ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjöfartsekonomi, SJO401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»5 27%
Cirka 20 timmar»8 44%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.27

- Sjukdom i familjen så missat stora delar av läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Befr. spelet tog oerhört mycket tid. Men det blev ju bra! » (Cirka 30 timmar)
- troligen mer då det är mycket man måste kunna utantill» (Minst 35 timmar)
- Inlämningsuppgiften tog lång tid! Hade varit bättre att få börja tidigare med den uppgiften!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»5 27%
100%»12 66%

Genomsnitt: 4.55

- pga tågförseningar missades ngra» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 50%

Genomsnitt: 3.27

- Som vanligt! Det finns inga mål på kurs-pm! Något annat har vi inte sett!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Att vi ska kunna ca 600 PowerPoint-slides "ytligt" känns inte som några direkta mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tror att en lärare vore bättre. Kursen är svår att greppa.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Om de hade varit mer preciserade.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men kursens poängtal speglar inte alls arbetsfördelningen mellan de olika kurserna. Alla tre kurserna kräver lika mycket tid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- 4,5 poäng för hela den här kursen är för lite..kändes mer som en 8 p» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»10 55%
Ja, i hög grad»4 22%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.5

- Tentan var väldigt inriktad på få saker och speglade inte alls innehållet. Flera av föreläsningarna var inte alls med på tentan. » (Nej, inte alls)
- Frågorna på tentan var kopierade rakt av från övningstentor, det hade räckt utmärkt att bara plugga på dem och inte ge sig i kast med varesig power piont-presentationer eller kurslitteratur» (I viss utsträckning)
- En del huvudmoment(sådant föreläsaren la mycket tid på i varje fall) togs inte med såsom investeringskalkyl och konossement. » (I viss utsträckning)
- Vi lärde oss en del sjörätt som inte ens skulle komma! Det gjorde att man blev lite orolig om det skulle komma eller ej» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 3.05

- Viss del var bra men flera var katastrofala skämtföreläsningar som inte hör hemma på en högskoleutbildning. Bildspelet var helt värdelöst och slöseri med tid. På föreläsningen med likviditet och liknande gick det varken att höra vad föreläsaren sa eller vad han skrev på tavlan.» (Ganska liten)
- Men Det går för fort fram även om Mikael ansträngde sig för att vi skulle förstå» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.72

- Det behövs ENKLARE OCH MER PEDAGOGISKA BÖCKER !!!» (Ganska liten)
- Tentan testade ingenting som kom från kurslitteraturen. Att säga åt oss att köpa en bok för 500 kr (som är mycket pengar för en student!) och sedan inte ge oss en enda sida som läshänvisning känns respektlöst» (Ganska liten)
- "Annat kursmaterial" - mycket användbart. Kurslitteraturen "Introdution to Shipping" - har bläddrat i boken en gång, det var inte värt 525 kronor.» (Ganska stor)
- Litteraturen var ok men hänvisningarna svåra att förstå. Allt för mycket material, material som förekommer flera gånger och sådant som verkar ren utfyllnad. En genomgång behövs och bättre struktur. Föreläsningspresentationerna borde ligga ute innan de hålls så att man har chans att anteckna.» (Ganska stor)
- Synd att det inte var så detaljerat i vår dyra bok "Intro. to ship." Men all ppt:s hjälpte.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.22

- Fel saker på fel plats vid fel tid och till fel pris. Var det någon fråga på tentan som hade koppling till boken?» (Ganska dåligt)
- det vore bra om alla powerpoints kunde komma ut innan föreläsning. » (Ganska dåligt)
- Mycket utdelat material, men det hade uppskattats att få ta del av power pointsen innan föreläsningen, vilket utlovades men sällan skedde.» (Ganska bra)
- power point utlagda innan lektion!» (Ganska bra)
- MYCKET BRA!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»10 55%
Har ej sökt hjälp»3 16%

Genomsnitt: 3.83

- Men då många ville fråga var det svårt att hinna ställa sina frågor..» (Ganska bra)
- Det är något F. Olindersson är bra på!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»13 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Befr. spelet är mer än bara plugg, man pratar ju samtidigt!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»9 50%
Hög»6 33%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.44

- Dock lite väl stressigt framåt slutet, när man skulle genomföra ett befraktningsspel samtidigt som tentaplugget i alla tre kurserna. Lite dåligt upplägg där.» (Lagom)
- Ostrukturerat studiematerial med hur mycket som helst att läsa utan vägledning vad som var viktigt.» (Hög)
- Befr. spelet» (Hög)
- kursen var dåligt planerad. Låg arbetsbelastning i början och hög sedan. Befraktningspelet kan läggas tidigare och inte mitt under tentaplugget! Inga vidare förkunskaper krävdes för att genomföra detta, utan en lektion med resekalkyl och övrigt räcker» (Hög)
- När man även har en stor Ek-kurs samt, arpa, sjmanskap C, befraktningsspel så är det för mycket..» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»5 27%
Hög»7 38%
För hög»5 27%

