ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Projektledning, TEK370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-10
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»8 42%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 3.52

- 30+30 = 60 h per vecka» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78

- Eftersom undervisningarna var så pass långa ibland var det svårt att fokusera hela tiden ut. Bättre att sprida ut passen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 26%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 2.63

- Jag undrar vad de egentligen fanns för mål!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror att målen finns i kurs PM. Dock är det inget som lagts mycket fokus på. Men tycker inte det varit någon direkt nackdel för kursen i sin helhet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 68%
Nej, målen är för högt ställda»5 31%

Genomsnitt: 2.31

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»9 50%
Ja, i hög grad»6 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.5

- Vet ej med tanke på att målen va otroligt otydliga» (Nej, inte alls)
- Tycker inte att "duggan" kan kallas för dugga utan snarare tenta, eller åtminstone delprov, då den varade i tre timmar och var väldigt detaljspecifik. Tycker även att rättningen inte uppmuntrade till inlärning, då denne var väldigt hård och inte gick utefter om man verkar förstått vad det handlar om.» (I viss utsträckning)
- Knepigt upplägg på duggan där frågorna syftade på beskrivande svar medans Per efterfrågade specifika definitioner på mycket. När hela klassen missförståt en fråga kanske man bör överväga om man formulerat frågan fel. Större vikt bör läggas vid om man förståt helheten istället för att man ska kunna specifika formuleringar.» (I viss utsträckning)
- Duggan behandla aldrig övergripande Projektledningsfrågor, utan var för detaaljerade. Att lära sig alla uttryck och fraser i en bok på över 400 sidor är omöjligt. » (I viss utsträckning)
- Har aldrig varit med om att man inte har en aning om vad en examinator är ute efter. Det känns verkligen som att jag skulle kunna få alla fyra betygsstegen i den här kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.38

- Tycker inte föreläsningarna var särskilt inriktade på litteraturen dvs de delar som vi sedan skulle testas på på examinationen. » (Ganska liten)
- Dock tycker jag att föreläsarna lyckades med sitt mål om att dessa skulle uppmuntra oss till att läsa själva. Davids föreläsningar var väldigt underhållande och givande.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3.05

- Pintos bok är inte den bästa, säkerligen finns det en bättre bok om projektledning» (Ganska liten)
- Problemet var att de inte hjälpte att kunna allt. Läraren rättade sjuuukt hårt! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.68

- läraren gav oss material sent och även uppgiftsbeskrivning och handledning. T.ex fanns det handledningstillfällen på måndagen 2 h innan inlämning. Märktes att läraren i fråga hade alldeleds för mycket att göra » (Ganska dåligt)
- När väl informationen kom ut fungerade det bra, men dokumenten och informationen om olika kursmoment etc kom ut väldigt nära inpå respektive tillfälle. T.ex. mailade examinatorn ut information om vad som vi skulle ta upp på en presentation kvällen innan redovisningstillfället. » (Ganska dåligt)
- Det tog ett tag ibland innan allt kom ut, dessutom har rättningen och betydsättningen tagit lång tid» (Ganska dåligt)
- Information om bland annat hur redovisningar skulle se ut kunde komma väldigt sent, såsom kvällen innan vilket inte var helt optimalt då man var tvungen att ändra i sista sekund.» (Ganska bra)
- Irriterande att två olika kurshemsidor används på Chalmers. Ping-pong eller Studentportalen bör användas på Chalmers för alla kurser. Inte båda paralellt då detta krånglar till studierna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»14 73%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Bra tillgänglighet från lärarnas sida då det fanns goda möjligheter till att boka in konsultationer som hjälp i projektarbetet. Dock fick man svar rätt sent vissa gånger. » (Ganska bra)
- Per har varit väldigt hjälpsam och snäll hela tiden, dock kunde han varit tydligare i sina svar ibland.» (Ganska bra)
- Handledningarna blev ofta väldigt generella och det var lite svårt att få svar på specifika frågor.» (Ganska bra)
- bra med bokningsbara handledningstillfällen» (Mycket bra)
- Mycket bra handledningar med Per. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- En del i gruppen gjorde inget medan andra fick göra allt, synd att de inte syns i betyg. Kanske finns en anledning till att inte sätta betyg på grupparbeten!» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»9 47%
För hög»8 42%

