ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitetsteknik med statistik HT09, PPU045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»2 25%
Cirka 20 timmar»1 12%
Cirka 25 timmar»2 25%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»1 12%

Genomsnitt: 2.87

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»5 62%

Genomsnitt: 4.62

- 100% om det inte hade varit för sjukdom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 75%

Genomsnitt: 3.75

- Målen var inte helt spec:ade i början av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 25%

Genomsnitt: 2.25

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»5 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- En del uppgifter som nr9 på tentan var nått som man blev väldigt förvirrad på. De räkneuppgifter vi hade fått på det såg inte likadana ut som denna uppgiften. Var bara onödigt att göra om den.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 3.12

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 75%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»4 50%

Genomsnitt: 3.5

- Blev kanske lite för mycket utdelat material.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 62%
Hög»2 25%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.5

- Det var högt men okej.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 62%
Hög»1 12%
För hög»2 25%

Genomsnitt: 3.62

- När man hade 4st böcker att läsa utt och kunna och sen äen statistik så var det för mycket. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 37%
Gott»5 62%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Det var en intressant kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räknestuga. »

16. Övriga kommentarer

- Aningens dyr kurslitteratur, vilken iofs kan härledas till det faktum att det egentligen är en kvalitetsteknik-kurs och en statistik-kurs.»


Kursutvärderingssystem från