ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Konstruktionslära vt 09, AFT080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-11 - 2009-05-25
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Karl-Gunnar Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Årets kurs har följt de uppdaterade lärandemål som finns formulerade för Studieportalen 2009/10 och som listas nedan. Ange för varje lärandemål hur bra du anser att det har uppfyllts.

1. Lärandemål 1 Kunna redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.

De centrala sambanden är Newtons gravitatonslag (som ger tyngdkraften) och jämviktssambanden (partikel- och stelkroppsjämvikt). De centrala begreppen är strukturbegreppen mekanism, statiskt bestämd, statiskt obestämd och de olika kraftbegreppen (volymkraft, ytkraft, resultant, komposant, etc.).

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»23 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42

- Kursen ger en ganska översiktlig bild av gravitationslagarna, vilket kunde kännas lite otillräckligt för oss som inte läst fysik på djupet tidigare. Men ett ganska bra hum har man fått.» (Ganska bra)
- några få enkla kalkyleringar skulle inte göra ont!» (Ganska bra)
- mycket känns igen från gymnasiet..» (Mycket bra)
- De snårigaste begreppen var i mitt tycke ytkrafter, skjuvkrafter, volymkrafter etc. Dessa hade kanske kunnat få mer utrymme eller tydligare förklaringar.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2 Kunna redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära vertikal och horisontell last (gravitation och vind).

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»33 67%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.67

- bra föreläsningar!» (Ganska bra)
- Jag kan tänka mig att en del blev lite förvånade över att behöva tänka på konstruktion på ett såpass abstrakt sätt och därför kanske inte hängde med med en gång. Det kanske hade behövts göras lite tydligare att det handlade om ett logiskt system från början.» (Mycket bra)
- Mycket pedagogiskt förklarat!» (Mycket bra)
- Tror att det var ett bra grepp att introducera med detta.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3 Kunna skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycksmedel i en utformningsprocess.

Att känna igen olika partikel- och stelkroppsjämvikter, till exempel att när en kraft möter tvärs en lina så blir linkrafterna större ju trubbigare linans vinkel är. Kraftmönstrena som avses är de som hör till de tre uppgifterna: att lyfta upp, att spänna över och att nå ut.

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»29 60%
Mycket bra»15 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.22

- Det var svårt att få en praktisk tillämpning på detta. Och programmet Force Pad fungerade inte.» (Ganska dåligt)
- Kapitlet om kraft var mycket svårt...» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4 Kunna analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.

Ha kunnat följa med på resonemangen som vi hade under "brolaborationen" och med behållning kunnat läsa en text kring arkitektur och konstruktivt verkningssätt.

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 45%
Mycket bra»23 47%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.41

- Vi har säkert gått igenom detta lika grundligt som de andra punkterna men jag tycker att det är svårare. Kanske kunde tränats mer och en mer aktiv dialog under brolaborationen hade nog varit bra.» (Ganska bra)
- Brolaborationen var mycket givande, det var ett av de moment jag lärde mig mest av. Samtidigt var det roligt och inspirerande.» (Mycket bra)
- Kul!» (Mycket bra)
- en mycket givande dag!» (Mycket bra)
- Brobyggandet var helt klart givande, inte minst då det var en praktisk övning i den färdighet som lärandemål 3 syftar på.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5 Kunna uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion.

Vara bekväm med begreppen: Lina, båge, fackverk, balk, ram, skiva och platta.