Genomsnitt: 4.31

- Dock väldigt hög i slutet!» (Lagom)
- Speciellt i den senare halvan av läsperioden var det hög belastning.» (Hög)
- Med en dugga, tre inlämningar, tre presentationer och en tenta så blir det lätt ganska mycket. Tycker att man kunde tagit bort åtinstone något examinationsmoment. » (Hög)
- Blev ganska mycket med tre inlämningar, tre presentationer, dugga(som alla fick skriva två gånger pga irritation över rättningen), samt tenta. Jag tycker två inlämningar/presentationer hade räckt.» (Hög)
- En väldigt hårt rättad dugga, sedan en omfattande uppsats och sedan en tenta på det.» (För hög)
- Tre inlämningar, två duggor och en tenta känns lite väl mycket för en 7,5 poängskurs.» (För hög)
- Kursen var inte speciellt krånlig eller så utan de mesta kunde man läsa sig till på egen hand. Dock var det sjukt många moment i kursen.» (För hög)
- själva idén med att skriva 3 rapporter är god, men det blir en för hög arbetsbelastning för så lite poäng i kursen. Det hade varit bättre med 2 utkast innan den slutgiltiga inlämningen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»9 47%
För hög»9 47%

Genomsnitt: 4.42

- Två grupparbeten plus tentor o dugga.» (För hög)
- Två omfattande praktikfall samtidigt som dugga på hela kursens innehåll blev lite väl saftigt på samma gång.» (För hög)
- Kursen hade bra upplägg med tenta och inlämning osv, dock var inlämningen väldigt tidskrävande. Detta tillsammans att vi hade en annan kurs med olika moment blev arbetsbelastningen totalt under läsperioden otroligt hög! 2 tentor 1 dugga 4 redovisningar 1 opponering 4 inlämningar» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Dåligt»3 15%
Godkänt»6 31%
Gott»3 15%
Mycket gott»4 21%

