ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra TMV166 2010/11, TMV166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-17 - 2011-04-01
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Roger Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»24 44%
Cirka 20 timmar»12 22%
Cirka 25 timmar»12 22%
Cirka 30 timmar»4 7%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 2.03

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»1 1%
25%»25 46%
50%»9 16%
75%»7 12%
100%»12 22%

Genomsnitt: 3.07

- Boken var mycket beskrivande och lättläslig!» (25%)
- Första föreläsningarna, därefter bara övningar.» (25%)
- Föreläsningarna gav jag upp ganska tidigt eftersom jag inte lärde mig något på dem. Exempel efterlyses likaså grammatik. En del meningar som skrevs på tavlan var helt omöjliga att förstå.» (25%)
- Enligt mig så var språket på föreläsningarna för "komplicerat" vilket gjorde att det var lättare att ta till sig och förstå om man läste boken.» (25%)
- jag gick på allt fram till lv 4 sen gick jag inte på fler. det gav ingenting.» (50%)
- Undervisningen har varit otydligt vad det egentligen handlat om. Har varit fullt av fel vilket förstör rytmen i föreläsningarna.» (75%)
- Jag (var en av de få som) gick på nästan alla föreläsningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I VeckoPM presenteras kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen, dels för godkänt, dels för högre betyg.

3. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 29%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 44%

Genomsnitt: 2.79

4. Hur stor hjälp för dina studier har de detaljerade målen varit?

52 svarande

De har inte hjälpt mig.»22 42%
De har varit till viss hjälp.»19 36%
De har varit till stor hjälp.»8 15%
De har varit till mycket stor hjälp.»3 5%

Genomsnitt: 1.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

I bedömningen av rimligheten bör du också väga in att det för godkänt på tentan krävs att målen för godkänt uppnåtts i hög grad.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 7%
Ja, målen verkar rimliga»38 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.95

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

48 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 31%
Ja, i hög grad»28 58%
Vet ej/har inte examinerats än»5 10%

Genomsnitt: 2.79

7. Gynnade upplägget av Matlabexaminationen ditt lärande?

Matlabexaminationen byggde helt på eget ansvar genom att endast närvaro kontrollerades. Tror du att du skulle lärt dig mer om examinationen i första hand kontrollerat att vissa uppgifter genomförts?

52 svarande

Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.»18 34%
Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.»31 59%
Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.»3 5%

Genomsnitt: 1.71

- Eftersom att vi låg så mycket efter i föreläsningarna så visste vi inte vad teorin i matlab gick ut på och därför blev dom till stor del helt värdelösa» (Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- ngn som kollade vad man gjort. det var många som bara gick dit men sen inte gjorde ngt. mkt facebook...» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)

8. Till hur stor hjälp har Maple T.A. varit för din inlärning?

54 svarande

Ingen hjälp»1 1%
viss hjälp»15 27%
stor hjälp»16 29%
mycket stor hjälp»22 40%

Genomsnitt: 3.09

- jag visste inte vad jag gjorde egentligen. det var för lätt att när du svarat kunna se hur du skulle svara nästa gång. vissa svar ändrades inte och andra såg man ganska tydligt hur du skulle flytta eller lägga ihop siffror för att få rätt. tex var det oftast siffror som varierade hade () om sig men siffror som inte ändrade sig hade det inte. det blev lättare att förstå hur programmet räknade än att räkna ut det själv. » (Ingen hjälp)
- De var tråkigt att man inte behövde kunna något för att göra duggorna, de frågor som inte gick att köra i matlab hade ju samma svar hela tiden. Dvs de som inte kunde något eller ville lära sig något kunde ändå få 6 poäng till tentan.» (viss hjälp)
- Ett bra sätt att se upplägget (utformningen) på skrivningarna som är olikt upplägget i boken. » (stor hjälp)
- Dock tycker jag att det skulle var tydligare hur svaren ska anges i Maple. Samt det ibland trots att du svarade rätt så fick du fel för att Maple inte hade förenklat svaret lika mycket eller tvärt om. Ibland var det till och med så att Maple ville att du skulle svara med hela uträkning. Detta tyckte jag var dåligt!» (mycket stor hjälp)
- alla fördelar som man får med vanliga duggor fås ju även med det här upplägget plus fördelar i.o.m att ens eget studieupplägg blir mer flexibelt när man kan välja själv när man vill/kan göra duggan (extremt fördelaktigt då jag hade en sjukdomsperiod mitt i läsperioden) dessutom att man kan göra om den med nya frågor om man missar gör ju att man lär sig mer och faktiskt blir mer motiverad att göra dem.» (mycket stor hjälp)
- maple var jättebra! fortsätt med det!» (mycket stor hjälp)

9. Nu examineras Godkäntdelen som en del av tentamensskrivningen. Vad anser du om att examineras på denna del med ett motsvarande prov i Maple T.A.?

