ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-4 Nödsituationer och skadekontroll, SJO721

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»10 40%
Cirka 20 timmar»10 40%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»5 19%
100%»20 76%

Genomsnitt: 4.73

- Giltig frånvaro.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 73%

Genomsnitt: 3.5

- kan ju dela upp de i fler mål så de blir enklare att se, dela upp i fler än bara 2 mål ex första e ju 2 helt olika saker minst så en splitning där kunde vara bra» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- hur menar d med redogöra för hantering av fartyg i olika nödsituationer»

...redogöra för beräkningsgrunder för läckstabilitet, olika sjunkförlopp, samt hur man som ombordanställd bäst skall hantera en dylik situation med hänsyn till besättning, fartyg, rederi, försäkringsb
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 16%
Ja, det kan jag»10 40%
Ja, med god marginal»11 44%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.28

...redogöra för hantering av fartyg i olika nödsituationer
25 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja, det kan jag»10 40%
Ja, med god marginal»12 48%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»1 4%

Genomsnitt: 3.48

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»22 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- eventuelt se över tentan lite så de inte blir för lika frågor osm tidigare års» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»19 73%

Genomsnitt: 3.73

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»13 52%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.6

- Vi har inte haft någon direkt kurslitteratur utom powerpoints.» (Ganska liten)
- Klarade mig rätt bra utan kompendiet» (Ganska liten)
- Bra power points, finns det kanske någon övergripande bok för Stabilitet och Nödsituationer och Skadekontroll som går att använda genom utbildningen?» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»20 76%

Genomsnitt: 3.76


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt hjälp»7 26%

Genomsnitt: 4.23

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»7 28%

Genomsnitt: 4.2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 15%
Lagom»20 76%
Hög»2 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Intensiv, men jag förstår varför.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»7 26%
Hög»15 57%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.65


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 15%
Gott»12 46%
Mycket gott»10 38%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Blev väldigt mycket teori med beräkningar under några lektioner som inte gav speciellt mycket, bättre att fokusera på mer praktiska exempel» (Godkänt)
- Jan är en av dom bättre lärarna! Lektionerna är väldigt förankrade i verkligheten. Keep up the good work!» (Gott)
- bra lärare!» (Mycket gott)
- Bra anpassad för yrkesvalet. Bra med tidig tenta, guldstjärna till Janne.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren Jan, pedagogisk, tydlig och mycket bra att ha med att göra!»
- Samma lärare, en av de bästa på Chalmers.»
- Tentans tidigareläggande.»
- Repetitionen var bra Labbar»
- Samma lärare.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tyvärr så känns det som 5"e gången vi går igenom grundläggande stabilitet. Vi gjorde det i 1an, tank, manöver o GP, lastoperationer. Vi behöver inte ta 1-2 lektioner per nytt ämne och gå igenom GM, GZ etc etc.....»
- Det var någon extern föreläsare som jag tycker gick in på lite för detaljerade siffror.. kommer inte ihåg exakt nu.. Men annars va det bra.»
- Estonia var intressant. Externa föreläsaren om GZ-kurvans teori var lite fyrkantig.»
- Hade velat räkna mer för att få en ökad förståelse!»
- Repetitionen var bra, men behövs inte sägas samma sak av 3 olika lärare kunde räckt med en och sedan ha lite mer räkne stugor Mer om verkliga händelser »

17. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Du är grymt snabb på att rätta tentor Jan! :) Snabbare än så vet jag inte någon lärare haha. Tack för att du tog dig tid att sitta tentavakt också. Var gott att fått gjort kursen färdigt så pass tidigt, så man kunde fokusera på de andra kurserna.»
- Jan har lyckats göra en svår kurs förstålig och guldstjärna för flexibiliteten.»
- Jan Skoog är kung.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från