ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Enkät till PA om kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-06-10 - 2015-09-14
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers, ej utbildningsprogr


Kandidatarbete

1. Hur ser ansvarsfördelningen ut inom ditt program för genomförande av kandidatarbete?

T .ex Information till studenter?
Förslagsgenerering av kandidatarbeten till institution?
Generella kompetenser?
Process för vilka arbeten som är tillåta att göra inom programmet?
Redovisning?

- Kursansvarig (en av examinatorerna) startar processen med att begära in projektförslag från handledarna. Examinatorsgruppen granskar förslagen och fastställer tillsammans institutionens utbud. Kursansvarig tillsammans med admin på institutionen publicerar projekten på härför avsedd plats. Kursansvarig organiserar också projektpresentation i sal som läggs in i schemat. Efter valet delas projekten upp på examinatorerna i gruppen. Kursansvarig introducerar kursen och förklarar vilka generella kompetenser som ingår. Kursansvarig beskriver vad som gäller för kandidatarbetet i kurs-PM som läggs ut på sida i pingpong tillgängligt för registrerade studenter och andra (med tanke på de som följer andra projekt, men gör gen. komp. enligt "våra" programs regler). På hemsidan finns även information om gen. komp., gruppindelning, e-postadresser etc. Det är PA för respektive program som beslutar om vilka projekt som är valbara i valmodulen. Examinatorerna ansvarar för redovisningen utgående från det schema kursansvarig gjort upp. Examinatorsgruppen diskuterar rapporterna och betygsättningen gemensamt innan rapportering till Ladok. Examinatorerna ansvarar också för möte med handledaren efter planeringsrapporten och avslutande diskussion om processen etc.»
- PA: Håller information om valprocessen i åk2 på våren. PA: Frågar viceprefekter om förslag till kandidatarbeten i början av hösten när Chalmers centralt gått ut med datum (som vidarebefodras till lärare vid inst.). PA: Håller i information om valet och organiserar möjlighet för avd. att presentera förslag för studenterna inför valet under november för åk3. PA+Kursansvarig vid inst. med huvudsakliga leveransen: Uppstartsmöte med information om moment, inslag av generella kompetenser och deadlines under kandidatarbetet. Kursansvarig vid inst. med huvudsakliga leveransen: All övrig information under kandidatarbetets gång och redovisningen.»
- Info: generellt av mig som PA samt studievägledare i samband med årskursträff i åk 2 och ht åk 3. Detaljerad info ges av kursansvarig Eva Albers (KBTX01) Projektbeskrivningar inom KBTX01 arrangeras av kursansvarig Eva Albers, handledare beskriver projekten på 3 min. Förslagsgenerering sker inom institution, Eva begär förslag från K- och Bio-inst. Eva presenterar krav inom generella kompetenser i samband med allmän info, samma för K, Kf, Bt. För studenter på andra projekt finns info på programhemsidan och kandidatinfo-sidan på studieportalen. Jag som PA granskar de projekt som föreslagits för Bt och accepterar de som fungerar inom en kandidatexamen inom bioteknik. Om jag är osäker på vilken roll en bioteknolog förväntas ha inom ett projekt kontaktar jag handledare och frågar. Om svaret uteblir stryks förslaget. Redovisningarna arrangeras helt av kursansvarig. »
- pa tar ansvaret fullt ut»
- Information av stud.vägl., utb.sek. och kursansvarig för kandidatarbeten. PA tittar igenom listan på förslag och godkänner de flesta. »

2. Vilken typer av arbeten är tillåtna att välja inom ditt program?

Utifrån:

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ämnesområde (huvudområde)?»4 80%
Innehållsmässigt?»5 100%
andra aspekter?»0 0%

- Det viktiga är att studenterna under sina 2.5 kandidatår har läst tillräckligt mycket av det som krävs för att kunna göra ett bra kandidatarbete. Att bara titta på huvudområde är alldeles för trubbigt, i synnerhet för ett så udda program som Kemiteknik med fysik (och nu vet ni vem jag är). Bra projektbeskrivningar är därför viktiga. Projekten skall ligga i linje med programmet profil och inte vara för vagt beskrivna.» (Innehållsmässigt?)
- Vi har ingen tydligt nedskriven princip för urvalet, men det kan behöva ändras. De senaste åren har det blivit svårare att hitta handledare till projekten så institutionen behöver vara mer proaktiv (och det arbetet har startat med Niklas Broberg i spetsen på D&IT-inst.).» (Ämnesområde (huvudområde)?, Innehållsmässigt?)

3. Vilken typ av arbeten är inte tillåtna att välja inom ditt program?

- Arbeten som ligger långt från den typiska programprofilen, arbeten som kräver kunskaper som programstudenterna saknar eller har för lite av. Jag både lägger till projekt och tar bort projekt utöver vad som "automatiskt" är valbart.»
- De arbeten som enligt PAs bedömning inte har en koppling till civilingenjörsprogrammets huvudområde.»
- De som inte har tydliga mål eller innehåll som är relevanta för någon del av kemi- och bioteknikområdet. De som är för allmänt inriktade eller flummiga.»
- sådan som inte är relevant till kandidatens innehåll o de ass masterprogrammen. eller håller får låg klass innehållsmässigt»
- Har tyvärr ingen bra och kort svar på den frågan. »