54 svarande

Bra»26 48%
Dåligt»16 29%
Vet ej»12 22%

Genomsnitt: 1.74

- de sista frågorna på tentan fanns inte på Maple. Kunde kanske ha haft med dessa typ-uppgifter med på maple .» (Bra)
- Skall man examinera i Maple T.A så kan man använda Matlab/Wolfram Alpha för att räkna istället» (Dåligt)
- Skulle inte fungera utan ordentligt inlärningsmoment i hur Maple tolkar inmatning av information.» (Dåligt)
- Examiniationen av Godkäntdelen blir mer verkligen och skärper studenterna om den utförs på tentamensskrivning än om den skulle gjort i Maple T.A. Tror att fler studenter skulle göra delen tillsammans i Maple T.A således blir andelen studenter fler som verkligen bevisar sina kunskaper genom en riktig tentamensskrivning. » (Dåligt)
- Maple tolererar inte olika svar som betyder samma sak, exempelvis kan man få fel om man skriver 3 istället för (45)/(15), som maple tycker svaret ska vara. Detta måste förändras om man ska kunna examineras mha Maple.» (Dåligt)
- det beror på. det var många som tyckte att det var svårt att förstå ur maple ville att man skulle svara på frågorna med paranteser och dylikt.» (Vet ej)
- själva grejen med tentor är ju bra, fast datum och tid som gäller och samma frågor för alla är ju mest rättvist, det känns nog bättre att ha som nu med en skriftlig tentamen... dessutom kan man missa poäng i Maple för att man inte svarar exakt så som maple gör märkte jag, tex så gör maple skillnad på var ett minustecken placeras i ett bråktal även om det negativa bråket i sig är rätt svar, tog ett tag innan jag förstod att det var därför jag fick fel på en del frågor, men att ha duggor i Maple som ger bonuspoäng var ju riktigt bra, alla fördelar som man får med vanliga duggor fås ju även med det upplägget plus fördelar i.o.m att ens eget studieupplägg blir mer flexibelt när man kan välja själv när man vill/kan göra duggan dessutom att man kan göra om den med nya frågor om man missar gör ju att man lär sig mer och faktiskt blir mer motiverad att göra dem.» (Vet ej)

10. Nu examineras Matlab-laborationerna via obligatorisk närvaro. Vad anser du om att i stället examinera dessa i Maple T.A.?

54 svarande

Bra»20 37%
Dåligt»21 38%
Vet ej»13 24%

Genomsnitt: 1.87

- Det som jag tyckte var en viktig fördel med maple var att man fick så mycket tid på sig, och att man då slapp stressa, och det gjorde att man lärde sig mer, eftersom man då kunde tänka efter ordentligt på varje uppgift. Om man lägger upp matlab delen på samma sätt skulle det säkert kunna bli en förbättring. » (Bra)
- Inte med upplaget som var på duggorna.» (Dåligt)
- Bra att ha både Maple och Matlab.» (Dåligt)
- Likt svar på fråga 9. Matlab-laborationerna är givande och problem löses genom diskussioner bland studenterna och således ökar kunskapen och förståelsen. Dagens laborationer har varit mycket givande!» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.84


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»26 48%
Ganska liten»23 42%
Ganska stor»4 7%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.62

- jag vill inte vara elak men den kändes som att roger kopierat nån engelsk bok och stoppat in den i google translate , för det han skrev på tavlan var näst in till obegripligt. och när folk ställde frågor tyckte jag inte att det lät som han visste vad han pratade om. å andra sidan är han väldigt trevlig, och när han gick igenom gamla tentauppgifter tyckte jag att han var bra på att förklara. Jag tror att det är viktigt med mindre text på tavlan med en massa utfyllnadsord, och mer exempel. (inte med stora matriser med a11 a12......anm utan också med siffror för att göra det lättare för oss att se. Och det är viktigt att skilja på matrismult, och skalärmult, för det kanske är självklart för honom vad han menar, men vi som ska lära oss det för första gången kan inte se skillnad när han gör prickarna lika dana! » (Mycket liten)
- Har knappt varit på någon föreläsning då jag inte ens från start förstod ett skvatt vad föreläsaren pratade om. Hade han varit lite tydligare i vad han pratade om och strukturerat upp föreläsningarna så man iaf förstod om det var determinanter eller inverser han pratade om och haft någon som helst pedagogik hade jag gått på betydligt fler föreläsningar och troligtvis fått ett bättre tenta resultat.» (Mycket liten)
- Blev att man fick läsa i boken när föreläsningarna inte höll måttet» (Ganska liten)
- Va svårt att utnyttja övningarna eftersom man inte lärde sig något på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav inge mkt annat än att när man senare läste boken så kände man att man sett innehållet tidigare och därför kändes det inte lika främmande. » (Ganska liten)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»5 9%
Ganska stor»23 42%
Mycket stor»24 44%

