ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Teknik för ett hållbart globalt samhälle, ITS022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-07
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»11 25%
Cirka 20 timmar»19 44%
Cirka 25 timmar»5 11%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.32

- Jag la betydligt mer tid mot slutet när vi skulle få klart grupparbetet och hemtentan.» (Cirka 20 timmar)
- Lite i början, väldigt mkt under de två veckorna för hemtentamen» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»8 18%
50%»7 16%
75%»13 30%
100%»15 34%

Genomsnitt: 3.81

- Jag valde att inte gå på föreläsningarna eftersom jag kände att de liknade de i Teknik och samhälle som jag läst i vår.» (50%)
- Då viss undervisning krockade med andra kurser kunde jag inte gå på alla föreläsningar.» (75%)
- föreläsningskrockar» (75%)
- Vissa av föreläsningarna krockade med en annan kurs» (75%)
- Mer än 75% men inte 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 19%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 50%

Genomsnitt: 3.02

- Kanske har målen dock inte uppfyllts helt under undervisningen, lite snedfördelade föreläsningar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.97

- Tycker inte att denna kurs tillförde mycket då jag läst många poäng i miljö och hållbar utveckling på mastersnivå, men inte kan tillgodoräkna dessa som MTS-poäng. Andra jag pratat med som läst andra mastrar har dock varit nöjda med kursen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 37%
Ja, i hög grad»20 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.62

- Svårt att examniera en sådan här kurs.» (I viss utsträckning)
- Bra examination» (Ja, i hög grad)
- Vet ej då jag ännu inte fått svar på eximinationen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»15 37%
Ganska stor»18 45%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.5

- Av skräckande föreläsningar utan stoff.» (Mycket liten)
- Intressant och kul med gästföreläsare.» (Ganska stor)
- Det fanns dock vissa föreläsngar som var bättre än andra.» (Ganska stor)
- Flera mycket intressanta föreläsningar!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»24 60%
Mycket stor»9 22%

Genomsnitt: 3.02

- Dåligt val av texter.» (Mycket liten)
- Trevlig bok, men var inte riktigt värd pengarna. Föreläsningarna gav mer än boken.» (Ganska liten)
- Ett måste för hemtentamen.» (Ganska stor)
- filerna på kurshemsidan var mycket användbara. kursboken var överflödig.» (Mycket stor)
- Mycket bra texter och utdrag överlag. Ofta bättre än föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»16 39%
Mycket bra»21 51%

Genomsnitt: 3.39

- svårt att hitta relevant information på kurshemsidan (krävde nerladdning av PDF filer) och de filer som hörde till hemtentamensuppgifterna (inkorrekta filnamn och orelaterade mappnamn)» (Ganska dåligt)
- Information om samma sak var ibland spridd mellan flera olika dokument, vilket gjorde att man fick leta en del.» (Ganska bra)
- Hade svårt att hitta referenser till Hemtentan» (Ganska bra)
- Så bra som studentportalens simpla, ologiska och dåliga gränssnitt tillåter.» (Ganska bra)
- Uppdaterades kontinuerligt, vilket uppskattas!» (Mycket bra)
- Väldigt långa artiklar. Vi har en skrivarkvot på 250 sidor/termin, d v s för 4 kurser. Det är svårt att läsa på skärmen så kanske lite mindre artiklar till föreläsningarna. Till tentan är det dock OK med längre men då ska de vara tydligt kopplade till varje fråga. Då har man "råd" att skriva ut. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»12 29%
Har ej sökt hjälp»12 29%

Genomsnitt: 3.82

- Kanske kunde ha uppmuntrats mer...» (Ganska bra)
- Inte så mycket interaktion med kursansvariga. Vi hade dock mycket hjälp av de inblandade i projektet med miljöbron.» (Ganska bra)
- Lätt att få tag i kursansvarige, svarade på mail mm.» (Mycket bra)
- Bra när examinatorn är mycket närvarande på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Ann-sofie är en klippa! Mycket hjälpsam och tackar er och henne för en superbra kurs.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»26 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Inte klockren gruppindelning, känns svårt att koordinera träffar med fyra andra när man alla läser olika kurser. Kan tycka att det finns ett syfte för IT-studenterna att arbeta på detta sätt, då de är samma klass, men för oss andra var det väldigt krångligt och sänkte absolut standarden på vår inlämningsuppgift.» (Ganska bra)
- Kanske lite förstora grupper på projektarbetet.» (Ganska bra)
- Trevliga klasskamrater!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 12%
Lagom»26 63%
Hög»8 19%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.07

