ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk3: ITR233 Logistik I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
47 svarande

0 0%
2 4%
5 10%
18 38%
22 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
47 svarande

1 2%
1 2%
6 14%
14 33%
20 47%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
47 svarande

2 4%
6 13%
6 13%
12 27%
17 39%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
47 svarande

1 2%
2 4%
4 9%
17 38%
20 45%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
47 svarande

1 2%
1 2%
4 8%
4 8%
37 78%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
47 svarande

2 4%
2 4%
4 8%
14 29%
25 53%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Kanonbra färeläsare! Bra integrerad miljödel(första gången det fungerar på i )»
- Föreläsningarna och gästförelaningarna var strukturerade och bra och tydliga power points fanns till allihop. Caset var bra och kändes relevant, men krävde en väldigt stor arbetsinsats i förhållande till de 30 poäng man kunde få. »
- Boken, Alla underbara Gästföreläsare och grupparbetet. Miljömomentet med tillhörande föreläsningar var mycket bra!»
- Allting fungerade bra. Gästföreläsarna och Peter bör behållas. Dr. Logistics och mannen som pratade om miljönpåverkan (beteendeförändring) var speciellt bra!»
- Läraren, han var rolig.»
- Bra lärare. Föreläsningar med kunnig personal, man förstod verkligen vad det handlade om. Behåll.»
- Föreläsningarna var jätte bra! Läraren var tydlig och strukturerad, bra helt enkelt! Och excellabben i början var bra!»
- Boken, slides.»
- projektet»
- Var täckande, bra med miljömoment som verkligen kändes relevant!»
- Föreläsarna, båda två var mycket inspirerande»
- Caset var superbra, kursboken likaså, bra föreläsningar. »
- Peter är en väldigt organiserad och strukturerad lärare. Tydlig och intressant att lyssna på. Jag tycker att han gjorde ett kanonjobb! Projektarbetet var ett bra sätt att lära sig på, medför att man hänger med under kursens gång. »
- Arbetet och då främst miljömomentet som belystes bra i arbetet.»
- jag tycker caset var otroligt bra och lärorikt, samt roligt»
- Projektet var både roligt och givande.»
- Det var skönt att ha en föreläsare som har erfarenheter från arbetslivet. Han gjorde det lättare att projicera teorin i praktiska exempel. Kursboken var väldigt bra. Lätt att läsa och lätt att hitta information i, helt klart en bok jag inte säljer vidare.»
- Peter Olsson som föreläsare och föreläsningarna med demonstrationsräkning. »
- Lärorikt och kreativt med case, men kanske i mindre skala. Tog väldigt mycket tid i förhållande till resten och i förhållande till de poäng det gav. Bra med tillfällen för feedback på grupparbetet, men upplevde tillfället lite väl stressigt.»
- Föreläsningarna var mycket bra och relevanta. Bra med en röd tråd, produktionsledningskursen borde lära sig av detta! Strukturerat och tydligt. Den enda kursen hittils som haft ett vettigt miljömoment som kändes genomtänkt och relevant.»
- Jag tyckte att föreläsningarna va mycket givande och tydliga i sitt innehåll»
- Kursen borde bli smalare och djupare och arbeta efter en tydligare röd tråd»
- Allt! Caset var bra och föreläsningarna var givande!»
- Peter! Mycket bra föreläsningar, rätt mängd teori och exempel. Arbetet var bra för att få prova på teorin och för att få lära sig excel. Boken tyckte jag var bra, och snyggt att föreläsningarna följde boken mycket bra.»
- Föreläsaren »
- Praktikfallet var ett mycket bra verktyg för att tillgodogöra sig kurslitteraturen, den borde defenitivt behållas.»
- Läraren var bra, lite rolig.»
- Grupparbetet var bra. Kanske borde försöka få in ännu fler moment samt öka kraven och påsåvis även öka omfattningen poängmässigt»
- Ölspelet»
- Närhet och direkt koppling till näringslivets tillämpning.»
- praktikfallet»
- Projektarbetet var bra för en inblick i hur många faktorer som behövde sammanställas och beräknas. »
- Praktikfallet ökade förståelsen mycket och bör behållas, dock möjligen i mindre omfattning. Föreläsarna var alla mycket bra och bör behållas!»
