ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioseparationsteknik 2009 lp4, KAA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.18

- Självklart eskalerar arbetet i slutet av läsperioden då man lägger över 35 timmar per vecka på kursen.» (Högst 15 timmar)
- Det blev tyvärr en högre prioritering på kandidatarbetet trots att bioseperationen är en mycket intressant kurs.» (Högst 15 timmar)
- Hög arbetsbelastning på den andra kursen (kandidatarbete).» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbetet stal mycket tid» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 50%
100%»8 50%

Genomsnitt: 4.5

- 8-föreläsningar är svåra att komma upp till» (75%)
- Det jag missade var för att det krockade med kandidatarbetet» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.31

- Var hittar jag dem??» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Om målen avser det som lärts ut under kursens gång och det som tenterats är målen rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Då föreläsningar och övningar främst innefattar beräkningar och tentamen har en väldigt stor teoridel tycker jag att beräkningsdelen hade kunnat vara proportionelig mot kursinnehållet.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var onöigt tillkrånglad i jämförelse med lektioner, övningsuppgifter och övningstentor.» (I viss utsträckning)
- skumma frågor...» (Ja, i hög grad)
- tidsbrist på tentamen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»10 62%

Genomsnitt: 3.62

- Bra och strukturerad undervisning. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»8 50%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.81

- Har ej haft tillgång till kursboken» (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken, lånade den två veckor på biblioteket men det gav inte särskilt mycket.» (Mycket liten)
- kursboken ej använd» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är tyvärr undermålig. Det känns onödigt att rekommendera en bok där kanske 3-4 sidor ger någon form av information medan övrigt tyvärr inte håller måttet.» (Mycket liten)
- Det utdelade materialet har varit bra med övningar och sammanfattningar över delar av kursen. Kurslitteraturen är överflödig, speciellt när större delen av föreläsningsmaterialet kommer från en annan bok.» (Ganska liten)
- Använde mig knappt av materialet i kursboken då jag inte ens köpte den. Men kompendier, laborationshandledningar och kompendier var bra.» (Ganska liten)
- Kursmaterial som delades ut på föreläsningar samt låg på studieportalen var till mycket stor hjälp. Kursboken inte till någon hjälp. » (Ganska liten)
- Kursmaterial har varit essentiellt kurslitteraturen har jag knappt använt» (Ganska stor)
- Kursboken helt onödig, material på hemsidan och föreläsningsbilder bra. » (Ganska stor)
- Litteraturen var inte bra, Kristers häften var bra!» (Ganska stor)
- Främst övningsuppgifterna var viktiga.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»8 50%

Genomsnitt: 3.5

- En del av informationen från föreläsningarna kom upp väldigt sent. Övrig administration har varit bra.» (Ganska bra)
- Hade kunnat bli bättre om allt material fanns ute från början» (Ganska bra)
- Vissa föreläsningsslides som inte dök på upp kurshemsidan förrän väldigt sent! varför fanns de inte där från början?» (Ganska bra)
- alla bilder som visas på föreläsningen borde läggas upp» (Ganska bra)
- Några papper kom inte ut förrän någon påpekade detta ca 2 dagar innan tentan» (Ganska bra)
- Vissa sidor, framförallt med teoriavsnitt kom upp väl sent med tanke på tentan.» (Ganska bra)
- Bra med material på studieportalen.» (Mycket bra)
- Bra att slides låg ute på kurshemsidan INNAN den aktuella föreläsningen :)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- Jag har inte deltagit på någon räknestuga, så det är svårt att uttala sig.» (Ganska bra)
- Krister ger bra svar och hjälp även mellan föreläsningar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Vi har ett väldigt bra arbetsklimat i klassen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 75%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Svårt att lära sig teoriavsnittet, mycket kändes som kunskaper utöver det nödvändiga.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»3 18%
Hög»9 56%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.87