- Dock borde det strävas efter att kursen är mer jämt belastad, före hemtentan var det för lungt och under hemtentan för stressigt.» (Lagom)
- Van gör det till vad man har tid till. Visst hade den varit mycket högre om man läst allt till varje föreläsning, troligen alldeles för hög, men man klarar sig bra ändå. Föreläsningarna tycker jag är viktigast.» (Lagom)
- Pusha för att folka ska börja skriva hemtentan tidigt! » (Lagom)
- Bra att hemtentan lades innan tentaperioden.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»16 40%
Hög»14 35%
För hög»8 20%

Genomsnitt: 3.67

- De sista två veckorna, (labb hemtenta tutorial tenta)» (För hög)
- läste denna som MTS-kurs och hade således 3 kurser denna läsperiod» (För hög)
- Läste Paralellprogramering santidgt som tog upp 80% av all tid.» (För hög)
- Läste Software Engineering using formal methods som tog upp hela mitt liv!!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 4%
Godkänt»10 24%
Gott»17 41%
Mycket gott»11 26%

Genomsnitt: 3.85

- osammanhängande, saknad av röd-tråd, vissa seminarier känsla av gymnasiekurs» (Dåligt)
- Intresserade och engagerade föreläsare, kul med gästföreläsningar.» (Gott)
- Relevant och aktuell kurs som dock riskerar att prioriteras mindre än andra mer uppgiftsintensiva kurser.» (Gott)
- Trevlig kurs som känns behövlig.» (Gott)
- En rolig och mycket nyttig kurs. Omväxlande!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med hemtenta»
- Företagsprojekten»
- Projekt hos miljöbron»
- Projektet och diskussionsseminariet»
- de flesta av gästföreläsningarna var mycket intressanta»
- Upplägget.»
- Mats Williander! Kanske även det egna arbetet i början. »
- Hemtentan»
- vet inte»
- All obligatoriska momenten var mycket bra. Willianders föreläsning var den mest intressanta.»
- Expertföreläsare från lite annorlunda ämnen. Typ energisnåla hus och psykologi. Det var intressant.»
- Projektet»
- hemtentamen tvingar elever att lära sig»
- hem tenta»
- Projektarbetet»
- projektet»
- Trevliga uppgifter!»
- Möjligheten att göra projekt för Miljöbron.»
- Hemtentamen som var tidskrävande men nyttig och lärorik.»
- Boken»
- föreläsningar»
- Hemtenta»
- Projektarbetet, fler borde få möjlighet att utföra det för ett riktigt företag. Tummen upp till miljöbron och Ekosofia»
- De många bra föreläsningarna, och diskussionseminariet (mer sånt!).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annorlunda gruppindelning i projekten, möjliggöra för mindre projektgrupper. Första seminariet kändes inte särskilt givande, fick aldrig någon feedback på inlämningsuppgiften.»
- Hemtentan»
- kursen verkade inte vara speciellt IT-inriktad»
- Ingenting.»
- Föreläsningen om olika synsätt på teknisk utveckling kändes tämligen bortkastad.»
- Se till att det finns en rapportmall och en oppositionsmall att följa så blir det enklare. Ett frivilligt handledningstillfälle till hade inte skadat.»
- Projektet var lite luddigt. SVårt att veta man skulle fokusera på och leta efter om sin teknik. »
- diskussionsövningar med relevanta frågor»
- Mindre litteraturmängd»
- Några av föreläsningarna var riktigt dåliga, exempelvis den om byggnader»
- vet inte»
- Mindre grupper på projektet. Utvärderingsmöte där man har lämnat in sitt arbete för granskning innan mötet. Detta skulle ge att man kan få konstruktiv feedback.»
- Jag vet inte om det gavs länkar till alla referenser på hemtentamen... Jag hittade dem inte i alla fall vilket ledde till att jag begränsades till att svara på de frågor där jag hittade referensmaterial.»
- Kanske minska hemtentan och projektet.. eller iaf _noga_ säga till att börja på dessa tidigare. Kanske kompensera med någon mindre uppgift.. liknande den första individuella.»
- Mindre omfattande grupprojekt, fler individuella uppgifter istället.»

