ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-2 Förbränningsmotorteknik, SJO167

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»9 37%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 3.37

- har jobbat mer än vad jag brukar för en 7,5p kurs.» (Cirka 20 timmar)
- många hemarbeten som man lärde sig mycket på. inga egentliga problem, dessa visste vi om i början och informationen fungerade bra. surt var abra att informationen i den andra kursen vi hade samtidigt fungerade så dåligt så vi fick arbeta som bara den och då blev hemarbetena i förbränningsmotortekniken lidande. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»6 24%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.64

- Då föreläsningar låg då man hade bokat övningstid i simulatorn gjorde att man missa lektions tillfällen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 68%

Genomsnitt: 3.36

- kändes lite svårt att förutse ungefär vad som kommer komma på tentan då vi behandlat så oerhört många ämnen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Som alltid med Mats: Informativa och otvetydiga kurs-PM, som inte ger utrymme för feltolkningar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Som vanligt hög klass!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Med tanke på att tidigare kurser i maskinteknik varit fruktansvärt dåliga är förkunskaperna låga. Kursen skulle kunnat varit mer avancerad.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tung kurs men mycket bra» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»18 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.83

- Bra tenta men det kändes som om det var svårt att veta vad som skulle komma på den» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»13 52%

Genomsnitt: 3.4

- har mest lärt mig via pingpong och studiebesök/gästföreläsningar» (Ganska stor)
- Mats har som vanligt bra förberedda lektioner» (Ganska stor)
- Undervisningen blev ofantligt mycket bättre och mer lättförståelig sedan du bytte till Powerpoint istället för overhead.» (Mycket stor)
- Plus studiebesök och gästföreläsningar» (Mycket stor)
- Lärarens undervisning hjälpte mycket att få en förståelse, sedan gav även studiebesöken en djupare förselse» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tycker om att sitta på föreläsningarna och lyssna ordentligt framför att sitta själv och läsa hemma» (Ganska liten)
- Var väldigt mycket böcker som nämndes under lektionerna, man blev förvirrad» (Ganska liten)
- Materialet på pingpong är ovärdeligt.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningsanteckningar från mats som beskriver de olika delarna bra » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»19 76%

Genomsnitt: 3.76

- Materialet på Pingpong har varit ovärderligt, framför allt föreläsningsmanusen.» (Mycket bra)
- Som vanligt hög klass!» (Mycket bra)
- Skolexempel på hur detta ska skötas. » (Mycket bra)
- Det fanns en bra och tydlig uppläggning på pingpong» (Mycket bra)
- bra strukturerat och enkelt att hitta bland dokumenten på kurshemsidan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»21 84%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.92

- Som vanligt hög klass!» (Mycket bra)
- Snabb och bra respons» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»20 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 36%
Hög»14 56%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.72

- "Tung" kurs med mycket fakta och mycket inlämningsuppgifter, men allting har varit givande och hållit hög kvalitet så det har inte känts som ett problem.» (Hög)
- Lite förmycket rapporter. arbetstiden som fick läggas ner på dessa återspeglades inte de poäng som delades ut som bonuspoäng» (Hög)
- vill man ha bra betyg får man lägga ner stor tid och möda på rapporterna om studiebesök osv, surt bara att den mödan knappt märks på tentan med de ringa bonuspoängen som inte är till stor hjälp» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 4%
Hög»13 54%
För hög»10 41%

Genomsnitt: 4.37

- Perioden började lugnt för att sedan accelerera exponentiellt i intensitet på slutet när alla inlämningar skulle in i bägge kurser» (Hög)
- Arbetsbelastningen var inte ett problem egentligen utan snarare tidsbrist.» (Hög)
- Har vart massor att gör denna period.» (För hög)
- pga den andra kursen» (För hög)
- den här kursen visste vi precis vad man skulle göra och uppnå, den bredvid däremot, var informationen otroligt dåligt och kom som en "bomb" det gjorde att planeringen man försökt lägga upp för att hinna med allt blev totalförstörd och man nästan panikartat försökte tråckla ihop alla trådar. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»1 4%
Gott»9 36%
Mycket gott»14 56%