Genomsnitt: 3.27

- Nej men hittade annan litteratur på DC som var till stor hjälp!» (Ganska liten)
- Nej, men hittade många andra bra hjälpmedel!» (Ganska liten)
- Tråkigt att boken var på engelska, det försvårade både på föreläsningar, övningar och tenta eftersom jag kunde de engelska beteckningarna men inte de svenska. Det va dessutom skit jobbigt när jag gjorde en uppgifter på svenska och inte kunde slå upp ord och beteckningar jag inte förstod i boken.» (Ganska stor)
- Har i princip bara pluggat gamla tentor men har fortfarande ingen förståelse alls för vad jag gjort utan jag kan bara räkna ut de dom frågar efter och tror iaf att jag klarat kursen.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»28 51%
Mycket bra»19 35%

Genomsnitt: 3.16

- Väldigt otydligt om hur poängen räknades på tentan och hur matlablektioner man skulle närvara på.» (Ganska dåligt)
- Tråkigt att mycket av det som stod på kurshemsidan inte stämde, skapade en del förvirring. Tex verkade examinatorn själv inte veta om dugga poängen räknades till alla betygssteg. På hemsidan stod klart och tydligt att de räknades till alla stegen men på tentan stod det att de bara räknades till godkänt delen.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»17 31%
Mycket bra»17 31%
Har ej sökt hjälp»17 31%

Genomsnitt: 3.88

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 21%
Mycket bra»38 73%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.76

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»2 3%
Låg»6 11%
Lagom»35 64%
Hög»11 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.01

- Vilket är bra, eftersom det är ganska högt tempo på mek1.» (Låg)
- Vissa veckor var det väldigt mycket att göra, och vissa väldigt lite. » (Lagom)
- Det var mycket uppgifter att göra första veckan. Missade man dessa låg man väldigt långt bak direkt. Skulle föreslå en lite lugnare start med lite färre rekommenderade uppgifter första veckan för att sen öka till lv 2 och 3...» (Lagom)
- Eftersom jag inte lärde mig något på föreläsningarna var det svårt att få någon djupare kunskap.» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»20 37%
Hög»26 48%
För hög»6 11%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»13 24%
Godkänt»23 42%
Gott»15 27%
Mycket gott»2 3%