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»31 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.63

- Ramen gick vi igenom ganska flyktigt. Fick inte riktigt koll på den...» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6 Kunna uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»22 46%
Mycket bra»19 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.27

- Detta är också ganska svårt, men är kanske något som måste tränas på och övas på.» (Ganska bra)
- Bra övningar. Bra att instruktionerna var ganska lösa så att man var tvungen att klura mycket själv i sin grupp.» (Mycket bra)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 12%
Ja, målen verkar rimliga»42 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.89

- jag kunde visserligen inget om bärande system, men gymnasiefysiken har hjälpt till en hel del med att förstå strukturer och kunna förklara dem för mig själv.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- fast jag läste fysik på gymnasiet. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Nu har jag läst mkt fysik och hållf så jag har rätt mycket med mig i bagaget. För vissa i klassen är det ju helt tvärt om.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag tycker att kursen är helt enkelt för lätt och examinationen är inte gjort på rätt sätt. Jag hade hellre velat ha en tentamen. Jag tycker man tvingas att lära sig mer på det sättet» (Nej, målen är för lågt ställda)
- För mig som inte har läst fysik sedan på högstadiet var detta en svår kurs. Kraven var egentligen inte för högt ställda, men resan dit har varit tuff.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Även då jag läst fysik tidigare, är det från en annan vinkel. Har svaga förkunskaper kan man ändå följa med.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Hade nästan inga förkunskaper i ämnet, men kände att uppläget passade mig. Det känns som att det fanns en ingång för alla, att bli intresserad av ämnet och vilja lära sig mer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- för mig som tidigare har läst fysik och mekanik ja, hr dock hört andra som inte läst fysik sen högstadiet att de har haft det lite värre.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Stundtals kunde det verka lite mäktigt, men målen uppnåddes. De är inte för höga!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Med viss reservation. Målen är bra och enkla men uppgifternas otillgängliga formuleringar skapar inte enbart kluriga och bra tankegångar. Kanske kunde frågorna vara tydligare formulerade. "Vad är det han vill komma åt" har varigt ett påtagligt inslag. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det slutliga målen är inte för högt ställda men jag hade inga förkunskaper innan och hade gärna haft någon introduktionsföreläsning med grundläggande saker.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

49 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 2%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»40 85%
För stort omfång i förhållande till poäng»6 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.1

- Jag håller med om att det gärna hade fått vara en föreläsning till på slutet med längre tid på de olika arketyperna. Gärna med mer exempel som håller uppe intresset.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Man hann inte gå så djupt in på ämnet, men det var bra med en översiktlig kurs där vi gick igenom såpass mycket. Nu har man fått förkunskaper för att gå vidare.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Synd att kursen inte var mer omfattande! det var en otroligt bra kurs, jag skulle gärna lärt mig mer. En större kurs, gärna kombinderad med fler gestaltningar och byggen, likt brobygget. Kanske konstnärliga uppgifter, där man får leka med konstruktioner och kraftbalanser.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag tycker uppgifternas nivå är lite hög eller kanske svår tillgängligai förhållande till grund/huvud målen i kursen. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- 4,5 p motiveras självklart av antalet lärarledda timmar. däremot var hemuåppgifterna ibland väldigt varierande och krävde således olika mycket tid. Man kunde korta ner de längsta övningarna.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»18 36%
Mycket bra»28 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.51

- För tungt med denna kursen på fredag!» (Ganska dåligt)
- Jag tyckte att det var svårt att förstå.» (Ganska dåligt)
- Lite irriterande hopp mellan salar och olika angivet på olika scheman. Annars mycket bra.» (Ganska bra)
- Lite otydligt ibland, men så här efter kursen har man lärt sig allt ändå...» (Ganska bra)
- Det har ibland känts som att det är en väldigt varierad nivå på föreläsningarna. Ibland är de alltför grundliga med enkla begrepp och ibland alltför ytliga med formler och samband. Jag som bara har Naturkunskap B och inte Fysik A från gymnasiet kunde ibland ha svårt att hänga med.» (Ganska bra)
- Ibland lite svårt att förstå allt, men oftast föll det på plats senare, när man fått tänka igenom uppgifterna själv. Annars bra! Kul med alla inspirerande bilder!» (Ganska bra)
- Föreläsningarna har varit bra och pedagogiska men det har varit svårt få ett samband och/eller fördjupa sig i kunskapen och hålla den i minnet när kursen är utspridd under en så lång period.» (Ganska bra)
- Lite för rörigt ibland. » (Ganska bra)
- de får gärna vara förmiddagen.» (Mycket bra)
- möjligen ngt sega med många vackra bilder!» (Mycket bra)
- Fantastiskt pedagogiska föreläsningar! Helt klart de bäst planerade föreläsningarna jag har varit på. Bra med kort repetition av förra veckans föreläsning också.» (Mycket bra)
- Lite mastigt med tretimmars. men klokt att lägga dem på förmiddagarna.» (Mycket bra)
- på föreläsningarna har KG förklarat tydligt på ett väldigt illustrativt sätt hur konstruktion fungerar. oavsett tidigare kunskaper så tror jag att det som tagits upp har känts som självklarheter efter föreläsningen.» (Mycket bra)
- KG = god pedagog som kan sitt ämne.» (Mycket bra)
- Du är mycket pedagogisk i tal och presentation!» (Mycket bra)
- bra material och bra förberett!» (Mycket bra)
- bra uppdaterat kontinuerligt» (Mycket bra)

