ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik A för M2 2010, MTT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-07
Antal svar: 91
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 10 timmar»8 8%
Cirka 15 timmar»15 16%
Cirka 20 timmar»27 30%
Cirka 25 timmar»28 31%
Cirka 30 timmar»7 7%
Minst 35 timmar»4 4%

Genomsnitt: 3.25

- lite olika beroende på vilka ämnen vi tagit upp under föreläsningar och hur mkt det var att göra i projektet.» (Cirka 20 timmar)
- Det tar lång tid att läsa i Callister. Det hade varit bra att ha med vilka kapitler som hörar till föreläsningerna» (Cirka 20 timmar)
- För mycket läsning» (Cirka 25 timmar)
- mycket att läsa, sista veckan var jag tvungen att läsa 3 kapitel. Hade varit bra med en mer strukturerad "vecka-för-vecka" planering över vad som bör läsas, då det är lättare att veta om man ligger i fas.» (Cirka 25 timmar)
- väldigt svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)
- Mycket lästimmar» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

89 svarande

0%»2 2%
25%»1 1%
50%»5 5%
75%»27 30%
100%»54 60%

Genomsnitt: 4.46

- Det märktes tydligt när jag väl missade en föreläsning.» (75%)
- Föreläsningarna var röriga och saknade struktur.» (75%)
- sjuk i två veckor» (75%)
- frånvarande pga sjukdom, vård av barn mm.» (75%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

90 svarande

0%»2 2%
25%»9 10%
50%»12 13%
75%»27 30%
100%»40 44%

Genomsnitt: 4.04

- Övningarna var ganska tråkiga i början med endast ett exempel men det tog sig senare.» (50%)
- Övningarna speglade föreläsningarna ganska dåligt. Dessutom verkar det som om kursen inte alls handlade om det vi gjorde på övningarna utan mer förståelse.» (50%)
- Deltog mer frekvent då övningsledare räknar exempel» (75%)
- var sjuk i två veckor» (75%)
- De kändes difusa. Många gånger upplevde jag att vi arbetade med saker som inte ökade förståelsen utan snarare sänkte intresset. » (75%)

4. 3. Hur många timmar per vecka har du arbetat med projektet?

Tiden har säkert varierat så ange ett genomsnitt. Inkludera tiden för rapportering i sal.

90 svarande

1 timma eller mindre»7 8%
2 timmar»29 33%
3 timmar»27 31%
4 timmar»18 20%
5 timmar eller mer»6 6%
Ej deltagit»3

Genomsnitt: 2.85

- Mellan 1 och 2.» (2 timmar)
- Vissa veckor tog längre tid än andra.» (2 timmar)
- Egentligen bara en vecka då man behövt anstränga sig( uppg som varade i två veckor )» (2 timmar)
- Att förbereda sig för redoviningarna var det som gav något. Tex att läsa avancerad text. Själva redovisningarna var bra ibland men ibland rena skämtet där det bara rabblades värden om och om igen.» (2 timmar)
- Den större redovisningen tog 3,5 timmar vilket är aldelses för mycket» (2 timmar)
- också varierande. Iom att vissa redovisningar tog kortare eller längre tid, och vad veckans frågor handlade om.» (3 timmar)
- Det skiljde väldigt från vecka till vecka.» (3 timmar)
- Uppgiften då vi skulle ta reda på mer om sitt ämne, kändes orelevant. Om jag i framtiden är intresserad av ett visst ämne kan jag göra det då, nu var man mest intresserad av att klara tentan där inget av detta var med. Dessutom var det svårt at veta ur noga/mkt man skulle göra inlämningaran och redovisningarna. Det skilde väldigt mycket i kvalitet på redovisningarna, känns trist att lägga ner mkt mer tid än vad som krävs för att bli godkänd då man har mycket annat att göra. » (3 timmar)
- Projektet tar tid, en del uppgifter där syftet är att hitta värder är onödiga, speciellt att presentera» (4 timmar)
- Har svårt att se meningen med projektet, speciellt redovisningarnas upplägg.» (4 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

90 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 27%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»38 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 26%

Genomsnitt: 2.67

- Kommer ej ihåg dom på rak arm, därav svaret» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kunde varit tydligare med vilka ekvationer man ska kunna och hur mycket räkning man kan förvänta sig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- När man tittade på gamla tentor var det svårt att se vilka delar man skulle lära sig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