- Caset, att föreläsningarna är så koncentrerade i början. Läraren!!! Tydligheten och konkreta delarna av föreläsningarna. Väldigt tycldigt vad som ingår!»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Tycker allt som var med var relevant och saknade inget förutom tid att lägga på caset. »
- Tid(?)»
- Nej»
- Nej inte direkt.»
- Fler hanlingstillfällen där man innan har möjlighet att skicka in och få respons på arbetet.»
- Nej»
- inget jag kan komma på»
- Fungerade på det hela bra. Mer handledning i praktikfallet hade varit önskvärt. »
- Tydliga direktiv i caset. Det var frustrerande att få så svaga direktiv under tiden angående struktur etc, men ändå få kritik gällande just strukturupplägget etc. Många gånger är beror tyckandet gällande strukturvalet på subjektivitet, någonting vi märkt då olika lärare uppmuntrat till olika strukturer genom våra tidigare kurser. Att då låta oss välja fritt - men ändå föredra en viss struktur framför en annan, känns inte helt fair. Hellre tydliga ramar så att vi kan fokusera på innehållet. Andra småsaker var lite frustrerande: (Exempelvis: abstract eller sammandrag ingick i totala tecken, gör det aldrig annars. En sammanfattande del gavs det aldrig önskemål om i uppgiften, men vissa grupper fick informationen "det blir inte komplett utan sammanfattning" först när de mailade och frågade.) Annars superbra case-upplägg!!»
- Kanske ett räknetillfälle tillsammans med en handledare. Det var en helt del övningsuppgifter i kursen, som gicks igenom på tavlan med Peter. Personligen hade jag gärna haft ett tillfälle där man kunnat få personlig konsultation och förklaring till vissa svårigheter.»
- jag saknade någon räkneövning där man kunde få ställa frågor.»
- Bättre handledning till caset»
- Nej.»
- - Jag saknade bredd på tentan. Väldigt många frågor var centrerade kring kundservice och tentan i stort var ganska "smal". Kändes inte alls som om man fick visa vad man kunde. - Mer handledning önskas. Det var för korta handledningstillfällen och tvetydiga instruktioner. Varje grupp bör endast ha kontakt med en handledare hela vägen. - Lägg gärna handledningen tidigare. Skjut allt en vecka bakåt, även mijöföreläsningen! Redovisningar så tätt inpå tentaveckan ogillas skarpt.»
- I så fall dyka ännu djupare in logistikämnet! »
- Inte saknade men tips till nästa år är att lägga redovisningen en vecka tidigare, det hade förbättrat arbetsbelsatningen under kursen. Annars är studiebesök alltid uppskattat.»
- Nej»
- Något mer interaktiva föreläsningar hade varit kul att ha. I dagsläget blev det ofta väldigt teoretiskt och enformigt.»
- Kanske fler simulationer eller mer omfattande kopplingar till verkliga fall»
- Nej, eventuellt fler räkneövningar.»
- Tydligare riktlinjer i praktikfallet och att det inte läggs såpass tidigt inpå tentaveckan! Jag var helt slut när tentorna väl skulle dra igång...»
- Jag tyckte kursen var mycket intressant och angelägen för utbildningen och kände lite "är vi redan klara, vi kom just igång" efter tentorna. Helt enkelt, kanske lite mer men utan en högre arbetsbelastning hur det nu skall gå till.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Lägga redovisning o inlä,ning av caset tidigare, blev väldigt mkt arbete i slutet på lp. Skippaopponeringen, blev bara konstigt. »
- Minska casets omfattning. »
- Nej»
- Kanske ett lite mindre case, det beror ju i och för sig på ambitionsnivå, men det var verkligen tidsödande.»
- nej»
- Detaljinfo om truckar och lagringsenheter»
- inget jag kan komma på»
- Praktikfallet kändes på tok för stort, och tog extremt mycket tid i anspråk.»
- Några frågor på tentan, det var lite väl lång skrivtid man fick ju kramp»
- Nej.»
- Nej.»
- Fundera möjligen på praktikfallets omfattning, det är extremt tidskrävande som det ser ut idag. »
- Innehållet är bra.»
- Jag tycker att projektarbetet i kursen krävde mer arbete än de "poäng" som det innefattade»
- De moment som man själva anser är svåra att koppla kanske inte är så relevanta?»
- Nej»
- Nej.»