10. Hur har de utdelade uppgifterna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 16%
Ganska bra»31 63%
Mycket bra»9 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.97

- Oklart utformade, ibland förvirrar de mer än de klargör. » (Mycket dåligt)
- Eftersom vi alla är på så olika nivå vore det fantastiskt bra om man kunde få någon typ introduktionslitteratur- en liten ordlista kanske eller något liknande. Frågorna har inte varit för svåra men som de har uttryckts har det varit lätt att bli förvirrad. Lite mer basic språk vore bra! Och mer specifierade frågor, så att man förstår vad som är syftet och vad man ska svara på.» (Ganska dåligt)
- ojämnt fördelad tid på de olika uppgifterna. mer att det givits för lite tid.» (Ganska dåligt)
- Vissa frågor var svåra att besvara efter en föreläsning, vi behövde ofta andvända seminarieiden til att ställa frågr. Istället för att diskutera frågorna.» (Ganska dåligt)
- många uppgifter tar för lång tid. spec de uppgifter som skall göras i datorn och som modell. Ibland känns frågorna stora och det är svårt att veta som krävs för svar om man inte tidigare har skrivit på ett tekniskt vis.» (Ganska dåligt)
- Fredag eftermiddag är ingen optimal tid för kluriga uppgifter! Ibland har uppgifterna varit lite svåra att förstå (många frågor i en fråga). Har dessutom många gånger saknat en text att tillgå eller någon form av "facit" som man kan kontrollera sitt tankessätt mot.» (Ganska dåligt)
- För mycket tid på uppgifterna till andra seminariet. För lite estetiska och undersökande uppgifter, för mycket som gick ut på att förklara begrepp.» (Ganska bra)
- vissa var väldigt konstigt formulerade, så att det var svårt att förstå vad uppgiften gick ut på» (Ganska bra)
- Någon gång lite svåra att förstå men annars ok. Det har varit bra med övningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Väldigt tidskrävande uppgifter i förhållande till poäng...» (Ganska bra)
- Vissa gånger var frågorna så svåra, det fanns ingen att fråga (Vi hittade inte Detlef de första gångerna.) och om man inte förstår frågan är det svårt att svara på. » (Ganska bra)
- som sagt tidigare, kan man korta ner de övningar som kräver så mycket mera tid.» (Ganska bra)
- Som sagt, lite för mycket tid på vissa, var det uppgift 2? Och för lite tid på de sista då man skulle göra övningar och förstå dessa..» (Ganska bra)
- Bra att få arbeta med uppgifetrna efter föreläsningen. Man började förstå mer om man var tveksam till något. Ibland har vi dock fått lite ojämt med tid i förhållande till uppgifterna. Det var svårt att hinna med alla uppgifter i slutet, och någon gång i början var det lite mycket tid.» (Ganska bra)
- vissa var lite svårförstådda.» (Ganska bra)
- de första uppgifterna var lättare och då var tiden mer än tillräcklig men på slutet blev det lite stressigt. fler längre uppgifter på samma tid.» (Ganska bra)
- Arbetsbelastningen har varit ojämnt fördelad i förhållande till tiden man fick på sig» (Ganska bra)
- Det var för många frågor, man hade inte tid att verkligen förstå hur saker och ting fungerade. » (Ganska bra)
- Ibland har uppgifterna varit lite luddigt formulerade.» (Ganska bra)
- Ibland var uppgifterna svårtolkade och vi hade svårt att förstå vad som efterfrågades. Känslan av att frågan redan var besvarad i själva formuleringen uppstod ibland.» (Ganska bra)
- uppgifterna i sig är bra. men jag hade gärna fått uppgifterna innan föreläsningen så att man kan kolla innan. Då hade iaf jag fått ut mer av föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Ibland onödigt mycket och ibland onödigt lite tid för att lösa uppgifterna.» (Ganska bra)
- men det var väldigt olika omfång på dem, speciellt med tanke på hur olika mycket tid vi fick schemalagt för att besvara dem.» (Mycket bra)