74 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»66 89%
Nej, målen är för högt ställda»7 9%

Genomsnitt: 2.08

- För bred kurs, hade vart intressantare att gå djupare in och inte lika brett!» (Nej, målen är för högt ställda)
- det är för mycket för en enda kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt mycket information att ta in. Känns som om man förväntas vara ett uppslagsverk ibland.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

79 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»29 36%
Ja, i hög grad»42 53%
Vet ej/har inte examinerats än»8 10%

Genomsnitt: 2.73

- känns som tiden va knapp» (I viss utsträckning)
- eftersom kursen inkluderar så många delar testar tentamen endast vissa. dock skulle frågorna kunna vara mer tydliga då många är lätta att missuppfatta. detta märktes tydligt då jag övade på gamla tentor.» (I viss utsträckning)
- det går ju inte att ställa frågor på allt men det var många frågor och man skulle gärna velat haft en extra timme. » (I viss utsträckning)
- Själva uppgifterna tycker jag gjode det. Men däremot var det alldeles för lite tid!!!! Man kunde inte visa allt man kunde eftersom man inte han tänka igenom allt/alla aspekter för man var så stressad att hinna svara på allt. Tycker det inte känns som tentan testade vad jag kunde, kunde mkt mer än jag hann skriva! Längre tentatid eller färre frågor!!!» (I viss utsträckning)
- Mycket bra tenta som speglade kursen på ett utmärkt sätt.» (Ja, i hög grad)
- Men tentan var för stor. Måste antingen minska antalet frågor, eller öka tentamenstiden. För det var frågor som jag hade kunnat besvara, men inte hann. Och likadant var det för många studenter som jag pratade med efteråt. Så därför visar ju inte tentan mina kunskaper i ämnet, och därmed inte rätt betyg.» (Ja, i hög grad)
- Men tentan var för stor, alt. tiden var för kort. Jag tyckte jag satt och skrev konstant, men ändå hade jag svårt att hinna med allt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»17 18%
Ganska stor»45 50%
Mycket stor»23 25%

Genomsnitt: 2.95

- varför inte på svenska? det är svårt som det är ändå.» (Ganska stor)
- En eloge till föreläsarna. Mycket lättfattligt och begripligt.» (Mycket stor)
- Mats föreläsningar gav bättre helhetsbild än Utas. Ofta var det svårt att förstå vilken helhetsbilden var när Uta pratade.» (Mycket stor)

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

90 svarande

1 Inte bra»4 4%
9 10%
3 OK»40 44%
31 34%
5 Mycket bra»6 6%

Genomsnitt: 3.28

- Väldigt förvirrande när engelska och svenska blandas under HELA kursens gång!» (1 Inte bra)
- Väldigt rörigt att byta föreläsare fram och tillbaka. Hade varit bättre om en och samma person gjort hela jobbet, för bättre struktur. Mats måste bli bättre på att skriva på tavlan, då det han skriver upp ofta är rörigt och svårtolkat i efterhand. Visst, man kan läsa sig till info. i boken. Men jag tycker det unterlättar väldigt mycket om man har bra föreläsningsanteckningar. Uta kunde skrivit mer på tavlan. Det blir liksom lättare att gå tillbaka och lära in inför tentan då.» (2)
- Kör antingen på svenska eller engelska nästa gång kursen går, att byta språk mellan föreläsningarna är bara förvirrande.» (2)
- Det blir förvirrande när det är olika språk hela tiden.» (2)
- Skulle vilja ha mer struktur på föreläsningarna speciellt Otas. Om man har overhead bilder så är det bra om man printar ut den så att man hänger med. Går väldigt fort annars...» (2)
- skriv mer på tavlan! "luta er tillbaka och lyssna" är inget som fungerar för min lärostil alls. då kopplar man lätt bort och hänger inte med alls.» (2)
- Jobbigt och onödigt att kursen gavs på olika språk. Hade hellre sett att det var bara på engelska. Anteckningar på tavlan kunde vara mer pedagogiska.» (2)
- Inte alla var lika bra strukturerad» (3 OK)
- Mkt overhead ger inte struktur för anteckningar. Kanske dela ut någon stencil även om de finns i boken. » (3 OK)
- Tyckte inte det var optimalt att ha två olika föreläsare.. » (3 OK)
- Folk klagar på att Uta var svår att föstå men jag håller inte med» (4)
- Tyckte anteckningarna lätt blev röriga/inte stämde överrens med Calister när Mats föreläste. Uta tyckte jag var tydligare.» (4)
- Enda problemet var att det blev lite rörigt att ha det på svenska OCH engelska. Hade vart bättre om allt varit på engelska, eller allt på svenska, då det är lättare att lära in och applicera kunskaperna då.» (5 Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare. Speciellt Mats.» (5 Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»15 16%
Ganska liten»35 38%
Ganska stor»32 35%
Mycket stor»8 8%