16. Övriga kommentarer

- Det kan vara krångligt med grupparbete då vi har helt olika scheman vid sidan av denna kurs då vi kommer från olika program. De olika synvinklarna var dock nyttiga. »
- I grupparbetet verkar som om det läggs lite onödigt stor vikt på hur vi skriver rapporter istället för kurs ämnet.»
- Flera frågor upprepas nedan...»
- Mycket trevlig kurs! Tack till dig Ann-Sofie!»


Din egen arbetsinsats

17. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»15 26%
Cirka 20 timmar»23 40%
Cirka 25 timmar»11 19%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.26

- Båda föreläsningarna krockade med kursen i datorgrafik vilken jag bedömde som mer krävande.» (Högst 15 timmar)
- Mycket mer intensivt under slutet av projektet och under hemtentaskrivandet än under andra perioder, alltså ganska ojämn arbetsbörda.» (Cirka 30 timmar)

18. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»0 0%
25%»7 12%
50%»8 14%
75%»20 36%
100%»20 36%

Genomsnitt: 3.96

- Föreläsningarna på fredagarna krockade med en annan kurs...» (50%)
- krockat med andra viktiga saker» (50%)
- Det var två av gästföreläsarna som jag tyckte var dåliga, Bohlin och Thormark, så de föreläsningarna gick jag efter halva. I övrigt var jag på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

19. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 18%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 43%

Genomsnitt: 3.01

- Mycket viktigt med tydliga mål till projektet eftersom detta är betygsgrundande. Eftersom källförteckning, fotnoter, källhänvisning etc är en del av betyget och samtiliga studenter ej har samma bakgrund måste detta påpekas INNAN projektet påbörjas. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

20. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»47 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

21. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»3 6%
I viss utsträckning»20 40%
Ja, i hög grad»25 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.52

- se föregående svar på denna fråga» (I viss utsträckning)
- Mycket trevligt att få välja bland några olika frågor! Sedan kan jag tycka att man kunde förbättrat flera frågor. Med förbättringar menar jag att jag fick känslan av att vissa frågor kunde besvaras på typ 10 meningar, och då inte gav upphov till någon större diskussion. Jag fick också känslan av att man inte fick komma med egna tankar och funderingar kring frågorna. Egna tankar stimulerar studenterna och ger dem en djupare kunskap! Var bara nog med att påpeka att man tydligt bör säga vad som är ens personliga åsikter och vad en källa påstår.» (I viss utsträckning)
- Hemtentamen är väldigt luddigt, lätt att fokuseringen blir på svenskan istället för kunskapen.» (I viss utsträckning)
- Lärde mig mer när jag gjorde hemtentan än under resten av kursen.» (I viss utsträckning)
- Punkt iii) i målen är väl inte så lätt att testa i en examination. Är tveksam till om kursen har handlat om "särskilt informationsteknik" som det står i kurspm, tyckte det var ganska mycket om andra discipliner (vilket inte är något dåligt i sig!).» (Ja, i hög grad)
- Hemtentan i hög grad, projektet kanske inte lika mycket. » (Ja, i hög grad)

22. Bidrog diskussionsseminariet till kursens mål?

54 svarande

Nej, inte alls»4 7%
I viss utsträckning»26 48%
Ja, i hög grad»24 44%

Genomsnitt: 2.37

- Fungerade mer som en introduktion till kursen.» (Nej, inte alls)
- Kunde ej närvara» (I viss utsträckning)
- Hade varit mer givande att diskutera de samhällen som vi skrivit om istället för det sista rollspelet. Annars var det en bra diskussion.» (I viss utsträckning)
- Skapade lite medventenhet genom olika perspektiv och synsätt.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker att diskussionen gav ett bra exempel på hur komplext det kan bli att försöka tänka ur ett hållbarhetsperspektiv.» (Ja, i hög grad)
- jo men visst» (Ja, i hög grad)
- Det var bra med diskussionsseminariet. Dock tycker jag att man kan bli, om inte underkänd, så åtminstone uppmärksammad om man inte deltar i diskussionen. Det var ju några som tydligt hade läst texten inför seminariet och andra som inte gjort det. Kanske borde läraren delta mer i seminariet och fördela frågor så att alla är med i diskussionen.» (Ja, i hög grad)

23. Bidrog projektarbetet till kursens mål?

55 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»20 36%
Ja, i hög grad»34 61%

