldigt mycket tid på dessa labbar, tråkigt att bara kunna bli godkänd. I slutändan är det ändå bara tentan som räknas. Känns som om vi lägger väldigt mycket energi på labbarna, där vi uppnår mycket mer avancerad programmering och en heltäckande programmering än vad som går att få fram på en tenta.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att tentan var bra, kortfattade uppgiftsbeskrivningar.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte dock att examinationen och de programmeringsövningar vi gjort var för långt ifrån varandra. Övningarna kunde reflekterat tentan mer.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen samt labbar var väl skrivna och fungerade bra i kursen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»14 20%
Ganska liten»25 37%
Ganska stor»23 34%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 2.28

- Föreläsningen bestod utav högläsning av en power point presentation. » (Mycket liten)
- Kollade föreläsningar online» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var egentligen bara läsning av en powerpoint och kunde därför göras på egen hand.» (Mycket liten)
- Främst tyckte jag att föreläsningarna var undermåliga, då dessa genomfördes väldigt oengagerat och opedagogiskt, och väldigt få, om ens några, djupare (fortfarande relevanta) sidospår tilläts.» (Ganska liten)
- Det kändes som att föreläsaren bara läst det som stod på powerpointen och att det därmed inte var så stor mening att gå på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningsformen är väldigt stel. När en föreläsare bara står och läser rätt av från en powerpoint (i princip), är det inte direkt motiverande för studenter att pallra sig dit. Jag menar inte på att Christer inte är kunnig, han verkar väldigt kunnig. Men lite mer spännande undervisningsform hade varit lärorikt (exempelvis real-time-programming).» (Ganska liten)
- Powerpointarna var bra, men själv föreläsningarna gav inte så mycket.» (Ganska liten)
- I början var det dåligt då vi hade en annan föreläsare och han hade dålig koll på vad han skulle gå igenom. Han förstod inte frågorna man gav honom. Man hade lite gärna kunnat sitta hemma och läst innantill. När vår ordinarie föreläsare kom tillbaka var standarden mycket högre och man lärde sig det viktiga.» (Ganska stor)
- Avser här endast föreläsningar och laborationer, jag gick inte på övningarna.» (Ganska stor)
- Praktiskt arbete är alltid viktigast.» (Ganska stor)
- Jag har ändå fått sitta mycket själv och läsa alla powerpoint för att förstå. Det känns alltid som att föreläsnkngsmaterialet är för stort för vad vi hinner gå igenom på en föreläsning. Försök att korta alla slides om det går!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»17 25%
Ganska liten»23 34%
Ganska stor»17 25%
Mycket stor»10 14%

Genomsnitt: 2.29

- Köpte tyvärr inte boken.» (Mycket liten)
- Jag köpte aldrig någon bok, men det gick bra ändå» (Mycket liten)
- Köpte aldrig litteratur och gjorde inga övningar» (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken.» (Ganska liten)
- Köpte inte boken, hade inte så stort behov av den i första kursen. Men powerpointarna har varit mycket värdefulla att titta på i efterhand. De var mycket innehållsrika.» (Ganska liten)
- Har främst använt mig av pdf:erna från föreläsningarna och de har varit väldigt bra! :)» (Ganska liten)
- Allt på internet var bra. Köpte ingen bok eller så.» (Ganska liten)
- Köpte inte ens kursliteraturen.» (Ganska liten)
- Laborationerna är det enda som inte varit bra. Jag tycker de inte behandlar de områden som kursen testar. (Vissa av labbarna kan man i princip göra redan efter första kursen). Sista labben var märklig eftersom det vi lär oss är till för att skriva program som har rätt design från början. Men där fick vi göra om designen på ett redan existerande projekt. Jag tycker labbarna borde knyta an mer till det vi läser under kursens gång. Ett sätt hade kunnat vara att skriva ett system och bygga vidare på det varje labb. Sedan att man använder alla design mönstren för att göra allt rätt från början. Jag tycker också att Övningarna borde ha mer uppgifter där man skriver egen kod utefter designmönstren eller med hjälp av principerna, eftersom det är då man lär sig dem. Om man bara tittar på UML diagrammen ser det lätt ut, men sedan vet man inte riktigt hur man ska implementera, eftersom man bara svarat på frågor, snarare än att faktiskt "göra" det vi lär oss» (Ganska stor)
- Kursboken Object-Oriented Design Using Java kändes förhållandevis lättläst, och både den och föreläsningsmaterialet var informativa, så de har fungerat bra som referenspunkter. Dock så hade jag tyckt om om det var större tyngd på positiva snarare än negativa exempel, exempelvis mer om hur kod ska skrivas än hur kod inte ska skrivas.» (Ganska stor)
- PowerPointpresentationerna var bra.» (Ganska stor)
- Powerpointsen är väldigt bra för att få en bra översikt (och djupare) över varje föreläsning, perfekt för att repetera eller läsa in i förväg.» (Ganska stor)
- Då föreläsningarna fungerat så dåligt så var man tvungen att lära sig allt genom att läsa själv. » (Mycket stor)
- Kollade föreläsningar online» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»34 50%
Mycket bra»29 43%

