ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Byggnad 2 ht 09 AUT087

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-27 - 2009-11-15
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- självständigt och med stöd i teoretisk kunskap gestalta en offentlig byggnad i sitt sammanhang,

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»30 76%
Mycket bra»7 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.12

- Vilken teoretisk kunskap?» (Ganska dåligt)
- Diskussionen om sammanhanget kunde lyfts mer» (Ganska bra)
- Stort fokus lades på denna kursen att man skulle testa olika sätt att angripa uppgiften, arbeta brett och testa olika varianter. Men pga att det var inlämningar varje vecka fanns det inte tillräckligt med tid att testa. Man var tvungen att bestämma sig någorlunda snabbt för att ha en chans att hinna med. » (Ganska bra)

2. Lärandemål 2, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- fatta medvetna beslut vid utformningen av den fysiska miljön

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»28 71%
Mycket bra»7 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.07

- Ingen ny information har fogats till kunskapsmassan.» (Ganska dåligt)
- Kändes som om det var lite för lite tid för att man skulle hinna med det. Fokus lades istället på utformningen av garage/paviljong.» (Ganska dåligt)
- Den komplexa uppgiften och den knappa tiden gjorde att man hade fullt sjå att hinna med att få ihop garaget och paviljongen. Svårt att hinna med att reflektera över vad man egentligen gjort och att komma in på detaljnivå. » (Ganska dåligt)
- Det borde finnas utrymme att inte endast arbeta utifrån ett gestaltat koncept. T.ex. en tub. Det borde vara lika viktigt att kunna anta och arbeta med ett koncept eller förhållningssätt utan direkt fysisk form och transformera det till en byggnad. Starkt fokus på ett styrt koncept minskar betydelsen av den praktiska användningen och hur en byggnad uppfattas och används. Vår kritik gick mest ut på vem som hade ett sammanhållande koncept som var vackert uttryckt. Inte hur byggnaden och garaget upplevs och används.» (Ganska bra)
- Jag hoppas att jag och mina klasskamrater gjort medvetna beslut. Och i de lägen de är omedvetna, så åtminstone medvetet omedvetna.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3, efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- presentera och motivera egna överväganden i gestaltningsprocessen

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»24 64%
Mycket bra»8 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.05

- MÅNGA studenter fick dålig kritik på just detta moment. Detta beror antagligen delvis på kursupplägget med ett arbetssätt som krävde extremt snabba beslut tidigt i projektet. Av de studenter som fick bättre kritik hade många valt att inte följa detta upplägg och dra ut på besluten om koncept längre än kursschemat egentligen tillät. Jag anser att vi inte fått NÅGOT stöd i hur konceptfigurer/diagram och språkliga argument utformas för att motivera gestaltningen och detta har heller aldrig avkrävts oss av vår handledare under processen. Detta är något som studenterna måste få stöd i för att kunna höja nivån till nästa år.» (Mycket dåligt)
- Att kunna motivera för allt skulle man alltid kunna bli bättre på. » (Ganska bra)
- Det är inget vi fått någon information om. » (Ganska bra)
- Jag tror mig kunna men har väl inte riktigt gjort.» (Ganska bra)
- Samma kunskap fanns tidigare -den här kursen har inte på något plan bidragit till att förbättra, nyansera eller förklara de överväganden man gjort. » (Vet ej)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»37 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- Men har inte uppfyllts i kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja men en diskussion om vad som skall presenteras till vem och varför behövs på utbildningen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

40 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»25 65%
För stort omfång i förhållande till poäng»13 34%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.34

- Men kunde kanske läggas upp på ett bättre sätt?» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- men målen är inte rimliga i förhållande till tid! (se ovan)» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Målen är rimliga i förhållande till kursens omfattning, dock är det arbete som man i verkligheten förväntas göra orimligt stort i förhållnade till tid och poäng.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Däremot är det fden stressigaste kursen vi har haft. Det känns ibland som inte lärare och handledare förstår att man faktiskt vill ha ett liv utanför skolan. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Målen som de är framställda här (i kursutvärderingen) är helt klart rimliga, både i förhållande till kursens omfång/poängantal och förkunskaper. Av programmet är dessa dock svåra att utläsa, där står snarare att särksild vikt läggs vid i princip allting (byggnaden, staden, fasaden, underjorden etc..). Om detta är en övning i att begränsa sig och välja vad man vill jobba med i ett projekt tycker jag att det kunde betonas mer. Nu bidrar kursens upplägg ganska kraftigt till "bo-på-ritsalen"-mentaliteten. Vet ej om detta är medvetet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag antar det, men se ovanstående komentar» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Som det verkar har kursen detta år varit mer komplex än tidigare år vilket medfört orimligt många timmar utanför schemalagd tid för att hinna med varje veckas inlämningskrav.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- För stor uppgift att utföra själv på alldeles för kort tid!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Det antal timmar som krävts för att genomföra kursen har inte alls stått i proportion till antalet poäng (som ju skall vara baserat på just timmar). De flesta tycker nog att det är ok att kurser tar mycket tid i anspråk, men det bör i rättvisans namn återspeglas av poängantalen för kursen. Till vissa kurser/utbildningar kommer vi att söka vidare på just antal poäng vi tagit. Om detta inte reflekterar antalet timmar vi arbetat under vår utbildning förlorar vi konkurrensfördelar.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Veckoinlämningarna var en mycket bra idé men det avnröt hela tiden processen då man istället för att jobba vidare med sin kreativa process var tvungen att avbryta och producera ritningar. Det gjorde processen mycket stumpad och hattig.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Tanken är god, men man sätter för stor press på för kort tid. De sex veckorna var känslomässigt som sex inlämningsveckor, i rad. Det är inte hållbart med ett sånt här upplägg. Kursledningen bör ta till sig av det här och fundera på vad de kan göra annorlunda. Det är inte okej att stora delar av årskursen mår otroligt psykiskt dåligt. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Alla jobbade övertid i skolan flera kvällar varje vecka. Kan mycket lätt säga att i alla fall jag har lagt ner dubbelt så mycket timmar på kursen än vad kursen ger poäng. Det överdrivna arbetsbelastningen hade med den konstanta pressen på kursen att göra.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Danmarksresan fick användas till att kvällstid göra klart pecha kuchan då det inte fanns annan tid -för lite kurspoäng eller dålig administration av befintlig tid?» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»12 30%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 2.84

