ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bärkraft, byggande och planering, AMU010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-23 - 2011-03-15
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Barbara Rubino»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter kursen förväntas ni kunna
- söka, bearbeta och kommunicera information inom fältet byggande för hållbar utveckling.
Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»20 64%
Mycket bra»10 32%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29

- Svårt att få ett helhetsbegrepp på så kort tid, då vi var så många i grupperna delades arbetet upp och man fokuserade främst på sitt eget område.» (Ganska bra)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska bra)
- Men det var ingenting som saknades sedan tidigare.» (Mycket bra)
- bra genomgång på biblioteket, bra att vi får kursen så tidigt i vår utbildning. väldigt trevliga bibliotikarier.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter kursen förväntas ni kunna
–,, beskriva samband mellan byggande och miljöanpassning.
Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»20 64%
Mycket bra»8 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16

- Ingen riktigt information om detta gavs. Vi fick dra dessa slutsatser själva, men det kanske var det som var meningen? En eller två föreläsningar till om just detta och kanske en om några begrepp(agenda21, BBR osv) hade varit bra.» (Ganska dåligt)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska dåligt)
- Samma som ovan.» (Ganska bra)
- VÄLDIGT mkt information på en mycket kort tid. Det är nästan omöjligt att kunna beskriva sambandet mellan byggande och miljöanpassning på en sådan kort tid » (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter kursen förväntas ni kunna:
–,, återge grundläggande politiska och vetenskaplig begrepp och beteckningar.
Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»17 56%
Mycket bra»5 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.83

- Vi fick som sagt ingen information alls om detta utan förväntades hitta den kunskapen själva. » (Mycket dåligt)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Mycket dåligt)
- Det politiska och samhällsvetenskapliga delarna av detta kändes tyvärr väldigt lågprioriterade. Det vetenskapliga också då den obligatoriska kurslitteraturen enbart bestod av en bok(!) som är en babblig populärvetenskaplig redogörelse på högstadienivå.» (Ganska dåligt)
- för kort tid...» (Ganska dåligt)
- Bra eftersom vi själva fick söka information, dock hade en föreläsning om huvudbegrepp likt agenda 21 och ISO 14001 varit väldigt bra. På så sätt hade man även känt sig mer förberedd inför mötet med arkitektkontoren.» (Ganska bra)
- Kan återge begreppen ytligt, hann inte sätta sig in i samtliga för att få bättre förståelse.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter kursen förväntas ni kunna:
–,, ge exempel på principer eller lösningar på miljöanpassad arkitektur.
Hur väl uppfylldes detta mål?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»11 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.32

- Några lösningar nämndes kort i en föreläsning, så som passiv hus och plusenergi hus, annars var informationen ganska knaper. Det finns ju andra lösningar.» (Ganska dåligt)
- Bra eftersom vi själva fick söka information, dock hade en föreläsning om detta varit väldigt bra. På så sätt hade man även känt sig mer förberedd inför mötet med arkitektkontoren.» (Ganska bra)
- Det kändes lite otydligt framlagt denna del. » (Ganska bra)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska bra)
- har fått mycket om bra konkreta förslag på hur man kan arbeta på ett bra och miljöanpassat sätt. » (Ganska bra)
- De flesta kände man till från början, arbetet gav mer kunskap.» (Mycket bra)

5. Är målen rimliga i förhållandetill dina förkunskaper?

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»7 23%
Ja, målen är rimliga»22 73%
Nej, målen är för högst ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.8

- Man kanske borde lägga till en punkt där det gäller att kritiskt granska.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är bra i förhållande till förkunskaper men jag hade gärna sett att kursen innehållit och lärt ut mer konkret fakta och arbetsmetoder. Därmed hade man också kunnat ställa högre krav.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag tror många har stora förkunskaper men vafan, man måste också tänka brett» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Allt för slappt och för lite kurslitteratur samt för lite kontroll av att alla verkligen läste den (många har inte läst boken och själv läste jag ett biblioteks referensexemplar under en håltimma, hann utan problem vilket säger mer om boken än om mig)» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Diffusa mål.» (Ja, målen är rimliga)
- Målen kan dock ses mindre rimliga då vi hade mycket lite tid för våra arbeten.» (Ja, målen är rimliga)
- Dock blev det något spretigt, kändes som att kursen hade flera spridda mål och syften, dels att få insyn i hållbarhetsarbetet och dels träning i att skriva ett arbete med "många kockar" (blev snarare en samarbetsövning).» (Ja, målen är rimliga)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ja, målen är rimliga)
- Målen och kursen i sig är jättebra, men vi borde som sagt fått mera hjälp att nå dem.» (Nej, målen är för högst ställda)

6. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

31 svarande

För lätta mål i förhållande till poäng och omfång»1 3%
Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång»24 82%
För höga mål i förhållande till poäng och omfång»4 13%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.1

- Den här kursen kunde gjorts på 4 dagars effektiv planering och läsningen över helgen. Massor av frustrerande "luckor" på 2-3 timmar och ständig "dödtid"» (För lätta mål i förhållande till poäng och omfång)
- Dock kändes det som att Barbara hade väldigt mycket hon ville få in under kursen vilket jag anser gav tidspress och där något moment kanske måste tas bort så att ett annat kan utvecklas ytterligare. T.ex. att utveckla besöken på arkitektkontoren som var toppen, tex att gruppen får besöka två stycken så man har något att jämföra.» (Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång)
- kvalitén på det man gjort har ju däremot fått anpassa sig till den korta tiden. Det kunde ha blivit mycket bättre» (Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång)
- Det är rimliga och bra mål i förhållande till poäng och omfång, men tidsplaneringen behöver fixas till. Vissa saker var ganska onödiga och andra i andra delar blev tidsbrist och informationsbrist ett faktum. » (Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Rimliga mål i förhållande till poäng och omfång)
- Vill man få ut något konkret så känns det som att poängantalet är för lågt och att kursen därmed borde pågå under en längre period.» (För höga mål i förhållande till poäng och omfång)
- Kursen har för många olika delar och försöker hinna med för mycket på för kort tid, allt från uppsatsskrivande och akademisk text till informationssökning och intervjumetodik och opponering förutom allt om just hållbar utveckling.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»12 38%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.51

- Det kändes som att den "obligatoriska kurslitteraturen" var ganska onödig trots att den gav ett helhetsperspektiv eftersom den inte fördjupade sig i något. » (Ganska liten)
- Ingen bok jag tycker man hade behövt köpa... Inget man har i bokhyllan direkt. » (Ganska liten)
- Det är ju fint att även andra dimensioner än ekologiska tas med i hållbar utveckling, men det är tydligt att ekonomiska och sociala aspekter bara följer med lite pliktskyldigt och villkorat i kursen. Tex nämnde ingen att vi bor i en av Europas mest segregerade städer under hela kursen.» (Ganska liten)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska liten)
- bra kurslitteratur som var intressant att läsa. hade gärna sett att det hade varit mera obligatorisk läsning så att man kunnat skapa djupare diskussioner. » (Ganska stor)
- Kanske inte främst för rapporten i sig, dock mycket bra för framtida arbete.» (Mycket stor)
- Mycket annan information fick vi inte.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.45

- Har mer utbildning och erfarenhet inom uppsatsskrivande än handledaren.» (Ganska liten)
- det har varit bra med lite tips och råd på vägen men det har inte varit särskillt betydande för min inlärning» (Ganska liten)
- Ritsalshandledarna var bra.» (Ganska stor)
- Handledarna fick lov att förklara allt för oss.» (Ganska stor)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska stor)
- Jag har haft Helena Iveroth och hon har varit till stor hjälp och skött ett utmärkt jobb. » (Mycket stor)
- Bra att få feedback av någon som är yrkesverksam och kan tala för hur situationen verkligen ser ut, även bra att denne är relativt nyutexaminerad och fortfarande kan känna igen sig bra i skolsituationen.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»7 22%
Ganska stor»21 67%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.67

- Dock intressant och trevligt!» (Ganska liten)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska liten)
- Föreläsningarna presenterar intressanta aspekter» (Ganska stor)
- Föreläsningen om att skriva kunde ha tagits bort. Annars har det varit bra. Kunde dock varit en föreläsning om begrepp som är kopplade till hållbar utveckling.» (Ganska stor)
- många föreläsningar var bra och man lärde sig mycket» (Ganska stor)
- Biblioteksföreläsningarna gav i princip ingenting, väldigt mycket upprepning. Filmen var bra som uppstart då den satte igång en hel del tankar, föreläsningarna från Läkare utan gränser och Rural studio var mycket inspirerande, men gav kanske inte arbetet så mycket näring.» (Ganska stor)
- Filmen var fantastisk, föreläsningarna bra men även där, mera! Schemat var inte alltid så bra planerat.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har studiebesök varit för din inlärning