11. Hur har seminarierna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»25 51%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.3

- seminarieledaren ska leda mer diskussion och inspirera mer än förhöra "läxan" på ett hödstadadieaktigt sätt. konstruktion är ju faktiskt kul.» (Mycket dåligt)
- har inte lärt mig någonting på det. min grupps handledare kunde inte alls läsa av nivån i gruppen och jag tror vi alla kände att det var meningslöst. Han ville att vi skulle diskutera fram svaren istället för att han hjälpte till. Tanken är god men den fungerade inte alls. Vi hade haft mer hjälp.» (Mycket dåligt)
- Vår seminarieledare ville inte svara på frågor som vi hade, utan ville att vi skulle lista ut svaren själva. Det var en bra grundtanke, men eftersom ingen i vår grupp förstod ibland, kunde vi inte lära oss någonting. Det kanske krävs en bättre dialog mellan dig och ledaren, så att ni är överens om hur upplägget ska se ut. Han visste inte heller hur boken skulle se ut, han förklarade på ett sätt, som sedan blev lite fel, enligt dig på examinationen.» (Ganska dåligt)
- Förvirring om tider och rum i seminarier. Inte fullt insatta handledare.» (Ganska dåligt)
- Våra handledare är lite för "snälla", egentligen skulle fler timmar behövas där man verkligen får tid att diskutera det man inte förstått, istället för att man nu skickas hem med en kort kommentar.» (Ganska dåligt)
- Läs över» (Ganska dåligt)
- Större krav ifråga om pålästhet och pedagogisk förmåga på semineriahandledarna vore bra. Ofta uppstod frågor som inte kunde besvaras av vår handledare. Ibland var det tydligt att denne inte var förberedd, exempelvis inte läst texten inför litteraturseminariet. Detta är som kursen ser ut nu ett väldigt kritiskt moment, varför möjlighet att reda ut oklarheter och missförstånd är väldigt viktigt.» (Ganska dåligt)
- De var väldigt bra de första 2 eller 3 gångerna när vi bara var 8 personer det blev mindre prat och diskussion när vi blev 10. Be seminariehandledarna att hålla hårt på 8 pers i grupperna.» (Ganska bra)
- handledaren har varit duktig och engagerad. absolut inte några problem.» (Ganska bra)
- Mkt bra att gå igenom det efterhand istället för bara allt på en gång.» (Ganska bra)
- Ojämn nivå. Vårt egna fel. Seminariet kanske inte alltid togs på största allvar. Dock gillar jag arbetssättet. Effektivt. » (Ganska bra)
- Handledaren alltid bra påläst. Genomgången tog ibland lång tid, kanske för att man inte gjort övningarna ordentligt.» (Ganska bra)
- Lite olika. Engagemaget hos oss studenter har varigt olika och inte fullt gott alla gånger. Det har varierat stort mellan olika seminarie assistenter. » (Ganska bra)
- Skönt att sitta i mindre grupper å gå igenom frågorna!» (Mycket bra)
- Vedad har varit en väldigt bra handledare och har varit väldigt förstående och bra på att förklara för oss på ett sätt som vi förstått» (Mycket bra)
- Bra att gå igenom allt tillsammans och diskutera!» (Mycket bra)
- Pedram regerar» (Mycket bra)
- Anna Gyllenswärd var suverän! » (Mycket bra)
- Jättebra! Pedram är en väldigt duktig seminarieledare, pedagogisk och kunnig.» (Mycket bra)
- Riktigt bra med elever som handledare. » (Mycket bra)
- bra handledare!» (Mycket bra)
- pedram var väldigt duktig» (Mycket bra)

