ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Sjukvård, LNC184

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»8 42%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.57

- Utöver föreläsningar kanske 2-3 timmar/vecka. Plugg inför tenta ca 25 timmar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 21%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.78

- Den har tyvärr krockat med annat obligatoriskt...» (75%)
- Obligatoriska moment åtminstonde. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 94%

Genomsnitt: 3.84

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Beakta fråga 3.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 21%
Ja, i hög grad»14 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.84

- Frågorna var i princip en kopia utav övningstentan vilket gjorde det hela ganska simpelt..» (I viss utsträckning)
- Det är ju ganska begränsat vad vi ska kunna, och det testades ju!» (Ja, i hög grad)
- Väl avvägd tenta» (Ja, i hög grad)
- Bra upplägg på tentan som testade om man lärt sig det teoretiska på kursen» (Ja, i hög grad)
- Men kunde faktiskt ha varit mer varierande frågor, nu var det mycket multiple choice. Mycket som inte togs upp och den mest poänggivande frågan om astma kändes inte riktigt så relevant. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»15 78%

Genomsnitt: 3.78

- Fantastiskt bra föreläsare och övningar. Praktiken var även den väldigt bra.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar...både gästföreläsare och Rune» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»11 61%

Genomsnitt: 3.61

- Framför allt vid tentaplugg» (Ganska stor)
- Mycket satt bra redan efter föreläsningar och övningar» (Ganska stor)
- En av få gånger som jag känner att kurslitteraturen var väl anpassad både efter ämnet och det faktum att vi utbildar oss till sjömän.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 84%

Genomsnitt: 3.84

- Strul på grund av kanske andra kurser främst.» (Ganska bra)
- Relevant material utan mailbombning till skillnad från en del andra kurser» (Mycket bra)
- Alltid ordning och reda med Rune» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 4.1

- Skulle gärna haft en repitionsdag ev med frågestund.» (Ganska bra)
- Rune är guld» (Mycket bra)
- Rune svarar snabbt på mail! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»17 94%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.94

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 89%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Relevant i förhållande till poängen» (Lagom)
- Hade faktiskt varit roligt att lära sig ÄNNU mer!!!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»11 57%
Hög»3 15%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.36

- Kände ingen direkt press» (Låg)
- Miljökursen höjde belastningen för mycket denna läsperioden» (Hög)
- Tack vare skitkursen sjöfartens miljöpåverkan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 5%
Mycket gott»18 94%

Genomsnitt: 4.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer sjukhus praktik hade varit givande!» (Mycket gott)
- Kunniga o pedagogiska lärare» (Mycket gott)
- Rune är en mycket bra lärare. Även gästföreläsare har hållt bra kvalitet» (Mycket gott)
- Har varit jätteroligt» (Mycket gott)
- En av de bästa och mest lärorika kurserna under hela utbildningen hittills!» (Mycket gott)
- Bra och intressant kurs med bra lärare. Bra upplägg med blandat teori/praktik » (Mycket gott)
- Bra kurslit. Bra föreläsningar. Kul med praktik. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sjukhuspraktiken.»
- Sjukhuspraktiken»
- Allt»
- Mycket kompetenta gästföreläsare och sjukskötare»
- Allt»
- Rune är en duktig och strukturerad lärare »
- Bra lärare. Bra med sjukhuspraktik.»
- Sjukhuspraktiken och övningstillfällena. Oerhört intressant och nyttig kurs»
- Håll fast vid Rune och Dan!»
- Allt»
- Kurslit. Rune. Praktik. Infektionsdoktorn. Instuderingsfrågor. Tydligt kurs-PM. Bra organisation av Rune när det gäller PING-PONG och schemaläggning. (Kändes som att det var han som löste Lena Granhags schema-tabbar)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer sjukhus praktik!»
- Bättre styrning under praktiken, det fungerande inte att säga att passansvarig var/är handledare utan att de vet om det. Det blev då svårtatt få visat vad som skulle göras enligt checklistan.. . »
- Gärna fler praktiska övningar. Kanske någon slags bukövning där man får diskutera kring symptom»
- bra övningar bra med praktiken»
- Inget»
- Mer sjukhus praktik»
- Vissa föreläsningar kändes halvfärdiga och lite spretiga, t.ex. tandvården, psykisk hälsa och gynekologi/graviditetsföreläsningen. De bör slipas till för att passa sjöfarten mer. Vad kan vi faktiskt göra ombord, och vad är troligt?»
- Kurslitteraturen bör ses över så att innehållet i de olika böckerna stämmer överens!»
- För min del hade jag gärna gjort en dag till på sjukhuset, var mycket givande och intressant. »
- Eventuellt en tenta med mer frågor so ställer något högre krav. I detta fallet svarade jag lika mycket på vana från övningstentan som jag faktiskt tänkte efter.»
- Gästföreläsarna höll olika kvalitet. Förlossningssköterskan var väl ingen höjdare direkt. Mycket bättre med läkare som kan svara relevant på frågorna, sköterskorna var inte lika säkra. DÅ MENAR JAG INTE RUNE!!!»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Man har lärt sig mycket under relativt kort tid.»
- Hade varit roligare med en hel veckas praktik»
- En av de bättre kurserna då mycket är användbart, ser fram emot refreshen om 5 år.. »
- Verkligen jätteroligt.Ser redan fram emot refrechkursen om 5 år»
- En av de absolut bästa (om inte den allra bästa) kursen hittills i utbildningen. Att ha Rune som lärare har varit väldigt lärorikt och intressant, och det samma gäller de som hållt i övningstillfällena.»
- Praktiken och övningarna var mycket givande!»
- Mycket kompetenta lärare!»
- Kursen är mycket väl uppbyggd och kompetensen hos samtliga föreläsare god.»
- Arbetsmiljöarbetet kändes lite onödigt. Ännu tråkigare var det att ha skrivit arbete samt en seriös ppt och sen blev det inte tillfälle att dela med sig av detta. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.94

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.94
Beräknat jämförelseindex: 0.98


Kursutvärderingssystem från