Genomsnitt: 2.36

- Övningsledarna kändes ej tillräckligt kunniga.» (Mycket liten)
- Bättre mot slutet med mer förklaringar och exempel.» (Ganska liten)
- inget fel på övningsledarna. Inlärningsstilen passar mig bara inte.» (Ganska liten)
- Dimitri förklarar bra» (Ganska stor)
- Övningarna var bra men man borde göra en revision av uppgifterna då vissa är extremt dåliga och det är mycket "dåligt kopierade" sidor som delas ut.» (Ganska stor)
- I början var de inte till så stor hjälp. Då kunde inte övningsledarna förklara och svara på så mycket.» (Ganska stor)
- satsa på kunnigare ledare! (en eloge till johanna som hoppade in som vikarie på slutet!)» (Ganska stor)
- Övningarna blev bättre när övningsledarna gick igenom fler exempel» (Mycket stor)

11. Vad tyckte du om övningarna?

Svara för hur du tyckte det var i den grupp du gick till flest gånger

90 svarande

Totalt:

1 Inte bra»7 8%
8 10%
3 OK»32 40%
23 28%
5 Mycket bra»10 12%
Vet ej»10

Genomsnitt: 3.26

Fördelat på olika grupper:

ML 3, ML 12: (36 st)
1 Inte bra4 14%
25 18%
3 OK11 40%
44 14%
5 Mycket bra3 11%
Vet ej10

Genomsnitt: 3

- Jag kommer inte ihåg salen men det var hos Joel. Övningsledaren kom totalt oförberedd och kunde inte besvara frågor inte ens om talen som han skulle visa på tavlan. Säger att han kopierat något gammalt men inte förstod riktigt och hänvisar till Mats. Jag har förståelse för att det inte är övningsledaren kan allt eftersom det inte är personens område men det är betald arbetstid och då ska man ändå ha förberett något och inte bara tagit något gammalt svar. » (1 Inte bra)
- JA var inte bra alls. kändes som om han inte kunde mycket och man fick inte svar på sina frågor.. han sa "fråga mats nästa gång" eller så sa han "jag kollar upp det till nästa gång" vilket han inte gjorde... han kopierade även andras lösningar och visste inte hur de tänkte, vilket inte hjälpte oss ett dugg... » (1 Inte bra)
- bra ledare.. sämre uppgifter..» (2)
- Dåligt med Stefan dock mycket bra med den sista handledaren (tjejen).» (3 OK)
- Kommer inte ihåg vilken sal, men jag gick till Greken» (5 Mycket bra)

ML 4, ML 13: (11 st)
1 Inte bra0 0%
22 18%
3 OK4 36%
45 45%
5 Mycket bra0 0%
Vet ej0

Genomsnitt: 3.27

- Övningsledaren var dåligt förberedd och kunde inte svara på en del ganska grundläggande frågor» (2)
- Stefan. Som sagt var det sådär i början. Men i slutet blev det bättre då det blev mer att gå igenom på tavlan. Då Johanna tog över blev det jätte bra, och jag lärde mig mycket mer.» (3 OK)
- väldigt bra i slutet!» (3 OK)

ML 5, ML 14: (8 st)
1 Inte bra0 0%
20 0%
3 OK3 37%
44 50%
5 Mycket bra1 12%
Vet ej0

Genomsnitt: 3.75

- borde gått igenom fler tal. Samt facit på fler uppgifter!» (3 OK)
- Övningarna var bra även om olika övningsledare gav olika svar» (5 Mycket bra)

ML 6, ML 15: (23 st)
1 Inte bra3 13%
21 4%
3 OK11 50%
44 18%
5 Mycket bra3 13%
Vet ej6