12. Hur har kursupplägget med föreläsning - eget arbete - seminarium - eget arbete - examination av lärobok fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»21 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.34

- Bra med eget arbete men för många och tunga uppgifter i samband med andra kurser och i förhållande till poängantal. Men relevanta och bra uppgifter. » (Ganska dåligt)
- Lärobokens utformning var det inte många som hade koll på.» (Ganska dåligt)
- Kursen förlorar på att vara så utspridd. Svårt att jobba med kursen parallellt med Rum2. Bra repetition med läroboken men igen, saknar en text/kursbok/facit som hjälper en med det som glömts bort eller är svårt.» (Ganska dåligt)
- Lite otydligt vad som skulle ingå i läroboken. » (Ganska bra)
- Bra upplägg egentligen, vår grupp var ganska omotiverad och seminarieledaren var nog trött på oss. Det var inte så bra stämning, och vi lärde oss inte så mycket i gruppen... Däremot var upplägget av läroboken bra, att titta tillbaka på vad vi har gjort gör att man plötsligt förstår allt!» (Ganska bra)
- lite otydligt hur man skulle göra läroboken, men inga större problem» (Ganska bra)
- lite rörigt med så långa uppehåll» (Ganska bra)
- Kanske hade lite hårdare uppföljning på seminarierna och läroboken varit. Det blev kanske lite slappt ibland...» (Ganska bra)
- Om man fått mer tid att fråga, el använt seminarietiderna till rena frågestunder» (Ganska bra)
- Jag tycker det var ett jättebra upplägg.» (Ganska bra)
- Det har känts som ett mycket bra upplägg. Det är bra med omväxlingen och ordningen är mycket bra. En genomgång först och sedan eget arbete så man får praktisera kunskaperna själv och sedan en "rättning" har varit bra för inlärningen.» (Mycket bra)
- Bra upplägg på kursen i stort. Endast de enskilda delarna som behöver bättras på.» (Mycket bra)
- Bra variation» (Mycket bra)

13. Hur har kursens blandning mellan teori, experiment och inspiration fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»17 34%
Mycket bra»29 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53

- lite mer inspiration och experiment skulle va kul. » (Ganska dåligt)
- Brotestet är mycket bra och intressant.» (Ganska bra)
- Bra.» (Ganska bra)
- Kunde varit mer experiment. Gärna lite mer workshop baserat. Brobyggartävlingen var mycket bra. » (Ganska bra)
- Jag tycker aningen för liten del experiment och inspiration, men kursen är väl för liten, för det vore synd att kapa bort teorin.» (Ganska bra)
- Speciellt bra på föreläsningarna, inte lika topp på uppgifterna.» (Mycket bra)
- Om man nu bara ser till att utföra experimenten..» (Mycket bra)
- många bra bilder på byggnader och konstverk som förklarat det som behandlats på föreläsningarna. intressant att höra analyser av tavlor ur ett, på sätt och vis, konstruktionssynsätt.» (Mycket bra)
- Väldigt rolig kurs och framför allt väldigt inspirerande föreläsningar! Både de av K-G och den av Morten. Underbart med så engagerade föreläsare!» (Mycket bra)
- Hjälper mycket att se konkreta byggnader och få förklarat hur dessa är konstruerade och fungerar.» (Mycket bra)
- jag gillade upplägget skarpt!» (Mycket bra)