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»15 48%

Genomsnitt: 3.35

- känns engagerande att träffa engagerade personer.» (Ganska stor)
- Gav bra inblick i arkitektyrket och dess olika aspekter i hållbarhetsarbetet, p.g.a. omständigheterna kring vårt studiebesök gav dock inte helheten ett övervägande positivt intryck, tyvärr.» (Ganska stor)
- Det var väldigt roligt att få komma ut och se hur ett arkitektkontor arbetar och få svar på våra frågor.» (Ganska stor)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska stor)
- Roligt!» (Mycket stor)
- gav en mycket god inblick och förståelse för just den aspekten av hållbarhet» (Mycket stor)
- Jättebra, väldigt trevligt att komma till både ekocentrum och att besöka arkitektkontor. » (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»11 35%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»6 19%

Genomsnitt: 2.77

- Genomgående oklara anvisningar. En del sista-minuten ändringar.» (Mycket dåligt)
- Jättesvårt att veta vad som väntas av en - informationen fanns på fel ställe på fel tillfälle. Organisationen och schema kan ifrågasättas.» (Ganska dåligt)
- Många och långa håltimmar ett par gånger och ändringar i schemat dagen innan.» (Ganska dåligt)
- Kursen kändes rakt igenom ostrukturerad och rörig med otydliga målbilder och förväntningar.» (Ganska dåligt)
- Gör rätt från början! Sluta ändra!» (Ganska dåligt)
- Fast knappast värre än andra kurser här på A...» (Ganska dåligt)
- Alla bilagor lades till exempel inte upp på kurshemsidan, vilket gjorde att vi fick gissa oss fram till mycket.» (Ganska dåligt)
- planering av schemat kunde gjorts på ett bättre sätt.» (Ganska dåligt)
- det fanns att hitta men det var inte alltid lätt att orientera sig bland alla olika papper och specifierade uppgifter och bilagor. Att schemat måste hållas separat för varje kurs underlättar inte» (Ganska bra)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska bra)
- Förutom att Bilaga 5 inte fanns utlagt på kurshemsidan när vi behövde den.» (Mycket bra)
- Med tanke på alla de ändringar som skedde så var det bra med ständig uppdatering på kurshemsidan, förutsättande att man håller sig uppdaterad. Ändringar man fick vid föreläsningarna dock något tvetydiga ibland.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»8 25%
Har ej sökt hjälp»9 29%

Genomsnitt: 3.7

- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska dåligt)
- Ställde mycket frågor på ekocentrum men inte under arbetets gång i ritsalarna.» (Ganska bra)
- Handledarna var våra bollplank. » (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Svårt att uträtta något bra när alla skall vara med och bestämma och dela på ansvaret i en grupp på 8 personer. En viss hierarki är nödvändig.» (Ganska dåligt)
- Olika åsikter om den skriftliga rapporten har kommit upp och blivit lösta, detta har dock varit givande eftersom det är så livet kommer att se ut.» (Ganska bra)
- Sju personer i en uppsatsgrupp är minst tre för många och det blev mer en övning i gruppdynamik än uppsatsskrivande.» (Ganska bra)
- Uppstod vissa meningsskiljaktligheter under arbetetsgång vilket självklart ledde till att arbetet stundtals blev lidande, dessa gick att lösa, men det blev väldigt stressigt med tanke på tiden vi hade på oss.» (Ganska bra)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Ganska bra)
- man har oftast kunna hitta rätt genom att ta hjälp av varandra. » (Mycket bra)
- vi var effektiva, alla har tyckt det varit mycket intressant och alla har gått helhjärtat in i uppgiften. » (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 9%
Godkänt»16 51%
Gott»10 32%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.35