Genomsnitt: 4.05

- Dåligt förberedda övningsledare, kunde inte svara på frågor man hade om de frågor som skulle göras i häftet! De svar man fick var att de inte hade gjort detta på länge och att de inte komihåg! Inte lätt som student att förstå då! » (1 Inte bra)
- Han visste inte vad han gjorde?!» (1 Inte bra)
- Mycket overhead... Skriv gärna på tavlan och diktera så är det lättare att hänga med.» (3 OK)
- Minns inte vad salen heter. Men jag gick till Joel. Övningsledarna » (3 OK)
- Stor skillnad på lärare och deras ambition på projektet. Vill man ha ordenliga inlämmningar( som gör att studenten lär sig bättre) Annars hjälps det till när det behövs.» (3 OK)
- Dimitris was really good but sometimes he went thru thing a bit to fast.» (4)
- Bra på att förklara. Men synd att det blev mycket overhead-slides de sista övningarna. Det kändes bara stressigt.» (4)
- Mycket kunnig övningsledare. Bra på att svara på frågor.» (5 Mycket bra)

ML 11: (12 st)
1 Inte bra0 0%
20 0%
3 OK3 25%
46 50%
5 Mycket bra3 25%
Vet ej0

Genomsnitt: 4

- Det var inte övningsledaren som var dålig. Snarare att det vi gjorde på övningen inte speglade det vi faktiskt skulle lära oss många gånger.» (3 OK)
- Inget att klaga på.» (4)

12. Till hur stor hjälp har laborationen varit för din inlärning

89 svarande

Mycket liten»18 20%
Ganska liten»33 37%
Ganska stor»31 34%
Mycket stor»7 7%

Genomsnitt: 2.3

- Ej deltagit» (Mycket liten)
- Gav ingenting » (Mycket liten)
- Tycker att större delen av labben gick åt till att antingen göra hårdhetsmätningen eller räkna "prickar". Skulle vara mer värt om man bara behövde göra någon enstaka test och lägga mer tid på förståelsen.» (Mycket liten)
- Jag brukar gilla labbar men labben i denna i kursen var ganska tråkig.» (Mycket liten)
- Första momentet var bra men pga urusel laborationsledare blev det hela en fadd upplevelse.» (Ganska liten)
- laborationsassistenten kunde inte svenska. Han förklarade saker på ganska dålig engelska vilket gjorde saker svåra att förstå.» (Ganska liten)
- onödigt utdragen mikroskoplabb» (Ganska liten)
- Laborationen i sig gav mig inte mycket, men häftena man läste innan var nyttigt.» (Ganska liten)
- Tack vare labben kunde jag lättare koppla samman avsnitt i kursen och få bättre förståelse. Häftet "allmän teori inför laboration" var jättebra! Hade väldigt stor nytta av det inför tentan.» (Ganska stor)
- Bra handledning(Eric)» (Ganska stor)
- Intressant att titta i mikroskop. Behövdes rast!!! 4h labb utan rast funkar inte! Speciellt inte när luften i mk blir jättedåligt, så fick huvudvärk.» (Ganska stor)
- Mycket bra. Hade kinesiska killen.» (Mycket stor)
- den var lärorik och häftet lärde mig mycket. » (Mycket stor)
- Bra att man uppmanas att läsa och att det belyses att förkunskap och förberedande arbete är en förutsättning för labben! Det ökade både intresse och förståelse! » (Mycket stor)