Genomsnitt: 2.6

- Projektet behandlar ett ganska snävt område, men tillsammans med att lyssna på andra redovisningar i examinationsseminariet bidrar det nog i ganska hög grad till målet.» (I viss utsträckning)
- För stora grupper.» (I viss utsträckning)
- Vi lärde oss mycket men bedömningen var mycket tveksam» (I viss utsträckning)
- Vi fick ju tänkta till. Men projektet var ju mer av att skriva referat av vad andra tycker än att själv komma fram till slutsatser. Dåligt!» (I viss utsträckning)
- Tvingade oss att fundera på vad som skulle kunna göras mer hållbart.» (Ja, i hög grad)
- jarå» (Ja, i hög grad)

24. Bidrog examinationsseminariet till kursens mål?

54 svarande

Nej, inte alls»8 14%
I viss utsträckning»27 50%
Ja, i hög grad»19 35%

Genomsnitt: 2.2

- Exftersom den inte ingick i examinationen så motiverades man inte att prestera bra.» (Nej, inte alls)
- Alltid bra med feedback och kul att se vad de andra hade gjort.» (I viss utsträckning)
- vi var i en väldigt liten sal och den schemalagda tiden var inte väl anpassad till den faktiska tidsåtgången» (I viss utsträckning)
- Det blev en bra stämning och fick igång en bra och givande diskussion mellan grupperna.» (Ja, i hög grad)
- Bra upplagt. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

25. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»24 43%
Ganska stor»19 34%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.45

- Jag prioriterade en föreläsningarna i ett annat ämne framför det i denna kurs.» (Mycket liten)
- Tyvärr missade jag flertalet av föreläsningarna pga schemakrockar...» (Ganska liten)
- Vissa föreläsare, tex passivhustanten, var under all kritik. Willander var den enda som var riktigt bra. Mer strukturerade föreläsare.» (Ganska liten)
- Mats Williander var grym! Intressant!» (Ganska stor)

26. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»30 54%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.85

- Det är absurt mycket man ska läsa till varje föreläsning. Med tanke på att det bara är chalmerselever på kursen, som inte är vana vid sån här inlärning, borde det framgå mer tydligt vad som egentligen är relevant litteratur.» (Mycket liten)
- se tidigare kommentar» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Ganska stor)
- Jag upplevde att det var ganska blandad kvalitet bland det utdelade materialet. Kursboken var hyffsad.» (Ganska stor)
- filerna på kurshemsidan var mycket användbara. kursboken var överflödig.» (Mycket stor)
- Speciellt inför hemtentan. Det var överlag bra och ibland mycket intressanta texter.» (Mycket stor)
- Kursboken kändes onödig. Det övriga materialet var ju en förutsättning för att kunna klara kursen.» (Mycket stor)

27. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 43%
Mycket bra»29 52%

Genomsnitt: 3.47

- svårt att hitta relevant information på kurshemsidan (krävde nerladdning av PDF filer) och de filer som hörde till hemtentamensuppgifterna (inkorrekta filnamn och orelaterade mappnamn)» (Ganska dåligt)
- se tidigare kommentar» (Ganska bra)
- Studieportalen kan vara lite enerverande, men det är ju inte den här kursens fel. Däremot skickades det i början av kursen ut lite förvirrande poster under nyheter. Tror att det var angående vart man skulle skicka kultur-uppgiften, Ann-Sofie la ut ett meddelande att man skulle skicka till hennes mail, men så postade Birgit nån annan bulletin som var lite förvirrande. Minns inte riktigt. Annars har det varit bra.» (Ganska bra)
- Det var sjukt svårt att hitta bland det utdelade materialet. En bättre uppstrukturering av dem, kanske författarna i bokstavsordning eller ngt, hade varit till stor hjälp.» (Ganska bra)
- Jag tyckte att det var väldigt jobbigt med alla deadlines och anmälningar som stängde (i min mening, lite för tidigt)» (Ganska bra)
- Smidigt med allt samlat på ett enda ställe på Studieportalen, bättre än kursspecifika sidor som man måste leta efter.» (Mycket bra)
- En av de mest väladministrerade kurser jag läst! Jag kom sent in i kursen, men det var inga problem o jag kunde snabbt sätta mig in i vad som gällde.» (Mycket bra)
- Enda invändningen jag kan komma på är att jag upplevde det som lite rörigt bland allt utdelat material och att det inte är uppenbart vad man finner under "Gruppindelning" respektive "Aktivitetsanmälan". I övrigt mycket bra.» (Mycket bra)
- Bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

28. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»13 23%
Mycket bra»18 32%
Har ej sökt hjälp»20 36%

Genomsnitt: 3.98

- Försökte inte så mycket. Men de frågor jag hade (främst administrativa) fick jag svar på.» (Ganska bra)
- Snabba och bra svar via mail. » (Mycket bra)
- Även om jag inte sökt så mycket hjälp så har den kontakt jag haft med Ann-Sofie och Birgit varit bra.» (Har ej sökt hjälp)
- Jag behövde aldrig ställa frågor så jag har inte den blekaste.» (Har ej sökt hjälp)
- men fick väldigt bra bemötande av de som höll i kursen. hade inte varit rädd för att ställa frågor.» (Har ej sökt hjälp)

29. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»13 24%
Mycket bra»38 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Det var 5 pers som inte kände varandra och som hade rejält olika ambitionsnivåer. Vi lyckades inte riktigt få ihop gruppen. Tex hade vi inte gått igenom vår redovisning tillsammans en enda gång innan examinationsseminariet. Det är möjligt att det skulle bli lättare om grupperna var lite mindre, 3-4 pers. Fast det blir snabbt galet många rapporter att läsa, det förstår jag.» (Ganska dåligt)
- Jag vände mig till andra studenter för att få hjälp då jag inte kunde närvara vid de flesta föreläsningar. Grupparbetet fungerade även väldigt väl under projektet.» (Mycket bra)
- Hade ett bra samarbete med studenter från andra program. Något man tyvärr sällan har möjlighet till.» (Mycket bra)
- Kursen var ju bara samarbete. Det var bra, mina kompisar är snälla, studiemotiverade, söta, smarta och glada.» (Mycket bra)

30. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 9%
Lagom»37 68%
Hög»11 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Genomsnittligt lagom, men ganska ojämn. Hemtentan var väldigt stressig att få klar, lite på grund av den andra kursen jag läser, men ändå konstigt att den skulle lämnas in en hel vecka innan läsperioden är slut (innan tentaveckan).» (Lagom)
- Jag är nöjd. Det är ett ganska flexibelt upplägg, det blir vad man gör det till (för att använda en klyscha).» (Lagom)
- Lagom egentligen tror jag, men blev hög eftersom jag ägnade så mycket tid åt projektet.» (Lagom)
- jorå» (Lagom)
- Men en gnutta för hög i slutet! Hade varit trevligt att få hemtentan lite tidigare, alternativt att man kunde lämnat in den i slutet av tentaveckan. Jag la t.ex. ner nästan en vecka på att skriva min hemtenta och fick knappt någon tid över till min andra tenta som jag hade på måndagen. Det går inte att blunda för att hemtentan tar tid!» (Lagom)

31. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»19 35%
Hög»23 42%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.62

- Jag valde att bara läsa två kurser för att få tid till fritidsprojekt, det fungerade och jag är nöjd med att äntligen kunna andas samtidigt som jag studerar.» (Lagom)
- Jag har under perioden läst fristående kurser mitt svar kanske inte är så relevant...» (Lagom)
- Läste två tunga fysikkurser, får skylla mig själv :)» (Hög)
- Det har varit ganska tufft, mest på grund av min andra kurs.» (Hög)
- Jag har läst en kurs för mycket, alltså 22.5 (nya) högskolepoäng. Och det är klart att det känns lite extra.» (Hög)
- Den andra kursen dödade mig.» (För hög)


Sammanfattande frågor

32. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 10%
Godkänt»17 30%
Gott»23 41%
Mycket gott»9 16%

