ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktionslogistik H10, LMU305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-20 - 2011-01-18
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»6 60%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 20%
100%»8 80%

Genomsnitt: 4.8

- Har haft krock på två ämnen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»7 70%

Genomsnitt: 3.5

- Både Peter och Medbo är duktiga och gör det roligt på övningar och föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3

- De overhead som var på föreläsningarna har varit den kurslitteratur jag använt samt övningarna är givande.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen tycker jag inte var bra, men däremot utdelat material var till stor hjälp » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%

Genomsnitt: 3.8

- Krävdes lite tjat för att få extra tentor» (Ganska bra)
- Två utdelade övningstentaminor skulle kunna vara standard.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Peter var sällan på rummet då man sökte han.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Enstaka personer i projektgruppen drog inte sitt strå till stacken» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»2 20%
Hög»7 70%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.6


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 10%
Gott»2 20%
Mycket gott»7 70%

Genomsnitt: 4.6

- En av de roligare och lärorikare kurserna. Känns som man kommer ha god nytta av den i arbetslivet.» (Mycket gott)
- Förutom att kurslitteraturen inte var något att ha.. » (Mycket gott)
- Både roligt och spännande ämne.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter Olsson är en skön prick»
- Peter!»
- Dom olika spelen, gav en bra inblick i hur det vi läste funkade i verkligheten, samt en komplett förståelse.»
- Upplägget av kursen är bra, LEAN-spelet var mycket givande då det sammanfattade och gav en bra förståelse. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Simuleringen var inte direkt rolig, eller utmanande.»
- Kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs!»
- Läraren blev sur när gamla tentor efterfrågades och ville inte ge ut några.»


Kursutvärderingssystem från