- Information gick ut till studenter alldeles för sent (ex när och för vem man skulle presentera sitt projekt). Vi har inte haft någon/några elevrepresentant(er) i kursutvärderingsgruppen.» (Mycket dåligt)
- Att lägga ut information på studieportalen tog alldeles för lång tid. Det kan inte vara meningen att man ska behöva sitta och vänta på en uppgift/föreläsning/text när man egentligen enligt schemat skulle jobbat med den. Särskilt schemat för kritiken kom otroligt sent, fredag eftermiddag. Info om kritiken kom också måndag förmiddag, fast vi sagt ifrån att vi skulle vara i Köpenhamn mån-ons. En väldigt tråkig avslutning på kursen då Ulla säger att hon inte är nöjd med vårt resultat, att vi skulle ha jobbat mer. Inte okej att säga så till människor som slitit som idioter i sex veckor för att få ihop det här projektet. Skapar en ännu sämre känsla över projektet. Visst hade man velat komma längre och gjort mer, men förutsättningarna fanns inte i kursupplägget och den tid som fanns.» (Mycket dåligt)
- Massor med ändringar om inlämningskrav pga planschernas format. Har inte kursen gått tidigare, borde man inte veta om sådana problem i förväg?» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket ändringar hela tiden i sista sekund.» (Ganska dåligt)
- i kontrast till ett till synes väl planerat schema kom alla tillägg, ändringar och annan viktig info ut på studieportalen minst 3-4 dagar efter att det sagts på måndagsgenomgången att informationen skulle läggas ut omgående. Bättring! Rykten gör gällande att det går lika uselt till med just denna administration på kandidatarbetet - det finns alltså förbättringspotential även där. Lite respekt för studenters tid tack!» (Ganska dåligt)
- Ändringar gjordes alltför ofta, sent inpå de olika delinlämningarna, med ändringar på ex. skalor, och omfång av inlämningskrav som ökade stressmomentet» (Ganska dåligt)
- Föreläsningar som vi skulle få material ifrån tog väldigt lång tid innan de las ut på webben. Vi fick inte reda på¨,vem vi skulle kritisera förrän fredag eftermiddag, många åkte iväg under helgen och sedan var det skolresa och därefter direkt presentation. Det är inte rimligt att tro att vi ska kunna läsa in oss på helgen eller sent på kvällen före vi själv ska presentera. Dåliga anvisningar kring modellbygge och presentation. Nut-kursen var inte speciellt tydliga med att veckan före presentationen skulle ägnas åt att läsa och skriva i den kursen, och ni pushade ganska hårt för att vi skulle jobba med saker som tillhörde er kurs. Många hade helt missat vad veckan egentligen skulle användas till och ligger därför efter i en kurs nu. » (Ganska dåligt)
- I början superbra med tydligt schema och upplägg. Sedan riktigt skruttigt. Väntade alldeles för länge på att få ut information om exempelvis kritiken. » (Ganska dåligt)
- Ändringar i programmet och tillägg under projektets gång.» (Ganska dåligt)
- Anvisningarna angående kritiken kom dock väldigt sent. Följde man med till Köpenhamn fick man ägna ons kväll till att läsa på nån annans förslag.» (Ganska bra)
- En del information har kommit till oss i sista momangen. T.ex. borde kritiklistorna kunnat vara tillgängliga tidigare än på fredagen vid 4.» (Ganska bra)
- Lite sen info ibland, som att kritikschemat kom ut kl 15 på fredagen innan kritiken när det inte fanns någon möjlighet att läsa in sig förrän på onsdag kväll (kl 19) eller torsdag morgon...» (Ganska bra)
- Inlämningsinstruktionerna för planscher/modeller har dock fungerat väldigt dåligt och kommit ut sent. Om man är färdig med projektet dagen innan är det skönt att kunna lämna in och inte behöva komma tillbaka nästa dag bara för att hänga upp. Det kan tyckas gnälligt, men när man jobbat dygnet runt i en vecka är det oskattbart att få gå hem och vara ledig när man är färdig.» (Ganska bra)
- Bra, det kändes som ni var oerhört nojiga över detta, lite i onödan kanske. Det var dock lite dåligt med info på slutet, med kritikschema och så. Dåligt med info mellan handledare och kursansvariga om vad som verkligen gäller. Dåligt att skicka ut anvisningar på hur pecha kuchan ska göras när 90 % av klassen inte längre har nån möjlighet att ändra eftersom vi var i köpenhamn, det skapar bara onödig stress.» (Ganska bra)
- Det fungerade hyfsat kanske en telefonkedja borde upprättas av handledare då dessa tenderar att ibland inte vara friska, hinna med tåget eller vad det nu kan handla om.» (Ganska bra)
- Programmet hade kunnat vara bättre studerat. Nu förändrades det under processen. Onödigt.» (Ganska bra)
- men det fanns ingen kursnämd.» (Mycket bra)

7. Hur väl fungerade den inledande workshopen?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»18 45%
Mycket bra»17 42%

Genomsnitt: 3.25

- Inte så jag föredrar att arbeta. För mig var det stundtals bortkastad tid.» (Mycket dåligt)
- Hade den någon relevans till kursen alls egentligen?» (Mycket dåligt)
- Förstod aldrig meningen med den.» (Ganska dåligt)
- ...för mig! Workshopen betonade form väldigt kraftigt, den kunde lika gärna ha handlat om visioner för vad man kan använda ett offentligt rum, redovisats i text. Jag låste mig i en form väldigt tidigt i projektet och skyller allt på workshopen. ,)» (Ganska dåligt)
- de inledande momenten kändes väldigt vaga och inte speciellt givande, men den sista delen av workshopen knöt ihop alltihop på ett bra sätt, vilket räddade hela workshopen.» (Ganska dåligt)
- Workshopen kändes som ett ganska stort slöseri på material, den relevanta delen var modellen man fick "ärva", det hade räckt med den.» (Ganska bra)
- Den verkade som en gnista i kreativiteten men det hade kanske varit till gagn att testa fler (kanske ett par) ingångssätt.» (Ganska bra)
- De blev lite rörig i och med att KG gav sig in i leken på ett lite halvdant sätt. Antigen borde konstruktionsdelen gjorts ordentligt eller inte alls. Nu blev det rörigt.» (Ganska bra)
- en något bättre förklaring av uppgifterna hade varit bra, och att vi fått dem skriftligt också.» (Ganska bra)
- Tycker det var lagom med workshops i denna kurs, kunde vara fler på utbildningen generellt.» (Ganska bra)
- Bra sätt att få igång tankarna, men för lite tid att bearbeta. Att gå från en lös idé, en form man skulle göra "utan att tänka" till att få ihop ett koncept och en byggnad tar mer än två dagar. Jag tror att kursledningen lurats att tro att vi hade en hel vecka på oss för varje deluppgift, men i själva verket var det inte mer än två dagar. Man förutsätter att vi ska jobba mycket övertid. Hur många timmar räknar man att man ska lägga ner på en sånhär kurs?» (Ganska bra)
- Bra idé men vi hade för lite tid på oss. Också ideologin "producera mycket först, tänk sen" kändes lite löjligt, när senare på kursen fanns det ingen tid alls för ett sådant arbetssätt.» (Ganska bra)
- Blev styrande för mitt arbete och projekt under hela kursen. Jag tror det var mycket bra.» (Mycket bra)
- Bra sätt att få igång idetänkandet men kanske lite låsande vid just en form och inte så mycket runt angreppsättet på platsen och hur man jobbar med det..» (Mycket bra)
- » (Mycket bra)
- Bra start på en kurs. » (Mycket bra)
- Den var fantastisk!» (Mycket bra)
- Det var en rolig workshop, och man kom igång med tankearbetet på en gång.» (Mycket bra)
- Dessa var väldigt bra för att komma igång och sätta sig in i problematiken» (Mycket bra)

8. Det ingick ett antal föreläsningar på måndagsförmiddagarna. Bedöm värdet av dessa i relation till projektet!

Kommentera gärna de enskilda föreläsningarna.

40 svarande

Gav ingenting»0 0%
Gav ganska lite»9 22%
Gav ganska mycket»24 60%
Gav mycket»7 17%