- Det var lite väl mycket arbete med siffror i excel som tog otroligt lång tid och som i sig inte tillförde något lärande.»
- Otydliga svar från case-handledningen»
- Nej allt tycktes relevant.»
- njae.. kanske korta ner praktikfallet»
- Man kunde helt klart tagit bort/avgränsat några uppgifter från tentan då den var alldeles för lång. Risktigt frustrerande att känna att man kunde mycket mer än man hann uttrycka eftersom tiden tog slut. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Caset var alldeles för svårt! Det tog sjukt mkt tid och jag fattar inte hur ni kunde vara så dumma och ha den kursen samtidigt som innovationsekonomin! För svårt och för mkt!!!»
- Jag tycker inte att tentan var bra upplagd. Det var alldeles för kort tid varför de sista frågorna hafsades igenom och man inte fick tid att visa vad man egentligen kunde. Dessutom så var det elakt att ha en "sätta dit studenterna" fråga som fråga 1 då man bara blev förvirrad och lade alldeles för mycket tid på denna.»
- Redovisningen av arbetet bör läggas en vecka tidigare så att man hinner plugga till tentorna, nu blev det lite tight med en halv vecka mellan redovisning och tenta.»
- Bra kurs, trevliga lärare och handledare, tentamen var det oerhört knappt om tid. Då det gavs rätt mycket fria tyglar i projektarbetet hittade många intressanta vinklar att genomföra exempelvis känslighetsanalyser och dylikt på, men det var knappt med ord iom att gränsen var satt till 6000. Med 7000 ord hade nog många fått föra ett tydligare resonemang istället för att välja mellan att kapa hela analyser eller göra halvdana och halvfullständiga resonemang.»
-
- Kurslitteraturen var undermålig men var det bästa källan till lärande. Tydligare rödtråd, både i föreläsningar och litteraturen önskas. »
- Det jag tyckte var synd var att inte FAQ till caset lades upp direkt för vi missade att man kunde ändra städerna i excelarket och räkna ut sträckorna där. Sedan kändes det som att handledningstillfällena var lite korta i allmänhet! »
- Tentan var för omfattande då man inte hann med tidsmässigt Den speglade dock väldigt bra kursen.»

Att få hjälp och svar på frågor
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 21%
Lärorikt»21 56%
Mindre lärorikt»8 21%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 63%
Lärorikt»15 34%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.38

Övningar
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 51%
Lärorikt»14 37%
Mindre lärorikt»4 10%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.59

Projektarbete
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 67%
Lärorikt»12 26%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.39

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 25%
Mindre lärorikt»3 75%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 2.75

Laborationer
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 28%
Lärorikt»7 50%
Mindre lärorikt»3 21%
Ingick inte i kursen»24

Genomsnitt: 1.92

Studiebesök
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»2 66%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 2.66

Gästföreläsare
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 25%
Lärorikt»14 40%
Mindre lärorikt»12 34%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.08

Kurslitteratur
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 42%
Lärorikt»23 51%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.64

Självverksamhet
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»26 65%
Lärorikt»11 27%
Mindre lärorikt»3 7%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.42

Tentamen
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 22%
Lärorikt»22 55%
Mindre lärorikt»9 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Tillfällen för kritik (feedback)
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»10 45%
Mindre lärorikt»10 45%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 2.36

Matlab
37 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»2 100%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från