ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik V10, LMU234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»1 9%
Cirka 20 timmar»6 54%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»3 27%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.54

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 45%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 63%

Genomsnitt: 3.27

- Antals och Pers mål var väldigt tydliga och klara. De andra föreläsarna kunde varit tydligare. » (Målen är svåra att förstå)
- Foljs dock inte helt, inga studiebesok och liknande som det star i PM.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 55%
Nej, målen är för högt ställda»4 44%

Genomsnitt: 2.44

- Det ar ett valdigt brett omrade, med manga olika osammanhangande delar. Det gor att det kan vara svart att fa en overblick over vad man ska kunna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var väldigt mycket detaljkunskap, och väldigt mycket specifika data att kunna utantill. Jag tycker det är viktigare att förstå processerna och ha en övergripande bild över teknikerna. Jag ser ingen anledning att kunna specifika pris i huvudet utan behöver jag den informationen så vet jag vart jag hittar den.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 36%
Ja, i hög grad»6 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Tycker att examinationen inte pa ett rattvist satt testade de overgripande kunskaper som kravs for att uppna malen. Det var valdigt manga uppgifter och mycket ingaende detaljfragor. Till exempel sa fragades det efter vilka material som anvands i EBM, och som jag forstod det sa skulle man svara med kemiska beteckningar och det verkar ju ganska irrelevant. Det stod ocksa att det finns fem sadana material, men bara fyra finns med pa utdelat material. Angaende fragan om PRO Eng sa ar det valdigt markligt att fraga pa forkortningar i ett program som vi inte ens har lart oss fran grunden. Vi har inte diskuterat vad de forkortningarna betyder nagon gang. Plastfragorna var helt OK, men sen tycker jag att det kandes som att malet med examinationen mer var att "satta dit" studenterna med detaljfragor, an att fokusera pa larmal. » (I viss utsträckning)
- Givetvis svårt att få lätträttade tentor med övergripande helhetsfrågor. Men jag upplevde att det fanns några väl specifika uppgifter där helhetsbegreppet inte var representerad utan snarare typ av glosläsning hade passat som studieteknik. » (I viss utsträckning)
- Kändes som att tentamen till viss del inte innehöll det som vi lärde oss under kursen. » (I viss utsträckning)
- Tentan var för svår. Jag förstod inte poängsättningen. Vissa fyrapoängsfrågor var mycket mer omfattande än andra. Räkneuppgifterna i skärande bearbetning var mycket svårare än de vi har räknat under kursen. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 3

- Jag har tyckt att det varit jobbigt med mängden föreläsare.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit bra i manga fall, olika kvalitet pa forelasare. Dock tycker jag att CAM-ovningen i datorsalen inte gav nagonting. Det vore val bra att ha en grundlig genomgang av programmet forst, nu forstod man inte vad man gjorde. » (Ganska stor)
- Antal var väldigt pedagogisk. De få lektioner vi hade med Per var bra. Föreläsningarna i skärande bearbetning var ostrukturerade.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.36

- Det har varit otroliga mängder av information från flera olika ställen som har varit för svår att hitta.» (Ganska stor)
- Bra ordning pa kurshemsidan! Uppskattas! Tydliga lasanvisningar!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 2.9

- Mycket rörigt» (Mycket dåligt)
- Rörigt och väldiga mängder av information. Viss kronologisk ordning, men jag och många av mig hade uppskattat om det hade funnits något bättre system, likt mappar efter plastisk bearbetning etc.» (Mycket dåligt)
- Rörigt med två läroböcker samt massor av olika pdf:er som skulle ligga till grund för kursen.» (Ganska dåligt)
- Systemet med ett individuellt nummer följt av en kod för om det är en föreläsning eller övning gjorde det lite svårare att hitta bland dokumenten. Jag var ovan vid systemet och det gjorde att det tog extra tid att leta upp den faktiska titeln på dokumentet.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.54

- Eftersom det var ett flertal olika lärare i kursen var det svårt att få tag på "rätt" lärare.» (Ganska dåliga)
- FInns ju lite tid i pauserna till egna fragor och sen blir man alltid vanligt bemott om man gar upp och pratar med kursansvarige. Tycker att det borde vara fler ovningar inlagt pa kursen.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»8 72%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Väldigt mycket för varje del.» (Hög)
- Om man ser till examinationen sa var arbetsbelastningen for hog. » (Hög)
- Jag tror tentan är för övergripande. Skulle man vilja ha en 5a skulle arbetsbelastningen vara för hög. » (Hög)
- Det kändes som att det var väldigt mycket i kursen med så många olika delar. Detta gjorde att arbetsbelastningen kändes högre än vad den kanske egentligen var.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»5 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.45


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 27%
Godkänt»5 45%
Gott»2 18%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.09

- Det har varit mycket rörigt, och läsanvisningarna kom ut på kurshemsidan så sent att det var svårt att komma ikapp. » (Dåligt)
- Som sagt var det för mycket innehåll i kursen. » (Dåligt)
- En av de bättre kurser jag läst. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Plastforelasningarna var bra med manga materialexempel och aven arcam var ett bra inslag, man kanske skulle flytta arcam till lite tidigare i kursen och lagga en gang till for sammanfattning och genomgang. Pa genomgangen tyckte jag aven att det rabblades larmal, men det hade man kunnat lasa sig till sjalv. Det hade varit battre med lite repetition. »
- Jag var speciellt nöjd med undervisningen kring plaster och kompositer. Föreläsaren var tydlig och strukturerad. »
- Antal.»
- Alla delämnen bör vara kvar, bredden i kursen är mycket bra.»
- Tydliga läromål. Antal var mycket pedagogisk och hade intressanta föreläsningar. Per är en mycket bra kursansvarig. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det bör vara ett övningstillfälle i veckan, där instuderingsfrågor kan genomarbetas.»
- Examinationen! Se over vad som ar viktigt och mer overgripande fragor, t.ex. metoder o liknande. CAM-labben! »
- Det var svårt att följa förelärasen under föreläsningar kring Pulvermetallurgi, och till viss del skärande bearbetning. Föreläsaren var väldigt snabb och talade som om vissa saker var självklara. Hade grunderna gått igenom mer detaljerat hade det varit lättare att följa. Det är okej att vara övertydlig fast man läser på chalmers, för det ger ofta mer än man tror.»
- Tentan var en katastrof så den borde absolut omstruktureras. »
- Ändå mer fokus på helhetsförståelse till tentan.»
- Lite svårt att ha så många olika föreläsare och delar, känns lite svårt att prioritera rätt. »

16. Övriga kommentarer

- Ang CAM-labben: Jag tror det skulle ha gett mer om man hade en föreläsning där labbledaren gick igenom uppgiften och förklarade varje steg utförligt. Det kändes som om labbledarna trodde vi använd programmet tidigare. Visserligen var det inte jättesvårt att ta sig igenom uppgifterna, men jag kan inte påstå att det gav så mycket. I efterhand var man inte helt säker på vad det var man hade gjort.»
- Det var en rätt ostrukturerad kurs, som var svår att greppa. Kanske ytterligare en sammanfattande föreläsning sista veckan med repetition hade kunnat underlätta.»


Kursutvärderingssystem från