Genomsnitt: 2.95

- Whites föreläsning var ett skämt, övriga var direkt medelmåttiga med undantag för brandkillen som fräschade upp den befintliga kunskapen som man tillgodogjort sig i tidigare kurser. Mycket besviken på Semren-Månsson killen som kunnat tillföra en ny dimension till projektet men som inte förklarade något av de beslut och ställningstaganden som dom gjorde på hotellet.» (Gav ganska lite)
- mkt varierande. Brandföreläsningen var en ofullständig repetition av en föreläsning i Arbetets rum t ex. Johan Olssons om insidan i arkitekturen var mkt inspirerande.» (Gav ganska lite)
- tanken var god, men för mig har det här projektet varit en ganska okreativ process som mest handlat om att hinna göra färdigt ritningarna och då har det ingen betydelse om nån gubbe kommer och pratar om vilket material de har använt i nåt projekt, även om det kan va intressant ur en allmängiltig synvinkel. För mig var de här måndagsgenomgångarna ganska stresskapande. Jag har varit konstant stressad under de här veckorna och att då behöva sitta och lyssna på en massa onödig info - det känns mest jobbigt.» (Gav ganska lite)
- Föreläsningarna var i det stora hela bra. Men "Måndagsgenomgången" gav ingenting. Visst, vi gick igenom förra veckans schema, men så mycket mer var det inte. Bara ett stressmoment. Priset tar den sista genomgången då Ulla säger att "ja, om ni har hängt med och gjort allting de tidigare veckorna, så blir ju detta om inte en lugn vecka, men ganska behaglig". Hur tänker man då? De flesta har gjort allt under veckorna, men satt ändå i skolan i 80 timmar sista veckan. » (Gav ganska lite)
- Föreläsningen om den runda cylindern som vann tävlingen i Borås gav ett ytligt intryck. Han talade mest om det yttre uttrycket och mycket lite om upplevelsen av det använda. (Kanske därför det inte är byggt ännu? Ser bra ut i modell men hur upplevs det i full skala?) Stadsbyggnadskontorets motivation av att ha ett övertäckt cykelgarage kändes svag och vag. Varför inte stoltsera med en vacker cykelparkering? Torget är ju stort som det är.» (Gav ganska lite)
- Måndagsmöten skapade mycket stress och press. Varje måndag betonades det att kursen handlar om vår förmåga till arkitektonisk gestaltning (och andra stora, fina ord), vilket skapade mycket onödigt press. Att berätta att tidigare år har studenter varit stressade för att de har förstått att nu visar man vad man kan, är exakt samma som att säga att det är det kursen handlar om. Studenterna skapar inte stressen och pressen själva, det gjorde de kursansvariga.» (Gav ganska lite)
- Handikappsanpassning har vi redan haft föreläsningar i, det var mest repetition. Andra var svåra att förstå relevansen, men många var inspirerande.» (Gav ganska mycket)
- Bra feedback eftersom jag gillar idén att ha föreläsningar i anslutning till projektet, men jag är inte säker på om jag själv lyckades förankra det jag lärde mig i dessa föreläsningar.» (Gav ganska mycket)
- reklamtjejen var jättebra » (Gav ganska mycket)
- Men en såpass genomgång av föregående vecka kändes inte speciellt givande... Kanske bara gå igenom hur det gått på handledningen och den workshopen» (Gav ganska mycket)
- Handikapp och brandföreläsningen var nästan exakta upprepning från föreläsningar vi haft i tidigare kurser. » (Gav ganska mycket)
- Speciellt de om gestaltning var intressanta! Att få höra hur andra tänker om sitt arbetssätt och förklara hur de gör sina ställningstaganden.» (Gav mycket)
- Mycket bra och inspirerande föreläsningsserie.» (Gav mycket)
- Skönt att börja måndagen med föreläsning. Flera bra föreläsare och varierande teman. Guldkorn var Dagsljus i underjorden, Att tolka ett program, och Pecha Kucha. Ändra inte på detta!» (Gav mycket)

9. Hur väl fungerade ritsalshandledarna?

Kommentera gärna de enskilda handledarna.

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»27 67%
Mycket bra»9 22%

Genomsnitt: 3.1

- Hade Per Bornstein och var lite missnöjd med vissa saker. Bland annat hade han svårt för att diskutera projekt där det inte fanns så mycket material. Det kan man möjligen förstå, men då får man göra det bästa av handledningen istället för att ovilligt lägga armarna i kors. Dock var han bättre under senare handledningstillfällen. Även ifråga om konstruktion var Per bra.» (Ganska dåligt)
- Jag skulle mer kalla dem ritsalskritiker i och för sig, då man under detta projekt har varit väldigt hänvisad till sin egna kreativa förmåga. Det har funnits ganska lite stöd, mer kritik även om jag tycker att vår handledare (linnea) la ner ett stort personligt engagemang för att hjälpa oss om det behövdes. Men det bör påpekas att det var utanför den schemalagda handledningstiden. Jag tycker att det fokus som lades på processen under kritiktillfället var bra, även om kommentarer som "jag hade förväntat mig mer av dig" eller "jag är besviken" är oerhört onödiga att fälla om personen jobbat på bra, men att det kanske inte märks för att det har varit ett krångligt projekt med en komplicerad byggnad. Då blir en sån kommentar bara ett hån. » (Ganska dåligt)
- Handledningarna med konstruktören kändes onödig, då det enda svaret jag fick var att min konstruktion var ok.» (Ganska bra)
- Handledningen kändes alltid stressad eftersom man satt i en grupp på tre pers. Den första fick alltid mest tid och den sista personen blev alltid avhuggen för att tiden tog slut. I och med att man i början skulle ha en massa olika idéförslag blev det för lite handledning med inriktining på den slutgiltiga idén. Detta kändes mycket tråkigt, det skulle i alla fall ha behövts en handledartid till i slutskedet av projektet.» (Ganska bra)
- En stor kritik till handledningen och vissa handledare är att de måste vara insatta och engagerade och inte säga olika saker olika tillfällen. Inte ta över och "ge" projekt utifrån sin egen ståndpunkt arkitektoniskt utan motivera studenterna att hitta sitt eget sätt och sina egna argument. Lyssna till vad studenterna försöker förmedla och förstärka det istället för att ha skygglappar och stirra sig blind på det ofärdiga materialet man lämnar in vid handleningstillfällen. Det finns ofta en tanke innan en form, lyssna till vad tankarna är. Är tiden för knapp för det?» (Ganska bra)
- Känns som att det varit överlag väldigt bra handledare i alla ritsalar jämfört med andra kurser!!» (Ganska bra)
- Per är duktig och lyhörd men han sa inte mycket om de enskilda projekten. Det kändes som om han inte vågade kommentera projekten vid handledartiderna.» (Ganska bra)
- Dock gjorde grupphandledning att mycket av tiden gick till spillo för mer generell diskussion, enskild handledning gör ofta att man kan ta bättre tillvara på tiden. Dessutom alldeles för få handledningstillfällen, med för långt intervall emellan tillfällena.» (Ganska bra)
- Det verkade som om handledarna inte alltid hade samma uppfattning om vad och hur saker skulle presenteras.» (Ganska bra)
- Fler individuella möten efterfrågas» (Ganska bra)
- Vi hade en bra handledare. Dock undveks ämnen som berörde grundläggande koncept/form vilket i sin tur avspeglades i att nästan hela ritsalen fick dålig kritik på just denna punkt. Detta eftersom vi knappt talat om det och aldrig tvingats motivera dessa beslut.» (Ganska bra)
- Det var både ris och ros att ha gemensamma handledningstider i grupp.» (Ganska bra)
- Det kändes ofta väldigt stressigt med att man tiden. Tyckte att koncepten tappades bort lite grann i handledningen. Men iofs låg kanske inte fokus på "ett starkt koncept" i denna kurs.» (Ganska bra)
- Kan känna att handledare ibland inte stötta alla projekt utan favoritisera lite väl mycket. » (Ganska bra)
- Linnea verkar väldigt mån om att idéerna skall komma från en själv, vilket kan vara både bra och dåligt. Självklart skall handledaren lyssna på vad eleven vill med sitt projekt, men tidigare handledare jag haft har kommit med mer konkreta ideer a la "testa att sätt en trapp här, det kan verkligen lyfta ditt projekt". Detta har gjort att projektet blivit mer mitt och handledarens tillsammans, men jag har också lärt mig mer och nått längre. Svår balansgång.» (Ganska bra)
- Vi har haft väldigt lite kontakt, och det är helt och hållet mitt fel.» (Ganska bra)
- Jag hade Johan, och han var mycket bra och engagerad, överlag tror jag alla var nöjda med handledarna. Det var dock alldeles för lite tid med handledaren. Det mesta gick åt till att gå igenom veckoinlämningen och förklara för gruppen var man kommit. Detta hackade ytterligare upp processen. Varje vecka efter handledning var man tillbaka på ruta ett igen. Tanken med att ha handledning på torsdag var säkert mycket bra, men jag tror det blev fel. Alla pressade sig så till torsdagarna, så istället för att jobba vidare på fredagen som antagligen var tanken så valde nog många att jobba med annat den dagen, tex nutida ark. Man behövde några dagar för att tänka igenom det som sagts och komma igång igen. Det hade varit mycket bättre med en effektiv arbetsdag till isället och handledning på fredag.» (Ganska bra)
- Kom med bra reflektioner. Men kontakten mellan kursledningen och handledarna verkade inte fungera optimalt. Kritik som framförts till handledare om kursen verkar inte ha kommit fram till kursledningen. Dessutom hade det behövts mer handledartid eftersom vi jobbade ensamma i detta projekt. » (Ganska bra)
- Johan Olsson som jag hade var bra men jag undrar varför ni så mycket propsade på att cykelgaraget och paviljongen skulle bilda EN enhet/helhet. Verksamheterna är ju inte nödvändigtvis så tätt kopplade till varandra.» (Ganska bra)
- För lite handledning! Och en inlämning varje vecka skapade ytterligare stress. Vi hade faktiskt bara två hela dagar vissa veckor att vidare utveckla projektet och skapa materialet för inlämningen. För många i klassen tar det lång tid att producera ritningar (som ofta inte hjälper med projektet, men måste göras bara för delinlämningens skull).» (Ganska bra)
- Jag hade Linnea, och pga sjukdom missade jag mittkritiken. Jag var mycket glad när Linnea och jag kunde föra diskussion och inlämning via mail, även om jag så klart önskat att jag skulle kunna varit med på plats. Linnea har varit en fantastisk handledare! » (Mycket bra)
- Andreas stöttade och satte gränser. Gav struktur på övningarna och höll ordning på folk, en personlig kontakt. Inspirerande och kunde alltid svara på frågor även utanför handledningstiden.» (Mycket bra)
- För mig fungerade det bra med Per Bornstein. Kan dock tycka att han tydligare borde sagt vad han tyckte om mina idéer. Vad som var bra och vad som var dåligt. Speciellt i det tidiga skedet.» (Mycket bra)
- johan olsson fungerade jättebra, kändes engagerad och tog sig verkligen tid att ge handledning och hjälp till alla. » (Mycket bra)

