ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reaktorprocesser kursutvärdering, LKT330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-02 - 2010-03-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Derek Creaser»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 54%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»3 27%

Genomsnitt: 3.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 27%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.72

- Var borta en vecka.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 55%
Nej, målen är för högt ställda»4 44%

Genomsnitt: 2.44

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 55%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.66

- Dereks del stämde inte överens med vad han gått igenom under kursen eller de inlämningsuppgifter vi fått.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var förläsningar/övningar varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Ulf har gjort ett väldigt bra arbete. Föreläsningarna är tydliga, roliga och intressanta. Dessvärre kan jag inte säga samma sak om Dereks föreläsningar. För det första är det väldigt svårt att hänga med då han använder powerpoints. De gånger han skriver på tavlan anser jag att det är mycket ostrukturerat. Det vore bra om han kunde skriva upp vad beteckningarna betyder vilken komponent han räknar på. Jag tycker att vissa föreläsningar har varit så förrvirrande så att jag får ont i magen. » (Ganska liten)
- Ulf lektioner har varit bra, dock lite för snabba genomgångar och ingen chans att ställa frågor då vi gick igenom nytt sista lektionen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp var kinetik laboration för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Labgrupp om fyra är lite väl stort, indelningen har i vårt fall varit sådan att jag har fått ett större ansvar för för lab 2 vilket gör att jag har mer fokus på den.» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp var reaktorsimulering laboration för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 3

- Labhanledaren förklarade på ett enkelt sätt, han var klar och tydlig. Han tog även laborationen i steg. Hade gärna sett att vi haft fler övningar med honom.» (Mycket stor)
- Jättebra labbhandledare.» (Mycket stor)
- Jan förklarade väldigt mycket mer utförligt hur man skall tänka vid lösning av reaktorproblem. Inte bara formler!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var reaktionsteknik inlämmningsuppgifter för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»2 18%
Vet ej - gjorde inte dem»0

Genomsnitt: 2.9

- Väldigt bra att komma igång tidigt!» (Ganska stor)
- Det är det enda uppgifter jag har förmått mig att göra för det sätter lite press på en. Det har fodrats så mycket kraft och energi att sätta sig med Dereks del för att man inte har haft rätt verktyg. Det känns som man skall försöka sätta ihop en Billy-bokhylla med kniv och gaffel utan funktionell beskrivning, det hade varit betydligt lättare och roligare med en verktygslåda. Ämnet i sig är inte svårt men det blir svårt när man har ett kompendium som är svårt att förstå och föreläsningar som bara gör en mer förrvirad. Jag lärde mig mer på laborationen än vad jag lärt mig under hela läsperioden med Derek.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.63

- Undermåligt kompendium. » (Mycket liten)
- Zumdahl är en väldigt bra kursbok som är lättläst med bra exempel. Det är tacksamt att vi inte behövt lägga ut pengar på kursmatrial men får säga att jag verkligen försökt läsa i kompendiet utan större framgång. Inte heller här är beteckningar förklarade innan det används. Ena sidan är på svenska nästa på engelska. Det saknas en röd tråd och flyt i texten.» (Ganska liten)
- Det viktigaste var Dereks gamla tentor. Där förklarade han hur han tänkte för att lösa ett problem! Mycket tydligare och mer ingående än alla föreläsningar tillsammans. Ulfs extrauppgifter var också mkt hjälpsamma!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.54


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»2 18%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Vi har inte haft en enda övning på Dereks del där man bara kunnat ställa frågor. Jag hade gärna sett att man tagit in labhanledaren för detta eller utformat någon form av SI- reaktor eller fått någon annan än Derek som förklarar.» (Mycket dåliga)
- Fanns inga övningstillfällen inlagda överhuvudtaget där man fick möjlighet att fråga. » (Mycket dåliga)
- Gäller framförallt Dereks del men i viss mån även Ulfs.» (Ganska dåliga)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»6 54%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- Det jag har förstått av Dereks del är inte svårt när man väl förstår det och hade man fått det förklarat på ett annat sett tror jag inte den här kursen skulle varit svårare än andra. Men det faktum att man både har haft stora brister i undervisning och matrial har gjort att denna del av kursen har varit mycket tidskrävande. Det har också bidragit till en minskad motivation till kursen i helhet.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»6 54%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.9