Genomsnitt: 3.37

- Extremt dåliga lab-pm. Vissa saker var man tvungna att genomföra för att bli godkänd, men det stod inte i lab-pm. Många frågor var väldigt otydliga, speciellt i sista labben. » (Ganska dåligt)
- Så tyvärr inte att det fanns instuderingsuppgifter att göra förrän sista veckan. Hade varit bra om föreläsaren bara sagt första föreläsningen att det är bra att titta på instuderingsuppgifterna efter varje vecka.» (Ganska bra)
- Fire-systemet behöver uppdateras. Laborationerna var en aning otydliga ibland.» (Ganska bra)
- Allt låg på hemsidan så det var lugnt» (Ganska bra)
- Administrativt har allt fungerat bra för mig, även om inlämningssystemet Fire verkade kollapsa i slutet av läsperioden.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»29 55%
Mycket bra»18 34%
Har ej sökt hjälp»13

Genomsnitt: 3.25

- 1. Lite för få handledare på handledarpassen. Timtalslånga köer... 2. Kösystemet var väl sådär, detta inträffade: * Väntade i kö i över 2h. Fick inte någon hjälp. Köplaceringen (på tavlan) suddades ut och behölls inte tills nästa gång. * Andra studenter trängde sig före kön och ställde sig först. Vägrade flytta på sig trots tillsägelse, med anledingar som att "jag vet inte ens vad du heter" eller att jag var "ful". (Han fick sig en rejäl avhyvling kan jag lova, tror dock inte han bryr sig vilket är problemet. Bryr man sig inte om någon och behandlar sina medmänniskor som skit kommer ju ingen okontrollerad kö i världen att fungera.) Föreslår ett datorsystem där man kan boka "slotar" av 10 minuters hjälp per gång. Den övriga tiden (om någon blir klar innan dess) går till personer som står på tavlan. Tavlan skall suddas vid lektionens början och man får bara skriva upp sig om man redan fått hjälp via bokad slot. Tråkigt men enda sättet som kommer funka om folk bråkar om platser och det är ont om handledare.» (Ganska dåliga)
- Fler handledare vore bra.» (Ganska bra)
- Det blev lätt långa köer» (Ganska bra)
- Kanske behöver nån extra handledare.» (Ganska bra)
- Ganska dåliga under föreläsningarna, desto bättre under övningarna och de handledarledda laborationstillfällena. Det var väldigt positivt att det ganska ofta fanns åtminstone en eller två handledare i varje lokal, så att det ofta gick att vända sig till dem. Däremot så kändes det tyvärr ofta som att vissa inte hade koll på de uppgifter vi höll på med, och rent utav att de inte hade koll alls, vilket ledde till att vi vissa gånger själva ledde fram handledarna till vissa hjälpsamma slutsatser. Det hade även varit trevligare om handledarna hade identifierat sig själva tydligare, så att man visste vilka i labsalarna som är handledare. Kanske kan lösas med små dekorativa brickor att ha på kläderna?» (Ganska bra)
- Övningsledarna/labbrättarna har varit väldigt bra på att svara på frågor. Cred till dem!» (Mycket bra)
- Då vi gjort de labbar som var en stor del i kursen kunde man fråga handledare frågor man inte frågat Christer innan.» (Mycket bra)
- Funnits så många labbpass att gå på så det har sällan varit problem att hitta någon som kan hjälpa en.» (Mycket bra)
- Snabbt svar på mail.» (Mycket bra)
- Riktigt hjälpsamma labbhandledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»24 37%
Mycket bra»40 62%
Har ej sökt samarbete»1