10. Det har funnits tillfällen till två handledningar med konstruktörer. Hur väl fungerade dessa?

Kommentera gärna den gemensamma handledningen av arkitekt/konstruktör.

40 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»20 50%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 2.42

- Konstruktören vi hade (i per Bornsteins grupp) var helt värdelös. Han kunde inte ge generella riktvärden för någonting, utan kunde bara svara att han i så fall var tvungen att räkna på det. Hade noll behållning av hans medverkan. Hoppas ni inte använder honom mer.» (Mycket dåligt)
- min handledare dominerade hela dialogen och jag fick själv inte tillfälle att framföra några frågor under mitt första tillfälle alls utan blev avbruten då jag försökte. under det andra fick vi en mycket bättre dialog för då var handledaren inte närvarande.» (Mycket dåligt)
- konstruktören som var i ritsal 3 hade ingenting att komma med, det var per b (handledaren) som kom med alla tips vad gäller konstruktionen. konstruktören kunde inte ens ge oss ungefärliga mått eller ungefärlig placering på balkar, pelare och bjälklag. vad är det då för poäng?» (Mycket dåligt)
- Jag sitter i ritsal 3 och vår konstruktör va helt tyst under konsultationen. Fick fråga Magnus och KG om hjälp istället.» (Mycket dåligt)
- För kort tid att vägleda så många människor» (Mycket dåligt)
- Hade räckt med en gång.max.» (Ganska dåligt)
- Inte så kreativa lösningar, utan det kändes lite som standardlösningar. Ska man kunna utveckla projektet ännu mer konstruktionsmässigt behövs nog fler alternativ att ta ställning till.» (Ganska dåligt)
- En del har haft komplicerade kontruktioner de velat utforska och då krävs det tid och kontruktörer som är beredda att ta sig an och ser det som en utmaning istället för att nonchalant sitta och sms:a under handledningen.» (Ganska dåligt)
- med den korta tid som fanns för en handledning innebar det att disk kring konstruktion innebar att ingen tid blev över till andra frågor. Hellre att man kunde på individuell handledning hos var och en, dvs dela på handledare o konstruktör. vi studenter avsätter nog gärna tid för två sep handledningar istället för att de sitter tillsammans när ändå bara en kan prata i taget.» (Ganska dåligt)
- Fick inte ut mycket av dessa. Känner att jag hellre skulle ha någon form av utbildning i ämnet istället för att fråga en konstruktör om hur jag ska lösa ett specifikt projekt. Som utbildning räknas inte KG:s föreläsning som vi sett relativt oförändrad tre gånger vid det här laget.» (Ganska dåligt)
- det var för lite handledningstid över lag, vilket gjorde att konstruktionshandledningen kom i skymundan.» (Ganska dåligt)
- vet inte om mitt projekt var tråkigt, men konstruktören satt båda tillfällena som jag berättade om mitt projekt, vid bordet och pratade i mobilen. han hade kunnat vara lite mer engagerad och inspirerande.» (Ganska dåligt)
- Ganska tystlåten och svår att förstå.» (Ganska dåligt)
- Ej tillräckligt med tid att både introducera ens projekt till konstuktören och sedan ställa frågor och dessutom få feedback och förslag» (Ganska dåligt)
- Vid första tillfället hade väldigt få något att visa som hade med det slutliga projektet att göra. Kanske skulle konstruktörerna ha tittat på projekten i förväg - mycke tid gick åt till att förklara projektet. Kanske skulle man ha delat upp konstruktör och vanlig handledartid i två separata delar. » (Ganska dåligt)
- Saknade en inspirerande konstruktör som kunde kommit med idéer och tankar om hur lösa byggnaden.» (Ganska dåligt)
- Det är bra med kontruktionsmöten, men det blir lätt utsvävningar om pelare och bjälkar och tid försvinner från den övriga handledartiden. » (Ganska dåligt)
- kändes inte som om de gav något speciellt...» (Ganska dåligt)
- Pratades för lite konstruktion vid dessa tillfällen. Borde tagits in tidigare så man kunde ta större hänsyn till det.» (Ganska dåligt)
- kan bero på dålia förberedelser eller pga ngt annat typ dåliga förkunskaper eller ja, mänsklig faktor höga förväntningar.» (Ganska dåligt)
- I praktiken förlorade vi en handledning med handledaren när konstruktören var med. Vid det första tillfället var det väldigt få som verkligen behövde hjälp med konstruktionen. Alla har inte samma behov! De som behövde handledning hade kunna boka den separat. En del av dem som hade en svår konstruktion pratade med KG istället, för att konstruktören i ritsalen inte förstod deras idéer eller sade att det inte går att bygga.» (Ganska dåligt)
- Mycket underligt att utveckla en av tre konceptmodeller till en konstruktionsprincip på tre dagar, samtidigt som man ska producera ganska många ritningar. Men jag kan förstå vitsen av att få in konstruktionen tidigt i projektet, men det blev ett väldigt stressande moment!! Dessutom gick inte alla ens igenom konstruktionen under denna handledning» (Ganska bra)
- lite för lite tid per förslag för att det skulle hinnas med riktigt. antingen pratade man med handledaren om gestaltningen ELLER med konstruktören om konstruktionen. kanske är det bättre att dela upp ändå?» (Ganska bra)
- Bra konstruktörer, bra att den möjligheten finns.» (Ganska bra)
- Personligen fick jag mycket bra hjälp av konstruktören.» (Mycket bra)
- Andra gången hade vi handledning först och konstruktions handledningen för sig, det gjorde at tman fick en halvtimmes längre handledningen. Vilket jag tyckte var mycket bättre. När man har handledningen ihop försvinner fokus på projektet och allt fokus blir på konstruktionen.» (Mycket bra)
- KG är ju underbar, så öppen, klock och förstående!» (Mycket bra)
- Jätte bra att verkligen ta in konstruktionen som en viktig aspekt, däremot kom första handledningen lite väl tidigt i projeketet. Innan egentligen man hade bestämt sig exakt för vad man skulle göra med allt. » (Mycket bra)
- Trevligt med en engagerad person som ser på saker från ett annat håll!» (Mycket bra)

11. Slutkritiken - hur väl fungerade den?

Kommentera gärna de enskilda externa kritikerna samt "pecha kucha"-metoden.