13. Vad tyckte du om laborationen

90 svarande

1 Inte bra»15 16%
19 21%
3 OK»31 34%
20 22%
5 Mycket bra»5 5%

Genomsnitt: 2.78

- Slöseri med tid» (1 Inte bra)
- Vår handledare kunde inte så bra engelska.» (1 Inte bra)
- teorin som vi skulle läsa före laborationen var bra, i övrigt tyckte jag inte den gav något alls. Kändes som fyra bortkastade timmar.» (1 Inte bra)
- Upplevde laborationen mycket ostrukturerad. Minus för assistenter som varken kan uttrycka sig dugligt på engelska eller svenska. » (1 Inte bra)
- vi hann inte med hälften av vad vi skulle» (1 Inte bra)
- Det var väldigt svårt att kommunicera med den lärare vi hade i laborationen. Vi i gruppen missförstod ofta vad hon menade och fick arbeta 30-60 min över laborationstiden för att hinna med allt. » (1 Inte bra)
- Lärde mig ingenting på laborationen, den tog bara väldigt lång tid.» (1 Inte bra)
- För mycket väntan» (2)
- Läraren kunde inte svenska och pratade dålig engelska! » (2)
- Ointressant och slöseri med tid att sitta och räkna prickar. Roligt att se strukturer men resten kan bytas bort!» (2)
- Ej deltagit» (3 OK)
- Tiden kunde användas bättre än att alla skall deltaga i ett moment som tar 1timma när det enkelt kunde förklarats på 3minuter.» (3 OK)
- Borde ha en labb-ledare som kan tala så man förstår vad hon säger.» (3 OK)
- Lärorik » (3 OK)
- väl långdragen...» (3 OK)
- Intressant första timmen, sen mest segt...» (3 OK)
- Det var intressant att få göra det man läst om, men samtidigt kom förståelsen, iaf i mitt fall, av att läsa/vara på föreläsningarna.» (4)
- Jättebra labb! Kändes som att jag hade ett bättre helhetsgrepp efter labben. » (4)
- kul att se hur det verkligen fungerade » (4)
- Eftersom man kollade i mikroskåpet så mycket var man helt slutkörd i huvudet. När det hade gått tre timmar var man så trött i huvudet att man inte orkade ta in mycket mer.» (4)
- Rolig och givande.» (5 Mycket bra)

14. Till hur stor hjälp har projektet varit för din inlärning

89 svarande

Mycket liten»18 20%
Ganska liten»36 40%
Ganska stor»30 33%
Mycket stor»5 5%

Genomsnitt: 2.24

- Ej deltagit» (Mycket liten)
- 5-6 och 7e inlämningen var de enda som kändes relevanta. Där lärde man sig lite vettig fakta att relatera till. De första inlämningarna var ju löjliga. Skriva av olika värden, alltså siffror och redovisa dessa genom att en grupp skriver på tavlan och resten tittar på. Kändes som totalt bortkastad tid att sitta och titta när någon skriver tal på tavlan som jag kollat upp själv x antal dagar tidigare. Hade räckt om man gick dit, lämnade pappret som bevis på att man gjort uppgiften. » (Mycket liten)
- Ger ingenting» (Mycket liten)
- Helt okej ibörjan. Sen blev det ointressant. Mycket för att elevernas redovisningar höll så låg standard.» (Mycket liten)
- Har dock gjort så att man inte slappat genom hela kursen utan arbetat kontinuerligt.» (Ganska liten)
- I början ganska stor, men mindre på slutet då det kändes mer orelevant till tentan.» (Ganska liten)
- Dock tycker jag att den sista veckans projektuppgift låg väldigt dåligt i tiden då man skulle lämna in den på torsdag och hade tentan på måndagen.» (Ganska stor)
- Det var ett ganska tråkigt projekt. Bör fundera lite på om det kan utvecklas på något sätt.» (Ganska stor)

15. Vad tyckte du om projektet

90 svarande

1 Inte bra»10 11%
23 25%
3 OK»37 41%
17 18%
5 Mycket bra»3 3%

Genomsnitt: 2.77

- På det hela taget kändes det verkligen som bortkastad tid. Hade inte ett dugg nytta av till tentan att jag varje vecka hade kollat upp olika värden för zink. Möjligtvis lite bra att veta mer om legeringar vilket 5-6 inläningen handlade om. Dåligt projekt!» (1 Inte bra)
- Oroligt orättvist att de som väljer t.ex. aluminium har en stor fördel till tentan eftersom sådana specifika uppgifter ALLTID kommer. Hur tänkte ni där?» (1 Inte bra)
- Att förbereda sig var bra men att redovisa var bara att sitta av tiden» (2)
- Tyckte mest det tog värdefull tid. skulle föredragit att ha duggor istället» (2)
- Tog onödig tid och orsakade mer oreda än hjälp.» (2)
- Min handledare, Dimitri, var inte bra. Kändes som att han var där får att "sätta dit" folk och inte för att lära ut.» (2)
- Ej deltagit» (3 OK)
- Inte bra att ha vecka 7 när man får sista informationen på onsdag och har tenta på måndag.» (3 OK)
- kan vara mindre omfattande.» (3 OK)
- Jag gillar att man varje vecka får ett problem att lösa. Men det vore bättre att göra något mer allmänt snare än att bara kolla på ett specifikt material. » (3 OK)
- Bra att få öva på att redovisa inför folk.» (3 OK)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 9%
Ganska stor»46 50%
Mycket stor»35 38%

