ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Grundläggande fartygsmaskinteknik, SJO555

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»4 13%
Cirka 20 timmar»8 26%
Cirka 25 timmar»7 23%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 3

- eftersom boken är på engelska så tog det betydlig mer tid att läsa o svara på instuderingsfrågorna.jag läste minst 30 tim i veckan utöver skoltid.» (Cirka 30 timmar)
- rittekniken tog mest tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 13%
100%»26 86%

Genomsnitt: 4.86

- Bra undervisning, och så man vet vilken röd tråd man skall följa» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 76%

Genomsnitt: 3.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»29 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»23 79%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 3

- tentan väl !!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»10 33%

Genomsnitt: 3.1

- jag hade svårt att förstå honom...» (Ganska liten)
- Powerpoints och sådant har vart bra, men det känns om att det saknades vissa bitar i undervisningen för att ge en bra bild framför allt till nya på maskinsidan, då hade det vart bra med att rita lite mer och börja på en mer grundläggande nivå» (Ganska liten)
- Det skummades bara i stora drag av det som står i boken,och under föreläsningarna var det en dålig röd tråd, och mycket utsvävningar i orelevanta saker för utbildningen. » (Ganska liten)
- Mycket utsvävningar och omkringsnack leder till att de som inte har några förkunskaper inte riktigt vet vad som är väsentligt att lägga på minnet. » (Ganska stor)
- Man vet ju aldrig vad man skall riktigt fråga» (Ganska stor)
- Hade inte mycket förkunskaper men känner att jag har lärt mig förstå det mesta.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»9 30%

Genomsnitt: 3.06

- boken är på engelska, jag förstår inte varför kan det inte vara på svenska!!!!man får bättre resultat...» (Ganska liten)
- tycker att kurs literatur och kursmaterial borde ses över! har i tidigare utbildningar använt mig av mer lättförstligt material med lika bra eller högre ressultat» (Ganska stor)
- mycket att läsa riktlinjer hade hjälpt.» (Mycket stor)
- Instuderingsuppfiter och övningstentor är guldvärda. » (Mycket stor)
- Mycket bra med instuderingsuppgifter, även om dessa stundtals kunde vara svåra att förstå vad läraren ville att man skulle läsa/lära? Men överlag bra dokument som rör utb.och ett mycket bra uppföljande av föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»16 53%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 3.33

- Jag hade otur med inloggningsuppgifter och diverse. Lite svårt att hitta material i början, man vet inte om det har kommit upp ännu eller om man själv har klantat sig. (pingpong) Under tentaperioderna är servrarna överbelastade, man har tur om man ens slipper in.» (Ganska dåligt)
- Kunde ha funnits fler gamla tentor, inklusive facit, så man kunde få något mer att öva på. Instuderingsfrågorna till boken var alldeles för många och sög mer energi. » (Ganska bra)
- Inlärning av Simulator var lite otydligt och för självständigt» (Ganska bra)
- Ping Pong Är lite Plottrigt.» (Ganska bra)
- Se föregående kommentar. För övrigt har all info och dokument rörande FFU kunnats göra mycket mer ingående, förklarande och uppföljande. Det har cirkulerat mycket frågor kring detta,och vi är ju inte första klassen som går här så man tycker att det borde vara enklare att fylla i och följa upp alla dokument som skall fyllas i och skickas till myndigheter och institutioner.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»17 56%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.8

- Väldigt stor klass på föreläsningar skapar mycket prat och ger lite tid till frågor,under labbarna,fanns det väldigt liten/om ens någon tid med lärare,detta har ju sina förklaringar då den nya simulatorn tar tid, men att den skulle installeras var väl ett planerat beslut? och då borde utbildningen planerats bättre efter rådande omständigheter.» (Ganska dåliga)
- Svårt för läraren att anpassa nivå efter enskild elev, inga konstigheter.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 23%
Mycket bra»22 73%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»23 76%
Hög»4 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Mycket när labbarna skall in samtidigt man skall öva på tentor, men man lär sig efterhand.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»19 63%
Hög»8 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 26%
Gott»14 46%
Mycket gott»8 26%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag är inte riktig nöjd med kursen , det var väldigt mycket information under läsperioden, en tjock bock på engelska o massor med frågor på svenska o läraren har inte gått igenom allt, han kunde vara mer hjäp o hänvisa vilka sidor behöver man läsa o vilka inte man behöver läsa.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsningarna och maritiman besöket»
- Simulatorövningar, maritiman, mängden föreläsningar.»
- Tydligheten, uppladdning av dokument på Ping pong, dialogen med lärare. »
- Sättet undervisningen läggs upp.»
-
- Föreläsningar,extra lektion och filmklipp.»
- Den breda grundkunskap som läggs i och med engelskan, besök på maritiman i kombination med den "vanliga" maskinteknikundervisningen.»
- Strukturen på maskinteknik, matematik och sådant var mycket bra. Pingpong, övningstentor, instuderingsuppfiter, you name it.»
-
- Instuderingsfrågorna då dessa var väldigt hjälpsamma att ha som stöd»
- Möjligheten att vara i Martinman, att få klämma och känna ger högre förståelse.»
- instuderingsfrågorna och simulatortiden.»
- Allt går lite fort för någon som inte har några förkunskaper.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inga 4h föreläsningar»
- Kursen skulle startat med den praktiska delen på Maritiman, sedan fortsätta med det teoretiska för att till sist avslutas med ett besök till på Maritiman. Bara för att man ska få en klarare bild av vad saker och ting är och hur det funkar.»
- planläggning och inlärning av simulatorlabb»
-
- Ett filmlkipp på hur en plunge fungerar.»
- översätt boken på svenska»
- Rittekniken, lite jobbigt att rita streck för streck på visio, men jag har själv inga ide"r om man skulle kunna få det bättre? Korta av rittekniks uppgifterna, t.e.x för att rita av alla 12 figurer (eller hur många det var) så tar man hälften utav figurerna. Man har ju förstått principen efter några uppgifter, blir lite som att nöta på samma sak.»
- En visuell introduktion till fartyg och maskinrum i början av kursen eller under introveckan. Många har aldrig satt fot på en båt, och skulle behöva se olika fartygstyper, och exempel på maskinrumsupplägg för att få en uppfattning om vilka komponenter som ingår. Bra material finns - t.ex. DVD-filmen "Sjöliv".»
-
- Inget»
- engelskan borde vara mer seriös. lektionerna var väldigt diffusa. »

16. Övriga kommentarer

-
- man behöver entligen inte svara på massor med frågor som man inte behöver...mindre frågor är bättre . kan man inte läsa Maskin tekniken A ,B i tre läsperiod i stället för två ???»
- Jag är annars nöjd :) På senaste tentan, maskinteknik A Del 1 / B hade jag lite svårt att veta vilket system han menade på punkt 1 i bilden på sista sidan. Tydligare hänvisning. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från