Genomsnitt: 3.07

- jag tycker att matte institutet har gjort det riktigt dåligt. tycker att man borde se över sitt sätt att lära ut. jag har aldrig någonsin skolkat eller struntat i att gå på lektioner i hela mitt lite förräns denna kurs. jag tyckte att föreläsningarna var riktigt sega och intetsägande. Roger verkade vara en mycket kompitent matematiker och verkligen kunna sin sak men inte en lysande pedagog. vi var ganska många som inte var på föreläsningarna och som antingen läste själva eller som många likt mig kollade på föreläsningar från MIT som ligger ute på deras hemsida. så sjukt mkt bättre, både i en variabeln och i lin alg. tycker att matte insitutet borde lägga mer energi på att bli mer kompitenta lärare och pedagoger för hade tippsat folk att söka ngn annan skola om de var intresserade av matte. tror säkert att det finns mkt bra folk på matte inst också men de två senaste föreläsarna vi haft har inte varit bra. Maskinprogrammet borde ju också kunna ställa krav på föreläsarna som håller kursen, lite kundkrav så att säga. det är ju inte helt lysande när det är 30-40 st på föreläsningarna varav 20 från td.» (Dåligt)
- Föreläsningarna gav i princip ingenting. Mer matte, figurer och exempel. Inga romaner tack. » (Dåligt)
- Lågt ställda krav och omotiverande föreläsningar gjorde att många tog sig an kursen på egen hand.» (Dåligt)
- Dålig undervisning » (Dåligt)
- Jag har fått ut mer av att kolla på föreläsningar på engelska på youtube och läsa gamla studenters föreläsningsanteckningar än att gå på våra egna föreläsningar. Det känns inte riktigt rätt.» (Dåligt)
- Föreläsningarna var inte speciellt bra. Jag tror Roger är väldigt duktig inom sitt område men kanske inte riktigt kan förmedla det som skall förmedlas i kursen på ett pedagogiskt sätt. » (Godkänt)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maple, Roger»
- Maple T.A. duggor»
- kursliteraturen den var bra och lättfattad.»
- Bra med maple isf duggor »
- Maple T.A»
- Upplägget och belastningen. »
- Duggorna i Maple T.A. Samt upplägget med övningslektionerna där man får gott om tid till eget räknande och en liten del genomgång av ett eller två tal/fågor.»
- Mapel TA»
- MapleTA och Matlab-obligatorisk närvaro»
- Maple»
- Maple testen!»
- Maple T.A»
- Kursmaterial»
- de detaljerade målen och duggorna i Mapel TA»
- maple TA»
- Tentamensupplägget, maple TA»
- Maple-duggorna som gör att man ligger i fas.»
- MAPLE»
- Matlaben och mapel t.a»
- Maple TA»
- Tentamensutformning med godkänt- och överbetygsdel. Maple T.A.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingen godkänt del på tentan utan ha de som vanliga matematik tentor»
- se inlägg i fråga 18»
- Föreläsningarna borde handla mer om hur man genomför moment inom linjär algebra, och inte bara en återupprepning av vad som står skrivet i teoridelarna i Lay.»
- Undervisningen var undermålig»
- matlab-uppgifterna kan kopplas tydligare till kursen. kan också vara bra att gå igenom den del de omfattar på föreläsningarna INNAN data-övningen. »
- Föreläsningarna var lite tråkiga. Kan bero på kursens innehåll.»
- Examinatorn hade ganska dåliga föreläsningar där väldigt få elever närvarade. Jag tror att det berodde på att han endast gick igenom massa satser och bevis. Eller rättare sagt skrev dem på tavlan utan att förklara dem vidare bra. Allt han sa kunde vi lika gärna bara läst själva i boken. Istället för att han berättade och förde någon slags "dialog" skrev han bara av boken. Därför tror jag att det var så få som gick på hans föreläsningar.»
- MATLAB-laborationer i mindre grupper med genomgång av laborationen och lite mer "vägledning". Annars jättebra kurs. »
- Fler exempel och bättre grammatik på föreläsningar, en del meningar som skrevs på tavlan gick inte att förstå.»
- Inför valiga duggor istället för maple. Det är enkelt att fuska och använda Matlab för att lösa uppgifter i maple. »
- Föreläsningarna»
- En idée är att ha undervisning på film upplagd på internet och använda tiden med läraren till diskussion eller repetion.»
- Föreläsningarna. Slutade gå på föreläsningarna för att jag inte tyckte att jag fick ut någonting av dem. Allt stod jätte bra i boken och jag tyckte inte att föreläsaren förklarade allt så bra.»
- Bättre föreläsningar!»
- Inte bra med godkänt del, undervisningen tog inte upp svårare förståelse. Duggorna gav ingenting, för lätt att klara dem»
- det jag nämnde i fråga 11»
- Mer strukturerade föreläsningar, med intropduktion till varje nytt kapitel.. svårt att hänga med som det var nu..»
- föreläsningarna borde bli bättre, tyckte inte de hjälpte mig så mycket. »
- Försök att inte vara så rent teoretisk i dina beskrivningar under föreläsningarna. Det är bra med teori för att förstå helheten men du måste även kunna konkretisera det och poängtera varför vissa saker är viktiga och vad man har för nytta av det. Om du bara radar upp matriser och hur de adderas med a11 a12 osv så tappar alla som lyssnar intresse/fokus.»
- Pedagogiken kring föreläsningarna.»
- Tydligare kopplning mellan föreläsningarnas teori och egna räknandet. Försöka ge en tydligare bild av vad vi gör matematiskt sett, tex m.h.a grafer.»
- Jag tycker man ska skicka föreläsaren på en pedagogik kurs! Jag tvivlar inte en sekund på hans kunskap inom linjär algebra men han kan inte lära någon annan den kunskapen.»

21. Övriga kommentarer

- se inlägg i fråga 18»
- Räkneövningarna är bra! Brukar gå till Peter/Hossein och har fått mycket bra hjälp av dem!»
- Jag tycker tempot på föreläsningarna måste höjas så att det känns meningfullt att gå dit.»
- Jag genomförde störta delen av min ubildningen genom att pricka av kravlistan och att kolla på videoklippen här: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/video-lectures/»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.84
Beräknat jämförelseindex: 0.28


Kursutvärderingssystem från