ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_12/13 Affärsutveckling, LBT818

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-12 - 2013-04-12
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
13 svarande

0 0%
2 15%
2 15%
8 61%
1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga
13 svarande

0 0%
4 30%
5 38%
4 30%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
13 svarande

1 7%
2 15%
5 38%
5 38%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.07

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
13 svarande

1 8%
1 8%
6 50%
3 25%
1 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.16

Kursen kändes angelägen för min utbildning
13 svarande

0 0%
0 0%
2 15%
5 38%
6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.3

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
13 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
6 46%
6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.38

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Dugga 1 var väldigt bra för budgeteringen senare i projektet. Gillade även kurslitteraturen, rolig dansk författare!»
- Projektet»
- Det sista seminariet där vi fick applicera VRIO och affärsutveckling på verkliga företag var givande. Mer sådant önskas!»
- Projektarbetet»
- dugga 1, så länge som vi inte lär oss det tidigare för det är vettigt att ha lärt sig. »
- Litteraturen. Utan den hade jag inte lärt mig något av substans om affärsutveckling. »

4. Saknade du något i kursen?

- Eventuellt gästföreläsningar men framförallt fler föreläsningar i allmänhet.»
- Fler seminarium för att diskutera ämnet hade vart bra»
- Saknade föreläsningar där vi själva får pröva på AU. Lektioner kopplade till affärsutveckling i bygg och fastighet, kanske någon gästföreläsare hade varit intressant.»
- Föreläsningar»
- Jag uppfattade kursen som väldigt innehållsrik, nästan för innehållsrik så att det var svårt att ta till sig flera delar av kursen. Jag tror att det hade hjälpt att ha övningar i seminarieform, lite såsom Susanne hade i marknadsföringen. Detta för att verkligen förstå hur tänket ska vara med olika modeller etc. Genom att ha sådana övningar hade det nog hjälpt en vid hemtentan, eftersom det var en ganska mastiga och komplexa frågor. »
- Föreläsningar.»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Dugga 2 kändes bara onödig, hemtentan var på lite dumt upplagd, i min mening, då man först var tvungen att analysera ett företag och sedan utgå ifrån de i samtliga svar. Bara analysera ett företag i termer av affärsutveckling är ett projekt i sig.»
- Tydligare direktiv för projektet. Vi ska läsa och lära oss under projketets gång, men för att bli godkänd krävs en viss nivå som är svår att känna till. »
- Tycker att projektet tar för stor plats i kursen för att bara vara G-uppgift. Antingen betygsätt U, 3, 4, 5 eller minska arbetsbördan på projektet och komplettera kunskapsmässigt med obligatoriska seminarium.»
- Mer seminareifrågor likt de i hemtentan.»
- Duggan var alldeles för omfattande, kändes mer som en tenta. Bör därför ligga under tentaveckan istället och iår körde duggan ihop sig pga av att den var så omfattande och låg förtidigt. Hemtentan var extremt svårhanterlig då vi inte diskuterat så mycket kopplingen mellan AU och företag. Mer studier under lektionstid där vi tolkar och pratar företags siffror önskas därför. »
- Mer föreläsningar,ingen dugga. Kanske bara en hemtenta/salstenta. »
- Om hemtentan ska vara kvar, bestäm ett datum i tentaveckan och låt inte studenterna bestämma, det tog bara onödig lektionstid där vi faktiskt kunde lärt oss något. Mer samspelande mellan lärarna så att de säger samma sak och inte ger en olika fakta, mest gällande kursen. Större tydlighet kring när en del av lektionen skulle vara till för frågor om Projektarbetet, så att man hade kunnat förbereda sig och därmed kunnat utnyttjat tillfället. »
- Fler föreläsningar som utförskar hur det egentliga affärsutvecklandet går till. Jag hade velat se exempel på mindre framgångsrika företagsstrukturer, processer och affärsidér för att sedan titta närmare på hur en affärsutvecklare kan förbättra dessa. Hade varit användbart om affärsutveckligstekniker och dos and don"ts lärts ut. Mer fokus på bygg- och fastighetssektorn. Examinationen borde göras om till en salstenta istället för hemtenta och dugga. Projektet kan vara kvar, men gör handledningarna frivilliga. »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Väldigt bra handledningstillfällen, lärorikt första praktikfall. Omfattande grupparbete för bara godkänt betyg. »

Föreläsningar
12 svarande

2 16%
OK»4 33%
5 41%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.41

Övningar/övriga lektioner
12 svarande

0 0%
OK»4 33%
7 58%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.75

Att få hjälp och svar på frågor
11 svarande

0 0%
OK»7 70%
0 0%
++»3 30%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.6

Kurslitteratur och annat kursmaterial
12 svarande

1 8%
OK»7 58%
3 25%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.33

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
11 svarande

0 0%
OK»3 75%
0 0%
++»1 25%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.5

Projektarbete i grupp
12 svarande

0 0%
OK»5 41%
6 50%
++»1 8%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.66

Muntlig redovisning
12 svarande

1 10%
OK»6 60%
2 20%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.3

Tentamen
11 svarande

1 33%
OK»2 66%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 1.66

Hemtentamen
11 svarande

4 40%
OK»2 20%
1 10%
++»3 30%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.3

Dugga
12 svarande

1 10%
OK»6 60%
2 20%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.3

Självverksamhet
11 svarande

0 0%
OK»5 45%
5 45%
++»1 9%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.63

Studiebesök
11 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
11 svarande

0 0%
OK»1 50%
0 0%
++»1 50%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 3

Feedback under kursens gång
11 svarande

0 0%
OK»7 70%
1 10%
++»2 20%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.5

Feedback vid examination
11 svarande

1 20%
OK»2 40%
0 0%
++»2 40%
Vet ej/ Ingick ej»6

Genomsnitt: 2.6

Laborationer
11 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2

Annat
11 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 2

7. Övriga kommentarer

- Hade jag fått bestämma, vilket jag nu inte får, hade kursen innehållit fler föreläsningar, projektet hade varit betygsgrundande då det var alldeles för omfattande för att bara vara ett G/U projekt. Dugga 2/Hemtentan hade utgått och den som blev kvar hade bara bedömts med G/U.»
- Tycket att duggan skulle innehålla flera frågor för att visa på att man har förstått helheten. »
- Hemtentan var svår, saknades mer föreläsningar med kopplingen till bygg och fastighet. Om duggan ska vara så omfattande flytta till tentaveckan. »
- Bra kurs för utbildningen. »
- Besviken på kursupplägget och kursinnehållet, speciellt då affärsutveckling utgör en sådan stor del av AE-programmets externa image. Förväntade mig att detta var programmets paradkurs. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.61
Beräknat jämförelseindex: 0.65

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från