14. Hur väl har kursadministrationen fungerat? (KursPM, löpande information, tillgänglighet till utdelat material, etc.)

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»8 16%
Mycket bra»37 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.67

- Som många andra kurser fick vi inte schemat för kursen förrens dagen före kursstart, detta gör det extremt svårt att planera. Speciellt då många av oss (inklusive mig) bor i andra städer och gärna vill åka hem i tid på fredagar... » (Ganska dåligt)
- har varit lite förvirringar och konstigt upplägg med tiden för uppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Lite förvirrande och sen information med inlämningen av boken.» (Ganska bra)
- Vi kunde ha fått en tydligare instruktion på hur boken skulle utformas och hur examinationen av den skulle va. » (Ganska bra)
- det enda jag kan komma på är tillgången till boken vi skulle läsa på litteraturseminariet. Andra grupåper hade dessutom valt den. Det blev svårt att få tag på det man skulle läsa.» (Ganska bra)
- Man bör få uppgifterna innan föreläsningen» (Ganska bra)
- Mycket bra på kurshemsidan. Bra med alla föreläsningar på utdelat material!» (Mycket bra)
- En av de bästa kurserna vi haft det här året på att få ut information!» (Mycket bra)
- enkelt att hitta frågorna och föreläsningarna på hemsidan» (Mycket bra)
- Roligt att informationen för en gångs skull finns när man behöver den. Kanonbra!» (Mycket bra)
- Mkt bra att du lagt ut föreläsningarna på webben!» (Mycket bra)
- Prickfritt, som det ska vara!» (Mycket bra)
- Jättebra med föreläsningarna på kurshemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»18 37%
Mycket bra»16 33%
Har ej sökt hjälp»10 20%
Har ej sökt hjälp»1

Genomsnitt: 3.64

- Upplevde jag det som iaf. » (Mycket dåligt)
- Eftersom seminareledaren inte ville svara på våra frågor, utan tyckte att vi skulle lösa de själva så var möjligheten att fråga inte så bra...» (Ganska dåligt)
- Jag har hört rykten om att en man vid namnet Detlef skulle finnas i ett rum på plan 2. Hittade honom aldrig där.» (Ganska dåligt)
- inga problem» (Ganska bra)
- Det har varit bra med Detlef som gått omkring, dock tror jag att han lägger allt på en högre nivå än oss, och det tar oftast en timme att få något förklarat.. Både bra och dåligt.» (Ganska bra)
- Bra extra hjälp från Dethlef» (Ganska bra)
- Detlef!» (Ganska bra)
- Framförallt var Anna Gyllenswärd mycket hjälpsam om man undrade saker...» (Mycket bra)
- detlef» (Mycket bra)
- Men jag har lyssnat när andra frågat detlef och han har varit väldigt kunnig. » (Har ej sökt hjälp)
- men det har känts som det har varit lätt att kunna ställa frågor.» (Har ej sökt hjälp)
- har av kamrater förstått att detlef är väldigt virrig och lätt spårar ur på annat.» (Har ej sökt hjälp)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»12 24%
Mycket bra»35 71%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.67

- då personen man jobbar med har mycket lägre målsättning blir det väldigt svårt att göra ett jämt jobb och få båda nöjd. » (Ganska dåligt)
- för det mesta har vi lyckats enas till slut, men oftast har jag fått agera pappa för gruppen och få de andra att göra det de skall och se till att alla är i skolan när de skulle.» (Ganska bra)
- Bra! Större delen av min seminariegrupp var ganska engagerade, vi fick bra samtal varje gång. Det var roligt att ha seminarie. » (Ganska bra)
- som vanligt» (Ganska bra)
- eftersom det inte blev så mycket diskussion under seminariet så satt vi bågra grupper och arbetade tillsammans och pratade under det egna arbetet. att få prata med fler om uppgifterna gav mycket.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 14%
Gott»20 40%
Mycket gott»21 42%