- Vimsigt och förvirrat. Oklara mål. Kursen saknar röd tråd.» (Dåligt)
- Det var bitvis mycket förvirrat och jag saknade tydliga riktlinjer för hur rapporten skulle utformas. Det är en så gott osm omöjlig uppgift att opponera på något när riktlinjerna är så svaga. Det känns också som att en "det här kan ju ni mycket bättre än vi"-mentalitet rådde i början av kursen. Mer struktur och högre nivå hade varit fint!» (Dåligt)
- För stort fokus på irrelevant arbete såsom fördjupning+respons/kritik på andra gruppers skrivna rapporter.» (Godkänt)
- Lärt mig mycket om sammarbete och konkret miljöarbete, men saknar en vettig organisation. » (Godkänt)
- Intressant men rörig.» (Godkänt)
- Kändes som vi hann med ganska mycket på den tid vi hade. studiebesöken bäst, speciellt intervjun. Hade kunnat förberedas mer inför den. Svårt att skriva rapport så många tillsammans på så kort tid men givande att diskutera. Ganska dålig schemaläggning, mycket lång hål i början av kursen. » (Godkänt)
- Att hålla denna kurs är en mycket svår uppgift och jag kan i mina svar kanske framstå som väldigt kritisk. Jag gillade dock kursen och den behövs verkligen. Uppsatsdelen borde dock vara mycket mer tydlig och inriktad med en tydlig uppsatsmall som ska följas med ett förbestämt syfte. Texten ska vara akademiskt neutral i ton, det är faktiskt en högskola vi är på. Detta för att skapa en tydlig form och ram, det blir för spretigt annars och de olika handledarna gav också väldigt olika instruktioner för uppsatsen. Litteratursseminariumet var även oseriöst och borde istället göras ordentligt med tydliga krav som aktivt deltagande av alla studenter och med minst två böcker där studenterna ska kunna jämföra de två olika böckernas perspektiv på hållbar utveckling. » (Godkänt)
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/» (Godkänt)
- Arbetet på två dagar var tvungen att bli ett hafsjobb, ingen tyngd eller stor omtanke eller overklick av det. Dock var det kul och intressant att arbeta så många ihop. » (Godkänt)
- Kursen gav en bra övergripande uppfattning om begreppet hållbar utveckling. Hade dock gärna sett att kursen varit mer ingående och gett en tydligare bild av just arkitektens roll i sammanhanget.» (Gott)
- det är ett intressant ämne och mycket bra har gjorts för att få inblick i det. Dock för snabbt tempo genom vissa delar. som tex bakgrundsfakta som vi skulle använda oss av. jag tyckte inte att det fanns tid att undersöka denna så bra » (Gott)
- Bra kurs mycket viktig och jag har lärt mig mycket. » (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samarbete.»
- Studiebesöken och diskussionerna i ritsal och med handledare. Litteraturseminarium som väcker frågor.»
- Studiebesök hos arkitektkontor.»
- Studiebesöket»
- Föreläsningar och Studiebesök är bra!»
- Besöket på arkitektkontor»
- Besöken på arkitektkontor!»
- Besöken på arkitektkontoren!»
- Intervjuer på arkitektkontor, var mycket lärorikt och ett sätt att se verkligheten på. »
- Studiebesöket på Ekocentrum och hjälpen av handledare i ritsalarna var verkligen till stor hjälp.»
- studiebesöken»
- Ambitionen att lära ut hållbarhet och hur dte kopplas till arkitekten.»
- intervjun»
- Intressanta föreläsningar, studiebesök»
- Hela upplägget var bra tycker jag»
- Studiebesöken»
- Besök på kontoren och Tobias föreläsning om skrivandet.»
- ekocentrum var mycket bra och föreläsningar från många olika synvinklar. dessutom gillar jag att få ta på något mer direkt genom intervju/undersöknings delen»
- studiebesök, intervju på kontor»
- Inledande film. Föreläsningar av Läkare utan gränser och Rural studio. Kurslitteraturen.»
- Studiebesöken till arkitektkontoren.»
- Intervjuerna med yrkesaktiva arkitekter.»
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/»
- besök till ekocentrum och studiebesök till arkitektkontor»
- Studiebesök på arkitektkontor och på Ekocentrum. »
- Studiebesöket hos ekocentrum»
- Den stora variationen av föreläsningar, filmer, studiebesök. Konkreta exempel på hur man kan arbeta för att förbättra mm. »
- Föreläsningar, studiebesök.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre grupparbete, mer individuellt arbete.»
- Minska arbetsgrupperna och förläng tiden att skriva rapporten. »
- Formen rapport. Eller förtydliga upplägget och kravet. Svårt att sammanställa en intervju till en rapport på två dagar, när man är 8 personer som ska sammanställa sina åsikter och upplevelser... Antingen lägga mer krut på diskussion och frågeformulering inför intervju, eller fokusera mer på bakgrund och inläsning på området och minska betydelsen av intervjun.»
- Upplägg och schema»
- Strukturen, schemat, planeringen, målbilden»
- bättre schema och upplägg av kursen. Hade varit roligt att besöka fler srkitektkontor»
- Frågor som skulle skrivas till filmen samt den första presentationen där alla gjorde en powerpoint om sina förkunskaper.»
- Mer tid till fördjupning i grupparbetet och djupare föreläsningar med med fakta och mindre av genomgångar av elevernas tankar, det är intressant med tankar men inte särskilt lärorikt. »
- Allt för stor fokus lades på informationssökningen och de tillhörande föreläsningarna. Fick intrycket av att det är förkunskaper som de allra flesta i kursen redan har och därför kändes de timmarna, som dessutom ibland bara var upprepningar av tidigare föreläsningar, som onödiga.»
- Struktur!»
- gärna lite mer tid till projektet, gärna en helg mellan det att man skriver och ska lämna in. Ex intervju ons, skriva tors, fre mån, inlämning mån kl 1600. Så hinner man släppa rapporten och sedan läsa med "nya ögon" och frisk hjärna»
- Schemaläggningen»
- Mer tid till rapporten»
- Arbetena bör kanske göras i ännu mindre grupper för att öka inlärningen. Lätt att åka snålskjuts som det är nu»
- Opponeringen, där en tydlig genomgång av hur en akademisk opponering ska gå till. Varför fick uppsatsgrupperna inte bemöta den kritik de fick? Bisarrt.»
- varför skulle vi ha en föreläsning om skrivande när den knappt verkade genomtänkt eller förberedd? ingen nytta schemat var på många sätt ganska virrigt och lite kort om tid»
- mer tid åt att skriva rapport, mer tid åt inläsninga av kurslitteratur»
- Kanske inte lägga så mycket tid på biblioteksgenomgångarna, blev väldigt mycket upprepning och genomgång av självklara saker.»
- Planera kursen bättre. Ta bort allt onödigt och släng in nån mer föreläsning om arkitektur och hållbar utveckling, kanske nån om regler och begrepp inom branschen. Samt få mer tid till att skriva rapporten så att vi slipper stressa ihop den.»
- Presentation och opposition bör genomföras i mindre grupper.»
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/»
- upplägget på rapporten.»
- Schemaanläggningen.»
- Inte skriva en lång rapport. känns som att för mycket fokus lades på att skriva och för lite för att lära sig kontexten i kursen. »
- Namnet på kursen, tycker inte det passar in»