Genomsnitt: 3.26

- Läste mycket i början, men sen hamnar man efter pga mängden och man fokuserar på föreläsningsanteckningarna.» (Ganska liten)
- Onödigt avancerad kurslitteratur» (Ganska liten)
- rekomenderade kursbok - svåröverskådlig» (Ganska liten)
- Läste inte mer än ett kapitel i Callister, men är ändå nöjd med vad jag åstadkom på tentan. Använde den bara när man gjorde räkneövningarna.» (Ganska liten)
- Callister är ett väl fungerande sömnpiller. Tycker inte boken var jättebra. Möjligen beror det på att det var ett tag sedan jag lärde mig en kurs genom att läsa, då vi i stort sett bara haft räknekurser. Labb-materialet tyckte jag var jättebra! Väl beskrivande och gav ett bra helheltsintryck. Jättebra i en sån här kurs där det är mycket fakta som man ska förstå och helst kunna dra paralleller mellan.» (Ganska stor)
- Boken var bra men övningshäftet var inte så bra. Mycket fel och facit till väldigt få uppgifter» (Ganska stor)
- Jag kompletterade med KTH:s föreläsningsanteckningar (OH) som jag hittade på nätet som jag tyckte var bättre, då jag tillhör den konkret/visuella inlärningstypen. Våra föreläsare är mer abstrakta i sin utlärning tycker jag.» (Ganska stor)
- Boken fungerade mycket väl.» (Mycket stor)
- har endast läst i boken till tenta.» (Mycket stor)
- I början av kursen så sa ni att de gamla böckena fungerade men i slutet visade sig att man var tvungen att skriva ut flera kapitel från nätet. Skulle vara snällt att nämna det.» (Mycket stor)
- Det var främst här saker kunde börja klarna!» (Mycket stor)

17. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

90 svarande

Mycket dåligt»8 8%
Ganska dåligt»5 5%
Ganska bra»47 52%
Mycket bra»30 33%

Genomsnitt: 3.1

- Allting lägger av under tentavecka» (Mycket dåligt)
- Studieportalen har blivit totaldålig.» (Mycket dåligt)
- Detta berodde nog på Chalmers server. Det var alldeless för många gånger man inte kom in på hemsidan. Oerhört irriterande» (Mycket dåligt)
- Den nya studieportalen är jätte dålig! Men det som fanns på utdelat material när man väl kom åt det var bra!» (Mycket dåligt)
- Vissa föresläsningar tog väldigt lång tid på sig att komma upp... Bra dock att kap som saknades i utgåva 7 av callister var upplagda.» (Ganska dåligt)
- Det var ju rätt ofta som det var strul med studieportalen..» (Ganska dåligt)
- Komplettera kurspm med kapitel, så man vet vilket kapitel som gås igenom på föreläsningen. Synkronisera läsanvisningarna.» (Ganska bra)
- Förutom att studentportalen låg nere ofta.» (Ganska bra)
- fel på studieportal vid flertal tillfällen (överbelastat/allmänt fel)» (Ganska bra)
- material från lärarnas sida fungerade bra, sen är det ju "samma problem som vanligt" med att studieportalen inte vill vara med alla dagar .» (Mycket bra)
- Förutom att den nya studieportalen är komplett värdelös! Skäms Chalmers!» (Mycket bra)
- studieportalen laggade ofta bara» (Mycket bra)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

91 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 6%
Ganska bra»46 50%
Mycket bra»19 20%
Har ej sökt hjälp»20 21%

Genomsnitt: 3.58

- Det var lätt att fråga föreläsaren, svårare med övningsledaren.» (Ganska bra)
- Bra på övningar och fröesläningar, men svårt att få tag på hjälp på icke-lektionstid, då det är låst till instutionen.» (Ganska bra)
- Ställde inte så många frågor men fick bra svar på de jag ställde.» (Mycket bra)
- förutom med Dimitri som var lite för stöddig. man vågade inte fråga honom pga av risk för "dumförklaring".» (Mycket bra)
- ringde dimitri en gång och bad honom om hjälp, fick komma till hans kontor där han förklarade för oss.» (Mycket bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

90 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»19 21%
Mycket bra»68 75%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.75

- Svårt med tider i grupparbete...» (Ganska dåligt)
- Dålig grupp, inget som har med kursen att göra dock.» (Ganska dåligt)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