Genomsnitt: 3.63

- Bra, intressant och en härlig kontrast till allt tekniskt, det behövs ibland.» (?)
- En kurs med namnet teknik för ett hållbart... skall focusera på teknik inte psykologi..» (Dåligt)
- Känns som ett nödvändigt ont.» (Dåligt)
- Svårt att avgöra mycket om kursen då jag inte närvarade mycket.» (Godkänt)
- Engagerad kursansvarig. Intressant kurs som behöver ändra struktur till kommande år för att studenterna ska kunna få rättvisa betyg. » (Godkänt)
- VÄLDIGT luddig betygsättning av projektarbeten och fick inte svar för en ev granskning när man mailade.» (Godkänt)
- Jag blev positivt överraskad. Jag kände innan att det fanns risk för att kursen skulle bli alldeles för flummig, men dessa farhågor besannades som tur var inte.» (Gott)
- Vissa delar som tex huskonstruktion kändes inte så relevant för just mig, men kursen som helhet var väldigt givande och allmänbildning är ju bra!» (Gott)
- se tidigare kommentar» (Mycket gott)
- Mycket intrassant kurs. Speciellt då jag kommer från V och IT- och Hållbarhetsfrågor intresserar mig.» (Mycket gott)
- Väladministrerad, intressant och relevant. » (Mycket gott)
- Jättebra kurs! Den mest inspirerande kurs jag haft på Chalmers hittils.» (Mycket gott)

33. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Diskussionsseminariet»
- de flesta av gästföreläsningarna var mycket intressanta»
- Upplägget.»
- Gästföreläsare.»
- se tidigare kommentar»
- Mats Williander. Riktigt bra föreläsning. Även Sönke Behrends. Mycket bra med diskussionsseminarie.»
- upplägget»
- Projektform, examinationsform»
- projektet och hemtentamen»
- Bra examinationsform»
- Hemtentan! Jag fick läsa bra texter och lärde mig mycket. Det skulle vara helt meningslöst med någon sorts salstenta. Den inledande inlämningsuppgiften var också bra för att få igång tankebanorna om vad som är hållbart... »
- Willander»
- Seminariena och projektarbeten, särskilt det första diskussionsseminariet var väldigt intressant.»
- Hemtenta!»
- von Borgstede, Sönke, Ann-Sofie.»
- Mats Willianders föreläsning måste om möjligt återkomma. Den var väldigt inspirerande och intressant.»
- Projektarbetet»
- Diskussionsseminatriet, gärna fler då det är ett väldigt roligt sätt att lära och se på saker från andra vinklar.»
- Samtliga föreläsare var engagerade och den röda tråden mellan föreläsningarna var tydlig, vilket förstärktes med Ann-Sofies närvaro. »
- Hemtentan med inläsningsuppgifter - kanske utvidgat så att man även fick söka egna källor i högre utsträckning. »
- mats willianders föreläsning annsofie axelsson som föreläsare o ansvarig för kursen. mkt bra!»
- Williander»
- hemtentan eftersom det är ett trevligt avbrott från alla "vanliga" tentor och ökar förståelsen för hållbar utveckling (på ett sätt som vanliga tentor inte gör).»
- de spridda teknik baserade föreläsninagarna»
- De bra föreläsningarna.»
- Målen»
- Hemtentamen är en rimlig examinationsform.»

34. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hemtentan»
- kursen verkade inte vara speciellt IT-inriktad»
- Ingenting.»
- Examinationen, en individuell "inlämningsuppgift" med de givna målen känns mer som träning i läsning och skrift än kunskaper inom hållbar utveckling.»
- se tidigare kommentar»
- Framför allt: Flytta fram deadlinen för hemtentan till slutet av tentaveckan istället för veckan före, och eventuellt deadline och presentation för projektet en vecka också i så fall. Kursen ska vara 7.5 poäng, så varför inte låta oss utnyttja alla åtta veckorna som vi ska ha? Sedan några småsaker: Jag fann Gustav Sjöbloms föreläsning i stort sett obegriplig, tyvärr. Dra gärna ner på snacket om bistånd i etikföreläsningen. Kunde inte alls koppla det till min utbildning som ingenjör.»
- inget direkt»
- Hemtentamens frågeställningar. Kursboken bör bytas till en mindre subjektiv.»
- Om man vill att man faktiskt skall lära sig något kan det vara idé att göra vissa föreläsningar obligatoriska.»
- Kanske ska man minska gruppstorleken i projektarbetet.»
- Minska den krystade IT-anknytningen. Ungefär halva klassen läser inte IT! Ändra examinationsformen till en vanlig salstenta så att man tvingas ta del av allt material. Minska mängden material som ska läsas så att man har en chans att ta del av allt. »
- Det känns gammalmodigt och slösaktigt att ha pappersinlämningar, särskilt i en miljökurs!»
- Mer Mats Williander!»
- Inget jag kan komma på.»
- Bohlins och Thormarks föreläsningar var inga höjdare. Det finns nog många andra som skulle hålla bättre föreläsningar.»
- Mindre litteraturmängd»
- Fördelningen av projektgrupper, då det var väldigt ojämn ambitionsnivå i vår grupp.»
- Examinationsformen måste ändras! Fem personer i en grupp är för mycket då detta utgör 40% av individernas betyg! Den studenten som idag vill ha en 5:a på kursen måste antingen hitta en lika engagerad grupp (för att minst uppnå en 4:a) eller jobba för de som inte har samma mål för att uppnå minst en 4:a på projektet. Då detta är en MTS-kurs kommer även studenter från andra program än IT, därför kan ni inte anta att studenter med samma ambitionsnivåer kommer att hitta varandra. Det finns två alternativ: minska grupperna (max 3) och ha kvar betygsgrundningen eller ha G/U och ha kvar gruppstorleken. »
- gruppindelning blev lite kaotisk - lite mer strukturerat på nåt sätt vore bra. Om man inte kände de andra kursdeltagarna var det i de flesta fall omöjligt att utläsa vad grupperna tänkte skriva om utifrån gruppnamnen.»
- gärna mer handledning till projektskrivandet. gärna utlämning av hemtenta tidigare. »
- Konkret och tydlig feedback. "Fler illustrationer på presentation" är typiskt luddig och dålig feedback, skäms!»
- 1) inlämningstiden för hemtentan bör förlängas 2) uppmuntra egna tankar och idéer mer»
- plocka bort allt som har med beteendevetenskap att göra»
- Eventuellt slumpmässig gruppindelning.»
- Litteraturen. Mer relevant litteratur.»
- Projektarbetet. Tydligare bedömningskriterier, kanske enligt HISS som används till kandidatarbetet.»