40 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»4 10%
Bra»12 30%
Mycket bra»24 60%

Genomsnitt: 3.5

- Handledarna blev "mesiga" och höll nästan enbart med de utomstående kritikerna i saker som de från början hade en annan åsikt om. Trist med icke-konstruktiv kritik där kritikern, i det här fallet Bea Ramo, i 15 minuter endast säger "det här gillar inte jag". Nej, det är en smaksak, det förstår väl alla. Men det ger inte mej eller någon annan något att lära sig av till nästa gång.» (Ganska bra)
- Bra att man kunde gå runt och lyssna på olika kritiker. Inte okej att Ulla kritiserar på svenska inför Bea Ramo, respektlöst! Hon kan väl förbereda sig lika väl som vi skulle förbereda vår pecha kucha på engelska. Eller ta det hon ev inte kan ta på engelska individuellt med personen i fråga. Så kan man inte göra när man bjudit in en kritiker.» (Ganska bra)
- Pecha kucha var intressant som metod. Spännande med en ny utmaning. Vad är en kritikers uppgift? Canas som kritiker är tveksam. Hon är duktig på att peka på svaga punkter i ett projekt men dålig på att ge ledning i hur det kan förbättras. Även de bra projekten kan förbättras och ifrågasättas men hon ledde inte dem vidare till nästa nivå. Det är en kritikers uppgift försöka förstå och att hjälpa oss att uvecklas. Lyckas man inte med det så är det många veckors arbete som inte lär oss så mycket som det borde!» (Ganska bra)
- Har ej presenterat själv än, pga sjukdom, men reaktionerna från mina kurskamrater har varit väldigt goda.» (Bra)
- Pecha-kucha kändes svårt i början, men när man tränat in sig ordentligt flöt det på bra. Synd att det är extra känsligt för teknikkrångel (som givetvis dök upp). Det var också tråkigt att en del inte hade tränat tillräckligt på presentationen, det märktes också extra tydligt med pecha-kucha metoden. Det var bra att man kunde gå omkring och lyssna på olika kritiker, men det blev ett rätt jobbigt störningsmoment när det hela tiden knackade på dörren mitt i en presentation. Inte heller särskilt schysst mot den som presenterade. Kanske skulle kunna lösas med ett särskilt klockslag då man får passa på att byta ställe eller så. Gästkritikerna fungerade bra, det var inte heller några problem att ha kritiken på engelska.» (Bra)
- De externa kritikerna var väl pålästa, kompetenta och pedagogiska. Mycket imopnerad av deras förmåga att ta del av och förstå våra projekt. Vad gäller pecha kucha så var det en rättvis metod att redovisa sitt arbete på. Dock krävs mer erfarenhet för att få det bra.» (Bra)
- Hade känslan av att Maria inte hunnit läsa sig in på projektet. Blev lite mycket av en envägskommunikation från hennes sida. Däremot utnyttjade hon hela tiden och gav massa kritik. Lyssnade också på Bea och hon kom hela tiden med kloka och anpassade tips till personerna. Pecha kuchan, var en bra övning. Men jag hade inte valt att använda det själv för projektet. Men kanske i framtiden. » (Bra)
- Pecha kucha metoden fungerade i princip mycket bra. Dock tog det väldigt mycket tid att förbereda den, kanske speciellt om man hade en engelsk version. Kritikerna var duktiga och roligt att det var kvinnor för en gång skull. Många tyckte att kriktiken var för övrgripande, koncepten diskuterades väldigt ingående men inte det direkta förslaget, planer och hur väl programmet är löst. Ulla pratade svenska trots att kritikern inte förstod vilket kändes lite respektlöst. Maria var en jättebra kritiker! Extremt bra inläst och konkret i sina uttalanden.» (Bra)
- inressant presentations medium» (Bra)
- De externa kritikerna var väldigt bra! Jag gillade särsklit catarina canas. Hon var rättvis och lyssnade på argument. Det var bra att man hade chans att flytta runt mellan olika salar och ta paus när man ville. Det hela blir mycket mer intressant och mindre uttröttande. Dåligt av Ulla att prata svenska på kritiken tillsammans med bea rahmo, ganska respektlöst faktiskt. Om vi är tvungna att förbereda oss på engelska ska det gälla lärare också. Jag har full förståelse för att man inte kan alla ord, men i så fall får man fråga nån i publiken eller förbereda sig mer noggrant. Och om det är nåt som man gärna vill säga till eleven men inte kan få fram får man fatta sig kort eller göra det efteråt. Om jag var bea rahmo skulle jag inte vilja va gästkritiker igen efter en sån behandling. Samma sak gäller på den avslutande sammanfattningen, att prata i 2 timmar på svenska medan de sitter med i salen är respektlöst. och att dessutom inte ens kunna tacka kritikerna på engelska är under all kritik! Pecha kuchan var en intressant redovisningsform som gjorde att alla höll tiden mycket bättre och det blev mer fokus på kritik än på presentation, dock bör ni vara medvetna om hur lång tid det tog att göra en pecha kucha jämfört med en vanlig presenatation. Jag ägnade 2,5 dag åt den och är inte ensam om att ha gjort det.» (Bra)
- Inte vän med pecha kucha men ändå OK. Hade Bea som kritiker och tyckte hon gjorde det bra.» (Bra)
- kul att verkligen göra en ordentlig presentation och att alla fick exakt samma tid till presentationen.Jag tyckte ockås handledare som kom utifrån gav mest användbar kritik, mer värefull än handledarna. » (Bra)
- Pechakucha var bra, att ha ett givet föreläsningsformat, men många blev nog väldigt stressade. Kritikerna var bra, hårda men mycket bra. Men det hade nog varit bra att bara upplys dom lite kort om kursens förutsättningar, tex tomtgräns och program, så man slippen onödiga kommentarer om bättre lösningar som ändå hade varit utanför programmet.» (Bra)
- Lite nervöst och svårt med presentationen, men fungerade väldigt bra. Jag såg alla kritikerna - Maria var fantastiskt bra inläst, bra att hon hade en "mall" att kritisera utifrån så att allt kommenterades. Bea var också fin - relevanta och bra kommentarer. Att se Catharina kritisera gav nästan lika mycket som ett år av utbildningen - trots ganska hård kritik blev den aldrig ett slut, utan hela tiden något att arbeta vidare med. Att höra vad hon hade att säga gjorde att alla bitar och delar föll på plats. Den bästa kritiker jag någonsin sett och jag hoppas att vi kan möta henne i senare kurser!» (Mycket bra)
- Bea var väldigt bra. Professionell och vågade föra ett bra resonemang kring projekten på ett öppet och ärligt sätt. Per Bornstein var även han väldigt bra som kritiker, dock hade han inte den funktion som var tänkt från början, nämligen att främst kommentera arbetsprocessen. Jag besökte även de andra handledningarna, där Canas kanske var den bästa. Hon är en guldklimp som ni absolut bör involvera i så många kurser som möjligt på Chalmers.» (Mycket bra)
- Carina C. var helt fantastisk. Nu känns det som utbildningen börjar bli riktig professionell. Så där att man behövde göra det på engelska, även om jag blev positiv när det väl var gjort. » (Mycket bra)
- Kontruktiv kritik från alla kritiker. Väl inlästa och kunniga. Bra direktiv från kursansvariga att trycka på att se de bra aspekterna likväl som de dåliga samt utvecklingmöjligheter. Ibland fastnar kritiken uteslutnande kring för projektet oväsentliga detaljer om vad som var bra och vad som var dåligt. » (Mycket bra)
- De kritiker som jag haft möjlighet att lyssna på (Canas, Larsson) har varit mycket bra.» (Mycket bra)
- för lite tid att förbereda pecha kuchan annars var det jätteinspirerande att ha tre kompetenta tjejer som kritiker istället för alla gubbar som vi brukar ha. bra upplägg att kunna gå mellan de olika kritiksalarna.» (Mycket bra)
- Jag lyssnade på samtliga kritiker och alla höll väldigt hög nivå. Jag skulle gärna ha kritik med dem igen! Pecha kucha fungerade också väldigt bra då presentationerna blev mycket mer förberedda och lättförståeliga.» (Mycket bra)
- Kritiken från Beatrice vad bra och saklig. Gillar att hon anpassade nivån på kritiken efter hur långt de olika projekten kommit. Hon satte även fingret på viktiga punkter i samtliga projekt som alla kunde ta till sig. Pecha kucha metoden var bra. Det gav alla anledning att sammanfatta sina projekt i det viktigaste vilket fungerade bra. Att presentera på engelska var nog bra för alla som fick den möjligheten.» (Mycket bra)
- Mycket bra kritiker! Jättebra att kunna cirkulera och lyssna på olika kritiker, få lite olika perspektiv på saker. Givande att göra en pecha kucha och att få presentera på engelska! Synd bara att handledarna inte alltid hade förberett på engelska... kändes lite tråkigt eftersom alla elever både förberett kritik OCH presentation på engelska. Men framförallt kändes det lite respektlöst mot kritikerna, som ändå är inbjudna som gäster..!? Tråkigt också att de inte fick ett "tack" på engelska under slutgenomgången...» (Mycket bra)
- toppen att kunna går runt och lyssna på andra kritiker. bra med studentkritik och att ni tänkt på att lägga den den alternativa dagen till den dag man själv redovisade.» (Mycket bra)
- Gästkritikerna var mycket duktiga och professionella och "pecha kucha"-metoden tycker jag fungerade bra. Tråkigt dock att kursavslutningen hölls på svenska och att flera kände sig missnöjda. » (Mycket bra)
- En bra aspekt var att även handledaren var närvarande för att beskriva ens process så att man kunde få en insikt i även ens arbetsprocess Dessutom kändes kritikerna väl pålästa på ens projekt» (Mycket bra)
- Det bästa med hela kursen! Mycket lärorikt. Fantastiska kritiker. Särskilt Canas o Maria Larsson imponerade. Bra att man fick gå runt själv mellan de olika salarna. Skönt att ha en så strikt presentationsform. Dock tar det en hel del tid att sätta ihop en sådan presentation vilket inte tagits hänsyn till i schemat. Det medförde att Nutida arkitektur och modellbygget blev lidande. » (Mycket bra)
- Pecha Kucha fungerade fantastiskt. Kritikernas höga nivå var det bästa med hela kursen.» (Mycket bra)
- Jag tyckte det var väldigt effektivt med pecha kucha metoden, och de utländska kritikerna var väldigt duktiga och pålästa. Någon som gjorde mig besviken var att ulla under kritiken valde att ta sin kritik på svenska så det var svårt för den de andra kritikerna att delta. Om vi förväntas förbereda oss på engelska ska även läraren göra det!» (Mycket bra)
- Den bästa hittils. Väldigt kompetenta kritiker kritiserade på många nivåer (konceptuellt, genomförande, presentation) och lade ribban där individen befinner sig nu. Handledarens kommentar om hur arbetsprocessen har fungerat kändes däremot malplacerad, det som då sades kunde väl ha framgått under hela handledningen och i vissa fall inte platsade framför en publik på 50 pers? Jag fick kommentaren "din process har fungerat bra, fortsätt jobba på samma sätt".» (Mycket bra)
- Pecha Kucha gav en bra, begränsad, tydlig mall. Min kritiker, Catarina Canas, gav den bästa kritik jag fått under hela utbildningen.» (Mycket bra)
- catarina canas satte sig verkligen in i alla projekt och gav kritik som kändes väldigt relevant och skarp.» (Mycket bra)
- Väldigt bra form och Canas var grymm som kritiker» (Mycket bra)
- Kritikerna var jättebra! Bättre än någonsin under utbildningen förut. Det var ganska stor arbetsmöda att förbereda presentationen på engelska och göra pecha kucha, men resultatet var bra. Jag tycker att det var mycket respektlöst av Ulla att prata svenska när kritikern var engelskspråkig! Respektlöst mot henne och respektlöst mot studenterna som har kollat upp ord på engelska och verkligen förberett sig. Handledarna ska också förbereda sig. T.ex. Linnea hade också svårt med språket men hon försökte i alla fall. Ulla borde inte ha rätt att inte förbereda sig! Inlämningskraven var också onödigt krångliga. Många hade jobbat mycket med tex garaget, men var tvungna att kapa bort en del på grund av stränga inlämningskrav. Löjligt att på så sätt skapa onödiga problem och onödigt stress. Om kursansvariga har koll på skala och storlek på tomten från början så undviker man sådana problem.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»6 15%
Godkänt»7 17%
Gott»17 42%
Mycket gott»7 17%

