ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp1åk1: MVE011 Inledande matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-19
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
52 svarande

0 0%
3 5%
34 65%
15 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
52 svarande

0 0%
8 16%
31 63%
10 20%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
52 svarande

0 0%
6 13%
23 52%
15 34%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
52 svarande

0 0%
5 11%
24 54%
15 34%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
52 svarande

0 0%
5 9%
16 30%
31 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
52 svarande

2 3%
3 5%
11 21%
36 69%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Samma mängd föreläsningar var perfekt för tiden.»
- Vet ej»
- Teorier om gränsvärden, absolutbelopp och vektorer. Detta var inget man hade hört på gymnasiet och var nytt.»
- Pedagogiken och de 8 läsveckorna istället för 6. Bra att börja i tid med matten»
- Det är svårt att veta nu, men jag hoppas på att jag kommer ha användning av ALLT jag lärt mig.»
- Johan Berglind! Pedagogisk, hjälpsam och lagom underhållande.»
- De många räkneövningarna»
- De två extra veckorna»
- Kursen som sådan, upplägget och det vi lärde oss var relevant och en bra start på utbildningen och första året.»
- Känns som det är svårt att ändra på så mycket?»
- Johan Berglind och hans föreläsningar. Att han räknade igenom gamla tentor. Jakob som räkneövningsledare.»
- Övningstillfällena»
- Johans upplägg på anteckning har varit jätte bra ! »
- Övningarna. Dessa var mycket givande.»
- Möjligheten till övningslektioner och gamla tentor.»
- Föreläsningarna var bra och tydliga! Dock väldigt varierande i svårighetsgrad. »
- Läraren Johan Berglind»
- Alla moment var bra, förutom MATLAB, ändra strukturen, det är få som faktiskt förstår MATLAB.»
- Det mesta... Allt har fungerat bra.»
- längden, bra att kuren var 9hp. de extra veckorna behövdes»
- Matteövningarna. »
- Johan! Han är jätte bra! pedagogisk och bra föreläsare!»
- Räkneövningarna med lärare»
- Att Johan är så strukturerad och förberedd inför varje lektion!»
- Johan Berglind! Mycket bra föreläsare som förklarar tydligt och som flera gånger stannade kvar efter lektionstid för att hjälpa och förklara svåra uppgifter. Bra! »
- strukturen på undervisningen»
- Tydliga genomgångar och mycket exempeluppg på föreläsning från tenta likanade övningar »
- Johan Berglind Utformningen är bra som den här!»

