ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 11/12 Teknisk geologi, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-19
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 16%
Gott»14 58%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den kändes lite halvt osammanhängande, men studieresan knöt ihop det hela mycket väl!» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva i ord och bild de grundläggande processerna för hur jord- och bergarter bildas.
2. Göra en översiktlig kartläggning av jord- och bergförhållanden i fält.
3. Utifrån prover och fältobservationer identifiera de vanligaste mineralen och de vanligaste bergarterna i Sverige.
4. Beskriva i ord och bild hur sprickor och krosszoner i berg bildas.
5. Utifrån prover och fältobservationer identifiera de vanligaste jordarterna i Sverige.
6. Beskriva i ord och bild de vanligaste jordlagerföljderna i Sverige.
7. Använda det internationella systemet för kornstorleksbenämning.
8. Använda en geologisk karta för att göra en översiktlig bedömning av jord- och bergförhållanden ur byggnadssynpunkt.
9. Göra en översiktlig bedömning av grundvattnets tillgång och kvalitet i ett svenskt grundvattenmagasin.
10. Beskriva grundläggande kemiska processer inom geologin.
11. Kunna tillämpa grundläggande kemisk jämviktslära och vattenkemi inom geologi.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 3.31

- Lite luddigt emellanåt kanske, på flera powerpointar är det samma mål, men kursmålen är onekligen tydliga. Det känns lite tufft att ha gjort kemi i den utsträckning vi gjort med tanke på hur "litet" målet är.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Utelämnar hela kemidelen som fortfarande i sig är som en 7,5 p kurs» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»4 18%

Genomsnitt: 2.18

- Fast kemin var lite svår för den relativt korta period den var aktuell.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 22%
Ja, i hög grad»15 68%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.86

- Det var många sajer som inte testades» (I viss utsträckning)
- Dock var Milankovich-frågan ganska elak. Men jag tycker ändå att målen återspeglades i frågorna, man blev inte helt förvånad eller så.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.82

- På vissa föreläsningar svårt att veta vad som är viktigt att ta med sig. T ex skulle en inledande slide kunna säga: Ni skall ta till er (oftast fick vi höra vilket läromål föreläsningen var kopplat till men detta är ibland alldeles för generellt).» (Ganska liten)
- Jag tyckte länge att föreläsningarna var långtråkiga och jag höll på att somna hela tiden, men på exkursionen lärde jag mig jättemycket! det är mycket roligare att vara ute och se saker i verkligheten än att läsa och se på bilder om det.» (Ganska stor)
- Riktigt bra föreläsningar och övningar!! Så här borde alla kurser vara!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 2.79

- Särskillt kompendiumen vi fick under georesan har varit till stor hjälp då det var bra beskrivet på ett lättförståeligt sätt. Det hade varit bra med lite mer precisare läsanvisningar för boken, som ex. underkapitel.» (Mycket stor)
- Boken kontra informationen som togs upp på föreläsningarna tyckte jag kändes ge en bra grund.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.54

- Rätt svar till tentan kom inte ut den dag det var sagt» (Ganska dåligt)
- Däremot skulle man kunna dela ut exkursionshäftena dagen innan istället för samma morgon. Eftersom det var så blött var de knappt tillgängliga under dagen, och det var stundvis svårt att läsa på bussen.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 33%
Hög»11 45%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.87

- Bara kemiprojektet egentligen som var tungt, annars var det ganska lätt.» (Lagom)
- Det blev lite pressat iom. cortege-bygget, men det är ju å andra sidan helt frivilligt.» (Lagom)
- Många obligatoriska moment som man skulle vara med på» (Hög)
- Det var enormt mycket obligatoriska moment och en sjuk massa fakta man skulle lära sig. Sen var det en stor labrapport och en svår tentamen.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.41

- Hade dock varit trevligt om man kunde styra lite mer vilka man kom att hamna med under exkursionen. » (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»11 45%
Hög»12 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.41


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Resan»
- Kinnekulleresan.»
- Georesan!»
- Exkursion»
- Exkursionen! Och övningarna när man fick känna på stuffer och kornfraktioner.»
- Duggorna och alla bra kompendium vi fick under georesan.»
- laborationer och övningar, mycket viktiga för inlärning. »
- Geologiresan var mycket trevlig, det dåliga vädret till trots.»
- Upplägget, det var en bra arrangerad kurs.»
- Georesan»
- Geologiresan, det var under den som man lärde sig allt man behövde veta inför tentamen»
- Upplägget med föreläsningar och övningsföreläsningar»
- exkursion labb kemi »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vädret under geologi resan. Jag tycker att kemidelen var för stor»
- Kemidelen borde försvinna/göras om. Den känns inte relevant»
- Det fanns en del frågor som kändes onödiga på tentamen. Ställ fler relevanta frågor.»
- Det borde inte vara en hel kemikurs inlagd. Väldigt oklart vad man ska eller inte ska kunna. Borde anpassa kemikompendiet till det som är relevant.»
- Kemilaborationen måste ge ett resultat!»
- Jag vet inte, om inte föreläsningarna kunde bli roligare kanske.»
- Att man får med sig bonuspoäng från kemiduggan och inte bara från rapporten»
- Mer läsanvisningar till boken hade varit bra. Mycket av det vi skulle läsa kändes lite överkurs. Om vi istället kunde få vilka underkapitel som hörde till skulle det vara bättre.»
- Kursen består av olika moment och jag anser att en dugga inom tekniks geologi skulle hjälpa mycket studenter att få möjlighet att förbättra sina kunskaper inom vissa delar som kanske är för svåra att förstå. »
- Mindre kemi och lite mer text i powerpointarna, det är svårt att fånga ett budskap med bara bilder ett par veckor senare. Och det är inte alltid ens anteckningar är till större hjälp.»
- Kemidelen bör komma först! Det blir ett glapp i kursen när föreläsningar i början tar upp det som resan och tentan handlar om»
- Kemin var riktigt tråkig. I allmänhet alldeles för mycket att kunna i förhållande till antalet högskolepoäng.»
- Föreläsningarna och kemidelen. Jag upplevde en stor förvirring när kemimomentet inleddes. Jag har inte läst kemi B och jag tyckte själva rapportuppgiften var "luddig" och det var svårt att förstå hur man skulle genomföra uppgiften.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag tycker tentan var väldigt svår om man jämför med de övningstentor som fanns att göra. Jag lyckades riktigt bra med övningstentorna från början och de sista jag gjorde hade jag nästa 100% rätt på. Att sen göra ordinarie tenta och känna att man knappt klarat den känns lite fel.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.95
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från