ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separations- och apparatteknik, KAA095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-01
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»2 9%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.63

- Dock la jag väldigt mycket mer tid mot slutet av kursen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»1 4%
100%»20 90%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 4%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 68%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Tycker att det är för höga krav gentemot kursens poångantal. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»7 35%

Genomsnitt: 3.2

- Jag tycker att det är dåligt att man inte får ha med sig en formelsamling för det är väldigt lätt att förlora många poäng på att man inte kommer ihåg en formel. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»4 18%
Mycket stor»16 72%

Genomsnitt: 3.63

- Ingen genomgång av teorin på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Möjligen fler lärare på demoräkningarna men dom som har undervisat d.v.s. Love och Carolin har varit vänliga och alltid ställt upp på annan tid än undervisningstid då man fastnat på något problem.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.81

- Boken är ett av de sämsta köpen jag gjort hittills under min chalmerstid » (Mycket liten)
- Krister häften var mycket bra men boken var inte så bra.» (Ganska stor)
- Kristers kompendium var jätte bra men boken var helt hopplös.Boken var mycket tråkig att läsa i men Kristers kompendium var mycket begrippande» (Ganska stor)
- Onödigt med en dyr bok, där bara ca 70 sidor ingår i kursen.» (Ganska stor)
- Boken har inte varit till någon nytta, men övrigt utdelat kursmaterial har varit väldigt bra!» (Ganska stor)
- Boken är inte bra! Den är tung att läsa, svår engelska. Däremot är kompendierna riktigt bra.» (Ganska stor)
- Kursboken användes inte speciellt mycket.» (Ganska stor)
- Boken har inte hjälp, men de kompendier som fanns tillgängliga på studieportalen har varit till stor hjälp» (Ganska stor)
- Varför ska vi ha den tokdyra (onödiga?) kursboken, den kursboken som användes för flera år sedan fungerar väl utmärkt. Eller fler häften som lakning, sedimentering osv.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%

Genomsnitt: 3.77

- det skulle vara bättre om det fanns lösning också på teori delen på gamla tentor» (Ganska bra)
- Det skulle behövas fler demoövningar på lakning och extraktion, efter demon hade det visats ett enkelt fall, och i övningsuppgifterna var det mest olika specialfall, som man inte hade någon aning om hur man skulle lösa.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.81

- Men det är lite dåligt att man inte kunde fråga om hjälp utanför lektionstid.» (Ganska bra)
- Ibland kändes det som om Love inte var riktigt förberedd dock.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 54%
Hög»8 36%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Var många olika delar i kursen.» (Hög)
- Blev väldigt mkt uppgifter mot slutet, varför kan man inte ha lakning, extraktion (med många uppg), tidigare i kursen? Och luft/vatten osv senare» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 40%
Hög»12 54%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 4%
Gott»12 54%
Mycket gott»8 36%

Genomsnitt: 4.18

- Intressanta föreläsningar» (Gott)
- kursen får mig att tänka att process är inte så svårt och tråkig som jag hade trott förut.» (Mycket gott)
- Rolig och stimulerande» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krister som föreläsare! Bra övningsledare»
- Krister, övningarna, övningsledarna, tempot på kursen, kompendium av Krister»
- Krister Ströms bra föreläsningar.»
- Upplägget med demoövningar och ett visst antal övningar att räkna på varje kapitel.»
- Labbarna, föreläsningarna, demoövningarna och räkneövningarna.»
- Kursens utformning bör bevaras då det var en lärorik kurs och mycket bra och tydligt upplägg.»
- Allt, det var bra!»
- Jag tycker det är ett bra upplägg på kursen, det är väldefinierad. Krister är väldigt bra som föreläsare, Gunnar kunde va lite mer pedagogisk och strukturerad.»
- Upplägget»
- Allt»
- LG:s labbar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gunnars föreläsningar behöver förbättras, de kändes flummiga.»
- Gunnar måste vara tydligare på föreläsningarna, hans föreläsningar var flummiga, boken är helt hopplös men kompendiumerna av Krister var jätte bra och jag använde mycket.man kan gärna ha kompendium för alla delarna och ta bort boken helt o hållet. »
- Lösningar till alla uppgifter bör ligga ute på nätet.»
- Bättre millimeterpapper till tentan, tydligare och skalenliga!»
- Fler demouppgifter på lakning och extraktion, och så hade det varit väldigt bra att ha en föreläsning Lv. 7 med genomgång av teorifrågor från gamla tentor.»
- Ett större kompendium från Cremona med alla övningsuppgifter och småkompendier hade varit bra att ha så man slipper skriva ut så mycket.»
- Byt bort boken.»
- Tycker att övningsledaren för lakning, extraktion och filtrering bör vara mer förberedd att hålla demo inför nästa år. Dålig struktur, skrev av en annans lösning, vilket inte gav stort förtroende. »
- Ingenting»
- Ordningen på kapitlen, varför inte börja med extraktion/lakning istället (eftersom det är många uppg).»

16. Övriga kommentarer

- Krister ströms föreläsningar är extremt intressanta och inte minst pedagosiska.»
- För många tjatiga genomgångar av sifferberäkningar på övningar och demoövningar. Måste bli tydligare vad för typ av teori man ska kunna. Det är bättre att lägga fokus på förståelse för bakomliggande fenomen än att lära ut förlegade metoder så som att stega och iterera i diagram. Varför finns inga svar till teoriuppgifter på gamla tentor?»
- Mycket bra, rolig kurs.»
- Jag tycker att det har varit en mycket behaglig kurs. Väldigt bra upplägg. Självklart en hög arbetsbelastning, men det underlättade mycket med ett bra upplägg.»
- Tyckte föreläsningarna var på ganska låg nivå. Man tyckte kursen verkade väldigt lätt tills man själv började räkna»


Kursutvärderingssystem från