ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Maskinprojekt, LMU430

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»8 34%
Cirka 25 timmar»7 30%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.56

- Produktion/konstruktionsdelen kräver minimalt med tid i jämförelse med hållfasthetsläran som ingår.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»3 13%
100%»19 82%

Genomsnitt: 4.78


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 39%

Genomsnitt: 3.39

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»15 65%
Nej, målen är för högt ställda»6 26%

Genomsnitt: 2.17

- Själva projektdelen är för lätt. allt är godtycktigt eller ges i uppgiften. Hållfasthetsdelen är ganska massiv i förhållande till antalet poäng.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med tanke på antalet föreläsningar i hållfasthetslära och tiden som man behöver lägga ner på det i jämförelse med produktion/konstruktions delen så borde hållf = 4.5hp och prod/konstr = 3hp! Mekanik GK på 7.5hp är jämförbar med hållfasthetsläran på 3hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Hållfasthetsdelen på 3 hp skulle ligga separat. Kan omöjligt vara på 3 hp. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Hållfasthetsdelen är på tok för svår för att vara en 3-poängskurs. Borde vara mycket enklare.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»12 54%
Vet ej/har inte examinerats än»4 18%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»13 56%
Mycket stor»6 26%

Genomsnitt: 3.04

- dåligt att det inte finns övningslektioner» (Ganska liten)
- Mycket välstrukturerad och bra undervisning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»13 56%
Mycket stor»8 34%

Genomsnitt: 3.21

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»12 52%

Genomsnitt: 3.39

- lite rörigt med olika föreläsare» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»8 34%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»7 30%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Borde ha övningslektioner i kursen.» (Ganska dåliga)
- Konsolutationstider har funnits, men dessa borde vara fler och även visas i TimeEdit. Det är onödigt att ha dem om ingen vet om att de finns.» (Ganska dåliga)
- Tillfälle gavs endast under föreläsningar då inga övningar existerade (hållfdelen).» (Ganska dåliga)
- övningar i hållfasthetsräkning behövs» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»13 56%
Hög»6 26%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.3

- Låg när det gäler projeket betydligt högre när det gäller hållfastheten» (Låg)
- belastningen i helhet var lagom men poångfördelningen motsvarade inte riktigt belastnigen. hålf delen känndes betydligt större än 3 hp» (Lagom)
- Då kursen endast är en "godkändkurs" krävs alldeles för många timmar av eget arbete på hållfdelen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»13 56%
Hög»5 21%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.34


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»13 56%
Gott»6 26%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.47

- Krävs alldeles för mycket eget arbete (hållfdelen) då kursen är svår och då det bara är en "godkändkurs". För denna svårighetsgrad bör finnas övningstillfällen för vägledning/råd. Dessutom ska hållfasthetsdelen vara en kurs om 3HP, men känns som en kurs om 7,5HP både under föreläsningar och den tiden eget arbete som krävs.» (Godkänt)
- Väldigt synd att svarven gick sönder innan vi hann köra vårt projekt.» (Gott)
- Mycket intressant och givande kurs med bra föreläsare.» (Mycket gott)
- En mycket bra kurs men kanske lite för stor för att kallas 7,5 hp. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter och Sven»
- Innehållet i kursen.»
- att man arbetar i grupp»
- Laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningstillfällen på Hållfasthetsdelen.»
- om man får 3 hp för hålfen så ska den inte vara större!»
- hållfasthetsdelen är väldigt svår när det inte är några övningstillfällen regelbundet. Kursen känns lika omfattande som mekaniken trots att den var på 7,5hp och hållfen på 3.»
- Hållfasthetslära = 4.5hp och produktion/konstruktion = 3hp!»
- det ska ingå övningslektioner»
- Dela upp det som två kurser eller minska på hållfastheten.»
- att man får ut mer information, iblalnd visste man inte vad eller hur man skulle göra...»
- Hållfastheten borde vara en engen kurs. »
- En eller två duggor i Hållfasthetskursen skulle underlätta väldigt mycket, om kursen nu nödvändigtvis måste vara så svår och omfattande.»
- Någon form av "räknestuga" i delen hållfasthetslära.»
- Inför övningstillfällen på hållfen!»

16. Övriga kommentarer

- Jag har ett förslag att man bakar in Matlab, CNC.prog. och Portalrobot prog. i projektkursen och kör Hållfastheten för sig på 7.5 poäng. Med tanke på innehållet på Hållfasthetsdelen så borde den ligga på 7.5 poäng, då finns det möjlighet att lägga in några övningstillfällen också.»
- Projektdelen är i stort bra.»


Kursutvärderingssystem från