Genomsnitt: 3.47

- upplägget med veckoinlämning var jättedåligt, de gav ingen möjlighet till reflektion av vad man gjort dittills och gjorde alla väldigt stressade. en designprocess är ingen linjär process. man måste gå tillbaka för att reflektera över vad man gjort och om man gjort något misstag, detta upplägget gav ingen möjlighet till det. och dessutom har sista-veckan aldrig varit så stressig som i denna kurs.» (Mycket dåligt)
- Den stressnivå som fanns under hela kursen medförde att man inte kunde prestera. Detta är något kursledningen bör ta till sig och fundera hur man kan förändra till nästa år. Kritik som fördes fram förra året har man uppenbarligen inte tagit till sig av. » (Mycket dåligt)
- Oerhört stressande kurs, folk har gråtit (mångamånga har gråtit!!), jobbat över helt absurt mycket och sedan får majoriteten av årskursen kritik för att de inte kommit tillräckligt långt?! Det känns tungt att få höra att man "skulle gjort så eller så", eller "kunde jobbar mer med det här" när man har slitit som ett djur och vet om att det inte är så bra som det skulle kunna bli, om man fått en eller två veckor till. ELLER VARIT TVÅ STYCKEN. Alldeles för stor uppgift för en person! Hur många timmar räknas 10,5 poäng som? Är det meningen att man ska jobba i snitt 50-60 timmar i veckan med ett projekt?» (Dåligt)
- Jag tycker att kursen har ett hysteriskt tempo i förhållande till resten av utbildningen. Tempot gör att man låser sig och inte kommer vidare på ett önskvärt sätt. Vidare har det varit för mycket fokus på form och inte på tex detaljutformning som angetts i kursplanen. Jag tycker att kritikerna har låst fast sig vid att de inte kan läsa planscherna för många, visst att vi skall kunna presentera, men vi får får ju ingen utbildning i presentationsteknik. Kanske ett mera givet program för kritikerna på vad de skall kritisera vore bra, alternativt att presentationsteknik lyfts på utbildningen. » (Dåligt)
- Uppgiften var intressant men också komplex. Tiden för projektet för kort. Bra med delinlämningar men de var för många och mycket på samma gång. Tog upp mycket av projekttiden. Kursen har tagit upp mycket av den pararella kursens tid också. En dialog mellan oss elever och kurledningen tycker jag har saknats.» (Dåligt)
- Kursmål var bra, uppgiften var bra, intentionerna tror jag också var bra, men jag har aldrig mått så dåligt som under den här kursen. Att sätta upp mål för vad som skulle göras till varje vecka var en bra tanke, men skapade en konstant stressituation som varade i 6 veckor istället för kanske 3 som i vanliga fall. Innan mittkritiken var jag jättenära att hoppa av hela kursen för jag såg inget slut på det hela och jag såg inte hur jag skulle kunna klara av 3 veckor till på det här sättet. Jag har inte kunnat sova, varit konstant sjuk, känt att stressen äter upp mig inifrån. Och jag vet att jag inte är ensam om att känna så. Om man har mått så dåligt under ett projekt så blir det som ett knytnävsslag i magen att handledare och kursansvariga inte är nöjda med den allmänna nivån på projekten eller tycker att vi borde ha gjort så mycket mer. Hela den avslutande sammanfattningen på fredagen såg jag som ett hån. Den gjorde mig bara ledsen. En klasskompis hade skrivit upp hur många timmar hon jobbat sista veckan, och kommit upp i 91 timmar, på en vecka! Och hon har inte varit lat innan eller inte hängt med. Men att veta hur mycket tid folk lagt ner på de här projekten och sen få höra att ni hade förväntat er mer, att ni inte var nöjda eller att vi borde gjort mer scematiska bilder eller sektionsperspektiv, det känns otroligt ringaktande av våra insatser. Jag tycker att ni borde skämmas! Jag vill ha ett mycket större fokus på personlig hälsa, att man ska må bra, att man inte behöver prestera sig till döds. Och visst, det är ett eget ansvar, men handledare och kursansvariga har också stor del i det hela.» (Dåligt)
- Uppgiften var bra och kritikerna var superbra! Men stressen och pressen under kursen var värre än någonsin förut. Istället för att känna sig stressad sista veckan innan inlämningen var många stressade under sex veckor. Stressen minskar kreativiteten vilket skapar mer stress för att man inte kommer vidare. Jag känner några i klassen som fick fysiska besvär (bl.a andningsbesvär) på grund av stressen, några som tänkte sluta plugga helt och hållet och en som blev helt utbränt. En kille ryktas ha haft självdestruktiva tankar. Fram till mittkritiken var det minst en, ofta två studenter som grät i skolan. De som blev sjuka fick ytterligare stress för att det gick inte att klara av alla inlämningar. När man redan jobbade alla kvällar kunde man inte ta igen eller jobba ikapp om man blev sjuk. Tom de som inte kände sig så stressade jobbade mycket övertid. Jag räknade att under den sista veckan (mån-fre) jobbade jag 91 timmar, och jag var inte den enda. Vi berättade om stressen och den gråtfärdiga atmosfären i ritsalarna för handledarna (minst för två handledare) och tyckte att det var jobbigt att det aldrig togs upp under måndagsmöten. Mycket mindre problem diskuterades.» (Dåligt)
- Fruktansvärt hård press med veckoinlämningar och workshopar. Kände aldrig att jag verkligen hade tid att tänka igenom mitt projekt ordentligt, vilket var mycket frustrerande!» (Godkänt)
- På gränsen godkänt. » (Godkänt)
- Att man skulle hinna uppnå de målen som var till varje handledning och särkillt slutinlämningen på schemalagt tid är totalt orimligt. Tråkigt då att trots all tid man lagt ner på projektet fick höra att kursledningen inte var nöjd med resultatet. Kanske har det då tryckts på fel saker som man skulle lagt krutet på under kursen.» (Godkänt)
- Svårt att sammanfatta. Vissa delar var väldigt bra, andra riktigt usla - därför godkänt. » (Godkänt)
- Det konstiga med denna kurs är att den är den mest metodiskt och rationellt uppbyggda sedan dag ett på utbildningen. Men man har aldrig ägnat så mycket tid (dagar/nätter), energi och kraft på ett projekt. Någonstans finns ett glapp. Möjligvis är det projektets komplexitet och omfattning i förhållande till tid. För att säga att om man följt alla inlämningskrav fram till sista veckan så skulle det bara vara att sätta ihop till presentation var ju en utopi utan dess like. » (Gott)
- Nytt angreppssätt för mig. Både positivt och negativt. Positivt eftersom det är berikande att prova på nya sätt att arbeta och ta sig an en uppgift. Negativt för att det i detta specifika fall blev lite till en formuppgift och jag tyckte att vi förlorade verklighetsanknytningen lite, att det blev lite ytligt helt enkelt. Tyckte över lag att det var lite stressigt och kände aldrig att jag hade tid att riktigt bearbeta mitt projekt, utan att det blev "ihopslängt".» (Gott)
- Intensiv men rolig och lärorik kurs» (Gott)
- Bra upplägg» (Gott)
- välorganiserad kurs, men väldigt tidspressat schema,» (Gott)
- En av de absolut bästa kurserna hittills.» (Mycket gott)
- Lite kort kurs! Kanske » (Mycket gott)
- Två veckor till och det hade varit perfekt!» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledningen var bra och kritiken var också bra. Bra att man kunde gå mellan salarna och se olika kritiker. Bra också att det var en kritiker som kom utifrån skolan.»
- Föreläsningarna på måndagarna.»
- Konstruktionshandledningar, föreläsning en gång i veckan, mittkritiken.»
- Canas som kritiker, workshopdelarna, den tydliga strukturen på veckan och det metodiska arbetssättet.»
- Workshop, handledare och examinatorer, presentationsmetod.»
- Kritikerna. »