- Kandidatarbetet tar sin tid men eftersom läsperioden är så lång får man en känsla av att ingenting händer eller blir gjort.» (Låg)
- Kandidatarbetet tog största delen av tiden...» (Hög)
- Slutspurten på kandidatarbetet tog mycket tid.» (Hög)
- kandidatarbetet tog mycket tid» (Hög)
- Mycket att göra med kandidatarbetet» (Hög)
- Varför lägga en av utbildningens bästa kurser parallellt med kandidatarbetet?» (För hög)
- Kandidatarbetet stal som sagt väldigt mycket tid, spenderade ingen tid på denna kurs förutom föreläsningar och laborationer och lite kort tentaplugg några dagar» (För hög)
- kunde ej lägga tillräckligt med tid på kursen...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 12%
Gott»11 68%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 4.06

- Mycket bra och strukturerade föreläsningar, bra information och relevant innehåll. » (Gott)
- Kursen var roligt, innehållet intressant och verkar relevant. Varför heter den BIOseparationsteknik dock? Varför inte Separationsteknik för biotekniker eller motsv.?» (Gott)
- Bra föreläsare med tydlig pedagogok» (Mycket gott)
- Biosep is godzilla» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stukturen.»
- Övningarna»
- LG och Krister»
- Allt, gärna mer om allt»
- Det mesta.»
- Upplägget med först teori sedan demoräkning sedan avsatt tid till egen räkning. Labbarna var roliga o lärorika!»
- laborationer»
- Bra att blanda räkneövningar och demoräkning så att vi både fick chans att se hur problemen bäst löses samt att själva testa det med god möjlighet till att få hjälp.»
- Laborationernar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lösnigar till övningsuppgifter bör finnas tillgängliga. »
- Kanske några mindre inlämningsuppgifter på varje delmoment för att kursdeltagarna skall engagera sig mer.»
- Mer genomgång av klurigheter på tavlan och räkneövningar! Börja precis som nu med enklaste fallen, men våga gå vidare till riktiga klurigheter ganska snart. »
- Kandidatarbetet tar mycket tid och för att komma igång med räkningen hade det varit bra med inlämmningsuppgifter eller en dugga »
- Vet inte om det är möjligt men flera stora avsnitt gås igenom sent i kursen och det skulle vara bra att ha dem tidigare!»
- Ta bort boken. Optimalt vore istället att sammanfattning på föreläsningarna (inte enbart slides utan också anteckningar som förklarar) låg ute på studieportalen för att läsa igenom.»
- Säg att det är viktigt att kunna mkt om olika typer av separationsanläggningar eller ta bort en massa tentafrågor om det.»

16. Övriga kommentarer

- Tror att några inlämningsuppgifter hade gjort att studentaerna lärde sig mer under kursens gång. Kandidatarbetet tar mycket tid och känns "viktigare" varför man ibland bortprioriterat kursen.»
- Det finns mycket fel i de tentalösningar som ligger ute på nätet. Det hade kunnat finnas fler övningsuppgifter. Föreläsaren bör betona att teoridelen är viktig. Alldeles för mycket detaljfrågor på tentan på saker som bara är nämnda en gång under kursen.»
- Tentorna tycker jag inte motsvarade mina förväntningar efter att ha medverkat på alla föreläsningar och laborationer. Flera klurigheter hanteras i dem på ett helt annat sätt än de har nämnts i kursen och man är totalt utelämnad till sitt eget problemlösande och gissningar/antaganden för att ha en chans att lösa flera av problemen. »
- Eftersom fokus ligger på räknedelen borde inte teorin vara en så stor del av tentan, alternativt trycka mer på teorin under kursens gång»
- Det är lite missvisande när kursen heter Bioseparationsteknik, men inte innehåller något "bioinriktat". »
- Det känns som att fokus på teorin var större på tentan än den varit under kursens gång vilket är lite obalanserat. Antingen bör teorin ges mindre utrymme i tentan eller större utrymme i kursundervisningen.»


Kursutvärderingssystem från