ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Parallell programmering, TDA381

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-11-12
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»6 30%
Cirka 20 timmar»8 40%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.15

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»3 15%
75%»8 40%
100%»7 35%

Genomsnitt: 3.95

- föreläsnings krockar med en annan kurs» (75%)
- mostly in lab» (75%)
- allt utom sista övningen.» (100%)
- mkt bra» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 50%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»4 25%
Vet ej/har inte examinerats än»4 25%

Genomsnitt: 2.75

- även om kabarna var svåra tycer jag inte att de gav ärfarenhet av hela kursens mål» (I viss utsträckning)
- för stort fokus på transactional memory. (för mkt poäng på den upgiften)» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.05

- Boken verkar bra, men eftersom jag är lite trög så skulle det varit bra om föreläsaren gjort mer reklam för den :)» (Ganska liten)
- Very good lectures.» (Ganska stor)
- bra föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»9 45%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.45

- Jag skulle gärna fått lite tydligare sidanvisningar till varje föreläsning.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 3.42

- Jobbigt när labbar ändras mitt medans man jobbar med den. Tycker att labbbeskrivningen borde vara klar innan labben börjar.» (Ganska dåligt)
- Good homepage. If there is time a mail on cancelled lectures would be nice.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.65

- ibland fick man vänta nästan 1h för att få hjälp på övningarna, kanske en hjälp-lärare till?» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»9 45%
Hög»8 40%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»8 40%
Hög»7 35%
För hög»4 20%

Genomsnitt: 3.7


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 20%
Gott»13 65%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.95

- Intressant kurs, men den kräver att man är mer kunnig inom programmering än bara 5p java» (Godkänt)
- One of my first courses on D I am positively surprised by the good lectures.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsaren, Josef Svenningson»
- The labs are very good.»
- Jag tycker labbarna var bra och roliga. Tyckte det var väldigt trevligt att lära mig erlang. »
- Tåglabben och Erlang»
- Labbarna var de mest utvecklande»
- The labs were very good, but it could be harder, the first one (train) and the last one (erlang) were very easy. The lectures were very good, and the sheets were of great use.»
- course literature , course materials, lab assignments»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I think some kind of project or other individual assignment would be a better examination form than an exam, but I understand that resources are an issue.»
- Skulle gärna ha en större erlang labb, den vi hade nu känndes lite kort. sedan borde lab 2 gå att testas på något bättre sätt. Som det var nu känndes det halvt omöjligt att veta om det fungerade eller inte... Det var dock kul att det var en större uppgift som inte höll en i handen hela vägen utan man fick själv komma på hur man skulle göra.»
- JR är inte ett jättebra språk.»
- mer övningstillfällen»
- Jag tyckte lite för mycket av poängen på tentan var fördelade på programmering som endast tagits upp på föreläsningar och inte på labbar/övningar, så som java 5 monitorer och tarnsactional memory. Det hade varit lättare att lära sig dem om det getts ut övningar på dessa områden.»
- I"d keep the course as it is, it is very good, easy to follow, and it covers lots of concurrent programming. »
- The sample exams were too old...was biasing for the exam. the old exams showed to write the test in MPD i.e a generalized code than in particular whereas the real exam came in java conatining more than 50 percent of the test. this was a reason atleast for a student who just learned java. So a proper guidance to exam should be provided...this is a thing i strongly believed to be changed....as the real exam is quite different than the sample one.»

16. Övriga kommentarer

- I would like to see more pointers to parallel (as opposed to concurrent) programming, and tips/introduction to further learning.»
- Please give a translation with the next questionaire, that makes it much easier and better to understand.»
- the course is extremely good in its goal, structure and its literature but what makes it worst is the old exam that is misleading to the real exam....those student who get prepared with the pattern of questions given in old exam does not really perform well in their own exam.Thats why i think this time the percentage of student failed in this exam was 33 percent which is one third of the student appeared for it. So a correction in the course should be a proper guidance to real exam ...»


Kursutvärderingssystem från