- Uppbyggnad, kritiksätt»
- De externa kritikerna!»
- upplägg (som var bra, trots att det var stressigt), externa kritiker om möjligt.»
- upplägget för kritiken!»
- Hålla samma höga nivå på kritiken. Pecha kucha var även bra.»
- Komplexiteten i uppgiften.»
- Handledare, slutkritik, morgonworkshopen och ev. den första workshopen»
- Kritikerna. Trots det jag nämnde innan. »
- kritikmomentet med pecha- kucha»
- Kritik-systemet och gästkritikerna. Föreläsare som Jesper Larsson och Lisa Careborg.»
- kritikerna»
- Kritik tilfällets upplägg med pecha kucha presentationer»
- workshoparna var jättebra»
- Samma kritiker, handledare och kursansvariga.»
- Kritiken, pecha kuchan. Föreläsningarna. »
- Svar punkt 7, 11 & 15.»
- Kritiken var det bästa. workshopen i början var också bra.»
- workshopen»
- De utländska kritikerna och den inledande work-shopen.»
- Konstlabb, pecha-kucha, inlämningskrav varje vecka. »
- Uppgiftens kompexitet, den höga nivån på kritiken. De många infallsvinklarna på föreläsningarna.»
- Strukturen, att det finns inlämningar, samlingar och man har en tydlig plan att följa, det är mycket tacksamt. Dock inte dessa inlämningar! Det var alldeles för mycket planer för tidigt i skedet. Istället för att jobba med form och utvecklingsprocess cadade man som aldrig förr. »
- överlag bra och fungerande kurs..»
- Kritikupplägget. Pecha Kucha. »
- Det är bra att träna på att ta sig från koncept till en byggnad men ett extremt fokus på detta gör att andra saker tappas bort. T.ex. hur byggnaden uppfattas av brukarna och hur ett garage fungerar praktiskt.»
- Kritikadministration (helst kritiker) Inledande workshops Fy skäms-mappen»
- De externa kritikerna! Studentgrupperna vi själv bildat i ritsalen för "extra handledning" var jättebra!»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det är helt galet att man ska ha klart ritningar till mittkritiken. Detta gjorde att många inte hann utveckla sitt koncept, ochdet var mycket koncept kursen handlade om?!»
- Handledningarna och inledande workshop.»
- veckoinlämningarna, försök att sänka pressen lite!»
- Större fokus på vad som genererar eller avgör valet av gestaltning - många projekt landade som ett objekt på torget utan större eftertanke. Större diskussioner kring hur gestaltningen svarar mot mål - kanske bör man tydliggöra dem tidigt var och en i sitt projekt? Mer kreativa konstruktörer - fler som KG och Morten som förstår gestaltande konstruktion. »
- Ta in konstruktörer som kan och vill tillföra något.»
- Jag måste fortfarande motsäga mig skalorna i slutpresentationen. För har man en lite större byggnad än andra kanske man vill visa andra saker. Diagram och så vidare fick inte plats. Jag skulle velat visa mycket mer i min presentation men fick helt enkelt inte plats. »
- Kontruktionshandledning, omfattning/tidsaspekt, metodisk handledning.»
- Administrationen, handledarna, föreläsarna -allt annat.»
- upplägget av resten av kursen! det funkar säkert bra med veckoinlämningar men då måste dessa vara av mer rimlig storlek och man skall inte tvingas att producera massa onödigt material (t ex en dummylayout med ett "färdigt projekt" när man har en hel vecka kvar.)»
- En kursnämnd som kan framföra elevernas åsikter under kursen skulle vara bra till nästa år. »
- Något borde göras åt veckohandledningarna/mittkritiken. Jag tycker att förberedelserna inför dessa tog onödigt mycket tid i förhållande till hur mycket man fick ut av det.»
- Om upplägget och uppgiften är liknande nästa år borde ni fundera på att göra detta till ett tvåpersonsarbete, så får folk en chans att tänka igenom sina beslut (något som i alla fall jag känner att jag inte hunnit..det har mest bara blivit) och dessutom komma mycket längre och därmed komma fram till starkare projekt! Antingen det, eller så får timmarna öka, eller uppgiftens omfattning minska.»
- Kursens mål och omfång. Det är inte ok att stjäla inläsningstiden till en annan kurs för att man skall ägna sig åt den här kursen att bygga modell. »
- upplägget. det bildades allt för hög stressfaktor under hela projektet och vi har lagt ner vesentligt mycket mer tid på våra projekt än kursens omfång, detta har medfört att andra kurser blivit lidande.»
- Delinlämningarnas storlek och uppgiftens storlek och komplexitet i jämförelse med den tid som är tilldelad kursen.»
- konstruktörerna»
- Handledningstidernas upplägg och fördelning»
- bättre och snabbare inforamtion. lite mindre fokus på koncept...»
- Mer tid»
- Stressen! Flytta handledningen till fredagen för att ge mer tid att arbeta. Även om fredagsförmiddagarna var avsatta för projektarbete var det få som verkligen jobbade då. Man var alltför utmattad efter veckans hets för att orka. »
- Svar punkt 3 & 6.»
- Det mesta. Det bör bli en mer flexibel syn på vad som bör lämnas in. Om alla hade gjort fyrkantiga boxar så kan jag se att man vill se alla 4 fasader, men i ett annat projekt kanske det är totalt oviktigt. Såna krav är meningslösa och stressframkallande. Jag vill se ett mycket större fokus på elevernas hälsa. Ok att det är mycket som ska presteras, men ge oss då verktyg för att hantera stressen. Kanske en stressföreläsning, för att få oss att se varningssignaler och ge oss verktyg för att klara av det hela.»
- handledningen »
- Jag uppfattade att väldigt många "misslyckades" i sista sina presentationer och slutkritiken kom att handla lite för mycket om presentationeteknik. Kanske inget ni kan ändra på men det är synn när kritkikens fokus handlar för mycket om presentationsteknik. »
- Se ovan, (betoningen av form, tydlighet i programmet)»
- Mer handledartid. Andra veckoinlämningar. Inte ritningar så tidigt i projektet. Det är trots allt en gestaltningskurs. fler sitplaner eller volymmodeller i så fall. det blev ingen kreativ process, allt blev väldigt upphackat. jag tror jag ritade tre förslag med (hyfsat) färdiga ritningar, och varje vecka fick man börja om. Det hade varit bättre att jobba med konceptet längre, för det var ändå det som diskuterades på handledartiden. Byt handledartiderna till fredagar.»
-
- Attityden hos kursledningen. Ta till er av våra synpunkter! Vi klagar inte för skojs skull. Detta måste bli bättre. Kursen måste antingen krympas i omfattning eller få mer tid. »
- Öppna för andra typer av koncept än de strikt fysiska. T.ex. att jobba mycket med att få det att hänga ihop ovan och under jord istället för att fokusera på ett fysiskt koncept. Det blir för snävt. Kursen heter byggnad 2 låt det då vara fokus på hur vi lyckas gestalta en fungerande byggnad så blir det en djupare kunskap än att göra en fysisk förvandling från ett koncept till en form för en byggnad.»
- Sänd ut extrauppgift tidigare, så »
- Mindre inlämningar! Egentligen skulle fem veckor kunna vara tillräckligt för projektet men när alla tvingas till likadana arbetssätt fungerar det inte. Med inlämningskrav varje vecka kunde man inte diskutera det problemet som man själv hade för att handledningen styrdes av inlämningskraven. Utrymme för olika arbetssätt och olika projekt! Tex de som behöver konstruktionshandledning tidigt i processen kan få det, andra måste inte. Det kändes löjligt att de kursansvariga pratade om att producera mycket och analysera sen, när det inte fanns tid för det, eller produktionen och analysen blev mycket ytligt - bara form, som man ändå inte hann bearbeta. Arbetssättet fungerar kanske bra på OMA som har många praktikanter som jobbar gärna dygnet runt, men inte i en individuell projekt när man har en annan kurs parallelt och flera föreläsningar om veckan. »