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För hög belastning!» (Mycket dåligt)
- Tycker inte jag lärde mig särskilt mycket på föreläsningarna pga innehållet och det sättet som det framfördes på. Tycker dessutom samordningen och informationen under kursens gång var bristfällig. » (Dåligt)
- Förväntade mig mer i en sån här kurs. Trots att klassen fick en chans att tycka till om upplägget så insåg ingen i början hur hög belastningen faktiskt skulle bli i slutändan.» (Dåligt)
- Lite flummig men intressant kurs. Bra med Projektarbetet där vi fick studera ett "riktigt" projekt men för många rapporter som skulle lämnas in. Bör begränsas till 2. Det är dock väldigt bra och pedagogiskt att tillämpa kursens teorier om projektledning på arbetet i kursen men det blev helt enkelt för mycket och lite överflödigt med 3 rapporter och inlämningar. 2 st med en ganska tidigt som ska vara mer lik slutversionen vore bra. Så får man mer tid och bättre underlag att samanställa den sista. Bra med en dugga på teorien tidigt men frågorna bör ställas mer specifikt när specifika svar fordras.» (Gott)
- Intressant upplägg och mycket lärorikt. Trist dock att det känns som om det är omöjligt att uppnå betyg fem. Projektarbetet kanske kunde varit G/IG istället för poängsatt. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vet ej gör kursen till en G-kurs. »
- Projektarbetet. Kul med kontakt med företag.»
- Det var bra att duggan låg så pass tidigt så att man hade nytta av kunskapen som man erhöll under arbetet med praktikfallet. Arbetet bör också bevaras men man bör reducera antal inlämningar. Seminariena var också bra, men även där hade det räckt med kanske ett eller två seminarietillfällen. »
- Projektarbetet med redovisningar»
- Redovisningarna! Mycket bra tillfälle att träna att prata inför en grupp människor. Detta har vi inte fått gjort så mycket i tidigare kurser tyvärr.»
- Projektarbetet men endast 2 rapporter och presentationstillfällen. Det teoritillämpande upplägget på kursens projektarbete. Duggan tidigt.»
- Tyckte upplägget med dugga, och delinlämningar var bra för inlärningen.»
- Tentamen»
- fårståelse tentan, båda förläsarna.»
- Sättet att ha inlämningar var bra. Att man hade två små och sen sätta ihop dom och få en tredje slutrapport var bättre än att bara ha en stor inlämning, man lärde sig mer. Även bra att man fick ta kontakt med eget företag och inte bara blev tilldelad ett fall. Bra med flera redovisningar, det behöver man träna på.»
- Att David Loid håller i några föreläsningar. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Resten»
- Det behövs en justering vad gäller upplägget.»
- Man bör ta bort minst något examinationsmoment då det blev alldeles för mycket. Det var dessutom väldigt kort tid mellan varje deadline. Jag gillar inte heller att man har inlämningar på måndagar då det blir svårt att genomföra ett grupparbete på helger när folk är bortresta. Mer fokus på litteraturinnehållet på föreläsningarna! »
- Poängsättningen»
- 2 inlämningar och presentationer istället för 3 och tydligare och bättre upplägg på duggan.»
- Jag tycker att det var för många uppgifter på tentan. Om uppgifterna ska vara så omfattande som de var så tycker jag det borde vara färre uppgifter alternativt att det är lika många inte lika omfattande uppgifter.»
- Tror att tre inlämningar och tre redovisningar är för arbetskrävande både för examinator och studenterna. »
- klara krav på dugga svaren. Ännu mer fokus på förståelse och grupparbetet. Mer framförhållning från kursansvariga»
- Duggan testade att man kunde boken men det blev alldeles för mycket med både dugga, tenta, tre inlämningar och tre redovisningar samtidigt som man hade praktikfall, tenta, opponering och redovisning i andra kursen. Kändes som att tentan var bra men överflödig då man redan testades liknande i praktikfallet. Kändes inte bra att man inte visste hur tentan skulle vara upplagd förens några dagar innan, det vill man veta från början. »
- Det som kan ändras är att t ex duggan bara ger bonuspoäng, eller att ha en tenta som är en kombination av duggan och tentan. David Loid som föreläsare var oerhört intressant, men som handledare verkade han väldigt oengagerad. Det skulle vara bättre att ha examinatorn som handledare. »
- Föreläsaren»

16. Övriga kommentarer

- Jag efterfrågade tydligare information inom vissa deler under kursen. T.ex. om hur rapportstrukturen skulle vara, vad som skulle tas upp på seminariena, hur poänggivningen i varje examinationsmoment påverkade slutbetyget etc. Tycker också det är bristfälligt att kritisera specifika delar i en grupps rapport inför helklass!»
- Rolig kurs med annorlunda upplägg! Känns som om man har lärt sig väldigt mycket! Dock känns det inte som om detta kommer kunna visas i betyget tyvärr, då det var väldigt svårt att kunna få högsta betyg med så många delmoment..»
- Godkänd kurs men inte mer, känns som den har potential men att Per tar på sig för mycket. Man kan tex inte säga att man kan bli godkänd i kursen redan innan man har gjort tentamen om man sedan inte redovisar poängbedömningen på rapporterna innan tentamen. »
- Bra kurs då man märker att man lärt sig väldigt mycket, men för mycket att göra under läsperioden. Hann knappt med allt och man kände sig stressad och blandade ihop allting hela tiden. »
- De här upplägget på kursen har innebärt så otroligt mycket onödigt arbete. Först en dugga som omfattade hela jäkla boken. Sen tredubbla inlämningar samt redovisning på dessa. Varav vi fick byta handledare mitt i o de fungerade inte allas. Mycket stressade studenter i kombination med alltför mycket arbete skapade en otrevlig stämmning i framförallt grupparbetet. O så en flummig tenta på de. Gör om, gör rätt!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från