ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik och strömningslära MEI, LMT834

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-25 - 2009-06-20
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»11 35%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»6 19%
100%»23 74%

Genomsnitt: 4.64

- Endast sista sammanfattningen» (25%)
- Enbart frånvaro 2 föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 45%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 29%

Genomsnitt: 2.29

- Vi har inte fått några mål, inte heller finns det någon hemsida att läsa dem på.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»19 70%
Vet ej/har inte examinerats än»5 18%

Genomsnitt: 3.03

- Tentan hade en lagom svårhetsgrad» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»19 63%

Genomsnitt: 3.6

- Föreläsningarna har mest hjälpt till teoridelen, räkna har vi fått lära oss själva.» (Ganska stor)
- Helt gigantisk! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.41

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»3 9%

Genomsnitt: 2.58

- under hela perioden fanns material från termodynamik kurs som en annan lärare hållt före oss, alltså material som var riktat till en annan klass» (Mycket dåligt)
- Var man inte med på föreläsningarna vet man inte vad som hände, datum för duggor osv kunde ändras när som helst, lektioner ställas in dan före osv. Ingen hemsida där sådan info meddelades.» (Mycket dåligt)
- ingenting lades ut på kurshemsidan. en del material fanns från en tidigare kurs i samma ämne.» (Mycket dåligt)
- inget kurspm eller kurshemsida, annars bra» (Ganska bra)
- Det enda som fattades var kurshemsida! » (Ganska bra)
- Vijay la aldrig ut något på kurs hemsidan, kan inte säga att det var dåligt. han delade inte ut nått viktigt ändå» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.7

- Men det kunde ofta dyka upp olika svar till olika elever. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»17 54%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.67

- Arbetar för det mesta själv» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 54%
Hög»13 41%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.48

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 66%
Hög»8 26%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- Fast det kändes att mycket av tiden gick åt första delen av kursen medan för strömningsläran gick det väldigt fort. det kanske krävdes lite mera föreläsningar/lösning av tal på den delen oxå.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 22%
Gott»13 41%
Mycket gott»10 32%

Genomsnitt: 4

- Vijay hade en förmåga att både kunna motivera & provocera på samma gång genom undervisningen, vilket är en enorm egenskap hos en lärare. Han har verkligen varit mån om att vi skall lägga manken till & att vi verkligen skall lära oss!!» (Gott)
- Mycket intressant kurs. Men Vijay är väldigt okontinuerlig i sina svar till eleverna. Man vet inte riktigt vad som gäller inför duggor osv. Inga klara besked, men samtidigt är han väldigt flexibel.» (Gott)
- kul kurs. man fick lära sig mycket. från hur ett kärnkraftverk funkar till hur en jetmotor funkar » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt »
- Kurslitteraturen, är faktiskt positivt att den är på engelska. Man lär sig mycket av det!»
- Bra med 3 duggor, bra föreläsningar»
- läraren»
- Läraren»
- Läraren! Mycket kunnig lärare med humör som gjorde hela kursen till en rolig upplevelse. man såg fram emot att gå på hans föreläsningar. Och boken var jättebra oxå.»
- allt Vijay hade ett mycket bra upplägg »
- Bra att först köra massa teori, sen lägga över ansvaret på eleverna till att lösa uppgifter, sen sammanställa i slutet. Det gjorde att man hade typ 2 veckor på sig att tentaplugga, riktigt bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Hjälp timmar för att räkna och ställa frågor»
- Behövs en kurshemsida! Och en planering till kursen.»
- inget»
- Laborationen skulle vara lite mer uppstyrd än vad den var. »
- mer tid, och en lättare kurs så att man inte behöver stressas för mycket för det andra kursen, vi hade styrprojektet med termodynamiken och jag ville gärna ha mer tid för TD men det andra krävde rätt mycket energi och tid så man kunnde inte njutta riktigt av TD!»
- Inget»
- Vijay borde försöka vara lite mer kontinuerlig och att ge mer klara besked.»

16. Övriga kommentarer

- Den bästa kursen i år och lätt en av dom bästa lärarna jag haft någonsin.»
- Bra!»
- Vijay gör precis som han vill, på gott och ont.»
- det kanske behövdes en bättre planering så att man kunde veta vad som ska hända under kommande föreläsning. »
- Vijay bör lärar alla föruläsare hur man undervisar! »


Kursutvärderingssystem från