Genomsnitt: 3.62

- Lite mitt emellan. Jag har gått på övningarna, men det funkade sådär emellanåt. Kände ändå att man lärde sig en del där. Labbarna har jag och min labbkompis gjort till största del separata av praktiska skäl.» (Ganska bra)
- Kunde vara svårt att tajma in olika scheman» (Ganska bra)
- Min labpartner och jag hade ett väldigt bra samarbete, där vi fick mycket gjort och hade fritt flöde och utbyte av idéer. Även andra labgrupper var väldigt behjälpliga, och bad även oss om hjälp, som vi gärna erbjöd.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»1 1%
Låg»8 11%
Lagom»39 58%
Hög»16 23%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.17

- I början gick det otroligt långsamt men i slutet han vi inte med allt som vi skulle gå igenom. Jag tycker upplägget borde vara annorlunda. » (För låg)
- I början var det mycket lågt tempo medan det på slutet var riktigt mycket, då vi till och med inte hann gå igenom allt material.» (Låg)
- Det fanns rimligt mycket att studera in, vad beträffar text och litteratur. Gällande labuppgifterna kan jag tycka att det bitvis var något höga förväntningar på oss som studenter, då vissa av dem var bristfälligt förklarade och krävde mycket tid av oss för att bara fundera ut vad det egentligen var uppgiften ville att vi skulle göra, snarare än att vi skulle utföra uppgifter som vi lärde av, vilket ibland kändes tillfälligt belastande. Detta gäller i första hand den sista labuppgiften.» (Lagom)
- Det lades ner väldigt många timmar på de labbar vi skulle skicka in. Eventuellt för mycket.» (Hög)
- Svårt att säga, det var mycket att göra och svårt att plugga till trots att vi fått mycket material. Svårt att säga vad man kan ändra på (kanske snarast är mitt eget "problem").» (Hög)
- Labbarna tog upp väldigt mycket tid, speciellt när alla nästan alltid fick retur.» (För hög)
- Min partner var underkänd i förra kursen, så jag fick göra en mycket stor del av vårt arbete tillsammans. Det innebar att jag inte hade tid att läsa teori, utan endast lade min tid på laborationerna.» (För hög)
- Med tanke på våra förkunskaper. Värdelöst när vi hade tenta två dagars rad, annars kanske det hade gått bättre.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 6%
Lagom»42 63%
Hög»18 27%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.27

