ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 10/11 Engelska, LSP020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-17 - 2011-01-23
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) behärska vanliga engelska grammatiska strukturer
2) skriva logiskt strukturerad text på engelska inom fackämnet
3) använda responsarbete som ett verktyg i lärandeprocessen
4) ge muntlig presentation på engelska inom fackämnet på en språkligt acceptabel nivå


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 25%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 65%

Genomsnitt: 3.11

- otydligt, speciellt punkt 3» (Målen är svåra att förstå)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»35 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2

- Alla har olika förkunskaper i språk, känns svårt att lära sig ett språk på 7 lektioner. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Gällande den grammatiska delen på tentamen. » (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 17%
Ja, i hög grad»31 77%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.87

- Tycker inte att en tenta var nödvändig på kursen. Tycker att summary-inlämningar och den muntliga redovisningen hade varit tillräckligt. » (Ja, i hög grad)
- men det var en bra kurs» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»17 39%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 2.76

- Har egentligen inte lärt mig så mycket då jag litade på att mina förkunskaper skulle räcka.» (Ganska liten)
- Gick bara på lektionerna i början. Lektionerna var så grundliga att det blev lite långtråkigt. Men jag lärde mig mycket på dem ändå.» (Ganska liten)
- Mer grammatik! » (Ganska liten)
- Ej deltagit i grammatiska övningar, bra att bara sitta och prata engelska - mer sådant.» (Ganska stor)
- Speciellt grammatik-delen vilket kan utökas lite grand. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»9 21%
Ganska liten»19 45%
Ganska stor»12 28%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.16

- Hade goda förkunskaper.» (Mycket liten)
- Har inte haft någon kursliteratur» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur i kursen» (Mycket liten)
- EngOnline är inte tillräckligt eftersom samma frågor finns på övningar som på testerna = innebär att eleven redan kan svaren utantill innan! » (Ganska liten)
- Bra texter med tekniskt innehåll. » (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»25 58%

Genomsnitt: 3.58

- Bra att man skulle skicka in på hemsidan!» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 9%
Lagom»34 79%
Hög»3 6%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.97

- Med tanke på hur många poäng kursen var på och antalet moment som var betygsgrundande tycker jag det var rätt hög arbetsbelastning i slutet av läsperioden. Kanske man kunde försökt få den muntliga presentationen en vecka tidigare och dra ner den från tio minuter till fem minuter? Om man tar hänsyn till att kraven för att söka till BI gällande engelska inte är särskilt höga, så fick jag som har svårt för engelska lägga otroligt mycket tid på den vilket jag inte ens är säker på är tillräckligt. Dessutom har andra ämnen blivit lidande då jag fått prioritera vad jag mest behövt plugga på.» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»21 48%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.72

- Vi fått mycket hjälp från lärarna, de är snälla och väldigt duktiga. » (Mycket bra)
- eftersom liten klass» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»22 51%
Har ej sökt samarbete»9 20%

Genomsnitt: 3.9

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»21 48%
Hög»17 39%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.48


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker absolut att man ska fortsätta skriva sammanfattning av artiklar och lämna in. Det är en bra övning och man lär sig mycket. »
- Det var bra att få chansen att träna på att skriva sammanfattningar på engelska och få feedback på det man skrivit. Även undervisningarna gällande de olika gramatikdelarna tyckte jag var lärande.»
- Language Lab, uppdelningen av lektionerna.»
- sammanfattningsövningarna»
- Allting»
- lärarna»
- Diagnostiska testet så att man vet ungefär hur mycket man kan.»
- Grammatiken! Flera personer i kursen har upplevt den delen mycket svår. »
- Övningspresentationen som gjordes halvvägs in i kursen innan den slutliga examinationen.»
- Variationen i arbetet.»
- frivillig grammatik»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag ser gärna en högre krav på studenterna och högre krav på godkänt. Jaf känner att jag inte har lärt mig något på denna kurs. Jag önskar att det skulle vara högre fokus på fackspråk och facktermer, sådant som jag tror att jag kommer att ha nytta av i framtiden.»
- Med tanke på att alla har olika förkunskaper tycker jag att det hade varit bättre att ha tentamen som inlämningsuppgifter istället för en tenta. Att man tex under kursen måste lämna in olika uppgifter och bli godkända på dem. »
- Jag tycker inte att det ska finnas en tentamen i kursen. Det är inte så lärorikt med en grammatik tenta. Istället bör det vara obligatorisk att lämna in sammanfattningar och ha ett litet projekt som görs i grupper där man får välja en byggnas och skriva om konstruktionen. På så sätt lär man sig nya byggtermer och använda korrekt grammatik. En sluttentamen av sammanfattning kan finna vid kursens slut. »
- Sammarbeta mer mellan kurserna. Jag fick redovisa dagarna efter varandra vilket inte kändes optimalt. Sista två veckorna var det redovisningar, tentor, inlämningar i ett för de olika kurserna varav engelskan var den tyngsta delen med en muntlig redovisning på tio minuter, tentamen på både grammatik och sammanfattning. Jag hade gärna sett att man hade den muntliga redovisningen en vecka tidigare.»
- tuffare bedömning på muntliga presentationen. Tydligare vad som krävs för att bli godkänd i muntlig och sammanfattning-skrivandet.»
- Engonline borde ha bättre utseende för att göra det skönare att jobba med!!!»
- Mer genomtänkta muntliga övningar»
- vet ej»
- Mer prat/diskussion på engelska.»
- Se ovan. »
- mer grammatikövningar»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Mycket bra lärare!»
- Det är väldigt svårt att veta vad som krävs för att få godkänt på sammanfattningen, fick aldrig något riktigt bra svar på det.»


Kursutvärderingssystem från