ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Teknisk kommunikation, FSP025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-22 - 2013-01-27
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 10 timmar»11 32%
Cirka 10 timmar»11 32%
Cirka 15 timmar»8 23%
Cirka 20 timmar»3 8%
Mer än 20 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.17

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 17%
100%»29 82%

Genomsnitt: 4.82


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Känner du att du har fått bättre kunskap om hur man genomför, dokumenterar och rapporterar ett tekniskt projekt på engelska genom att ta den här kursen?

34 svarande

Inte alls»2 5%
Till viss del»11 32%
Ja, någorlunda»12 35%
Ja, till stor del»8 23%
Ja, helt och hållet»1 2%

Genomsnitt: 2.85

4. Har dina kunskaper om hur man kan systematisera ett projektarbete förbättrats?

35 svarande

Inte alls»7 20%
Till viss del»13 37%
Ja, någorlunda»11 31%
Ja, till stor del»4 11%
Ja, helt och hållet»0 0%

Genomsnitt: 2.34

5. Har dina kunskaper om hur man kan identifiera och tillämpa verksamma metoder för att effektivt arbeta i grupp förbättrats?

35 svarande

Inte alls»6 17%
Till viss del»17 48%
Ja, någorlunda»7 20%
Ja, till stor del»5 14%
Ja, helt och hållet»0 0%

Genomsnitt: 2.31

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

35 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»7 20%
Vet ej, målen är svåra att förstå»4 11%
Målen är för lågt ställda»3 8%
Målen verkar rimliga»18 51%
Målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 3.17

7. Testade de examinationen om du uppnått målen?

Med examinationen avses alla de betygsatta momenten, dvs tentamen, rapporten, presentationen samt critiquen.

34 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»8 23%
Nej, inte alls»5 14%
I viss utsträckning»17 50%
Ja, i hög grad»4 11%

Genomsnitt: 2.5

8. Allmänna kommentarer rörande mål och måluppfyllelse

- Det är bra!»
- Som alltid lite flummiga som de ska vara, dock rimliga.»
- Tyckte det var lite dåligt underlag för att skriva en kritik, hade gärna sett mer övning, mer feedback på den fronten innan uppgiften.»
- Kollade inte målen någongång.»
- För många fick godkänt utan ansträngning eller prestation, fast det gäller CTH på det stora. När kurser introducerades pratades det om böcker, IEEE, LIPS etc vilket gav oss en inblick i hur man skriver på rapporter på riktigt men inget som tillämpades. Det var också svårt att förstå vad som krävdes av en för de olika betygen. Allting verkade bra och i slutändan fick vi olika betyg. Gymnasieskolan tillämpar policyn att man när som helst under åretsgång kan fråga hur det ligger till med betygen(även om förhållande vis få elever vet om det). Hade varit trevligt om kursen tog inspiration där ifrån vad beträffar rapporten och kritiken. »


Undervisning och kursadministration

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.14

10. Vad tycker du om projektuppgiften?

34 svarande

Mycket dålig»4 11%
Ganska dålig»9 26%
Ganska stor»18 52%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.58

11. Vad tycker du om projektets omfattning?

35 svarande

För litet»0 0%
Lagom»24 68%
För stort»11 31%

Genomsnitt: 2.31

12. Hur väl har det fungerat att arbeta efter projektmodellen LIPS?

34 svarande

Mycket dåligt»7 20%
Ganska dåligt»12 35%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.26

13. Hur väl fungerade handledningen kring projektet?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»24 68%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 2.97