3. Saknade du något i kursen?

- Genomgång i matlab. »
- Vet ej»
- Intro till integraler, men det kommer i nästa kurs.»
- MAn skulle kunna placerat linjär algebra och vektorer tidigare i kursen för att sammankoppla bättre med matlab-delen»
- Nej, inte egentligen.»
- Mer Matlabföreläsningar, där man förklarar begrepp och hur man går tillväga på ett enkelt sätt. Behövs för de som inte har så stor datorvana. En ännu starkare rekommendation om att hela sommarmatten bör räknas igenom skadar inte.»
- Nej»
- Inte i kursen som sådan.»
- Lite mer tydlighet från läraren och fler hjälpledare under övningarna. Skulle varit väldigt bra med studentledd matlab, läraren där var inte så väldigt pedagogisk.»
- Nej.»
- nej»
- Lektioner när elever kan säga uppgifter som löses på tavlan »
- En mer grundläggande genomgång från början.»
- Tydligare information om teoriuppgifterna till tentan.»
- Föreläsningar om Matlab.»
- Vecko-PM hade varit mycket hjälpsamt då detta är en väldigt spridd kurs. Dessa PM skulle även hjälpa oss studenter vid tentaplugget!»
- Nej»
- Genomgångar i matlab»
- Nej. »
- en engagerad föreläsare»
- Även lätta exempel på föreläsningarna, först bygga en grund. Då detta är fösta mattekursen och många som haft några sabbatsår och därigenom glömt även grundläggande saker. »
- Mer info om bevisen och att dom kom på tentamen, borde betonas tidigare så man har tid att öva in dem! Samt bättre genomgångar eller ja genomgångar på matlab! Det är så pass olikt nåogt vi gjort förut att den grundlig genomgång på hur de funkar vore bra!»
- Nej»
- Mer genomgång av tenta-liknande uppgifter tidigare under kursen»
- Tid.»
- en röd tråd genom kursen»
- Fler tillfällen för frågor nära tentan. Och fler övningstillfällen med lärare. »
- Nej»
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Ifall man inte ändrar tillvägagångssättet i matlabutlärningen kan hela detta moment lika gärna strykas. Väldigt opedagogiskt.»
- Matlab känns lite väl överflödigt och lärde sig inte mycket på det.»
- Vet ej»
- Det kan ha blivit för mycket med vektorer eftersom man tappade fokus på kursen som helhet då det kändes att man delade upp det i intro matte och vektorer. Matlab kanske man kan hålla som en egen kurs.»
- Det är svårt att säga.»
- Matlab»
- Matlab»
- Min uppfattning är att kursen är lite väl bred, det är väldigt mycket av olika saker. »
- Jag ifrågasätter STARKT Matlabs betydelse för våra matematiska kunskaper, speciellt när det faktiskt bara är ett fåtal elever som skriver kos, och resten kopierar den.»
- vet inte. »
- Nej.»
- nej»
- Matlaben fungerar inte som den är i dagsläget. Antingen behövs det riktiga föreläsningar eller bättre kurslitteratur. Som det är nu så lär man sig inte speciellt mycket utav programmet tyvärr.»
- Nej.»
- Matlab. Vi får inga föreläsningar, inga genomgångar, inga grunder. Vi får en PDF som vi skall följa, vilket slutar i att alla kopierar och ingen fattar någonting. Fråga vilken PEDAGOG som helst - detta inslag i kursen är fruktansvärt ineffektivt och överflödigt. Lägg Matlab-timmarna på fler föreläsningar (=mer tid till det som faktiskt är viktigt att kunna -> bättre teknologer och I:are).»
- Hyperbolicus för sinus och cosinus»
- Vektorer kändes lite påtvingat nästan... Kanske inte bör tas bort, men implementeras bättre.»
- Matlab»
- MATLAB ! Oförstålig kurs, förväntas att man ska kunna saker som ingen gått igenom och som inte står i övningarna. Varje lektion borde föregås av en introduktion där läraren går igenom en typuppgift för att öka förståelsen av vad man egentligen håller på med. »
- Matlab.hehe »
- Matlab»
- nej»
- nej»
- Matlab utanför kursen.»
- Hyperboliska funktioner»
- Nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Nöjd med allt utom matlab. Otroligt opedagogiskt inslag i kursen. Man lärde sig i princip ingenting. »
- Nej»
- Matlab delen var den som var svårast att förstå. Jag såg inte tydlig koppling till övriga delen av kursen och vi fick inte så mycket teori inför matlab.»
- Matlab-undervisningen bör utvecklas. De flesta kopierar av varandra för att man inte förstår. Komplettera med frivilliga föreläsningar för de som föredrar det.»
- Matlab var en väldigt ostrukturerad del av kursen. Vore bra med genomgångar inför varje moment.»
- Matlabens upplägg var inte särskilt bra tycker jag. Jag anser att lärarna bör ha någon form av genomgång för att man ska få någon förståelse överhuvudtaget.»
- Vi har haft en föreläsare som är mycket väl insatt i sitt ämne, men som många gånger tappade bort studenterna i sina förenklingar på tavlan. Ett tydligare sammanhang tror jag har givit mer för samtliga studenter.»
- Matlab kunde enkelt genomföras utan att man lärde sig någonting, mycket copy-paste.»
- Det hade varit till fördel att veta hur många bonuspoäng man fått från de 4 duggorna innan tentan skrevs. »
- Om "Gav ingenting" fanns som alternativ, hade Matlab fått det. I denna utvärdering får Matlab nöja sig med "Mindre lärorikt".»
- vid matlab hade det varit bra med extra lärarresurser samt en genomgång innan lektionerna, det var svårt att gå vidare utan att förstå momentet innan fullt ut. »
- Grupparbete är det som ger allra mest, både på övning och utanför studietid.»
- Föreläsningarna var bäst, han typexempel var jätte bra! Tack Johan! Kanske något mer betonat vad som är viktigt till tentamen!»
- Matlab är en diffus sak...tidskrävande och ett stort frågetecken»
- Matlab-kursen känns inte helt optimal. För min egen del tycker jag att den mest är tidskrävande och föga lärorik. Vi borde ha genomgångar (föreläsningar) i Matlab. Nu är det bara några få som förstår vad vi gör, som sedan måste hjälpa alla andra.»

Att få hjälp och svar på frågor
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 29%
Lärorikt»25 53%
Mindre lärorikt»8 17%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.87

Föreläsningar
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 44%
Lärorikt»27 51%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.59

Övningar
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 47%
Lärorikt»19 41%
Mindre lärorikt»5 10%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.63

Projektarbete
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»3 75%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»42

Genomsnitt: 1.75

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 40%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 60%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 2.2

Laborationer
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 28%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»5 71%
Ingick inte i kursen»39

Genomsnitt: 2.42

Studiebesök
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»44

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 12%
Lärorikt»31 62%
Mindre lärorikt»13 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.14

Självverksamhet
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»26 57%
Lärorikt»18 40%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.44

Tentamen
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 16%
Lärorikt»36 73%
Mindre lärorikt»5 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.93

Tillfällen för kritik (feedback)
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»5 27%
Mindre lärorikt»12 66%
Ingick inte i kursen»27

Genomsnitt: 2.61

Matlab
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 4%
Lärorikt»2 4%
Mindre lärorikt»46 92%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.88

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.3
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från