35. Varför läser du denna kurs?

- Obligatorisk»
- För att det är en MTS-kurs»
- Behöver en MTS kurs»
- För att få Civilingenjörs examen»
- jag hade inte läst den om den inte hade varit obligatorisk»
- Obligatorisk.»
- Mycket bra kunskap»
- Främst för MTS-poängen, men jag förstår ju nyttan med kursen. Har dock funderat på temat på egen hand innan, så det gav faktiskt inte mycket nytt.»
- Obligatorisk»
- Dels för att den är obligatorisk, dels för att den är intressant och nyttig.»
- För att man måste läsa en MTS-kurs för att bli civilingenjör + att det kan vara skönt att läsa en lite "mjukare" kurs.»
- endast för att få samhälls-poäng»
- Det enkla svaret är att den är obligatoriskt för utbildningen. Att den är obligatoriskt tycker jag är bra, det är viktigt att ingenjörer får lite av ett sådant perspektiv.»
- MTS-kurs»
- Intressant ämne»
- Ingår i programmet»
- Den ingick i de obligatoriska kurserna i mitt program»
- För att få MTS-poäng.»
- Främst för att man måste läsa en MTS-kurs. Och av de som fanns att välja mellan, så verkade den här vara den klart mest intressanta. Och jag kan säga att den levde upp till mina förväntningar.»
- Eftersom 7,5 poäng inom MTS-området för att få ut en civ.ing.examen.»
- Den är obligatorisk i mitt program.»
- Två anledningar. 1) Jag måste läsa en MTS-kurs för att få civilingenjörsexamen. 2) Jag ville veta hur hållbar utveckling hänger ihop med ingenjörsyrket.»
- MTS-kurs. Men den visade sig ju vara väldigt intressant!»
- Intresse för miljöfrågor blandat med krav på mts-kurs.»
- Obligatorisk kurs»
- Jag är väldigt intresserad av hur man kan gör framtiden med hållbar och ta fram sådana lösningar.»
- För att de var en av flera valbara kurser till mitt ptogram, och det kändes rätt i tiden»
- För att lära mig mer om hur jag som blivande civilingenjör kan bidra till en hållbar utveckling. »
- Obligatorisk på IT»
- jag är intresserad av miljö och brinner för att kunna påverka i rätt riktning avseende hållbar utveckling»
- För att den är obligatorisk, i första hand.»
- Vet inte»
- För att den ingår i mitt program.»
- trodde den skulle tillföra något till min utbildning, men jag försöker inte bli psykolog och är inte det minsta intresserad i hur folk tänker.»
- Obligatorisk»
- För att jag tycker hållbar utveckling är viktigt.»
- Jag måste läsa en MTS-kurs i min civilingenjörsutbildning.»
- Jag behövde en MTS kurs för att få ut en examen, denna kurs var den enda MTS som erbjöds under denna period. Intressant ämne, men som jag täcker med råge i andra kurser»
- För att den var obligatorisk (och MTS- + miljö-poäng).»
- För att få mina MTS-poäng.»