14. Hur bra har inslagen om gruppdynamik fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 2.77

15. Allmäna kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Undervisning och kursadministrationen har funkat bra!»
- Jag tycker det var ett roligt påkommet projekt, väl igenomtänkt. Bra feedback i varje del i kursen.»
- Har inte använt LIPS alls knappt, hade kanske gärna sett mer användning av den från början. Dessutom kändes grupp psykologin väldigt konstig. Bra att den delen är med, men det kändes inte som om vi gjorde så mycket konstruktivt med den, man sa inte så mycket bra saker till varandra.»
- Det kändes som att det var mycket tid till spillo.»
- Allt för djupt arbete för att vara första årets kurs. Man vet inte hur man ska börja, eller hur man tillämpar sina kunskaper. Det blev mer att man chansade på att man gjorde rätt, och bara leta bra fakta som man kunde använda istället för att fokusera på hur man ska verkligen skriva rapporten. »
- Förutom de momenten i LIPS så som "gates" och andra handledda aktiviteter så övergavs modellen efter tidiga försök till att tillämpa den. Anledningen var att den inte följdes upp av utomstående och gruppmötena inte blev tillräckligt tydligt introducerade. Förslag till förbättring är att skumma igenom vart tredje protokoll eller något. Jag kände att LIPS hade effektiviserat arbetet men vågade inte ta upp det i gruppen.»


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»21 61%
Mycket bra»11 32%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.44

17. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

33 svarande

Sänkas markant»3 9%
Sänkas lite»13 39%
Förbli densamma»16 48%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.45

18. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

34 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»9 26%
Förbli densamma»23 67%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.61


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»9 26%
Godkänt»16 47%
Gott»5 14%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.76

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Formen att arbeta med ett projekt. Handledningen samt engelska lektioner.»
- Becky»
- 1. Behåll tanken om ett projekt som integrerar alla grupper, t ex somWindward Island. 2. Behåll tidsupplägget som det varit, skönt att det inte krockar med tentorna i slutet.»
- Det intressanta projektet, hade inte projektet varit så intressant så hade nog många ansträngt sig mycket mindre på kursen.»
- Projektet i sig bör bevaras, det är intressant.»
- När man fick kritik och fick ge kritik till andra grupper var mycket hjälpande.»
- Projektet, samma frågeställning som i år.»
- Grammatikworkshoparna.»
- eng grammar workshoppen»
- Presentationerna om hur man skriver en rapport och dess olika delar. Presentationerna om gruppsykologin»
- inget»
- Mer tekniskt inriktat projekt så länge hjälp kan finnas till hands»
- Ett sedan tidigare okänt ämne så som distributions system tycker jag var en bra idé. Hade verkligen inte velat syssla med solceller likt gymnasiet. Kursen var bra»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En sådan kurs bör enligt mig flyttas till senare lästid eftersom vi blir nog mer insatta i det här området och kan nog bättre engelska.»
- Att allt är obligatoriskt»
- Vet ej.»
- LIPS användningen, organiseringen av gruppernas arbete från start, mer hjälp med att få en bra start med organisation enligt LIPS.»
- I början blev man förvirrad av allt som skulle göras så något bör ändras för att minska förvirringen. Om man förbättrar informationen i början av kursen för att förklara hela arbetsgången skulle kanske kunna fixa det.»
- Bättre kommunikation mellan de olika lärarna.»
- Klarare direktiv i början av projektet.»
- Inte så djupt arbete, då man fokuserar mer på att bara hitta fakta än att veta hur man ska skriva och lägga upp en rapport. »
- Tycker tyvärr inte alls om upplägget på den här kursen är bra. Blir rörigt att kusen både en engelskakurs OCH en projektkurs. Och det förväntades väldigt stora förkunskaper som gjorte arbetet inom gruppen ojämnt, beroende på vilken gymnasieutbildning man hade gått. Det var svårt att leta spetsinformation när man inte hade den baskunskap som krävdes. Blev också extra klurigt då man inte han lära sig allt på kretsanalysen innan man behövde kunskapen i den här kursen. Förstår om en engelskakurs är att föredra, men då tycker jag nog att det skall vara en ren engelskakurs och inte blandat med ett projekt som är svårt att greppa och kräver mycket tid.»
- tydligare projekt»
- Tycker att det borde vara valfritt att skriva en critique som man får feedback på.»
- allt»
- Sammanfattningvis: 1. Bättre uppföljning på LIPS 2. Tydligare indikationer vilket betyg man gick mot. »

22. Övriga kommentarer

- Annars har det varit en bra kurs!»
- Härlig handledning, riktigt bra respons vid "hållpunkterna" med kommentarer i marginalerna.»
- Känns som att de olika projekten hade väldigt olik arbetsbelastning.»
- Dålig kurs.»
- En rolig kurs»


Kursutvärderingssystem från