91 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»46 50%
Hög»36 39%
För hög»7 7%

Genomsnitt: 3.52

- lagom» (Låg)
- Blev dock för stressigt på sluten då sista övningen var på torsgad coh tentan på måndagen!» (Lagom)
- Extremt lagom skulle jag säga.» (Lagom)
- Det kändes i efterhand att allt det som gicks igenom på tavlan i nödvändigtvis var tvunget att läsas i callister i efterhand.» (Hög)
- Otroligt svårt att hinna läsa boken, lära sig mestadelen av innehållet, förstå det, dra egna slutsatser och applicera på tentan. För bred kurs. » (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

91 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»41 45%
Hög»41 45%
För hög»8 8%

Genomsnitt: 3.61

- Mer material längre fram att lära in under perioden» (Lagom)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

91 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 6%
Godkänt»47 51%
Gott»31 34%
Mycket gott»7 7%

Genomsnitt: 3.42

- Föreläsningarna var bra men laborationen och många övningar var inte givande! » (Godkänt)
- Var mycket motiverad i början sen överösdes man med hur mycket som helst och materialen blev ett monster.» (Godkänt)
- Roligt och nyttigt att lära sig men fallar på konstiga och kassa övningar.» (Godkänt)
- Upplevde kursen allmänt flummig.» (Godkänt)
- Rolig kurs, roligt ämne» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningerna»
- Laborationen. »
- Föreläsarna.»
- Labben gav en bra förståelse för mikrostrukturer.»
- Laborationen»
-
- Bra upplägg på tentan. Bra kurslitteratur.»
- Föreläsningarna hade ett bra upplägg »
- Laborationen.»
- Krste, riktigt duktig övningsledare.»
- laboration, dock något kortare?»
- Dimitris. Skönt att få börja träna på engelska så här tidigt i utbildningen»
- Laborationen, den var rolig och intressant, trots att det var svårt att förstå vad handledaren menade emellanåt.»
- Laborationen»
- Labben»
- laborationen »
- Att man får lära sig om material»
- Projektets 3 första delar och den sista.»
- Labben»
- Labbkompendiet var väldigt bra skrivet!»
- Dimitri och labben»
- Upplägg på föreläsningar, funkar inte bra med halva tiden på engelska och andra halvan svenska!»
- projektet»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektet borde bli mer relevanttill tetan.»
- Ha kursen på svenska»
- Ha den på ett språk. Därmed inte sagt att språket måste vara svenska, eftersom det är en bra träning inför mastern att ha engelska kurser...»
- Projekt kan ersättas med miniduggor på dom kapitler som skall läsas Labben bör vara mer kvalititativ, onödig att göra mätserier. »
- Projektet kanske borde göras mer djupgående men vid färre tillfällen.»
- göra en bättre sammanfattning av kursen»
- Laborationsledaren.»
- Upplägget på Utas föreläsningar. Det var väldigt svårt att hitta en röd tråd.»
- Bättre struktur på föreläsningarna. Ta bort projektet!»
- Blanda inte svenska och engelska, skippa projektredovisningen, skippa laben, bättre övningshäfte, byt till bättre kurslitteratur.»
-
- Kör allt på engelska eller inget.»
- Bättre projektv(inte svårare! Svårt nog.) Labben var bra men för lite tid för att låta allt sjunka in bra... För lite tid för hjälp av läraren.»
- Mycket mer pålästa övningsledare, i början hade de väldigt dålig koll blev lite bättre i slutet. Om man jämför övningsledarna i detta ämnet med ex de i matten är de i materialen en pedagogiskkatastrof! »
- Kursen MÅSTE ha en bättre STRUKTUR, dvs tydliga riktlinjer om vad som skall läsas, vilka uppgifter som skall göras, projektet (när? vilken Lv?, hur mycket?). Hjälp eleverna att lyckas. I början av kursen försökte jag läsa i förväg, men efter som jag inte fattat nått än och det var nya begrepp förstod jag inte vilket kapitel jag skulle läsa osv, läsinstruktionerna var värdelösa. TYDLIG PLAN behövs. »
- Projektet. Mer klara riktlinjer hur utförlig frågorna ska besvaras. »
- Svensk Kurslitteratur, behöver mer än fem gånger så mkt tid för och läsa så mycket text.»