36. Har du tidigare läst miljökurser på Chalmers ( eller vid ett annat universitet).

Om Ja ange vilka.

64 svarande

Ja»29 45%
Nej»35 54%

Genomsnitt: 1.54

- Läst kurser inom mastern Industrial Ecology samt grundkurser i miljö/kemi inom kemiteknik-kandidaten.» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap Global Chemical Sustainability Pollution Prevention» (Ja)
- Miljöprojekt» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap Kemisk produktekologi» (Ja)
- Miljö och hällbar utveckling» (Ja)
- Biokemisk miljövetenskap och toxikologi» (Ja)
- Miljö och energiteknik» (Ja)
- Bärkraftig resursanvändning FFR101» (Ja)
- Vet inte riktigt vad som klassificieras som Miljökurs men jag har läst Teknik och Samhälle, vilket iaf är en MTS-kurs» (Ja)
- Miljöfysik på F.» (Ja)
- Miljö och energiteknik på Maskin. Den var bättre.» (Ja)
- Kemiteknik - människa, teknik, samhälle Kemisk miljövetenskap» (Ja)
- Miljöfysik TIF075» (Ja)
- Miljöfysik» (Ja)
- Miljöfysik (TIF075) på Chalmers» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap och kemisk produktekologi» (Ja)
- Miljö- och resursanalys Environmental management» (Ja)
- Det var miljö- och energiteknik och det var givande.» (Ja)
- Global chemical sustainability» (Ja)
- Miljö Teknik - hållbar utveckling PPU065 » (Ja)
- Jag har läst flera miljökurser i mastersprogrammet Industrial Ecology bl.a. Sustainable development» (Ja)
- Energi och miljöteknik M3. Mastern Sustainable Energy Systems Diverse kurser på GaTech i USA bla om transport och energi/miljö, hållbara energoi system mm» (Ja)
- Global chemical sustainability Kemi miljö samhälle Kemisk miljövetenskap Produkt och process ur ett hållbarhetsperspektiv Energiteknik och miljö» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap» (Ja)
- Man behöver nog motivera teknikinriktade studenter mer att gå på en kurs som denna. » (Nej)

37. Övriga kommentarer

- Bra kurs»
- se tidigare kommentar»
- Det har varit en väldigt konstig kurs. Jag har knappt varit på några föreläsningar, mestadels eftersom andra föreläsningar har legat samtidigt och därför har jag prioriterat dem. Ändå kanske det hade varit en idé att göra vissa föreläsningar obligatoriska för att motivera folk att gå på dem, de behövdes inte direkt för att klara kursen (även om jag inte fått mina resultat än är jag ganska säker på att jag har klarat mig). Projektet och hemtentan hade nog ganska låg kravnivå, men de var de enda momenten i kursen där man lärde sig något.»
- Bra jobbat! Jag har tyvärr inte haft möjlighet att medverka i den utsträckning jag velta. Detta beror på att jag var bortrest två veckor. Dessutom skriver jag mitt examensarbete och jobbar heltid. I övrigt är jag mycket nöjd och rekomenderar kursen till de V:are som skall läsa en MTS-kurs»
- I helhet en intressant kurs!»
- Vad hände med kursutvärderarnas frågor?»
- Att lämna in allt på papper känns väldigt 1900-tal. Vi kan ju inte skriva ut allt utdelat material = vi måste läsa på datorn. Att skriva ut och lämna in saker tar tid och är jobbigt, känns onödigt.»
- Försök att inte ha flertalet likadana frågor vid nästa utvärdering.»
- Det är inte endast för mig som det var min första hemtenta. Det var inte endast för mig som det var väldigt svårt att sortera ut det viktiga i litteraturen. Jag hoppas att kursplaneraren vet om detta.»
- Mycket uppskattad kurs. Satte igång många intressanta tankar. Breddade min syn gällande olika problem i världen.»
- Tråkigt att det ska ta veckor att kunna få ett möte där man kan diskutera bedömningen av arbetet.»


Kursutvärderingssystem från