ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Grundläggande sjötransportteknik, LNC088

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»12 38%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.29

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»4 12%
50%»5 16%
75%»7 22%
100%»15 48%

Genomsnitt: 4.06

- Skulle nog säga ca 90 %» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 54%

Genomsnitt: 3.29

- Väldigt tydligt och strukturerade kursmål. Mycket bra delmål mot varje lektionpass!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Xtra genomgång i samband med kursen förstärkte kopplingen tll kursens mål och lärande krav.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Även om sättet att lära ut dem kan ifrågasättas så måste jag ändå medge att jag fått en viss kunskap om vad målsättningen påpekar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Var tyvärr inte med på så mycket undervisning i skolan för att allt som skulle lämnas in var sådant som man kunde läsa på hemma och därför blev jag lite lat och då blir det automatiskt att jag bara läste på sådant som behövdes och inte mer på allt.»
- Med viss hjälp ska detta nog inte vara några problem (hjälp som t ex formelblad)»

...redogöra för lasthantering ombord i roro-, container och torrlastfartyg, särskilt med inriktning på den kommande yrkesrollen som lastansvarigt befäl
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 22%
Ja, det kan jag»14 45%
Ja, med god marginal»10 32%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.09

...redogöra för lastrumsventilation och lastrumsklimat
31 svarande

Nej»2 6%
Delvis»10 32%
Ja, det kan jag»15 48%
Ja, med god marginal»4 12%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.67

...grunderna för lastsäkring och andra lastskadeförebyggande metoder och åtgärder
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 22%
Ja, det kan jag»14 45%
Ja, med god marginal»10 32%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.09

...visa färdighet i användandet av datorbaserade lastplaneringssystem
31 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»19 61%
Ja, med god marginal»10 32%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»29 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»19 61%
Vet ej/har inte examinerats än»5 16%

Genomsnitt: 2.93

- Den var förhållandevis lätt» (I viss utsträckning)
- Hade ingen tenta, utan endast inlämningar. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- det var ingen tentamen i denna kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Var mycket bra utan tenta. Gjorde att man verkligen satte sig in i uppgifterna som man skulle göra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»14 45%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 3

- "Ganska liten" pga att jag ej deltagit på mer än ungefär hälften av föreläsningarna, och alltså inte för att föreläsningarna varit mindre bra.» (Ganska liten)
- Har inte varit på så många föreläsnignar» (Ganska liten)
- Undervisningen hade kunnat vara något mer ingående och med större möjlighet för frågeställningar och tillgänglig hjälp vid utförande av uppgifter.» (Ganska liten)
- Jag är en sådan som behöver få saker förklarat för mig för att förstå» (Ganska stor)
- Bra och pedagogiska genomgångar, som varit till stor hjälp för att lösa ställda uppgifter.» (Mycket stor)
- Mycket intelligent man Fredrik Hallbjörner och beskrev bra vad man behövde lära sig. Men att ämnet var i sådan form att "gör de här uppgifterna och räkna så här sedan är du klar" kändes lite spartanskt för inlärandet men sedan i efterhand blev jag förvånad över hur mycket som hade "fastnat" ändå.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»6 19%
Ganska liten»14 45%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.25

- finns ej kursliteratur» (Ganska liten)
- lasthanteringspogramet har gett mycket i inlärningen» (Ganska liten)
- Använde mest mina egna anteckningar.» (Ganska liten)
- Det var bra att allt kursmaterial fanns på kurshemsidan.» (Ganska stor)
- Främjar egenstudier. » (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»18 58%

Genomsnitt: 3.58

- Extremt väl organiserad och strukturerad kurshemsida! Innehåller det som önskas och behövs för att klara kursen allmänhet och bredda sitt kunnande i synnerhet!» (Mycket bra)
- Mycket bra med personlig återkoppling och feedback på inlämningsuppgifter» (Mycket bra)
- Exceptionellt välstrukturerad sida på ping pong! Uppskattas! » (Mycket bra)
- Inga som helst problem med det.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»22 70%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.87

- Hallbjörner har alltid varit enkel att nå och snabb att svara via mail och jag har upplevt att jag fått mycket bra hjälp.» (Mycket bra)
- väldigt snabba svar och rättningar från läraren, mycket bra» (Mycket bra)
- Svarade snabbt på frågor på mejl! Väldigt bra.» (Mycket bra)
- Gick ju alltid att maila om man inte hade lektionstid. » (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.83

- Blev tyvärr mest en i gruppen som satt och klickade i lasthanterings programmet.» (Ganska bra)
- Bra med grupparbeten! Man lär sig alltid bättre i grupp.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»26 83%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Hade gärna sett mer övningsuppgifter under lektionstid så man hade fått större möjligheter att verkligen lära sig de uträkningar man ska kunna. Nu gick vi i princip igenom exempel gemensamt på tavlan men fick aldrig riktig möjligheter att själva räkna uppgifter.» (För låg)
- Sett till antalet högskolepoäng så var belastningen låg. Samtidigt var lärandeformatet väldigt bra så att jag lärde mig lika mycket, om inte mer, på detta sätt med uppgifter än jag hade gjort med betydligt mer arbete om det varit en tenta.» (Låg)
- varierande belastning» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»16 51%
Hög»11 35%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.51


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 29%
Gott»12 38%
Mycket gott»10 32%

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra upplägg med arbeten inom specifika områden samt de två testerna. Beräkningstestet var ganska svårt, men det berodde nog endast på min egen arbetsinsats tidigare under kursen.» (Mycket gott)
- Konkret utbildning mot kommande tjänstgöring.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren Frederik Hallbjörner. Mycket bra! Samt upplägget på kursen.»
- Allt»
- Examinationsformen»
- Tillfällena där man kunde få hjälp och fråga vad det gäller cos»
- Lasthanteringen»
- examination efter genomförda tester och inlämningsuppgifter»
- Onlinetesterna som kan göras när tillfälle ges..»
- Var väldigt skönt att bara ha inlämningar, kändes bra.»
- samma upplägg»
- Loadmasterövningar»
- Alla uppgifter i lastsimulatorn »
- Upplägget. Jag tyckte det var bra att kursen kunde skötas mer eller mindre hemifrån. »
- vet inte allt e bra»
- kurslitteratur. Användandet av saga feeder från tidigare stabilitetskurs gör att det är lätt att relatera till.»
- Lite tydligare med målen och vad som krävs.»
- Upplägget »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räkneuppgifter»
- mindre tid på lastplanering och mer på lastrumms klimat och ventilation»
- Kanske borde vara bra med några fler obligatoriska undervisningar, så att man tvingas lära sig lite mer allmänt om allt.»
- inget speciellt»
- Bättre och tidigare förberedande föreläsningar inför loadmasterövningarna»
- ???»
- Mer tid bör läggas till att lärare finns tillgängliga för hjälp vid arbetsuppgifter. Båda kursen i helhet och många av uppgifterna är stora och väldigt tidskrävande om man inte har tillgång till konsultation.»

17. Övriga kommentarer

- Kanon bra kurs»
- Tack för en väldigt bra kurs//TB»
- Tyckte att jag fick jättebra hjälp från Fredrik men också Olle. Fredrik svarade snabbt på mejl och förklarade bra så att man förstod.»
- inga övriga kommentarer»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.03

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.03
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från