15. Övriga kommentarer

- Andreas Lyckefors och Ullas föreläsningar var myckekt givande. »
- Varför gjorde vi modell sist? Hade velat använda i presentationsmaterialet.»
-
- De sista två veckorna i projektet var det inte roligt längre, det var 100 % jobbigt och det fanns inte mycket positivt att väga upp det där jobbiga med...»
- tack!»
- Har aldrig tidigare varit med om en kurs där så många mått så dåligt. Vi har försökt diskutera vad det kan bero på, men det är svårt att sätta fingret på helt och hållet. Men säkert är att de specifika inlämningskraven varje vecka bidragit. Kanske också att det är en individuell kurs och att prestationsångesten därför blir värre. Tycker att Andreas var inne på rätt spår med sina små tips emellanåt. Det var lugnande. Dock skulle vi nog behöva ännu mer stöd i detta. »
- En proffsigt skött kurs generellt. »
- Jag känner oerhört stor ilska efter den här kursen, ni kanske har menat väl, men har inte kommit så långt. Till nästa år: gör en kursnämnd till att börja med (det ska alla kurser ha). Och ta fokus från allmänna prestationer till elevens faktiska föutsättningar, det skulle både resultatet, ni och vi må bra av.»
- Jag tror förutsatserna för kursen var mycket goda och det känns mycket bra att en kurs äntligen var strukturerad. Jag tror dock att det blev lite fel utefter vägen. Jag tror veckoinlämningarna blev kontraproduktiva. Det var nog tänkt att vi skulle producera massor, men istället cadade alla som aldrig förr och man var tvungen att välja en ide snabbt för det fanns ingen tid att jobba med koncept, bara rita. Hellre inlämningar av olika förslag och konceptuella ritningar. Planen såg mycket bra ut i scemat, men jag tror aldrig folk varit så stressade och missnöjda med sina resultat som i denna kurs. »
- väldigt skönt att få tid avsatt efter huvudinlämningen att göra modell och pecha kucha!»
- Kritiken fokuserades på hur väl ett koncept var genomfört. Inte på hur byggnaden fungerar eller upplevs för sig själv eller tillsammans med garaget. »


Kursutvärderingssystem från