17. Övriga kommentarer

- Väldigt frustrerande att få olika besked om information etc. Svårt att veta vad som förväntas av en.»
- Inspirerande bredd, men även något splittrande. Både gällande uppgiftens utförande och de föreläsningar som hölls. Allt från vatten och avlopp genom historien, via afrika till hur man "skriver vetenskapligt" och söker information. Det kändes som att rapportformen blev svår, och hade nog varit enklare ifall man fått en tydligare mall, då det med säkerhet var första rapporten som många skrev. Att lämna uppgiften så "fri" att man skulle kunna skriva en novell, blev mer förvirrande en frigörande. Men i stort. Nöjd med kursen!»
- Förväntade och ville lära mig mer om miljö och miljöpåverkan. Förstod inte frågan om vetenskapliga termer, har vi lärt oss såna? Skulle nog vilja haft en lite mer vetenskaplig och mindre pratig kurs. Jag gillade kursen, men hade gärna sett att den var lite mer fakta-lärorik.»
- Bra och engagerade lärare!»
- intressant ämne!»
- Gärna tydligare ramverk / krav kring rapportens utförande. »
- PiHv77 <a href="http://pbrfmyskrzlx.com/">pbrfmyskrzlx</a>, [url=http://rlsuvmlrfcbp.com/]rlsuvmlrfcbp[/url], [link=http://cjsmigojjwrr.com/]cjsmigojjwrr[/link], http://ndefnwlxcakv.com/»
- Jättebra med kursen, hade gärna sett att den hade fått genomsyra allt vi gör under hela utbildningen och inte bara lägga den som en enskilld kurs. »


Kursutvärderingssystem från