ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik, TMA073, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»9 52%
Cirka 20 timmar»6 35%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»3 17%
25%»2 11%
50%»3 17%
75%»4 23%
100%»5 29%

Genomsnitt: 3.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 58%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 35%

Genomsnitt: 2.17

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 3.09


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.35

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.52

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.41


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.94

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»3 17%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»15 88%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»9 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»7 41%
Gott»6 35%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.47

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De utdelade sammanfattningarna »
- Det är mycket bra att det finns så många gamla tentor att öva på. Hands-out på föreläsningarna är också jättebra. Bra föreläsningar.»
- Att man får sammanfattningarna till föreläsningarna. Jag tyckte tentan var mycket bra detta år, nya frågor men ändå liknande de gamla. Alla frågorna var övergirpande över kursen»
- allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tyckte inte att dataövningarna gav mig något»
- Jag är inte alls förtjust i boken, jag ser gärna att ni ser över och för att se om det finns bättre. Uppgifterna var mycket svåra att förstå vad de menade och de är inte speciellt lika de uppgifter som kommer på tentorna. Kanske ett separat uppgifthäfte med relevanta uppgifter brevid boken? Dessutom var det många av uppgifterna som stod på schemat som inte fanns facit till.»
- inget»

16. Övriga kommentarer

- Jag jobbar 25h i veckan och är därför inte på föreläsningarna. Men jag har pluggat mha kurslitteraturen. När jag ser mina kamraters antevkningar vill jag säga att 450kr för en bok som för kursen är helt onödig om man går på föreläsningarna är för mycket! Jag har haft användning av den, men som sagt jag har inte gått på föreläsningarna. »


Kursutvärderingssystem från