ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi, KOK080, Lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»11 36%
Minst 35 timmar»4 13%

Genomsnitt: 3.13

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»5 16%
100%»22 73%

Genomsnitt: 4.63


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 30%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 33%

Genomsnitt: 2.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 29%
Ja, i hög grad»9 37%
Vet ej/har inte examinerats än»7 29%

Genomsnitt: 2.91


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 33%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.83

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»10 33%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»13 43%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 43%
Hög»13 43%
För hög»4 13%

Genomsnitt: 3.7

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 26%
Hög»14 46%
För hög»8 26%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»8 26%
Gott»16 53%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.63

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Använd inte ping ping»
- Upplägget med laborationsjournal.»
- bra med labbarna och att det finns många övningar där man kan ställa frågor. »
- Bra labhandledare»
- Jerker»
- Möjligheten att ställa frågor under övningstillfällena.»
- Räknestugor.»
- Föreläsare och övningsledare, alla håller en hög nivå och är pedagogiska.»
- Övningarna var bra, att de var kopplade direkt till föreläsningarna så man fick kontinuitet i sitt arbete. »
- Mark Foreman, Nina Kann & Jerker Mårtensson»
- Upplägget på övningarna har varit bra, iaf dom som varit i ks91, där det bara är 1-2 övningsuppgifter som går igenom på tavlan. Och resten av tiden kan användas till att fråga. Då detta är en kurs som man lär sig mycket på att diskutera med kurskamrater. »
- Föreläsningarna var bra och gav god förståelse för de centrala delarna av kursen. Även de flesta laborationerna kändes givande. Framför allt var Grignard-labben riktigt bra och det kändes väldigt roligt att ha en så engagerad handledare som Anna som verkligen hade koll på laborationen och på vad alla gjorde och var mån om att alla skulle förstå vad man höll på med. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna. Det borde vara mer genomgångar då alla lärare inte ger detta på de utsatta övningstillfällena. Någon som har suttit i en sal kan då ha fått en genomgång som någon som satt i en annan sal inte fått. Det var även dålig information om var övningarna var och vilken lärare som skulle befinna sig i vilken sal.»
- L.G:s anteckningar var inte alltid men ofta totalt oläsliga, detta anser jag under all kritik. Att skriva om dessa borde inte ha varit så svårt.»
- Övningsuppgifterna som delas ut under kursens gång är inte speciellt tentaförberedande, en förnyelse av dessa hade varit toppen!»
- sänk kraven på duggan! föreläsarna måste även skriva mer på tavlan, går inte att hänga med när någon bara står och pratar rätt ut i luften. »
- Jonjakten. Dålig lab med dåliga handledare. På alla labbar drog handledaren över tiden och man fick gå hem vid 18. Kursen är svår att få ett bra grepp om, en bra sammanfattning vorde bra. Föreläsningarna är för otydliga, de behöver mer struktur»
- Det blev lite väl mycket laborationer, man kanske kunde ta bort någon. Duggan kändes inte helt nödvändig heller.»
- Lägg ut alla övningshäften i början av kursen så man kan skriva ut allt på en gång.»
- Man behöver verkligen se över Laborationshandledningarna! Dom är katastrofala, det är mycket som inte stämmer så när man kommer till labben är det i stort sätt en helt annan lab man ska göra. Det behövs också göras nya uppgifter till övningarna, dem är alldeles för lätta!! Man får en chock när man kollar på en tenta för allt är mycket svårare än det som gåtts igenom på övningar och föreläsningar. Gör nya uppgifter eller ge uppgifter i boken. Uppgifterna på lösblad borde vara samlat i ETT kompendium och inte ligga lite random på Pingpong. Hur kursmaterialet är utlagt på Pingpong är inte heller bra, allt ligger huller om buller och det finns ingen ordning! Det viktigaste: just nu får man en ganska dålig uppfattning under kursens gång om hur det är, tentorna är mycket svårare än allt annat under kursen och detta ger fel intryck!»
- mindre powerpoint, man minns och lär sig bättre om man själv skriver det minst en gång, samt att det blir bra mycket enklare att läsa antekningar man själv skrivit.»