- Som sagt, det är en del som gör att arbetsbelastningen blir väldigt hög.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»5 45%
Godkänt»3 27%
Gott»2 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Jag tycker delen med Ulf har varit väldigt bra. Det är roligt, givande och intressant. Utifrån ovanstående kommentarer tror jag det framgår varför medelbetyget blir lågt.» (Dåligt)
- Kursen är uppdelad i två olika delar, nästan som två olika kurser. Tycker nästan att det borde ha varit två olika tentor, för som det ser ut nu har de flesta enbart satsat på en del av kursen, vilket leder till att man totalt sett inte tar med sig en bra grund till nästa kurs...» (Dåligt)
- De två delarna har inget med varandra att göra, Reaktordelen var mer eller mindre bara ett snurrande av formler och väldigt lite förståelse för vad som verkligen hände i reaktorn eller hur man skulle tänka sig problemen.» (Dåligt)
- Ulfs del av kursen var bra. Kunde dock ha introducerat loggdiagrammet tidigare, då dessa kändes som de "slängdes in" i sista stund, vilket gjorde att man ej gavs tid till att fråga om dessa. Det skulle också ha funnits inlagda övningstillfällen där man kunde ha fått ställa frågor. När det gäller Dereks del saknades också inlagda övningstillfällen. Föreläsningarna var också "röriga" då dessa ofta var ostrukturerade. Detta yttrade sig bland annat genom att man i början slängdes in i något helt nytt utan att få chans att förstå saker och ting från grunden. Skulle varit till stor hjälp om man kunde ha fått tillgång till flera enklare exempel innan man slängdes in i uppgifter med flera sidors lösningar. Var också svårt att ta föreläsningsanteckningarna till hjälp då dessa blev röriga på grund av avsaknad av rubriker och struktur vid skrivning på tavlan. Var inte heller någon bra kombination att läraren själv författat kursmaterialet. Annars brukar man kunna vända sig till kurslitteraturen om man inte förstår något på föreläsningarna, men nu var inte denna till hjälp då förklarningarna där var likadana. Vid läsningar av exempeluppgifter var det också mycket svårt att hänga med då det ofta hoppades över flertalet steg i uträkningarna då dessa antogs "självklara", vilket de i de allra flesta fall för oss studenter inte var. Saknade också fullständig lösning av vissa uppgifter då de oftast endast ställdes upp formler och integraler, men de löstes aldrig av läraren. » (Godkänt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ulfs del och inlämmningsuppgifterna. Labrationen i reaktor.»
- labbarna»
- Labbarna var bra.»
- Reaktorsimuleringslabben var bra. Bra med inlämningsuppgifer som man kunde få bonuspoäng på. »
- Labbhandledaren Jan»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Derek bör sluta med powerpoint. Förbereda föreläsningarna ordentligt så han får struktur på dem. Gå hellre igenom en uppgift ordentligt än att hetsa igenom två. Sluta aldrig heller mitt i en uppgift utan påbörja den hellre inte. Det bör också bli fler övningar och gärna någon annan som kan ge sitt perspektiv på det.»
- undervisningen bör va mer grundläggande i början. gå igenom enklare typexempel så man kommer in i tänket innan svårare uppgifter»
- * Upplägget på Dereks föreläsningar och övningar * Större möjlighet att få hjälp med räkningen * Förbättra kompendiet / inför kursbok. Detta gäller även Ulfs kompendie »
- Strukturen och upplägget av flertalet föreläsningar på reaktordelen. Inför övningar med räknestugor i båda delar av kursen!»
- Strukturen (varför läser man kinetik och reaktorprocesser tillsammans? förutom att det ger eleverna en chans att klara reaktordelen..) På reaktordelen måste det finnas ett sätt att komma förbi formelsnurrandet. Berätta utförligt vad som åsyftas med symbolerna och hur man skall resonera sig fram till saker och ting. (ett exempel är andra lektionen när du började att räkna hade det varit hjälpsamt om du berättat att F var molflöde. Förvisso simpelt när man hållt på med det ett tag men vi hade inte en aning!)»

19. Övriga kommentarer

- räkna klart uppgifterna på genomgången och förklara alla steg. förklara även alla beteckningar i början. skriv upp all viktig information på tavlan tex vad det är för typ av reaktor som räknas på.»
- Jag upplevede inte att Dereks föreläsningar gav särskilt mycket då de var oorganiserade och framförallt kändes det inte som att det fanns någon förståelse för att nivån var för hög redan från början, vilket de allra flesta upplevde. »
- Om några av kommentarerna verkar en aning syrliga så är detför att understryka resonemanget och i bästa välvilja. Jag hoppas och tror att kursen kan utvecklas oerhört mycket till nästa år!»


Kursutvärderingssystem från