Genomsnitt: 4.24

- Om man inte har läst så mycket fysik blir det svårt att hänga med...» (Dåligt)
- Intressant» (Godkänt)
- Jättebra föreläsningar men som sagts ovan: För utspridd under lång tid, kursen hamnar hela tiden i skymundan av andra kurser. Fredag e.m.-inte bra. Svårt när man inte har så mycket fysik i bagaget att inte ha mer förklarande texter att tillgå.» (Godkänt)
- Mycket bra upplägg, tydligt vad som skulle hända när o.s.v.» (Gott)
- Det var ett väldigt roligt ämne!» (Gott)
- Kursen har gett en bra introduktion till byggnadskonstruktionsläran och inspirerat till att använda konstruktionen i det estetiska arbetet. Jag som inte läst fysik på nån högre nivå än högstadiet tyckte att det ibland kunde kännas lite väl översiktligt -det blir inte alltid lättare när man förenklar. Jag kan tänka mig att de som satt med större kunskap i bagaget hade lättare att ta till sig kursen. Någon mer obligatoriskt kurslitteratur kanske hade varit bra.» (Gott)
- Kursens upplägg medför stor vikt i vilka assistenter som finns på seminarierna och dess kompetenser inte minst pedagogisk förmåga. Alla håller inte samma kvalitet och autoritet. Kanske kunde man gjort någon typ av indelning mellan de med stor förkunskap i ämnet och de utan för att få grupper med relavanta frågeställningar. » (Gott)
- KG är inspirerande» (Mycket gott)
- Jag har fått intrycket av att alla studenter har fått en förståelse för och charmats av hur konstruktionen kan förstärka och förfina en arkitektur, istället för att se det som ett nödvändigt ont.» (Mycket gott)
- Jag tycker att jag har fått en god bild av konstruktion, och den har tänt en intresselåga. Jag lärde mig mycket trots att kursen var enbart 4,5 poäng.» (Mycket gott)
- den bästa kursen jag läst denna termin» (Mycket gott)
- bra med nära koppling till arkitektur. har kännts som en bra del i helheten och inte bara lösryckt teori.» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- De informella seminarietillfällena där man kan fråga vad ssom helst. »
- kursupplägget föreläsning- övning- seminarie»
- Seminariegrupperna, Ylva som handledare!»
- Din entusiasm! Brobyggartävlingen!»
- Arbetssättet, upplägget med föredrag-eget arbete-seminarium är utmärkt.»
- brotävlingen»
- brobygget»
- seminarier med handledare från äldre årskurs, brobyggen»
- Handledda seminarier i mindre grupper Brobyggardagen och andra experiment »
- Blandningen av eget testande och informationsintag från tex föreläsningar. Och så brobyggartävlingen.»
- Upplägget - det bör inte förändras!»
- Blandningen mellan teori o praktik.»
- exempel på det som tas upp under föreläsningarna. även upplägget på föreläsningen i stort.»
- Allt»
- Upplägget med föreläsningar, uppgifter, seminarier och bok var bra! Inspirerande bilder på föreläsningarna.»
- seminarierna»
- upplägget»
- Brobyggartävlingen.»
- brotävlingen»
- Upllägget av kursen är bra. Seminarierna var jättebra.»
- Upplägget med föreläsning, uppgift, seminarium, lärobok var jättebra!»
- Brobyggartävlingen, mer tid till att bygga broarna.»
- Förankringen i faktiska projekt. Det var lärorikt att se byggnader som använde sig av de teoretiska principerna. Pedram borde få vara seminarieledare igen. »
- man lärde sig mycket på att sammanfatta "boken"»
- upplägget i stort tycker jag varit bra. »
- Seminariegrupperna med seminarieledare som är studenter. Värdefullt att få träffa någon i ens egen ålder. Anna var bäst! Ärlig, kunnig och engagerad!»
- KGs förläsningar.»