- Det kändes inte direkt som att det var omöjligt att balansera de två kurserna vi läste, så man slapp uppoffra alltid för mycket av sitt välmående.» (Lagom)
- Mycket tack vare matematikens redosivningar varje fredag.» (Hög)
- Men om tentorna legat bättre hade den nog varit okej.» (Hög)
- Läste kursen som extrakurs» (För hög)
- Veckovis-redovisningar i matten gjorde att man fick jobba under en hel del stress.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»7 10%
Godkänt»23 34%
Gott»32 47%
Mycket gott»4 5%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var inte särskilt stimulerande, och kopplingen mellan dess teori och laborationernas praktik kändes väldigt begränsad, även om den onekligen fanns där. Likt förra delkursen tycker jag det är för stort fokus på att utsätta oss studenter för "verkliga" förhållanden, så som det är i "verkligheten". Denna "elddopsprincip" känns ganska bristfällig, då jag själv och andra jag pratat om detta med upplever det hade varit mycket mer positivt att få lära sig hur man ska göra rätt genom positiva exempel och genom tydligare riktlinjer när uppgifter skall lösas.» (Dåligt)
- Dock har jag förståelse för att det blev som det blev. » (Dåligt)
- Den extra föreläsaren var förskräckligt dåligt insatt i materialen han skulle ta upp med oss medan den ordinarie föreläsaren var sjukskriven. Det enda han gjorde var att läsa innantill på de powerpointslides den ordinarie föreläsaren givit honom.» (Dåligt)
- Kursen är viktig för att skriva bra programvara, men jag förväntade mig mycket mer innan jag startade kursen.» (Godkänt)
- Kursen var inte riktigt vad jag hade väntat mig. Trodde inte det skulle vara så mycket fokus på Javadocs och liknande.» (Godkänt)
- Labbhandledare bör ses över. Vid upprepade tillfällen var rättningen av vår labb väldigt dålig. Jag kan ge några exempel: Ofta tog det lite mindre än en vecka för labben att bli "rättad". Om vi då fick retur åtgärdade vi de problem som fanns och skickade in igen. Tre dagar senare får vi retur för då nämner handledaren att han förra gången inte kollade igenom hela labben och således får vi retur på gamla saker som redan borde ha rättats i första returen. Detta medförde såklart att vår grupp blev försenade då det tog över en vecka totalt för oss att få retur på ett fel i taget. Annat som kan nämnas är att vår handledare rättade selektivt ibland. Rättningen var alltså inte lika för alla grupper. Vad som var rätt för en grupp, var fel för en annan. Detta var också väldigt frustrerande då våra klasskamrater fått godkänt för exakt samma kod samtidigt som vi var tvungna att skriva om koden på ett helt annat sätt. Kan även nämna sista labben som delades upp i olika delmoment där man först skapade ett skal och lämnade in för rättning. Detta skal fick godkänt och kommentaren "Bra!". När vi sedan lämnar in del två av labben får vi retur för att det skalet vi utgått ifrån var fel. Vi var då tvungna att skriva om hela vårt program för att handledaren först gett oss godkänt men sedan klagar på det han redan godkänt. Bör även nämna namnet på sagd handledare: Thomas Bååth Sjöblom.» (Godkänt)
- Verkade som en grundlig och uttömmande kurs i elektromagnetisk fältteori, men tyvärr är jag som teknisk matematiker helt och hållet ointresserad så det har mest varit en plåga.» (Gott)
- Men väldigt dåligt med en föreläsare (Bror) som läste innantill på powerpointsen. Även Christer kör väldigt mycket på powerpointinnehåll och lite flexibilitet.» (Gott)
- Man fick lära sig väldigt mycket om hur man verkligen ska tänka när man ska programmera samt olika praktiska tips för detta.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra bok»
- Räkneövningarna med Aidin och boken var bra.»
- Handledarna»
- Tillgång till PowerPoint via hemsidan.»
- Det generösa antalet schemalagda laborationstimmar, den tydliga kopplingen till begrepp som inhämtats i den parallella kursen i diskret matematik.»
- Handledarna»
- Handledartillfällen»
- Labbarna. »
- Handledarna till laborationerna.»
- Administrationen, hemsidan, föreläsningsanteckningar»
- Lemurell»
- Laborationerna.»
- Hur hemsidan funkade och OH-bilderna.»
- Mängden labbtillfällen, bra och utvecklande. Även övningstillfällena var mycket bra. Bra jobb av Christoffer!!»
