ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Engelska DEI, LSP580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»8 53%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 1.73

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 20%
75%»5 33%
100%»7 46%

Genomsnitt: 4.26

- Sjukdom och inställda tåg drog ner närvaron.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 2.93

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»10 76%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 13%

Genomsnitt: 2.93


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.26

- Hade läst engelska intensivt förut så föreläsningarna var ganska värdelösa för mig» (Mycket liten)
- Mycket mindre tid skulle enligt mig bli lagd på rapportskrivningen och dess innehåll. Istället skulle tid läggas på grammatik övningar och regler.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2

- kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Kurslitteratur?? » (Mycket liten)
- EngOnline var ett bra inlärningsverktyg.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 13%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- Pingpong är skräp.» (Ganska dåligt)
- pingpong är ingen höjdare.» (Ganska bra)
- pingpong har fungerat ok, förutom att en utav mina inlämningsuppgifter aldrig behandlades trots att jag laddade upp den. engonline: är ett mycket bra hjälpmedel, dock skulle mer information vara till hjälp, dvs mer grammatik regler, eftersom många frågor är lika lär man sig svaren, inte anledningen till svaret. dvs grammatikreglerna bakom det. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»6 40%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.6

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Min rapport-partner skrev aldrig sin del av rapporten...» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»7 46%
Hög»5 33%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.53

- Rätt så hög för att vara en så liten kurs» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»4 26%
Hög»7 46%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.8


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 28%
Godkänt»7 50%
Gott»3 21%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Jag såg aldrig meningen i kursen» (Dåligt)
- Rapportskrivningen anser jag vara mycket onödig. ett alternativ skulle vara en eller två mindre inlämnings uppgifter som skulle kunna vara liknande examens uppgifter(sammanfattningen) Som muntligt alternativ till rapportpresentationen skulle det vara mycket bättre att ha vissa förutbestämda arbeten som eleverna fick välja mellan och förbereda en muntlig rapport. mycket tid skulle då sparas genom att slippa skriva en betydelselös och ofta icke prioriterad (jmf med övriga kurser) rapport.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- sättet grammatik lärs ut på(mest fokus på praktiska tips, och inte så mycket "krångliga" ord som predikat och subjekt osv)»
- Användningen av EngOnline och Ping Pong.»
- Projektarbete»
- Engonline. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ersätt eng-online»
- En riktig lärobok skulle vara till stor hjälp. (engOnline räknas knappast som "bok")»
- Lektionsupplägget: Många av de s. k. "workshops" som genomfördes kändes som självändamål och slöseri med tid. Vad ska vi t ex lära oss av att på 10 min förbereda en presentation av ett halvfärdigt arbete och få respons på den presentationen av en annan grupp?! Dessutom var mig veterligen grammatik-genomgångarna det enda som inte var obligatoriskt , vilket känns ironiskt då de var de enda undervisningsmoment jag kände att jag fick någon behållning av.»
- Mera övningar med hjälp.»
- Tentan»
- ingen rapportskrivning. »

16. Övriga kommentarer

- Engelskan kändes som introkursen fast ännu onödigare eftersom vi nu kände alla i klassen.»
- kursen känns väldigt kort och nästan meningslös, borde vara 7.5hp eller strykas helt.»
- Jag förstår inte varför man ska behöva vänta tills tentan är rättad med att få reda på betyget på presentationen. Hur lång tid kan det ta att betygsätta en muntlig presentation?»


Kursutvärderingssystem från