Genomsnitt: 3.83

- Befraktningsspelet kom väldigt olägligt.» (Hög)
- Fredrik Olindersson och Mikael Hägg förstod inte rikigt hur stora de gjorde deras små kurser. Det var egentligen alldeles för mycket men jag har lätt för teori så det gock bra, men jag lider med andra. » (Hög)
- För många ämnen och uppgifter ...över 1500 sidor med power point är för mycket » (För hög)
- Det här kurserna är minst 20 poäng tillsammans och inte femton.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 11%
Godkänt»8 44%
Gott»5 27%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.27

- Stor besvikelse.» (Dåligt)
- Den var dåligt uppstrukturerad, bristfällig i utdelat material och informationsutbytet föreläsare emellan har kanske varit sådär..» (Dåligt)
- Mer pedagogik, fokus på sånt som är viktigt att kunna för oss nu i realtid.» (Godkänt)
- Vi skulle ha börjat med befr. spelet tidigare samt det skulle vara tydligare vad vi skulle kunna till tentan. Varför ha föreläsningar om juridik såsom konossement, skeppshypotek och försäkringar när inget av detta fanns med i tentan? detta var saker som oroade mig inför tentan helt i onödan. Jag har aldrig varit med om att man har hela föreläsningar om något som inte ens vidrörs på en tenta!» (Godkänt)
- Nivån på kursen, kanske mer pedagogiken än innehållet, kändes stundtals låg, mer mellanstadie än högskola.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget. Kursen behöver ett helt nytt upplägg med en sammanhållande som kan sovra bland materialet.»
- Severin»
- Mycket utdelat material»
- allt material som finns ute på ping-pong har varir till stor hjälp.»
- inget»
- Det var inget större fel på lärarna men som sagt, Robert och hans juridik var synnerligen oklar. dels vad vi skulle kunna(alltså ingenting), dels att hans ppt:s var helt oförståeliga att plugga på! Vi ska ha kvar befr. spelet!»
- Befraktningsspelet, men börja nån vecka tidigare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt..Är så mycket som man måste ta in på den här kursen så det får inte finnas fler tunga kurser samtidigt..»
- Befraktningsspelet ska börja någon/några veckor tidigare då det blev tight med tentaveckan och tentaplugg.»
- kanske inte så många olika lärare i samma kurs»
- Det var för rörigt att ha sex olika föreläsare på samma kurs. Målen blev väldigt otydliga i och med att de tre delarna i kursen inte kändes sammanhängande och set var svårt att koppla ihop delarna. Kursmaterialet, inte alls nödvändigt. Totalt bortkastade pengar.»
- Allt. Gör om och gör rätt.»
- Strukturera upp kursen ordentligt, ange sidhänvisningar till kurslitteratur»
- Inte så många föreläsare. Få Severin att sakta in när han föreläser! Att anteckna till någon som rusar fram i både power point och tal är näst intill omöjligt, och när man tittar på sina anteckningar är det bara halva meningar överallt. Framförallt sjörätt med Severin var svårt att hålla på en för oss och kursen passande nivå»
- Att börja med befraktingsspelet några veckor tidigare.»
- att man gör kursen som en intensiv kurs istället för att det gåt ett år mellan föreläsningar och tenta»
- Fredrik Olindesson tydlighet och organisering. Han gör det mycket strukturerat och bra. hans ppt:s är mycket bra och lätta att plugga på och förstå även flera veckor efter att han har haft föreläsningen. man måste inte ha hans muntliga kommentarer till varje bild för att förstå vad bilden menar, till skillnad från Roberts som bara är till hjälp under själva föreläsningen. Befr. spelet ska dock läggas tidigare i kursen, vi hade lätt klarat av att göra det tidigare, åtminstone de första momenten innan vi visste allt. »
- I denna kurs såg man power pointsen nackdelar. Gör både lärare och elever lata, engagemanget försvinner! Eleverna vet man kan få ut exakt samma information genom att printa ut presentationerna i efterhand då lärare läser rakt av dessa. »
- lägga inlämningsarbetet tidigare»

16. Övriga kommentarer

- Gästföreläsningen om olik aktörer var slöseri med tid. Han slösade bort 90 min av mitt liv. Jag vill ha de tillbaka.»
- Mycket besviken på en kurs jag sett fram emot. Dags för Fredrik Olindersson att ta tag i kursen så att vi inte behöver gå på fler meningslösa skämtföreläsningar med okunniga och opedagogiska föreläsare. Studenter som lägger tid och studiemedel på dessa kurser förtjänar bättre. »
- För min grupp tog befr. spelet otroligt mycket tid. Vi var visserligen ambitiösa och var mycket nogranna men desto sämre på excel. Det var där den mesta tiden gick åt, att första excel. det skulle vara bra både för oss, och kommande 2:or, att ha en liten kurs i excel. det här var nämligen betydligt mer avancerat än allmän lasthantering och man har dessutom glömt det mesta sen dess! »


Kursutvärderingssystem från