4. Vilka generella kompetenser ingår för programmets studenter?

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»4 80%
Handledningstillfällen (3 st)»4 80%
Informationskompetens (biblioteket)»4 80%
Vetenskapsmetodik/forskningsmetodik»1 20%
Gruppdynamik»4 80%
Andra stödjande aktiviteter»3 60%

- Det ingår ett moment om projektarbetsfärdigheter. Fackspråks föreläsningar rekommenderas, men krävs inte.» (Handledningstillfällen (3 st), Informationskompetens (biblioteket), Gruppdynamik, Andra stödjande aktiviteter)
- Fö om projektplanering. Fö om planeringsrapport.» (Fackspråks föreläsningar, Informationskompetens (biblioteket), Andra stödjande aktiviteter)
- företagssamarbetssamtal, designhistoria, LCA diskussion» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen (3 st), Gruppdynamik, Andra stödjande aktiviteter)
- Jag har inte varit PA på ett tag så jag minns inte riktigt, men jag vet att det var flera olika moment som verkar stämma rätt bra med punkterna ovan.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen (3 st), Informationskompetens (biblioteket), Vetenskapsmetodik/forskningsmetodik, Gruppdynamik)

5. Examination av kandidatarbete*

Anser du att, generellt, att genomförda kandidatarbeten har uppfyllt målen med kandidatarbete enligt studieportalen?
https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=23157

Kommentera gärna. Om Ja, Hur säkerställs detta inom programmet?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Ja: (0 st)
- Mitt svar baseras huvudsakligen på erfarenheterna från den egna institutionen. »
- Osystematiskt arbete med stickprov och diskussioner med examinatorer. Mycket ansvar läggs i praktiken på examinatorerna att säkerställa att målen uppfylls.»
- Jag kan bara svara för de som genomförs inom KBTX01. Där säkerställs det genom examinatorgruppens diskussioner och diskussioner mellan examinator och handledare för ett specifikt projekt.»
- PA och handledare diskuterar tillsammans»
- Två examinatorer som hjälps åt, handledarmöten och de olika momenten för generella kompetenser. (Samt examinationsprocessen i sig med läsning, presentationer, opponenter, etc.)»

Nej: (0 st)

Alternativt svar:: (0 st)

6. Vilken uppföljning sker av genomförda arbeten?

Har ni kursnämnd/er?
Andra formella möten?
Andra informella möten?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Diskussion i examinatorsgruppen och kursnämndsmöte.»
- Ingen formaliserad uppföljning. Enkätsvaren har studerats av PA och kursansvarig som grund för ev. förändringar nästa år. Studenter har ibland på eget intiativ framfört synpunkter under kandidatarbetets gång som har lett till förändringar.»
- Kursnämnden hanterar endast kandidatarbetet som helhet, inte enskilda arbeten (gäller KBTX01). Examinatorsgruppen försöker normalisera/standardisera sina bedömnningar av olika projekt så att de använder samma bedömningsnivåer.»
- delredovisning, slutredovisning, kontroll av rapport innan redovisning, betygssamtal, skriftlig feedback på rapport o produkt o process o presentation. kursutvärderingsmöten, samtal med företaget och studentgruppen»
- Vi har försökt behandla denna kurs som andra kurser med kursnämnd etc. men det är svårt att veta vilka som skall involveras. Om man kör det minimala kravet (examinator, PA, studentrep.) missar man handledarnas sida. Men om man försöker ta med dem blir det lätt för stort och svårt att få till möten.»

7. Har du /programmet påverkats av UKÄs bedömning av granskade kandidatarbete?

Huvudområdesbegränsningar?
Innehållshöjd (teknikhöjd, nivå) utifrån ämnesområde?
Andra aspekter som påverkat vilka arbeten som är tillåtna?
Utförs stickprov på andra arbeten än egna handledda/examinerade?

- Inte mer än att jag alltid tänker på att kandidatarbetet skall "kunna stå på egna ben". Ibland finns en massa yttre omständigheter som åberopas då det inte blev så bra som man tänkt sig. Det må så vara, men det vet inte en extern granskare. »
- Vi har initierat ett arbete över program- och inst.gränser för att arbeta med kvaliteten i kandidatarbete, examensarbete för högskoleingenjör resp. civilingenjör sammantaget och inte minst examinatorns bedömningar av dessa olika typer av arbeten.»
- Nej, utvärderingen var positiv.»
- etikinnehållet var det enda som inte var toppnivå så den ska vi arbeta med»
- Just kandidatarbetena fick väldigt bra kritik under utvärderingen, så vi har inte gjort några förändringar av den orsaken. Däremot har vi sett behov att se över hur vi tar fram projektförslag och hur institutionerna allokerar handledare. På D&IT pågår nu ett arbete med att förbättra den sidan. Här är lite text från Niklas Broberg om denna sida av saken: [...] this year I am taking over as one of the examiners for our Bachelor Thesis course. The course is the largest course we have, and arguably one of the most important. Well over 200 students read it each year, and a steadily increasing number of them even come to us from bachelor programs given by other departments. For many years, the course has struggled to provide enough suitable topics for projects. Projects are typically suggested both by the faculty and by students, however, far too few have come from the former category, and sadly many that have been proposed have not been well suited. This is a real shame, given the importance of the course and the fact that it serves as the most influential gateway into our master programs. Also, this is a really great but underutilized resource for the research groups, a bachelor thesis project with ~6 students typically produces far more reliable results than a master thesis project with one or two students, even though the latter are further into their studies. I would like the chance to address this to your division, along with some guidelines and suggestions for suitable projects. »


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från