- Jag aser att man bör vara konsekvent och inte blanda sv/eng. Detta blir väldigt rörigt och gör kursen mycket svårare!!»
- Få det att se åtminstone lite profesionellt ut. Tentorna och skrifterna på hemsidan är fyllda med stavfel och grammatikfel. »
- Jag tycker att antingen att tiden till att skriva tentan var för kort eller tentan för stor. Så jag föreslår 5h tenta. Tror också att två laborationer skulle ge mer än projektet »
- mer strukturerade föreläsningar, ändring av projektuppgift.»
- På räkneövningarna kan man fokusera mer på fasdiagram, och då menar jag mer genomgång på det. Man fick verkligen läsa sig till allt som hade med fasdiagram att göra själv. »
- Att bestämma sig för ett språk och ha det under hela kursen, kvittar om det är engelska eller svenska, men som det är nu så blir det bara onödigt svårt.»
- Vilka sidor i boken som gås igenom på föreläsningarna och övningarna»
- Projektet bör ändras på något sätt. Skaffa bättre övningsledare. Vissa var okej, men vissa var usla. Ändra till färre frågor på tentan. Jag kunde kursen bra, men hann ändå inte besvara två frågor på tentan överhuvudtaget. Om man inte hinner besvara tentamensfrågorna visar ju inte resultatet överhuvudtaget om eller hur bra jag kan kursen och därmed vilket betyg jag borde ha. »
- Längre tid vid tenta/mindre frågor. Mer om hur man ska tänka när man ska välja ett material till ett visst ändamål.»
- Duggor istället för projekt»
- Skriv inte tentan på engelska? De delar man inte innan har gått igenom på engelska behöver väl inte vara på engelska heller på tentan utan kan väl vara tvåspårkigt även där? Ni verkar ju tycka om det...»
- Laborationen. Korta ner den med 3 timmar och låt oss bara titta i mikroskop och ställ några frågor på det.»
- mindre innehåll. »
- en tenta på svenska »
- Övningarna»
- Facit till alla uppgifter. Man lär sig mer när man ser vad man har gjort fel. Mer tid på tentan.»
- mindre fokus på "miller indicies" som enligt mig är helt orelevant.»
- Det bör finnas svar till alla uppgifter, det behöver inte vara lösningsförslag.»
- Upplägget med föreläsningar på olika språk. »
- Längre tid på tentan!!! Så man känner att man hinner vis vad man kan!»
- Kan inte komma på något i skrivande stund, tyvärr.»
- Mer pedagogik och enklare mer konkreta förklaringar till saker vi går igenom. Våra föreläsare kan nog krångla till enkla saker ganska mkt. Vore bättre om de först förklarade väldigt förenklat och sen utvecklar istället för att köra den fullt utvecklade versionen med en gång, blir lätt rörigt då. Vissa gånger har både jag och många av kurskamraterna inte förstått vad som gåtts igenom på föreläsningar, ibland har man bara skrivit av och slutat lyssna för att man ändå inte förstår det som sägs. »
- Kurslitteraturen på engelska var rätt svår att förstå och jag orkade bara läsa i fem minuter innan jag somnade.. nåt alternativ till den kanske?»
- En klarare beskrivning över de sidor man ska läsa, vad som är viktigt och mindre viktigt.»
- projektet, bättre att lägga in ett projekt med högskolepoäng så det görs ordentligt. vi la ner minsta möjliga tid»
- Att ha hela kursen på svenska»

25. Övriga kommentarer

- Mycket interessant innehåll!»
- Mycket bra och intressant kurs. Ser redan fram emot del B.»
-
- Bra kurs! Mycket intressant.»
- intressant kurs men hade vart mer givande att inte läsa lite brett och istället fördjupa sig mer.»
- Tiden på tentan kändes lite liten för de som inte skriver så snabbt. Svårighetsgraden på frågorna var dock bra!»
- Inga»
- Intressant och adekvat kurs.»
- De enda tipsen är just att man väldigt förenklat förklarar vad man ska gå igenom och ger flera konkreta exempel, sen utvecklar man och fördjupar den förenklade versionen. Visuella enkla exempel är också bra, det ökar förståelsen och gynnar även det man minns av föreläsningen.»
- Det var stor skillnad på svårighetsgraden på tentan mellan Mats och Utas frågor. Mats frågor var betydligt (för) svåra.»


Kursutvärderingssystem från