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oerhört genomarbetad och välgjord kurs. » (Mycket gott)
- En väldigt bra kurs som jag tycker samlar ihop allt vi lärt oss änsålänge under de 3,5 år vi varit här. som en repetitons kurs med tillägg.» (Mycket gott)
- Bästa kursen i utbildningen, tveklöst. Mycket beror på Jarlros extremt höga klass och noggranhet. Alla andra lärare på sjöbefälsutbildningen står i skuggan av denna man och borde lära sig ett och annat.» (Mycket gott)
- Väl genomförd kurs med en bra laboration, engagerande kursinnehåll och intressanta gästföreläsningar samt studiebesök.» (Mycket gott)
- En av de mest lärorika kurser vi haft på programmet. Bra strukturerat och klara besked.» (Mycket gott)
- Mats tar revansch med en av de utan tvekan bästa kurserna på programmet. Det kändes som att humöret var mycket bättre och undervisningen blev trevlig utan gnäll med relevant innehåll. Det kändes även som att de tal vi räknade var relevanta och inte onödigt vetande i lagom mängd.» (Mycket gott)
- Kursen var kul och gav en djupare förståelse och sammanfatta tidigare kurser i maskin på ett bra sätt» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- studiebesök och gästföreläsningar»
- Studiebesöken »
- studiebesöken»
- Kursen är bra. Gästföreläsningarna och studiebesöken var mycket uppskattade.»
- Studiebesöken är bra, möjligen kan något studiebesök försöka läggas i någon tidigare kurs, det blev lite tätt mellan studiebesöken.»
- Studiebesöken, frånsett MAN i Köpenhamn som inte höll måttet. Dieselhouse var dock en av höjdpunkterna och bör bevaras.»
- Studiebesöken, det hade dock inte skadat om de varit lite längre. Framförallt ser jag ingen mening med att ha gästföreläsare i 4h istället för 8h»
- Gästföreläsningarna är väldigt givande.»
- studiebesök»
- Mats , Siemens , daros och gästföreläsningarna dock borde studiebesöket på MAN få ett annat upplägg. Svårt men kändes stressande»
- Mats som lärare! Även gästföreläsningarna samt studiebesöken!»
- Studiebesöken, man lär sig mycket på labben.»
- Studiebesöken»
- Studiebesöken, framför allt den då MAN kom upp till göteborg och föreläste»
- Bra studiebesök»
- studiebesöken och gästföreläsningarna. laborationen var bra och man fick bättre koll på räkningen med hjälp av den. »
- Studiebesöken»
- Dokumenter på nätet med gamla tentor.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projekt i maskin och driftsteknik kursen »
- Kursen eller delar av dess innehåll borde komma mkt tidigare på programmet. Man har alltså studerat till maskinist i 3 år innan man får lära sig något om förbränningsmotorer. Dylik kunskap är grundläggande för yrkeslivet. Alternativt får de inledande kursens maskinteknik 1,2 från årskurs 1 få ett mer omfattande och problematirserande innehåll. »
- Tycker inte att det är nödvändigt att kräva rapporter på gästföreläsningar (Wärtsilä / MAN) testa kunskapen därifrån med nån fråga på tentan istället.»
- Rapporterna måste ge fler bonuspoäng alternativt vara en större del av kurspoängen. I nuläget tog de upp mycket studietid utan att det vara någon större fördel på tentan.»
- Det blev några tal på tavlan som var lite overkill men dessa var få och lätta att identifiera och sålla bort. Det hade även varit fint med lite noggrannare hänvisningar till formlerna så som sida och bok vid genomgången av tal på tavlan»
- Studiebesöket till MAN, det skulle vara trevligare om vi bara var till museet istället.»
- Då det totala trycket under läsperioden varit väldigt högt, och kraven på inlämningsuppgifter varit kopiöst(båda kurserna)känns det som att man missar eller inte hinner tillgodegöra sig kärnämnets innehåll, ett innehåll som för oss blivande motormäniskor finner som mycket viktigt. »
- Kurslitterartur»
- kanske lite större bonuspoäng på tentan för väl genomförda rapporter. det kändes inte lönt att lägga ner den stora möda som man gjort när man knappt får någon bonus. visst lärde man sig otroligt mycket på det men det känns ändå väldigt surt. men rapporterna ska definitivt vara kvar!»
- Ringhalsbesöket är tveksamt tycker jag. Blev mest värvning. Köpenhamn, skoj men inte så givande för kursen.»
- Förändra lärarens utlärning till att intressera studenterna.»

16. Övriga kommentarer

- Gästföreläsningar och studiebesök var mycket bra, ser gärna änu mer än vad det redan är av den varan. I korta drag, en mycket bra kurs.»
- mycket studiebesök kan vara bra att sprida ut mer under utbildningen det blev väldigt koncentrerat under perioden.»
- Riktigt bra kurs, bästa under mina snart fyra år på sjöbefälsutbildningen.»
- Ångturbiner och pannor behandlas inte riktigt i kursen, istället behandlades dessa i masktinteknik 3 men det känns inte tillräckligt. Men bra kurs! Äntligen. »
- Mats ska ha mycket cred för hans tillgänglighet och oerhörda snabba rättningar av labbrapporter och studiebesöksrapporter. Snabbheten har ju dock sitt pris i att man inte fick jättemycket feedback på rapporten tyvärr. Jag känner att jag har lärt mig mer i denna kurs jämfört med flertalet andra sammanlagda.»
- Ytterst tveksamt om det är värt att ha kvar studiebesöket till Köpenhamn.»
- Mats är en trevlig och mycket kunnig lärare, det uppskattas!»
- Kurwen kan med fördel kombineras med den andra kursen i maskin med Johan Eliasson, då den kursen bestod av labbar, och läraren ej visade intresse för denna, kan den kortas ner, blir bättre då Mats har en bättre förståelse och vilja att lära ut»
- Läraren (Mats) är väldigt dedicerad, det finns bra material på pingpong och uppgifterna rättas fort.»
- bra kurs där det är raka besked och krav på oss elever. enkelt att förstå mål osv. »
- Herr Jarlros i sitt esse! Bra föreläsningar! Tycker detta va en utmärkt genomförd kurs av Mats. Kommer ta med mig denna kunskapen i hela karriären hoppas jag.»
- Tycker det är dåligt att betygen på inlämningsuppgifterna helt eller delvis grundades i antal sidor som var skrivna och inte på innehållet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.44

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.44
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från