- Den övergripande strukturen på kursen.»
- Brobygget!»
- KGs trevliga sinneslag och person.»
- allt »
- Seminaregrupper med äldre studenter-jättebra.»
- Elevhandledarna i seminarierna. »
- uppläget!»
- Ordningen i vilken vi har lärt oss om olika begrepp.»
- festen på a-gården»
- Blandningen av konstruktion och arkitektur under föreläsningarna, egna övningar och experiment.»
- Studenterna från AT som höll i seminarierna»
- Mycket. De fysiska testerna, bro uppgiften och Morten. »
- konstruktionstävlingen»
- Brobyggardelen. Seminarierna. Sverre Fehn-fäblessen.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Informationen behöver komma ut i tid!»
- Bättre kommunikation mellan seminarieledaren och dig.»
- Mer tydliga frågor och mer tydliga instruktioner om vad läroboken ska innehålla. Även en närmare förklaring om vad som skulle hända på examinationen hade varit bra.»
- mängden uppgifter»
- litteraturseminariet. Jag förstår varför det finns med, men det kändes lite lösrykt och blev lite oseriöst gjort för många.»
- tidsplanering med uppgifter alt färre uppgifter»
- Mer handledd tid»
- Kanske en jämnare nivå på föreläsningarna - att just det lite mer komplicerade ges lite större plats.»
- Frågepappren.»
- tydligheten på examinationsuppgiften.»
- Kanske ett häfte eller mer info inför brotävlingen, där ni förklarar vippning, kantring, böjning m.m. Var lite svårt att förstå skillnaderna där och då.»
- Det är nog tiden i förhållandet till uppgifterna. Så det blir mer jämt.»
- den utspridda schemaläggningen»
- jämnare uppgiftsfördelning»
- Något mer experiment. Man lär sig mycket på att praktisera sina kunskaper, mindre grupper som bygger, testar och försöker applicera det man lärt sig.»
- Göra frågorna lite mer lättföståeliga och dra ner på antalet.»
- Mer till att ställa frågor»
- Mer Morten Lund!»
- skulle va intressant med någon mer konstlab som har att göra med konstruktion och kraftmönster...»
- mer läroboksanknutet kanske»
- mer diskussion, inspriation.»
- Kvalitetssäkring av de viktiga seminarierna. Högre krav på seminarieledare.»
- Läroboken.»
- Se fråga 17. »
- en del av uppgifterna var kanske formulerade lite väl invecklat.»
- Utdelning av uppgifter innan föreläsning.»
- Bättre fördelad tid till övningarna beroende på hur omfattande de är, alternativt lite kortare övningar som man hinner arbeta igenom ordentligt innan seminariet.»
- Bättre information om schema etc.»
- Formuleringen av uppgifterna. Jag har förståelse för att man skall traggla men lite tydligare hade i min mening fått större vinster. Det är bra om man tragglar men det kan också få hämmande effekter med avståndstagande ifrån uppgiften och ämnet som man måste hålla sig uppmärksam på. »
- examination sättet -> tentamen!»

20. Övriga kommentarer

-
- Ha nån som inte kan konstruktionslära att läsa igenom frågorna o kontrollera att man förstår dem... O försök dela på information o vad du vill att man ska svara på/undersöka.»
- bra kurs som kändes givande och nyttig. »
- Rolig kurs med engagerad(e) föreläsare!»
- På det hela, en bra kurs. Jag själv hade kanske uppskattat att få räkna lite. Men det är ju svårt när alla har så olika förkunskaper.»
- Tack för trevlig kurs.»
- Bra kurs! Du är en bra lärare som känns närvarande och engagerad. Det inspirerar!»
- En bra kurs som visar en lite roligare sida av den nödvändiga konstruktionen.»
- Bra spännande exempel på arkitektur där en viktig del varigt konstruktionen. »
- inga!»


Kursutvärderingssystem från