- Det är alldeles för många labbar och det går åt väldigt mycket tid till att förbereda sig inför dem eftersom man ska kolla upp kemikalier samt läsa på inför labförhör.»
- Jag tyckte det var minst en fråga på tentan som vi inte gått igenom, enhetscellers/komplex fraktionsavstånd eller nåt sådant. »
- Administrationen av uppgifter. Det funkar inte att lägga upp nya uppgifter inför varje övning och inte ha datum på dem, det blir bara förvirrande.»
- Vissa föreläsningar var upplagda på ett sådant sätt att de beskrev vad man skulle kunna, utan att ha några exempel eller förklaringar. Det hade då varit bättre att ersätta dem med fler räknestugor.»
- Jag lämnade in min labbrapport för en månad sedan (mindre än en vecka efter det att jag haft labben) och har fortfarande inte fått tillbaka den. Jag tycker att man bör få tillbaka den snabbar och absolut innan kursen är slut (skriver detta efter att tentan). Lars kom för sent till någon/några föreläsningar och för mig är den tiden väldigt värdefull så det känns tråkigt när man missar en massa tid pga det.»
- Det behövs någon typ av samordnat dokument så man vet vilka olika uppgifter det finns. Det var extremt jobbigt att försöka hitta de uppgifter som man skulle göra, vissa var inte länkade på pingpong fast de stod med i listan och det var allmänt rörigt när det kom nya uppgifter varje vecka som man inte visste fanns. Fördelaktigt hade varit om man fick ut alla uppgifter i början, med enhetlig numrering av kompendierna eller något liknande, det var bara jobbigt när man fick osammanhängande kopierade papper att arbeta efter. Tentans uppgifter och övningsuppgifterna man arbetar med under kursens gång är på helt olika nivå! Det är fantastiskt mycket lättare på övningarna, men när man sedan börjar plugga tentor blir det lite av en chock... »
- Laborationen Jonjakten borde ha lite mer pålästa handledare då dessa var sämre koll än oss studenter, efter ett tag frågade man bara sina labkamrater istället för handledarna. Laboration supraledare: Som jag förstår det har det funnits ett inslag av pulverdiffraktion inlagd på den. Kanske borde ta tillbaka det eller ta bort labben. Gästföreläsaren från Astra kunde antingen kommit lite senare i kursen då man hunnit refresha och läst på om organkemin igen. Nu kom den föreläsningen direkt vilket gjorde att jag inte blev inspirerad utan lite avskrämd. Så tror en sådan föreläsning hade passat bättre lite längre in i kursen om det ska vara värt att ha. Stryk dom uppgifter som är "överkurs" för oss, för det var rätt många uppgifter på vissa övningar som var av sådan karaktär. Det är lite irriterande att sitta med dessa och sedan få veta att det inte är med i kursen. »
- Jag och flera andra upplevde under jonjaktslaborationen att de säkerhetsföreskrifter vi fick lära oss innan laborationen inte efterlevdes under laborationens gång. Detta gällde främst bristfällig hantering av farliga kemikalier i dragskåp, vilket inte uppmärksammades av laborationshandledare även då det påpekades att luften i lab-salen var dålig och luktade av ruttna ägg. Känns extremt dåligt att behöva gå ifrån en sådan här labb med huvudvärk. Det var också jonjaktslaborationerna som enligt min åsikt gav mig minst förståelsemässigt. Både handledningen och själva labben kändes röriga.»

16. Övriga kommentarer

- Övningsledarna borde gå runt till alla på övningen istället för att fastna på de fyra på raden längst fram (precis som övningsledarna i alla andra kurser). Pingpong är bra, men det var lite rörigt med alla dokument i en enda lista.»
- Det kändes som att räknestugorna och de utdelade uppgifterna fokuserade mycket på mekanismer och hur reaktioner sker, medan examinationen i princip inte hade några som helst frågor på detta specifikt utan enbart vad som sker ifall man behandlar en produkt med ett visst reagens. Detta kunde varit mycket tydligare under föreläsningar och övningar.»
- Jag läser bt och hade föredragit om den här kursen låg i tvåan istället för i trean. Det som man lärde sig i ettan var inte direkt färskt. Ett bra allternativ skulle vara att byta plats på koloiden och den här kursen. Önskvärt skulle också vara om kandidatarbetet låg på heltid i LP 4 så att man hade kunat lägga mer tid på den här kursen. Kandidaten tar mycket tid så fanns inte många timmer kvar efter skolan att hinna plugga på organen.»
- Bra kurs!»
- Luddiga frågor på tentan!»


Kursutvärderingssystem från