- Powerpointsen»
- Bra labbar.»
- Spelinriktade labbar! :D»
- Tredje labben var väl uttänkt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppgifterna och labbarna. Jag tycker också att alla principer borde gås igenom fortare, så man får mer tid till designmönstren, trådar, iteratorer, lister och mappar.»
- Koppla labbarna mer till teorin som testas på tentan. Mindre frågor på tentan. Bonuspoäng till tentan för sista labben.»
- Andreas har en aningen sövande röst, den får gärna förändras.»
- Mer tid med handledarna»
- Föreläsaren gick igenom väldigt långsamt/fastnade på vissa moment för länge, vilket gjorde att det inte fanns tid till de sista delarna av PowerPointen. Fire-systemet bör stödja att flera filer ska kunna laddas upp samtidigt, då varje enskild fil ska laddas upp för sig. Instruktionerna till laborationerna bör också ses över så att det framgår hur man ska lösa dem (inte för mycket hjälp, men det ska ändå vara tillräckligt tydligt så att man förstår).»
- Lite mindre overheadbilder, hann inte igenom alla på en föreläsning.»
- Mer proaktiva övningar och exemple snarare än reaktiva (visa studenterna vad som är rätt och bör göras, inte vad som är fel och inte bör göras). Mer pedagogik och engagemang hos föreläsarna. Mer förkunskaper och förberedelser hos handledarna.»
- Att man får poäng från labbarna till tentan. »
- Kopplingen mellan labbar och tenta borde bli tydligare.»
- Föreläsningarna. »
- Mer inspirerande föreläsningar, inte bara läsa rakt av från powerpoint.»
- Undervisningsmetoden.»
- Föreläsningarna bör utvecklas lite mer och inte bara läsa från powerpointen. Labbarna tycker jag ska vara lite mer relaterade till kursen. Jag känner att jag inte hade så stor nytta av det jag lärde mig under labbarna på tentan. Labbarna verkade inte reflektera kursen rikigt, särskilt inte lab 2 (geometri).»
- Gör laborationerna och tentamen mer kopplade till varandra. Jag fick känslan att det var helt olika saker som examinerades på tentan och laborationerna vilket kanske var meningen. Om så var fallet skulle jag gärna sett att det framgick tydligare.»
- Under föreläsningarna läste Christer i stort sett rätt av PDF-filerna. Ibland blev det lite rörigt och man hade svårt att följa "den röda tråden".»
- Kursen bör vara på engelska! Finns inga stora nackdelar samtidigt som man enklare kan hitta information på nätet om det är internationella begrepp man lärt sig.»
- Föreläsningarna struktur, läraren läste mer eller mindre bara upp det som stod på OH-bilderna.»
- För mycket material för en kurs på 7,5 hp»
- Det är bra med powerpointpresentationen, men de behöver antingen "kryddas" till, eller så ska föreläsningarna få mer spännande inslag. »
- Föreläsare.»
- Mer givande föreläsningar.»
- Labbhandledarna bör ses över.»
- Tydligare instruktioner på vissa laborationer.»
- Man höll ju på att somna på föreläsningarna»
- Något behöver göras med föreläsningarna. De gav inte särskilt mycket, det var precis lika bra, om inte bättre, att läsa hemma istället för att gå dit.»

16. Övriga kommentarer

- Båda föreläsarna var inkompetenta och rörde till mer än de förklarade. Ordinarie föreläsare kunde inte förklara alla sina slides som i sin tur till största del var kopierade ur läroboken. På de flesta föreläsningarna hanns inte hela sliden visas vilket gjorde att flera moment utelämnades eller förklarades i förbifarten. Dåligt.»
- Bokningssystemet med övningarna fattade nog ingen av oss studenter.»
- Lycka till!»
- Om exercises ingen åsikt, var aldrig där.»
- Fler labbar som är relevanta för kursen och som hjälper en att klara tentan. Kanske flera mindre labbar istället för den sista stora? Som det är nu kan man klara labbarna med bara sina förkunskaper och utan problem, medan tentan är väldigt mycket svårare än så. »
- Jag saknar frågor om labbar, labbhandledare, övningar, examinator och föreläsare.»
- Min svarskod är: 1834744363»
- Försök ta mer hänsyn till att alla inte har samma förutsättningar. Vi från I-programmet har läst mindre programmering än de från IT och Data. Kanske någon extra labb för oss de första veckorna.»
- Svår tenta. »
- Se ovan.»
- Bra powerpoint presentationer.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.46
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från