ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 2, KBT011, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 28%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.71

- 90% är nog mer rätt har missat nån föreläsning och nån övning, men 100 var närmast.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3

- Inte sett formuleringen men vet innebörden.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hade gärna sett att man gjort punkter likte sep. 1.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 25%

Genomsnitt: 3.08


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»10 71%

Genomsnitt: 3.71

- Mycket stor på Kristers del...» (Ganska stor)
- Kristers föreläsningar var jättebra men jag tycker kanske att Gunnar borde skriva lite mer på tavlan. Powerpoint är bra men det blir lite för lång tråkigt, vore bra om han kan ha lite mer för att aktivera oss elever.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.78

- Inte litteraturen men häften och kompendium» (Ganska stor)
- Kurslitteratur har inte varit till någon hjälp, men handouts från föreläsningarna har varit bra.» (Ganska stor)
- Kursboken var givande för indunstningsdelen men dock lite svår begriplig för torkningsdelen. » (Ganska stor)
- Har dock använt en svensk bok och inte den som anges som kurslitteratur, men föreläsningsanteckningar, kompendier och labbhandledningar har använts mest.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%

Genomsnitt: 3.71

- Hade gärna sett att föreläsningsanteckningarna kom ut lite tidigare, så man hade kunnat skriva ut dem dagen innan och inte behöva stressa upp extra tidigt för att hinna skriva ut på morgonen.» (Ganska bra)
- Överlag fungerade det bra men det underlättar om tex PP till föreläsning läggs ut tidigare än kvällen innan/samma morgon som föreläsningen äger rum. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Det var väldigt bra med många övningstillfällen där utrymme fanns för att ställa frågor, uppskattas! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 4.07

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»4 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Dock hade jag inte så hög belastning i övrigt så kan inte riktigt avgöra hur stor den är i förhållande till övrigt i läsperioden.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Följde inte normala studieplanen så kan ej avgöra.» (?)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 14%
Gott»5 35%
Mycket gott»7 50%

Genomsnitt: 4.35

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestugor och laborationer»
- Mycket bra labbar, behåll LG! »
- bra upplägg på föreläsning, övning och räknestuga.»
- Upplägget med laborationerna är alltid ett nöje.»
- Tycker upplägget på kursen är riktigt bra och både Christer Ström och Gunnar Eriksson är pedagogiska och vill att vi ska lära oss.»
- Bra kursupplägg, främst fördelningen mellan föreläsningar, övningar och frågetillfällen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sammarbetet med tekn8isk kommunikation( ändra om projekten så att inte alla skriver om samma saker.»
- Fler räknestugor ... »
- Korrigering av facit!»
- inte räknestugor på måndagar och räkneövningar på fredagar, då måste man ju sitt på helgen med alla uppgifter då tillfället att fråga är på måndag!»
- Vet inte om torkning i allmänhet är svårbegripligt eller inte, men föreläsningar kring det var ganska snurriga... Kan vara värt att undersöka om det går att förbättra.»
- Hade gärna sett att det fanns, delsvar på vissa övningsuppgifter så man kan se var i beräkningarna man gjort fel när slutsvaret inte stämmer. Hade gärna sett en symbolförteckning i formelsamlingen öven för indunstning.»
- Det vore trevligt om övningskompendierna uppdaterades då det finns en hel del fel i facit, annars var övningsuppgifterna väldigt bra!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från